Титульний аркуш

25.04.2019    
(дата реєстрації емітентом електронного документа)    
41/1816    
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)    
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення)
Генеральний директор       Кутузов Сергiй Володимирович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)


Річна інформація емітента цінних паперів
за 2018 рік

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Український графiт"
2. Організаційно-правова форма емітента Акцiонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи. 00196204
4. Місцезнаходження емітента 69600 Запорiзька область м. Запорiжжя Пiвнiчне шосе, 20
5. Міжміський код, телефон та факс емітента (061)289-51-10 (061)289-51-41
6. Адреса електронної пошти graphite@ukrgrafit.com.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності) 24.04.2019
Протокол Наглядової ради Товариства №9(о)
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку  
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента. X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря.
5. Інформація про рейтингове агентство.
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.
7. Судові справи емітента. X
8. Штрафні санкції емітента.
9. Опис бізнесу. X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв): X
1) інформація про органи управління; X
2) інформація про посадових осіб емітента; X
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; X
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента; X
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв). X
11. Звіт керівництва (звіт про управління): X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента; X
2) інформація про розвиток емітента; X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента: X
завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування; X
інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків; X
4) звіт про корпоративне управління: X
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; X
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати X
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги; X
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників); X
інформація про наглядову раду; X
інформація про виконавчий орган; X
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; X
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; X
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента; X
порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; X
повноваження посадових осіб емітента. X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій. X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників). X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру: X
1) інформація про випуски акцій емітента; X
2) інформація про облігації емітента;
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;
4) інформація про похідні цінні папери емітента;
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі. X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента; X
3) інформація про зобов'язання емітента; X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції; X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції; X
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент. X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
26. Інформація вчинення значних правочинів.
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.
29. Річна фінансова звітність. X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою). X
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).
32. Твердження щодо річної інформації. X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду. X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
41. Основні відомості про ФОН.
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
45. Правила ФОН.
46. Примітки. X
Примітки У складi рiчної iнформацiї за 2018 рiк вiдсутнi:
п. 2 Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi - не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
п. 3 Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах - за звiтний емiтент не приймав участь в iнших юридичних особах.
п. 4 Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
п. 5 Iнформацiя про рейтингове агентство - за звiтний перiод, емiтент не користувався послугами рейтингових агентств.
п. 6 Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента - оскiльки фiлiали або iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли вiдсутнi.

п. 8 Штрафнi санкцiї емiтента - оскiльки штрафнi санкцiї вiдсутнi.


п. 10 Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення - не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
п. 13 Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй - змiни таких акцiонерiв протягом року не було.
п. 14 Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй - не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
п. 15 Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй - не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".п. 17 2) Iнформацiя про облiгацiї емiтента - так як Товариство випуск облiгацiй не здiйснювало.
п. 17 3) Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - iншi цiннi папери Товариством не випускалися.
п. 17 4) Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента - так як Товариство випуск похiдних цiнних паперiв не здiйснювало.
п. 17 5) Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв - не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
п. 17 6) Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду - так як Товариство протягом звiтного перiоду не придбавало власнi акцiї.
п. 18 Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) - не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
п. 19 Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента - емiтент iнших цiнних паперiв (крiм акцiй) не випускав.
п. 20 Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента - так як працiвники емiтента не володiють акцiями у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу.
п. 21 Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв - так як будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв Товариства не накладалися.

п. 23 Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами - так як Товариство дивiденди не нараховувало та не виплачувало.п. 25 Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв - не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
п. 26 Iнформацiя вчинення значних правочинiв - не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
п. 27 Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть - не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
п. 28 Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть - не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".


п. 31 Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) - не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

п. 33 Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента - так як такi договори вiдсутнi.
п. 34 Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом - так як такi договори вiдсутнi.

п. 36 Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй - Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
п. 37 Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття (1-5) - так як Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

п. 38 Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття - так як Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
п. 39 Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв - так як Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
п. 40 Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв - так як Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
п. 41 Основнi вiдомостi про ФОН - так як Емiтент не здiйснював випуск сертифiкатiв ФОН.
п. 42 Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН - так як Емiтент не здiйснював випуск сертифiкатiв ФОН.
п. 43 Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН - так як Емiтент не здiйснював випуск сертифiкатiв ФОН.
п. 44 Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН - так як Емiтент не здiйснював випуск сертифiкатiв ФОН.
п. 45 Правила ФОН - так як Емiтент не здiйснював випуск сертифiкатiв ФОН.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Приватне акціонерне товариство "Український графіт"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) Виписка з ЄДР
3. Дата проведення державної реєстрації 27.09.1994
4. Територія (область) Запорiзька область
5. Статутний капітал (грн) 233958975.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0.000
8. Середня кількість працівників (осіб) 2401
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 27.90 ВИРОБНИЦТВО ІНШОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО УСТАТКОВАННЯ
23.20 ВИРОБНИЦТВО ВОГНЕТРИВКИХ ВИРОБІВ
23.99 ВИРОБНИЦТВО НЕМЕТАЛЕВИХ МІНЕРАЛЬНИХ ВИРОБІВ, Н. В. І. У.
10. Банки, що обслуговують емітента
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті ПАТ "Сітібанк"
2) МФО банку 300584
3) Поточний рахунок 26000200400356
 
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті АТ "Райффайзен Банк Аваль"
5) МФО банку 380805
6) Поточний рахунок 26002570923

16. Судові справи емітента

N з/п Номер справи Найменування суду Позивач Відповідач Третя особа Позовні вимоги Стан розгляду справи
1 2 3 4 5 6 7 8
1 808/296/17 Запорізький окружний адміністративний суд (ЗОАС). Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд (ДААС). ДААС перетворено на Третій апеляційний адміністративний суд Приватне акціонерне товариство "Український графіт" Спеціалізована Державна податкова інспекція з обслуговування платників податків у м. Запоріжжя. Другий відповідач - Офіс великих платників податків Державної фіскальної служби - Про визнання протиправними та про скасування податкових повідомлень рішень: Розгляд справи триває.
Примітки 23.01.2017р. Запорізьким окружним адміністративним судом відкрито провадження по справі № 808/296/17.

Рішенням Запорізького окружного адміністративного суду від 19.02.2018р. по справі № 808/296/17 позовні вимоги задоволені частково:
1) визнані протиправними та скасовані податкові повідомлення рішення;
2) стягнути на користь ПрАТ "Укрграфіт" судовий збір у розмірі 724 795,81 грн. та витратити на експертизу 21 788,80 грн. за рахунок Державної фіскальної служби.

23.03.18р. Офісом великих платників податків Державної фіскальної служби подано апеляційну скаргу.
Ухвалу ДААС від 18.04.2018р. залишено без руху.
Ухвалою ДААС від 14.05.2018р. апеляційну скаргу повернуто.

13.11.2018р. Офісом ДФС вдруге подано апеляційну скаргу.
26.11.2018р. Клопотання про відмову заявнику у відновленні пропущеного строку на апеляцію.
Ухвалою Третього апеляційного адміністративного суду від 27.12.2018 апеляційну скаргу повернуто скаржнику.

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Вищим органом управління ПрАТ "Укрграфіт" є Загальні збори акціонерів.
Наглядова рада є постійно діючим органом Товариства, який регулює та контролює діяльність Дирекції Товариства та здійснює захист прав акціонерів Товариства. Комітети Наглядової ради у Товаристві не утворюються.
Дирекція є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, що передбачає її відповідальність за реалізацію цілей, стратегії та політики Товариства.
Дирекція підзвітна Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді Товариства й організує виконання їх рішень.
Дирекція складається з Генерального директора та інших членів Дирекції (Директорів).
Загальне керівництво роботою Дирекції Товариства здійснює Генеральний директор, який скликає та веде засідання Дирекції, формує порядок денний засідань Дирекції Товариства, організує контроль за виконанням прийнятих Дирекцією рішень, здійснює інші дії по керівництву роботою Дирекції.
До компетенції Генерального директора відносяться усі питання діяльності ПрАТ "Укрграфіт" окрім тих, що згідно з чинним законодавством, Статутом Товариства або рішенням Загальних зборів акціонерів (вищого органу Товариства) віднесені до виключної компетенції іншого органу товариства.

Функцiї процесу управлiння дiяльнiстю Товариства розподiленi таким чином:

1. Генеральний директор забезпечує органiзацiю роботи Дирекцiї Товариства та здiйснює керiвництво її роботою у порядку, встановленому Статутом Товариства, рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради.
Генеральному директору безпосередньо пiдпорядкованi пiдроздiли, визначенi структурою ПрАТ "Укрграфiт" такi як служба безпеки та охорони, юридичне управління, служба охорони працi та екології, управлiння маркетингу, управління зовнiшньоекономiчних зв'язкiв, управлiння з технологiї та розвитку, служба по надзвичайним ситуацiям, відділ капітального будівництва та iншi.

2. Технiчний директор здiйснює керiвництво процесом виробництва продукцiї та технiчного обслуговування устаткування, мереж, систем, планування й органiзацiї виробництва з урахуванням вимог охорони навколишнього середовища, керування розвитком технiчної бази.
Технiчному директору безпосередньо пiдпорядковуються пiдроздiли, визначенi структурою ПрАТ "Укрграфiт" такi як основнi та допомiжнi виробничi цехи, основнi та допомiжнi служби обслуговування виробництва, управлiння з енергетики, управлiння ремонтами обладнання та iншi.

3. Директор з економiки та фiнансiв здiйснює керiвництво органiзацiєю i удосконаленням фiнансово-економiчної дiяльностi пiдприємства, визначає напрямки розвитку пiдприємства у формуваннi фiнансової, кредитно-банкiвської, податкової i страхової полiтики, соцiальної i економiчної дiяльностi.
Директору з економiки та фiнансiв безпосередньо пiдпорядковуються функцiональнi вiддiли, що забезпечують фiнансово-економiчну дiяльнiсть, ведення облiку i розрахункiв на пiдприємствi, управління по роботі з персоналом та iншi.

4. Директор з якостi здiйснює керiвництво службою якостi, вiдповiдає за створення та ефективнiсть системи якостi, метрологiчної системи пiдприємства, ефективнiсть робiт по стандартизацiї й сертифiкацiї, контролю та випробуванням продукцiї, захисту iнтелектуальної власностi та iнформацiйного забезпечення.
До складу служби директора з якостi входять вiддiл управлiння якiстю та стандартизацiї, вiддiл метрологiї, вiддiл технiчного контролю, випробувальна лабораторiя та iншi.

5. Комерцiйний директор здiйснює керiвництво матерiально-технiчним постачанням, збутом продукцiї та транспортним обслуговуванням на пiдприємствi.
До складу служби комерцiйного директора входять функцiональнi пiдроздiли з матерiально-технiчного забезпечення та реалiзацiї продукцiї, складське господарство, транспорт та iнше.

Пiдприємство не має дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
Середньооблікова кількість штатних працівників складає 2389 осіб (фонд оплати праці дорівнює 364 454 тис.грн.).
Працівники, які не перебувають в обліковому складі (позаштатні) - 12 осіб.
Збільшення фонду оплати праці відбулося в зв'язку з підвищенням заробітної плати, яка зросла в 2018 році на 30%.
Сутність кадрового планування полягає в забезпеченні виробництва необхідною кількістю працівників потрібної кваліфікації.
У процесі актуалізації та змін виробничої програми уточнюється необхідність в кадрах, їхньої кваліфікації з метою забезпечення кожного технологічного процесу, як матеріальними ресурсами, так і персоналом необхідної кваліфікації; актуалізуються штатні розклади, чисельний і кваліфікаційний склад працівників підрозділів, фонд оплати праці.
Прийняті на підприємство робітники, що не мають необхідної професійної кваліфікації, або особи, що раніше не мали ніякої робочої професії, проходять навчання по програмі професійної первинної підготовки. Усього програм по різному навчанню на підприємстві - 175.
Перевірка знань здійснюється шляхом атестації працівників професій підвищеної небезпеки, знань робочої технологічної інструкції для основних технологічних робітників, контролерів відділу технічного контролю, лаборантів випробувальної та центральної науково-дослідницької лабораторії - не рідше одного разу на рік.
Щорічно керівники структурних підрозділів направляють в управління по роботі з персоналом заявки на проведення навчання своїх працівників за обліком: необхідності в навчанні іншим професіям, при впровадженні нового обладнання, вивчення проти аварійних ситуацій, вивчення й удосконалення технологічних процесів і системи менеджменту, обов'язкових вимог державних органів. На підставі аналізу заявок структурних підрозділів приймаються рішення про необхідність навчання працівників. Професійне навчання працівників на підприємстві проводиться викладачами з числа керівників, фахівців, кваліфікованих робітників зі стажем роботи не менш трьох років і високих виробничих показниках.
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Найменування об'єднання: Українська асоціація якості
Місцезнаходження об'єднання: м. Київ, пр. Академіка Глушкова, 40
Це масова громадська організація, що поєднує на добровільних засадах громадян, трудові колективи підприємств, організацій, що зацікавлені в поліпшенні якості продукції та послуг, що беруть участь у рішенні проблем якості як в Україні, так і за кордоном. Головною метою асоціації є формування суспільної думки у галузі розвитку та використання методів та засобів забезпечення та підвищення якості життя громадян України. Фахівці асоціації надають консультативну допомогу підприємству з питань менеджменту якості, проведенню самооцінки підприємства по європейській моделі, надання документів на конкурси якості. ПрАТ "Укрграфiт" неодноразово запрошувало фахівців асоціації для проведення навчальних семінарів на підприємстві, а також бере участь у семінарах, міжнародних конференціях, проведених асоціацією.

Найменування об'єднання: Українська асоціація сталеплавільників
ПрАТ "Укрграфiт" бере участь в асоціації з 2002 року.
Асоціація сприяє розвитку, організації та виконанню робіт з підвищення техніко-економічного рівня сталеплавильного та суміжних з ним виробництва шляхом організації та виконання робіт з удосконалення діючих та розробці нових технологій, модернізації агрегатів та устаткування, поліпшення екологічних обставин з залученням національних та закордонних фінансових, технічних та інтелектуальних ресурсів.

Найменування об'єднання: Асоціація ливарників України
Місцезнаходження об'єднання: м. Київ, пр. Вернадського, 34, 1
ПрАТ "Укрграфіт" бере участь в асоціації з 2003 року.
Асоціація консолідує науково-технічний потенціал ливарників для сприяння удосконалення та технічному переозброєнню ливарного виробництва, створенню сприятливих умов для творчої роботи та для задоволення та захисту соціальних, економічних, творчих га інших загальних інтересів своїх членів.

Найменування об'єднання: Клуб якості Запорізької торгово-промислової палати
Місцезнаходження об'єднання: м. Запоріжжя, б. Центральний, 4
Клуб якості - добровільна організація підприємств - лідерів у сфері якості, створена для обміну, вивчення та застосування кращого досвіду по різним областям керування, включаючи системи якості по ISO 9001, питання екологічного менеджменту (ISO 14001) та професійної безпеки (OHSAS 18001). ПрАТ "Укрграфіт" бере участь у ділових зустрічах, презентаціях за участю визнаних фахівців в області якості, бере участь у навчальних семінарах.

Найменування об'єднання: Запорізький обласний союз промисловців та підприємців роботодавців "Потенціал"
Місцезнаходження об'єднання: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 162
ПрАТ "Укрграфіт" бере участь в УСПП "Потенціал" з 1991 року.
Запорізький обласний союз промисловців та підприємців "Потенціал" є неприбутковою громадською організацією, яка об'єднує за спільними інтересами на засадах рівноправності всіх членів, з метою представництва і захисту їх прав та інтересів, а також координації їх діяльності у формуванні державної та регіональної економічної та соціальної політики, сприянні вдосконаленню системи та відносин соціального партнерства.

Найменування об'єднання: Запорізька торгово-промислова палата (ЗТПП)
Місцезнаходження об'єднання: м. Запоріжжя, б. Центральний, 4
Основною задачею палати є надання послуг у сфері зовнішньоекономічної діяльності підприємствам. ЗТПП надає близько 65 видів послуг, затребуваних практично в кожній галузі народного господарства.
Основні види послуг, які ЗТПП надає підприємствам:
- експертиза якості товару;
- акредитація суб'єктів ЗЕД на митниці;
- оформлення митних декларацій;
- реєстрація об'єктів інтелектуальної власності та інші види послуг.
ПрАТ "Укрграфіт" є дійсним членом ЗТПП з 1987 року.
Послуги, які ЗТПП найбільш часто надає ПрАТ "Укрграфіт":
- експертиза якості товару;
- експертиза походження товару;
- присвоєння кодів УКТЗЕД;
- усні та письмові переклади з іноземних та на іноземні мови.

Найменування об'єднання: Асоціація Товарної Нумерації України "ДжiЕс1 Україна"
Місцезнаходження об'єднання: 04053, Україна, м. Київ, вул. Артема, 26
ПрАТ "Укрграфіт" бере участь в асоціації з вересня 2010 року. Асоціація Товарної Нумерації України "ДжiЕс1 Україна", що є членом Міжнародної асоціації "GSI Ukraine", має статус неприбуткової організації. Асоціація забезпечує належну реалізацію права ПрАТ "Укрграфіт" на участь у всесвітній системі товарної нумерації GSI.
Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності
Протягом звітного періоду спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами Товариство не проводило.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
ПрАТ "Укрграфіт" веде бухгалтерський облік господарської діяльності та її фінансових результатів згідно з Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999р. № 996-ХІУ, Національних стандартів бухгалтерського обліку та інших нормативних документів.
В Товаристві застосовується журнально-ордерна система бухгалтерського обліку. Для забезпечення дотримання вимог законодавчих та нормативних актів, договірної та фінансової дисципліни, достовірності обліку та звітності, на підставі якої відображаються всі господарські операції за звітний період, в єдиній системі поєднуються записи синтетичного та аналітичного обліків, порівнюються бухгалтерські звіти та баланси.
Фінансова звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності складається шляхом трансформації з внесенням коригувань, проведенням перекласифікації статей з метою достовірного представлення інформації згідно вимог МСФЗ.
В Товаристві в 2018 році застосовувалась амортизація основних засобів, нематеріальних активів по прямолінійному методу.
Товариство оцінює решту строку корисного використання основних засобів та нематеріальних активів щонайменше на кінець кожного фінансового року.
Припинення визнання основних засобів та будь-якої раніше визнаної їхньої істотної частини відбувається при вибутті або у випадку, коли в майбутньому не очікується отримання економічної вигоди від використання або реалізації такого активу.
До малоцінних необоротних матеріальних активів відносяться активи зі строком корисного використання більше одного звітного періоду та вартість яких не перевищує вартісний критерій, встановлений Податковим кодексом України з нарахуванням по них амортизації:
- бібліотечний фонд - в розмірі 100% вартості в першому місяці використання об'єкта;
- МНМА - в розмірі 100% вартості при передачі в експлуатацію;
- інші МНМА - по прямолінійному методу.
Довгострокові інвестиції оцінені за собівартістю, тому що підприємство володіє незначною частиною голосів і не має суттєвого впливу на об'єкт інвестування.
До складу інвестиційної нерухомості віднесені будівлі та приміщення, утримувані з метою отримання орендних платежів, а не для використання у наданні послуг чи для адміністративних цілей.
Запаси підприємства включають виробничі запаси, незавершене виробництво, готову продукцію, товари. Запаси оцінюються за меншою з двох сум: фактичною вартістю або чистою вартістю реалізації. Чиста вартість реалізації являє собою прогнозовану ціну реалізації в ході звичайної господарської діяльності за вирахуванням будь-яких очікуваних майбутніх витрат, пов'язаних з доведенням продукції до готовності та її реалізацією.
Фактична вартість запасів включає витрати на придбання, витрати на переробку та інші витрати, що забезпечують поточне місце знаходження і стан запасів.
При списанні у виробництво чи іншому вибутті підприємство оцінює запаси за середньозваженою вартістю. Оцінка товарів у роздрібній торгівлі здійснюється по методу роздрібних цін.
Залишки незавершеного виробництва включають прямі та накладні витрати. Облік витрат на виробництво здійснюється попередільним методом.
Дохід від реалізації продукції та виконання послуг визначався відповідно до методу нарахувань при відвантаженні продукції та фактичного надання послуг.
Витрати на дослідження відносяться на поточні витрати в періоді, якому вони були понесені.
Забезпечення визнаються, коли в результаті певної події в минулому Товариство має юридичні або добровільно взяті на себе зобов'язання, для врегулювання яких з великим ступенем імовірності буде потрібний відтік ресурсів, які втілюють у собі майбутні економічні вигоди, і суму зобов'язання можна достовірно оцінити. Забезпечення оцінюються за поточною вартістю, виходячи з найкращої оцінки витрат, необхідних для врегулювання поточних зобов'язань на кінець звітного періоду.
Товариство резервувало кошти на забезпечення виплат відпусток, пенсійних забезпечень за списками № 1 та № 2, забезпечення по колективної угоді та сумнівних боргів. Резерв сумнівних боргів нараховується виходячи із платоспроможності окремих покупців.
Товариство здійснює виробництво продукції та продаж її в Україні та за кордоном, що являє собою один операційний сегмент, що надає звітність. Товариство здійснює моніторинг операційних результатів діяльності підприємства як одного бізнес-сегменту для цілей прийняття рішень щодо розподілу ресурсів та оцінки результатів діяльності.
Витрати на позики, безпосередньо пов'язані з придбанням, будівництвом або виробництвом активу, який через необхідність вимагає тривалого часу для його підготовки до планового використання або до продажу, капіталізуються як частина собівартості такого активу. Всі інші витрати на позики відносяться на витрати в тому звітному періоді, в якому вони були понесені.
Податковий облік здійснюється згідно з Податковим кодексом України.
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;
1. Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент,
за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу
за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та
грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо
надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту
в загальному обсязі продажів.

ПрАТ "Укрграфіт" виробляє вуглеграфітову продукцію, орієнтуючись на різні області металургійної промисловості: сталеплавильну, сталеливарну, феросплавну, алюмінієву, титаномагнієву та інші. А саме:
Основні види продукції, що виробляє та реалізує підприємство, за рахунок продажу яких отримано 10 або більше відсотків доходу є
- електроди вугільні та інші вироби з графіту чи матеріалів вуглецевих інших для використання в електротехніці. Обсяг виробництва за 2018 р. складає 24414 т на суму 5171063 тис. грн.
- графіт штучний; графіт колоїдний або напівколоїдний; вироби з графіту чи інших форм вуглецю, у вигляді напівфабрикатів. Обсяг виробництва за 2018 р. складає 59687 т на суму 1035233 тис. грн.
Електроди вугільні та інші вироби з графіту чи матеріалів вуглецевих інших розподіляються на
Електроди графітовані рядові, рядові просочені, спеціальні, спеціальні просочені марок ЕГ, ЕГП, ЕГС, ЕГСП, діаметром від 75 мм до 710 мм та довжиною до 2700 мм.
Бруси графітовані та аноди для магнієвої промисловості різних марок, конфігурацій та комплектності відповідно до узгоджених креслень перерізом до 660х200 мм та довжиною до 2250 мм.
Продукцію для алюмінієвих електролізерів - блоки подові, бокові та кутові різних марок та конфігурацій (за кресленнями замовника, перерізом до 490х720 мм та довжиною до 3980 мм).
Середньо реалізаційна ціна становить 210402 грн./т та залежить від асортименту продукції в даній групі товарів.
Графіт штучний; графіт колоїдний або напівколоїдний; вироби з графіту чи інших форм вуглецю розподіляються на:
Маси електродні марок "А", "Б" та "С":
- дрібнобрикетну електродну маса (ДБЕМ), що виробляється трьох розмірів: (105х90х70) мм, (75х80х60) мм та (30х50х60) мм.
- великоблочну циліндричну електродну маса (ВБЕМ) - виробляється діаметрами 400, 500, 550, 600, 900 мм та висотою 500, 850, 910, 1000 мм. Маси вуглецеві холодно-набивні - марок МХД і МХТД, гаряче-набивна - марки МУТ, та маса вуглецева пастоподібна- марки МУП.
Масу подову холодно-набивну марки - МХНП.
Конструкційні вироби з матеріалу різних марок на основі вуглецю - плити, пластини, тиглі, електроди, струмопідводи, нагрівачі, труби та інше (відповідно до креслень замовника).
Навуглецювачі різних марок на основі коксу та антрациту.
Середньо реалізаційна ціна становить 17843 грн./т та залежить від асортименту продукції в даній групі товарів.
Зростання або зменшення ціни на продукцію диктуються кон'юнктурою ринку, що включає в собі: ціну на сировину, попит та пропозицію, інколи політичну ситуацією в країні, та інші фактори.
Найбільш значущими для підприємства, як і в попередньому до звітного періоду, залишились ринки СНД, ЄС, США.
Сума реалізації на експорт за звітний період складає 3781620 тис. грн., що становить 64,6% від загального обсягу реалізації продукції.

2. Перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг

Попит на вуглеграфітову продукцію характеризується незначними коливаннями, викликаними двома протилежними тенденціями, що визначають номенклатурну структуру попиту:
- збільшення попиту на графітовану продукцію та маси,
- зменшення попиту на вугільну продукцію.
Основні фактори, що впливають на зміни номенклатури споживання вуглеграфітової продукції:
- зміни світового виробництва чорних та кольорових металів;
- введення нових металургійних агрегатів та технологій металургійного виробництва.

3. Залежнiсть вiд сезонних змiн.

Діяльність ПрАТ "Укрграфіт" не залежить від сезонних змін.

4. Про основні ринки збуту та основних клієнтів.

Споживачами вуглеграфітової продукції є підприємства металургійної промисловості: сталеплавильні, сталеливарні, феросплавні, алюмінієві, титаномагнієві та інші.
На протязі звітного року підприємство здійснювало проведення моніторингу ринка на предмет задоволення споживачів продукцією відповідної якості.
Проведення поступової модернізації устаткування для удосконалення механічної обробки вуглеграфітової продукції надало можливість виготовляти вироби конкурентоспроможні на світовому ринку. Як наслідок, близько 65% обсягу продажу було орієнтовано на зовнішній ринок, у країни СНД, Західної і Центральної Європи, Америки, Близького та Середнього Сходу, Африки.
Одним із основних видів продукції, що виробляє підприємство, залишаються графітовані електроди різних марок. Частка продаж графітованих електродів від загального обсягу реалізації в грошовому виразі складає близько 74%.
Стабільно високий попит протягом довгого періоду зберігається на електродну масу. Для виробників феросплавів тенденції визначаються структурою потреби ринку в різних видах феросплавів, а також економічною та екологічною доцільністю технологічної заміни електродної маси на вугільні, комбіновані чи графітовані електроди. Незважаючи на це, вже на протязі багатьох років спостерігається постійне збільшення потреби світового ринку в електродній масі. Частка продаж електродної маси від загального обсягу реалізації в грошовому виразі складає близько 16%.

5. Основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення
ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту

Основні ризики в діяльності емітента:
- ризики економічної і політичної нестабільності;
- велика конкуренція та нестабільність попиту в металургійній галузі.
Першорядними питаннями для збереження конкурентоспроможного стану ПрАТ "Укрграфіт" на ринку є:
- у виробництві - збалансованість випуску всіх видів вуглеграфітової продукції, постійна робота над ресурсозбереженням та скорочення питомих витрат на одиницю продукції;
- у технології виробництва - розвиток та вдосконалення технології виробництва, розробка нових видів продукції;
- у реалізації продукції - стабільність якості продукції, що постачається, та забезпечення необхідного рівня споживчої цінності продукції;
- у роботі на ринку - активна маркетингова політика, спрямована на збереження кожного існуючого споживача та придбання нових за рахунок іміджу та дбайливого ставлення до кожного підприємства - споживача.
ПрАТ "Укрграфіт" виробляє вуглеграфітову продукцію, орієнтуючись на різні галузі металургійної промисловості, а саме: сталеплавильну, сталеливарну, феросплавну, алюмінієву, титаномагнієву та інші.
Для кожного сегмента споживачів призначено певний товарний асортимент вуглеграфітової продукції, виділений на ПрАТ "Укрграфіт" в окремі товарні напрямки з метою підвищення керованості та найкращого задоволення потреб споживачів.
ПрАТ "Укрграфіт" виробляє вуглецеву та графітовану продукцію, маючи для цього, практично, окремі, але альтернативні виробничі лінії, що забезпечує високу стабільність виробництва, при можливості будь-якого балансування оптимальними обсягами випуску різних видів продукції в залежності від попиту ринку. На підприємстві впроваджена та успішно функціонує сучасна система управління, сертифікована на відповідність чотирьом міжнародним стандартам, що дає гарантії відповідності якості продукції, яка постачається, вимогам споживачів.

6. Про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент.

ПрАТ "Укрграфіт" активно працює на світовому ринку, широко співпрацюючи з країнами СНД і дальнього зарубіжжя.
Продукція відвантажується майже у 20 країн світу, у тому числі в США, Бразилію, ОАЕ, Єгипет, Ізраїль, Італію, Німеччину, Великобританію, Румунію, Чехію, Туреччину, у країни СНД та інші.
Частка експорту у загальному обсязі у 2018 році склала близько 65%.

Підприємство не має своїх філій та дистриб'юторської мережі, тому здійснення комерційних операцій по збуту відбувається шляхом укладання прямих договорів/контрактів зі споживачами вуглеграфітової продукції та договорів з посередниками як по території України так і зарубіжжя. Така схема збуту по широкому територіальному охопленні, роботі на декількох сегментах паралельно, здебільшого виправдовує себе, дозволяючи підприємству більш оперативно реагувати за зміну попиту, цінову політику та кон'юнктуру ринку.

7. Про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін.

У 2018 році основні види сировини були такі як:
- пек кам'яновугільний електродний,
- кокси - смоляний, нафтовий, нафтовий голкової структури,
- вугілля кам'яне (антрацит).
Для виробництва електродної продукції сировина надходила відповідно з договорами та контрактами, укладеними з постачальниками з різних регіонів нашої країни та зарубіжжя.

У 2018 році було завезено сировини близько 131 тис.тонн.
Динаміка цін:
У 2018 році спостерігався значний ріст цін на сировину:
- ціни на пек зросли в середньому на 20%
- ціни на кокси - від 29% до 199%.

Джерела сировини:

- кокс смоляний - VKG OIL AS, Естонія;

- кокс нафтовий голковий - Petrocokes Ltd, Японія;
- Phillips 66 Limited, Англія;
- вугілля кам'яне, антрацит - DTEK Trading, Швейцарія;
- АТ "Сибірський антрацит", РФ;
- пек кам'яновугільний електродний - ПрАТ "Запоріжкокс", Україна;
- ПрАТ "Авдіївський коксохімічний завод", Україна;
- DEZA A.S., Чехія

8. Інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва,
в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових
технологій, нових товарів, його становище на ринку.

Постійне підвищення цін на енергоносії та сировину змушує ПрАТ "Укрграфіт" активно займатися пошуком і впровадженням нових технологічних рішень, які дозволяють освоювати нові марки та види продукції, що будуть затребувані споживачами на діючих та перспективних ринках збуту.
ПрАТ "Укрграфіт" має відповідну стратегію поводження на ринку, орієнтовану на диверсифікованість ризиків попиту та впровадження енергозберігаючих технологій, а саме:
- підприємство виробляє вуглеграфітову продукцію, орієнтуючись на різні області металургійної промисловості: сталеплавильну, феросплавну, алюмінієву, титаномагнієву та інші, маючи в асортименті як продукцію з коротким, так і з тривалим терміном експлуатації;
- збутова політика орієнтована на диверсифікованість ризиків за рахунок розподілу збуту продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках;
- вуглецева і графітована продукція підприємства виготовляється на незалежних виробничих лініях, що забезпечують можливість балансування оптимальними обсягами випуску різних видів продукції в залежності від попиту на ринку;
- на підприємстві інтегрована й успішно функціонує сучасна система управління, сертифікована на відповідність чотирьом міжнародним стандартам, що дає гарантії відповідності якості продукції, що постачається, вимогам споживачів;
- підприємство має чітку політику інвестування коштів в енергозберігаючі технології і технічне переобладнання підприємства.
Незалежно від намірів та дій підприємства у сучасних умовах загострення конкуренції на світовому ринку, необхідна підтримка з боку держави, а саме:
- створення сприятливих умов розвитку внутрішнього ринку;
- захист і розвиток вітчизняного виробника;
- введення спеціальних тарифів для енергоємних підприємств;
- законодавча і кредитна підтримка впровадження новітніх та енергозберігаючих технологій.

9. Інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента

Основними конкурентами ПрАТ "Укрграфіт" на ринку графітованої і вугільної продукції є наступні виробники:

- "Енергопром - менеджмент", Росія;
- "Челябінський електрометалургійний комбінат", Росія;
- "Казвуглець", Казахстан;
- "Нікопольський завод феросплавів", Україна.

Виробники Японії:
- "Nippon Carbon";
- "SEC";

Виробники з підприємствами у Європі:
- "Cobex Group", Німеччина, Польща.
- "Carbone Savoie", Франція.
- "Graftech", Іспанія, Франція;
- "Elkem Carbon AG", Норвегія;
- "Showa Denko", Німеччина, Іспанія та інші.

- Виробники Китаю:
- "CIMM Group";
- "Fangda Carbon New Material";
- "Gongyi Anzheng Refractories";

Виробники Індії:
- "HEG";
- "GIL".

10. Кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів,
що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання.

Фактична кількість постачальників сировини у 2018 році, що займають більше 10% в загальному обсязі постачання:
- кокс смоляний - 1;
- кокс нафтовий голковий - 2;
- вугілля кам'яне, антрацит - 2;
- пек кам'яновугільний електродний - 3.
У 2018 році постачальників матеріалів, у яких об'єм постачання перевищує 10% від загального обсягу постачання, не було.

11. Товариство не здійснює свою діяльність в інших країнах.
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування
Рух активів протягом останнiх п'яти рокiв.

1. Надходження основних засобів:
2014 рік - 14 436 тис. грн.,
2015 рік - 33 393 тис. грн.,
2016 рік - 13 646 тис. грн.,
2017 рік - 341 825 тис. грн.,
2018 рік - 61 072 тис. грн.
Вибуття основних засобів:
2014 рік - 2 004 тис. грн.,
2015 рік - 1 827 тис. грн.,
2016 рік - 2 697 тис. грн.,
2017 рік - 18 246 тис. грн.,
2018 рік - 3 253 тис. грн.
2. Надходження запасів:
2014 рік - 402 647 тис. грн.,
2015 рік - 931 012 тис. грн.,
2016 рік - 680 136 тис. грн.,
2017 рік - 1 429 934 тис. грн.,
2018 рік - 2 281 036 тис. грн.
Вибуття запасів:
2014 рік - 507 606 тис. грн.,
2015 рік - 797 714 тис. грн.,
2016 рік - 803 615 тис. грн.,
2017 рік - 1 483 574 тис. грн.,
2018 рік - 2 123 683 тис. грн.
3. Придбання фінансових інвестицій:
2014 рік - 1 923 тис. грн.
Відчуження фінансових інвестицій:
2014 рік - 1 923 тис. грн.


Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
1. Інформація про основні засоби емітента

Всього основнi засоби: (тис. грн.)
На 31.12.2017 року на початок перiоду:

Виробничого призначення: 848 199
- будiвлi та споруди: 320 483
- машини та обладнання: 493 143
- транспортнi засоби: 6 167
- земельні ділянки: 21 541
- інші: 6 865

Невиробничого призначення: 971
- будiвлi та споруди: 654
- машини та обладнання: 17
- транспортнi засоби: 0
- земельні ділянки: 0
- інвестиційна нерухомість: 0
- iншi: 300

Усього: 849 170

На 31.12.2018 року на кiнець перiоду:

Виробничого призначення: 857 774
- будiвлi та споруди: 336 903
- машини та обладнання: 478 420
- транспортнi засоби: 14 022
- земельні ділянки: 21 541
- iншi: 6 888

Невиробничого призначення: 1 361
- будiвлi та споруди: 623
- машини та обладнання: 435
- транспортнi засоби: 0
- земельні ділянки: 0
- інвестиційна нерухомість: 0
- iншi: 303

Усього: 859 135

Основні засоби відображаються за собівартістю за вирахуванням накопиченого зносу та/або, за наявності, накопичених збитків від зменшення корисності. Така собівартість включає витрати, пов'язані з заміною частини основних засобів, та витрати на позики для довгострокових будівельних проектів, якщо вони відповідають критеріям визнання. При необхідності періодичної заміни істотних частин основних засобів Товариство припиняє визнавати замінену частину та визнає нову частину з власним строком корисного використання та амортизацією. Аналогічно, при проведенні основних технічних оглядів витрати на їх проведення визнаються у складі балансової вартості основних засобів як вартість заміни, якщо дотримано всіх необхідних для такого визнання критеріїв. Усі інші витрати на ремонт і технічне обслуговування визнаються у дохід прибутках та збитках в момент їх понесення.
У 2018 році нарахування амортизації провадилось відповідно до п. 138.3 ст. 138 Податкового Кодексу України. Залишкова вартість основних засобів, строки корисного використання та методи нарахування амортизації переглядаються та коригуються в кінці кожного фінансового року. У 2018 році була нарахована амортизація в сумі 50445 тис. грн., в тому числі по об'єктам промислового призначення - 50 363 тис. грн., по об'єктам непромислового призначення - 82 тис. грн. Термін користування основних засобів за основними групами становить: будівлі та споруди - від 2 до 77 років, машини та обладнання - від 1 до 30 років, транспортні засоби - від 2 до 13 років, інструменти, прилади - від 1 до 25 років, інші основні засоби - від 4 до 23 років. Ступень зносу основних засобів станом на 31.12.2018 року за основними групами становить: будівлі та споруди - 24,8 %, машин та обладнання - 34,0 %, транспортні засоби - 45,3 %, інструменти, прилади - 69,7 %, інші основні засоби - 10,5 %.
В 2018 році в оперативній оренді знаходились приміщення в будівлях, транспортні засоби, частина майнового комплексу. Вартість основних засобів, переданих в операційну оренду станом на 31.12.2018 року, становить 831 тис. грн. Вартість основних засобів, взятих Товариством в операційну оренду станом на 31.12.2018 року, становить 100 тис. грн. Вартість суттєвих оновлень або удосконалень основних засобів капіталізується. Витрати на обслуговування, поточний та капітальний ремонт відносяться на витрати поточного періоду. Прибутки та збитки від вибуття основних засобів включаються в Звіт про фінансові результати підприємства.


2. Виробничi потужностi та ступiнь використання обладнання.

Виробництво: Використання виробничих
потужностей, %

Графітовані електроди 81
Катодні та вугільні доменні блоки 21
Маса електродна та інші 83


3. Спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів.

Дані про спосіб утримання активів підприємства станом на 31.12.2018 р.
Активи підприємства, що знаходяться на балансі - 4 349 470 тис. грн.
Залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються - 12 154 тис. грн.
Первісна вартість основних засобів, переданих у заставу - 75 672 тис.грн.;
Введено в експлуатацію основних засобів за 2018р. - 61 072 тис.грн.
Активи на забалансових рахунках - 10 886 тис. грн., у тому числі:
- орендовані необоротні активи - 100 тис.грн.
- активи на відповідальному збереженні - 100 513 тис.грн.
- раніше списані активи - 273 тис.грн.

Місцезнаходження основних засобів ПрАТ "Укрграфіт":
м. Запоріжжя
1. вул. Північне шосе, 20
2. вул. Північне шосе, 31
3. вул. Північне шосе, 31-а
4. вул. Північне шосе, 33-а
5. вул. Північне шосе, 35
6. вул. Виборзька, 5
7. вул. Виборзька, 8-б
8. вул. Виборзька, 9
9. вул. Виборзька, 10
10. вул. Єнісейська
11. вул. Нарвська, 8
12. вул. Макаренко
13. провулок Кузнецький
14. вул. Доківська, 1
15. о. Хортиця, Будинок відпочинку, 10


4. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства.

Робота з охорони навколишнього природного середовища на ПрАТ "Укрграфіт" провадиться у вiдповiдностi з вимогами природоохоронного законодавства України i вимогами міжнародного стандарту ISO 14001.
Вплив підприємства на навколишнє середовище вiдбувається в наступних напрямках:
- забруднення атмосферного повітря;
- забруднення водних ресурсів;
- утворення вiдходiв підприємства.
В зазначених напрямках впливу на пiдприємствi розроблені i підтримуються в актуалiзованому станi всi необхiднi документи:
- iнвентаризацiя джерел викидiв, проект гранично припустимих скидань, iнвентаризацiя вiдходiв виробництва:
- дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами, дозвiл на спец водовикористання.
1. Забруднення атмосферного повітря
Найбільший внесок у формування валового викиду забруднюючих речовин в атмосферне повітря (оксиду вуглецю і пилу) надає наступне технологічне обладнання: обпалювальні, прожарювальні печі та печі графітації.
2. Забруднення водних об'єктів
Для охолодження устаткування на ПрАТ "Укрграфіт" використовується замкнений цикл водопостачання.
Для підживлення оборотної системи використовується дніпровська вода, яка відбирається вiд колектора Запоріжсталь i зливові води з території після проходження очищення в очисних спорудженнях зливових вод.
Підприємство має два випуски зливових вод у р. Дніпро, обладнаних очисними спорудами з очищення зливових стоків.
3. Утворення й утилiзацiя вiдходiв
На ПрАТ "Укрграфіт" основні технологiчнi процеси є безвідходними. Побічні матеріали які утворюються в процесі виробництва, а також, уловлені апаратами очищення вуглецеві матеріали, використовуються у виробництві або реалізуються стороннім споживачам, як порошкоподібний продукт виробництва, i, вiдповiдно до Закону України "Про відходи", не є вiдходом.
На пiдприємствi органiзованi збір i передача ряду вiдходiв, як вторинні ресурси: макулатура (паперова i картонна), обрізки поліетилену, що були в експлуатації, м'якi контейнера типу Біг-Бег, бiй скла та інше.

Підприємством вчасно й у повному обсязі здійснюються передбачені законодавством платежі за забруднення навколишнього природного середовища.


5. Інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або
удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів,
суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування,
прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання
виробничих потужностей після її завершення.

Тенденції та ситуація на ринку обумовлюють необхідність інвестування коштів в технічне переобладнання підприємства та автоматизацію виробництва, шляхом заміни застарілого, фізично та морально зношеного обладнання на нове високотехнологічне, автоматизоване, енергозберігаюче обладнання.
Введення нової техніки дає можливість зменшити витрати на виробництво, покращити якість продукції, тим самим створивши її більш конкурентоспроможною та зменшити шкідливий вплив на довкілля.
Основним напрямком технічного переобладнання підприємства у 2019 році визначено модернізацію випалювального переділу, фінансування якого буде провадитись за рахунок власних оборотних коштів.
Орієнтована вартість робіт - 23 млн. дол. США.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
Проблеми, які впливають на діяльність емітента;
ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень:

Українське законодавство й нормативні акти, що регулюють сферу оподаткування та інші аспекти діяльності Товариства, включаючи валютний контроль і митне законодавство, постійно змінюються. Положення законів і нормативних документів зазвичай є нечіткими, і трактуються по-різному місцевими, регіональними й державними органами, а також іншими урядовими установами. Випадки розбіжностей у трактуванні законодавства є непоодинокими. Товариство вважає, що інтерпретація ним положень законодавства, що регулюють діяльність Товариства, є правильною і дотримається всіх нормативних положень.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента,
достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення
ліквідності за оцінками фахівців емітента

Фінансова політика емітента була спрямована на збільшення прибутку від операційної діяльності, шляхом оптимізації операційних витрат. Основне фінансування операційної діяльності здійснювалось за рахунок власних коштів. Політика по управлінню капіталом була направлена на підтримку та забезпечення оптимальної структури капіталу для здійснення господарської діяльності. За рахунок власного капіталу нараховані резерви відповідно до діючого законодавства та Статуту підприємства. Робочого капіталу достатньо для поточних потреб емітента.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Вартість укладених, але не виконаних договорів (контрактів) станом на 31.12.2018 рік становить 1 647,1 млн. грн.
Очікуваний прибуток від виконання цих договорів приблизно 329,4 млн. грн.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік
(щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового
стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність
емітента в майбутньому)

Основними стратегічними цілями ПрАТ "Укрграфіт" є :
- забезпечення споживачів металургійних галузей високоякісними вуглеграфітовими виробами з урахуванням різноманітних асортиментних товарних напрямків;
- розширення і модернізація виробництва;
- розробка та впровадження інноваційних технологій виробництва та нової продукції з урахуванням перспективних ринкових потреб;
- збереження та розвиток ресурсної бази підприємства.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок,
вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Дослідження та нові розробки здійснюються у відповідності зі стратегічними цілями підприємства та реалізуються у довгостроковому плані технічного розвитку, річних планах підвищення конкурентоспроможності, проектування і модернізації техніки та продукції.
За останні роки підприємство повністю переобладнало весь технологічний ланцюг виробництва катодних блоків для алюмінієвої промисловості, та має на сьогодні найсучасніше в Європі виробництво цього виду продукції для задоволення потреб споживачів на світовому ринку.
Завершена поетапна розробка та впровадження технології виробництва графітованих подових блоків збільшених розмірів (до 3800мм) для алюмінієвої промисловості. В 2018 році були здійснені поставки споживачам та випробування на електролізерах, укомплектованих дослідними подовими блоками збільшеної довжини та вищої якості.
Обсяг витрат на дослідження, інноваційну діяльність та розробки за 2018 рік складає більше 5 млн. грн.
Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
ПрАТ "Укрграфiт" сертифіковане на вiдповiднiсть міжнародним стандартам ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ОНSAS 18001:2007, ISO 50001:2011. Випробувальна лабораторія акредитована на вiдповiднiсть ДСТУ ISO/IЕС 17025:2006.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління Структура Персональний склад
Загальні збори акціонерів Акціонери
Intergraphite Holdings Company Limited (23,98411%);
OU Geneses Invest (24,00595%);
OU Talienthal (24,03338%);
Osauhing Rееtvех (23,99993%).
Наглядова рада Голова та члени Голова Наглядової ради - представник акціонера Пайового товариства Генезес Інвест [ОU Geneses Invest] - Катрін Тахо;
Член Наглядової ради - представник акціонера Пайового товариства Реетвекс [Osauhing Reetvex] - Крісті Ней-Маркус;
Член Наглядової ради - представник акціонера Пайового товариства Талієнталь [Osauhing Talienthal] - Ене Тиннісон.
Дирекція Голова та члени Генеральний директор - Кутузов Сергій Володимирович;
Директор з економіки та фінансів - Бондар Людмила Вікторівна;
Технічний директор - Павелко Олександр Володимирович;
Комерцiйний директор - Вошкулат Володимир Миколайович;
Директор з якостi - Довбня Сергiй Олексiйович.

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента


1. Посада. Генеральний директор
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи. Кутузов Сергiй Володимирович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.
4. Рік народження**. 1955
5. Освіта**. Вища. ДДУ, ф-т "Двигуни лiтальних апаратiв", ЗТУ, ф-т "Фiнанси", кандидат технiчних наук.
6. Стаж роботи (років)**. 46
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**. Приватне акціонерне товариство "Український графіт" 00196204 Генеральний директор
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано. 26.04.2018 на 1 рік
9. Опис.
Дирекція є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, що передбачає її відповідальність за реалізацію цілей, стратегії та політики Товариства. Загальне керiвництво роботою Дирекцiї ПрАТ "Укрграфiт" здiйснює Генеральний директор. До компетенцiї Генерального директора вiдносяться усi питання дiяльностi ПрАТ "Укрграфiт" окрiм тих, що згiдно з чинним законодавством, Статутом Товариства або рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (вищого органу Товариства) вiднесенi до виключної компетенцiї iншого органу Товариства. Iншi посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Зазначеною особою згоди на розкриття паспортних даних не надано. Перелiк попереднiх посад, які особа обіймала протягом останніх п`яти років: ПрАТ "Укрграфiт" - Генеральний директор. Загальний стаж роботи - 46 років. Посадова особа немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
1. Посада. Директор з економiки та фiнансiв
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи. Бондар Людмила Вiкторiвна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.
4. Рік народження**. 1961
5. Освіта**. Вища. ЗДIА, ф-т "Промислове та цивiльне будiвництво"; ЗТУ, ф-т "Фiнанси"
6. Стаж роботи (років)**. 40
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**. Приватне акціонерне товариство "Український графіт" 00196204 Директор з економіки та фінансів
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано. 26.04.2018 на 1 рік
9. Опис.
Директор з економiки та фiнансiв є членом Дирекцiї, який здiйснює керiвництво та координацiю фiнансово-економiчної дiяльностi пiдприємства; визначає напрямки розвитку пiдприємства в формуваннi фiнансової, цiнової, кредитно-банкiвської, податкової та страхової полiтики, соцiальної дiяльностi органiзацiї та удосконалення бухгалтерського облiку та iнше. Iншi посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Зазначеною особою згоди на розкриття паспортних даних не надано. Перелiк попереднiх посад, які особа обіймала протягом останніх п`яти років: ПрАТ "Укрграфiт" - Директор з економiки та фiнансiв. Загальний стаж роботи - 40 років. Посадова особа немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
1. Посада. Технiчний директор
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи. Павелко Олександр Володимирович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.
4. Рік народження**. 1972
5. Освіта**. Вища. ЗДIА, ф-т "Чорна металургiя"
6. Стаж роботи (років)**. 27
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**. Приватне акціонерне товариство "Український графіт" 00196204 Головний інженер
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано. 26.04.2018 на 1 рік
9. Опис.
Технiчний директор є членом Дирекцiї, який здiйснює керiвництво процесом виробництва продукцiї i технiчного обслуговування устаткування; планує органiзацiю виробництва з урахуванням вимог охорони навколишнього середовища; здiйснює науково-технiчну полiтику та перспективи розвитку пiдприємства; забезпечує постiйне пiдвищення ефективностi виробництва та iнше. Iншi посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Зазначеною особою згоди на розкриття паспортних даних не надано. Перелiк попереднiх посад, які особа обіймала протягом останніх п`яти років: ПрАТ "Укрграфiт" - начальник змішувально-пресового цеху нафтових вугільних заготівок №2, головний інженер, Технічний директор. Загальний стаж роботи - 27 років. Посадова особа немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
1. Посада. Комерцiйний директор
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи. Вошкулат Володимир Миколайович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.
4. Рік народження**. 1959
5. Освіта**. Вища. Київське вище iнженерне радiотехнiчне училище ППО. Автоматизовані системи управлiння.
6. Стаж роботи (років)**. 41
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**. Приватне акціонерне товариство 00196204 Комерційний директор
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано. 26.04.2018 на 1 рік
9. Опис.
Комерційний директор є членом Дирекції, який забезпечує виконання планів продажу продукції та послуг, постачання сировини, матеріалів, обладнання; ефективність роботи транспорту підприємства. Інші посади на інших підприємствах не обіймає. Зазначеною особою згоди на розкриття паспортних даних не надано. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: ПрАТ "Укрграфіт" - Комерційний директор. Загальний стаж роботи - 41 рік. Посадова особа немає непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
1. Посада. Директор з якостi
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи. Довбня Сергiй Олексiйович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.
4. Рік народження**. 1972
5. Освіта**. Вища. ЗДІА, ф-т "Фiзика та технологiя матерiалiв та компонентiв електронної технiки".
6. Стаж роботи (років)**. 29
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**. Приватне акціонерне товариство "Український графіт" 00196204 Директор з якостi
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано. 26.04.2018 на 1 рік
9. Опис.
Директор з якостi є членом Дирекцiї Товариства, який здiйснює керiвництво службою якостi, вiдповiдає за створення та ефективнiсть системи якостi, метрологiчної системи пiдприємства, ефективнiсть робiт по стандартизацiї й сертифiкацiї, контролю та випробуванням продукцiї, захисту iнтелектуальної власностi та iнформацiйного забезпечення. Iнші посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Зазначеною особою згоди на розкриття паспортних даних не надано. Перелiк попереднiх посад, які особа обіймала протягом останніх п`яти років: ПрАТ "Укрграфiт" - Директор з якостi. Загальний стаж роботи - 29 років. Посадова особа немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
1. Посада. Головний бухгалтер
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи. Станішевська Тетяна Олександрівна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.
4. Рік народження**. 1962
5. Освіта**. Вища. Тернопільська академія народного господарства, інститут банківського бізнесу.
6. Стаж роботи (років)**. 35
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**. Приватне акціонерне товариство "Український графіт" 00196204 Заступник головного бухгалтера
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано. 01.02.2015 на невизначений строк
9. Опис.
Основними функцiями головного бухгалтера є органiзацiя роботи централiзованої бухгалтерiї, контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй; визначення облiкової полiтики пiдприємства, внесення змiн в обрану полiтику, обрання форми бухгалтерського облiку з облiком дiяльностi пiдприємства та технологiї обробки облiкових даних; розробка правила документообігу, додаткової системи рахункiв та регiстрiв аналiтичного облiку i звiтностi; додержання єдиних методологiчних основ бухгалтерського облiку, вiдповiдно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi"; складання достовiрної фiнансової, статистичної i податкової звiтностi в фонди державного соцiального страхування; контроль за веденням касових операцiй та iнше. Iншi посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Зазначеною особою згоди на розкриття паспортних даних не надано. Перелiк попереднiх посад, які особа обіймала протягом останніх п`яти років: ПрАТ "Укрграфіт" - заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер. Загальний стаж роботи - 35 роки. Посадова особа немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
1. Посада. Голова Наглядової ради-представник акціонера Пайового товариства Генезес Інвест [ОU Geneses Invest]
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи. Катрін Тахо
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.
4. Рік народження**. 1976
5. Освіта**. Вища. Бізнес коледж Талліннського технічного університету. Економічний факультет. Управління готельним бізнесом та закладами харчування. Бізнес коледж Талліннського технічного університету. Економічний факультет. Управління комерційними організаціями.
6. Стаж роботи (років)**. 21
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**. Пайове товариство Генезес Інвест [ОU Geneses Invest] 10627562 Член правління
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано. 25.04.2017 на 3 роки
9. Опис.
Наглядова рада є постiйно дiючим органом Товариства, який регулює та контролює дiяльнiсть Дирекцiї Товариства та здійснює захист прав акцiонерiв Товариства. Голова Наглядової ради Товариства керує роботою Наглядової ради. Голова Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору з Товариством та відповідно до Статуту Товариства. Перелiк попереднiх посад, які особа обіймала протягом останніх п`яти років: Пайове товариство Генезес Інвест [OU Geneses Invest] - Член правління. Загальний стаж роботи - 21 років. Зазначеною особою згоди на розкриття паспортних даних не надано. Посадова особа немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
1. Посада. Член Наглядової ради - представник акціонера Пайового товариства Талієнталь [Osauhing Talienthal]
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи. Ене Тиннісон
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.
4. Рік народження**. 1966
5. Освіта**. Вища. Талліннський технічний університет. Економічний факультет. Бухгалтерський облік. Талліннський технічний університет. Аспірантура за спеціальністю "Головний бухгалтер та фінансовий директор".
6. Стаж роботи (років)**. 34
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**. Пайове товариство Талієнталь [Osauhing Talienthal] 10623541 Член правління
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано. 25.04.2017 на 3 роки
9. Опис.
Наглядова рада є постiйно дiючим органом Товариства, який регулює та контролює дiяльнiсть Дирекцiї Товариства та здійснює захист прав акцiонерiв Товариства. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору з Товариством та відповідно до Статуту Товариства. Перелiк попереднiх посад, які особа обіймала протягом останніх п`яти років: Пайове товариство Талієнталь [Osauhing Talienthal] - Член правління. Загальний стаж роботи - 34 роки. Зазначеною особою згоди на розкриття паспортних даних не надано. Посадова особа немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
1. Посада. Член Наглядової ради - представник акціонера Пайового товариства Реетвекс [Osauhing Reetvex]
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи. Крісті Ней-Маркус
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.
4. Рік народження**. 1978
5. Освіта**. Вища. Талліннська Школа Економіки. Економічний факультет. Банківська справа. Естоно-Американська бізнес-академія. Міжнародні економічні відносини.
6. Стаж роботи (років)**. 20
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**. Пайове товариство Реетвекс [Osauhing Reetvex] 10568842 Член правління
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано. 25.04.2017 на 3 роки
9. Опис.
Наглядова рада є постiйно дiючим органом Товариства, який регулює та контролює дiяльнiсть Дирекцiї Товариства та здійснює захист прав акцiонерiв Товариства. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору з Товариством та відповідно до Статуту Товариства. Перелiк попереднiх посад, які особа обіймала протягом останніх п`яти років: Пайове товариство Реетвекс [Osauhing Reetvex] - Член правління. Загальний стаж роботи - 20 років. Зазначеною особою згоди на розкриття паспортних даних не надано. Посадова особа немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Ідентифікаційний код юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
1 2 3 4 5 6 7
Голова Наглядової ради Катрін Тахо 0 0 0 0
Член Наглядової ради Крісті Ней-Маркус 0 0 0 0
Член Наглядової ради Ене Тиннісон 0 0 0 0
Генеральний директор Кутузов Сергій Володимирович 5 0.00000715938 5 0
Директор з економіки та фінансів Бондар Людмила Вікторівна 315 0.00045104062 315 0
Технічний директор Павелко Олександр Володимирович 0 0 0 0
Комерцiйний директор Вошкулат Володимир Миколайович 0 0 0 0
Директор з якостi Довбня Сергiй Олексiйович 385 0.00055127186 385 0
Головний бухгалтер Станішевська Тетяна Олександрівна 0 0 0 0
Усього 705 0.00100947185 705 0

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Держава в особi Запорiзької обласної Ради народних депутатiв 20507422 Україна 69000 Запорiзька область Запорiзький район м.Запорiжжя пр. Ленiна, 164 0.000000000000
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
д/н 0.000000000000
Усього 0.000000000000

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

Основними стратегічними цілями ПрАТ "Укрграфіт" є :
- забезпечення споживачів металургійних галузей високоякісними вуглеграфітовими виробами з урахуванням різноманітних асортиментних товарних напрямків;
- розширення і модернізація виробництва;
- розробка та впровадження інноваційних технологій виробництва та нової продукції з урахуванням перспективних ринкових потреб;
- збереження та розвиток ресурсної бази підприємства.

2. Інформація про розвиток емітента.

Пріоритетними напрямками роботи ПрАТ "Укрграфіт" визначені:
- підвищення енергоефективності виробництва і зменшення шкідливого впливу на довкілля за рахунок удосконалення технології та впровадження нового сучасного обладнання.
- удосконалення якості продукції до рівня постійно зростаючих вимог до неї з метою підвищення рівня конкурентоспроможності та задоволеності споживачів.
- поліпшення умов і організації праці, підвищення рівня професійної компетенції, а також мотивації і задоволеності персоналу.
Тенденції та ситуація на ринку обумовлюють необхідність інвестування коштів в технічне переобладнання підприємства та автоматизацію виробництва, шляхом заміни застарілого, фізично та морально зношеного обладнання на нове високотехнологічне, автоматизоване, енергозберігаюче обладнання.
Введення нової техніки дає можливість зменшити витрати на виробництво, покращити якість продукції, тим самим створивши її більш конкурентоспроможною та зменшити шкідливий вплив на довкілля.
Основним напрямком технічного переобладнання підприємства у 2019 році визначено
модернізацію випалювального переділу, фінансування якого буде провадитись за рахунок власних оборотних коштів.
Орієнтовна вартість робіт - 23 млн. дол. США.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента

ПрАТ "Укрграфіт" у 2018 році не укладало деривативи та не вчиняло значних правочинів щодо похідних цінних паперів.

1) завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

ПрАТ "Укрграфіт" у 2018 році інформацію про завдання та політику щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування, не розкриває.

2) інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Основними ризиками в звичайній діяльності підприємства є:
- операційні ризики (ринковий ризик);
- фінансові ризики (кредитний ризик, ризик ліквідності).
Ринковий ризик складається з :
- ризику економічної і політичної нестабільності;
- великої конкуренції та нестабільності попиту в металургійній галузі.
Першорядними питаннями для збереження конкурентоспроможного стану ПрАТ "Укрграфіт" на ринку є:
- у виробництві - збалансованість випуску всіх видів вуглеграфітової продукції, постійна робота над ресурсозбереженням та скорочення питомих витрат на одиницю продукції;
- у технології виробництва - розвиток та вдосконалення технології виробництва, розробка нових видів продукції;
- у реалізації продукції - стабільність якості продукції, що постачається, та забезпечення необхідного рівня споживчої цінності продукції;
- у роботі на ринку - активна маркетингова політика, спрямована на збереження кожного існуючого споживача, та придбання нових, за рахунок іміджу та дбайливого ставлення до кожного підприємства - споживача.
ПрАТ "Укрграфіт" виробляє вуглеграфітову продукцію, орієнтуючись на різні галузі металургійної промисловості, а саме: сталеплавильну, сталеливарну, феросплавну, алюмінієву, титаномагнієву та інші, маючи в асортименті як продукцію з коротким, так і з тривалим терміном експлуатації.
Для кожного сегмента споживачів призначено певний товарний асортимент вуглеграфітової продукції, виділений на ПрАТ "Укрграфіт" в окремі товарні напрямки з метою підвищення керованості та найкращого задоволення потреб споживачів. Збутова політика орієнтована на диверсифікованість ризиків за рахунок розподілу збуту продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках.
ПрАТ "Укрграфіт" виробляє вуглецеву та графітовану продукцію, маючи для цього, практично, окремі, але альтернативні виробничі лінії, що забезпечує високу стабільність виробництва, при можливості будь-якого балансування оптимальними обсягами випуску різних видів продукції в залежності від попиту ринку.
Підприємство має чітку політику інвестування коштів в енергозберігаючі технології і технічне переобладнання підприємства.
На підприємстві впроваджена та успішно функціонує сучасна система управління, сертифікована на відповідність чотирьом міжнародним стандартам, що дає гарантії відповідності якості продукції, яка постачається, вимогам споживачів.
Фінансові ризики диверсифіковані за рахунок того, що підприємство експортно орієнтоване , має сталі партнерські зв'язки на ринку.
ПрАТ "Укрграфіт" системно провадить моніторинг ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також потоки грошових коштів від операційної діяльності. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.
Підприємство наразі застосовує (залежно від ситуації) всі внутрішні механізми нейтралізації фінансових ризиків:
- відмова від здійснення фінансових операцій, рівень ризику по яких надмірно високий;
- аналіз ефективності позикового капіталу;
- розподіл ризику між учасниками угод;
- забезпечення компенсації можливих фінансових втрат від ризиків за рахунок системи гарантій, штрафних санкцій, скорочення переліку форс-мажорних ситуацій у контрактних умовах ;
- тощо.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.
Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Український графіт" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПрАТ "Укрграфіт" на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом, який розміщений за посиланням htth://ukrgrafit/.zp.ua/images/files/2017/Ustav_PrAT.pdf. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

3) Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів чергові позачергові
X
Дата проведення 12.04.2018
Кворум зборів 73.31
Опис Порядок денний Загальних зборiв: 1) Про обрання членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв Товариства та припинення їх повноважень. 2) Про порядок проведення загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 3) Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiтiв Дирекцiї та Наглядової ради Товариства за 2017 рiк. 4) Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2017 рiк. 5) Про порядок розподiлу прибутку Товариства за 2017 рiк. 6) Про визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства у 2018 роцi. 7) Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв. Пропозицiї щодо перелiку питань, включених до проекту порядку денного, не подавалися. Рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства з першого питання порядку денного: 1. Обрати лiчильну комiсiю загальних зборiв акцiонерiв у кiлькостi 4 (чотирьох) осiб у наступному складi: 1.1. Боголюбова Олена Олександрiвна; 1.2. Веселова Валентина Iванiвна; 1.3. Дорошенко Iрина Євгенiвна; 1.4. Максименко Вiкторiя Анатолiївна. 2. Припинити повноваження членiв лiчильної комiсiї з моменту оголошення зборiв закритими. Рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства з другого питання порядку денного: 1. Затвердити наступний порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування на загальних зборах акцiонерiв: 1) якщо бюлетень для голосування складається з кiлькох аркушiв, сторiнки бюлетеня нумеруються; 2) кожен аркуш бюлетеня пiдписується акцiонером/представником акцiонера; 3) кожен бюлетень для голосування на загальних зборах акцiонерiв засвiдчується Головою реєстрацiйної комiсiї на кожнiй сторiнцi шляхом пiдписання в нижнiй частинi аркуша у вiдведеному формою бюлетеня мiсцi, пiд час реєстрацiї акцiонерiв для участi у загальних зборах. 2. Затвердити наступний регламент проведення загальних зборiв акцiонерiв: а) Щодо порядку голосування та пiдрахунку голосiв з питань порядку денного. 1) Голосування проводиться бюлетенями, якi акцiонери отримали пiд час реєстрацiї. 2) З питань порядку денного принцип голосування: одна голосуюча акцiя - один голос. 3) При голосуваннi бюлетенями з питань порядку денного акцiонер (його представник): - у разi згоди з проектом рiшення повинен пiдтвердити свою згоду, закресливши у бюлетенi графи "ПРОТИ" та "УТРИМАВСЯ", залишивши не закресленою графу "ЗА"; - у разi незгоди з проектом рiшення повинен пiдтвердити свою незгоду, закресливши у бюлетенi графи "ЗА" та "УТРИМАВСЯ", залишивши не закресленою графу "ПРОТИ"; - у разi якщо вiн утримується при голосуваннi за проект рiшення, повинен пiдтвердити своє волевиявлення, закресливши у бюлетенi графи "ЗА" та "ПРОТИ", залишивши не закресленою графу "УТРИМАВСЯ". 4) Рiшення з питань порядку денного приймаються простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах акцiонерiв. 5) Пiсля збору бюлетенiв члени лiчильної комiсiї вiдкривають опечатанi урни та пiдраховують результати голосування. Бюлетенi витягуються з урн у спецiальному мiсцi чи кiмнатi. 6) Тексти прийнятих зборами рiшень зачитуються секретарем зборiв. б) Щодо розгляду питань порядку денного загальних зборiв акцiонерiв. 1) Учасники зборiв, якi бажають виступити з питань порядку денного, повиннi подати письмову заяву секретарю зборiв до закiнчення строку обговорення вiдповiдного питання порядку денного. У заявi акцiонер повинен вказати iнформацiю про акцiонера (акцiонерiв), що подав(-ли) заяву, з зазначенням прiзвища, iм'я, по батьковi (найменування) та кiлькостi належних йому(їм) акцiй. Такi заяви будуть фiксуватися секретарем та передаватися Головi зборiв для надання слова заявниковi. Анонiмнi заяви та заяви, якi по сутi не вiдносяться до порядку денного, а також тi, що надiйшли пiсля голосування, - розглядатися не будуть. 2) Питання до доповiдачiв, якi не мiстять пропозицiй по сутi доповiдей, також повиннi бути складенi у формi письмової заяви, мiстити iнформацiю про акцiонера (акцiонерiв), що поставив(-ли) запитання, з зазначенням прiзвища, iм'я, по батьковi (найменування) та кiлькостi належних йому(їм) акцiй. Анонiмнi питання та питання, якi по сутi не вiдносяться до змiсту доповiдi, а також тi, що надiйшли пiсля голосування, - розглядатися не будуть. 3) Аудiозапис, вiдео-, фото- та кiнозйомки зборiв забороненi. 4) Регламент роботи загальних зборiв: - доповiдь по питанням порядку денного загальних зборiв - до 20 хвилин; - виступ осiб, якi виявили бажання взяти участь в обговорюваннi - до 3 хвилин. Рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства з третього питання порядку денного: 1. Звiт Дирекцiї Товариства за 2017 рiк затвердити. Роботу Дирекцiї Товариства визнати задовiльною. 2. Звiт Наглядової ради Товариства за 2017 рiк затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовiльною. Рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства з четвертого питання порядку денного: 1. Рiчний звiт Товариства за 2017 рiк затвердити. Рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства з п'ятого питання порядку денного: 1. Затвердити порядок розподiлу прибутку Товариства за 2017 рiк, а саме: 1.1. прибуток у загальнiй сумi або будь-яку його частину на виплату дивiдендiв не спрямовувати; 1.2. прибуток у загальнiй сумi направити на поповнення обiгових коштiв Товариства. Рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства з шостого питання порядку денного: 1. Основними напрямами дiяльностi у 2018 роцi вважати модернiзацiю змiшувально-пресового передiлу. Рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства з сьомого питання порядку денного: 1. Надати попередню згоду Дирекцiї Товариства, за умови погодження з Наглядовою радою Товариства, на вчинення значних правочинiв щодо укладення договорiв, угод, контрактiв з вiдповiдним контрагентом: 1.1. на постачання енергоносiїв, сукупна вартiсть яких протягом їх дiї може складати еквiвалент не бiльш нiж 25 000 000 (двадцять п'ять мiльйонiв) доларiв США на рiк, у нацiональнiй валютi України (для кожного контрагента); 1.2. купiвлi-продажу/поставки сировини, обладнання та матерiалiв, сукупна вартiсть яких протягом їх дiї може складати не бiльш нiж 30 000 000 (тридцять мiльйонiв) доларiв США на рiк, або її еквiвалент у нацiональнiй валютi України або євро (для кожного контрагента); 1.3. купiвлi-продажу/поставки готової продукцiї, сукупна вартiсть яких протягом їх дiї може складати не бiльш нiж 40 000 000 (сорок мiльйонiв) доларiв США на рiк, або її еквiвалент у нацiональнiй валютi України або євро (для кожного контрагента).


Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): д/н

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): д/н

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): д/н

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так Ні
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Ревізійна комісія (ревізор) X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства
Інше (зазначити): За звітний період в Товаристві позачергові загальні збори не скликалися.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення :
д/н

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:
д/н


4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
кількість членів наглядової ради - акціонерів 0
кількість членів наглядової ради - представників акціонерів 3
кількість членів наглядової ради - незалежних директорів 0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?
Так Ні
З питань аудиту X
З питань призначень X
З винагород X
Інші (запишіть) Комітети Наглядової ради у Товаристві не утворюються.

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :
д/н

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :
д/н

Персональний склад наглядової ради
Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Посада Незалежний член
Так* Ні*і
Катрін Тахо Голова Наглядової ради X
Ене Тиннісон Член Наглядової ради X
Крісті Ней-Маркус Член Наглядової ради X

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): Вимоги до членiв Наглядової ради Товариства, якi визначенi Статутом:
Наглядова рада Товариства обирається строком на 3 (три) роки у кількості від 3 (трьох) до 5 (п'яти) осіб.
Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа.
До складу Наглядової ради обираються лише акціонери Товариства або їх представники.
Строк повноважень членів Наглядової ради починається з моменту їх обрання рішенням Загальних зборів і триває до моменту обрання Загальними зборами акціонерів нового складу Наглядової ради Товариства.
Член Наглядової ради не може одночасно бути Генеральним директором або членом Дирекції Товариства, а також Головою або членом Ревізійної комісії, у разі її створення у Товаристві.
Членами Наглядової ради Товариства не можуть бути фізичні особи, яким згідно з чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств, або які мають непогашену судимість за крадіжки, хабарництво та інші корисливі злочини.
Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами акціонерів шляхом кумулятивного голосування, при якому загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами на посаду членів Наглядової ради.
Голосування проводиться з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування окремо щодо кандидатури кожного з кандидатів, внесених до списку для голосування.
Особи, обрані до складу Наглядової ради Товариства, можуть переобиратись на цю посаду необмежену кількість разів.
Кандидатури для обрання в члени Наглядової ради Товариства висуваються акціонерами Товариства. Самовисунення акціонера Товариства (його представника) у кандидати в члени Наглядової ради Товариства не заборонено.
Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад Наглядової ради.

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) д/н

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень :
Протягом 2018 року відбулося 18 засідань Наглядової ради у формі заочного голосування (методом опитування).

Загальний опис прийнятих рішень:

Затверджено рішення про проведення загальних зборів акціонерів, дати, часу та місце його проведення.
Затверджена дата складання переліку акціонерів, які повинні бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів.
Затверджено спосіб повідомлення акціонерів про проведення річних загальних зборів.
Затверджена дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів.
Обрано оцінювача для проведення оцінки майна ПрАТ "Укрграфіт", затверджено умови договору та встановлено розмір оплати його послуг.
Надано згоду на укладання значних правочинів.
Затверджено посадову особу, відповідну за порядок ознайомлення акціонерів з документами з питань порядку денного загальних зборів.
Затверджено проект порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ "Укрграфіт"
Затверджено повідомлення про проведення річних загальних зборів ПрАТ "Укрграфіт".
Обрано голову та секретаря загальних зборів акціонерів ПрАТ "Укрграфіт".
Обрано реєстраційну комісію загальних зборів акціонерів ПрАТ "Укрграфіт".
Призначена тимчасова лічильна комісія загальних зборів акціонерів.
Розглянуто звіт Дирекції за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік, річний звіт ПрАТ "Укрграфіт" та звіт Наглядової ради ПрАТ "Укрграфіт".
Затверджено ринкову вартість акцій ПрАТ "Укрграфіт".
Затверджено ціну викупу акцій ПрАТ "Укрграфіт".
Затверджено проект договору про викуп акцій ПрАТ "Укрграфіт".
Про включення пропозицій акціонерів до проекту порядку денного та затвердження порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Укрграфіт".
Затверджено текст та форми бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів ПрАТ "Укрграфіт".
Обрано оцінювача для проведення оцінки майна ПрАТ "Укрграфіт", затверджено умови договору та встановлено розмір оплати його послуг.
Затверджено річну інформацію емітента цінних паперів за 2017 рік.
Обрано членів Дирекції Товариства.
Надано згоду на делегування повноважень Генеральним директором.
Надано згоду Дирекції на укладання договорів оренди нерухомого майна.
Затверджено квартальний ліміт на надання благодійної допомоги.
Затверджено звіт Дирекції та и бухгалтерську звітність Товариства за 1 квартал 2018 року.
Узгоджено внесення змін до кредитного договору та договору застави, що були укладені з АТ "СІТІБАНК", підписання договору про надання гарантій та/або відкриття акредитивів.
Затверджено звіт Дирекції та бухгалтерська звітність Товариства за 1 півріччя 2018 року.
Затверджено звіт Дирекції та бухгалтерська звітність Товариства за 9 місяців 2018 року.

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) д/н

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки
Генеральний директор - Кутузов Сергій Володимирович Загальне керівництво роботою Дирекції ПрАТ "Укрграфіт" здійснює Генеральний директор.
До компетенції Генерального директора відносяться усі питання діяльності ПрАТ "Укрграфіт" окрім тих, що згідно з чинним законодавством, Статутом Товариства або рішенням Загальних зборів акціонерів (вищого органу Товариства) віднесені до виключної компетенції іншого органу Товариства.
Опис Наглядовою радою Товариства (Протокол № 8(о) від 25.04.2018р.) обрано на посаду строком на 1 рік.
Член Дирекції, Директор з економіки та фінансів - Бондар Людмила Вікторівна Директор з економіки та фінансів є членом Дирекції, який здійснює керівництво та координацію фінансово-економічної діяльності підприємства; визначає напрямки розвитку підприємства в формуванні фінансової, цінової кредитно-банківської, податкової та страхової політики, соціальної діяльності, організації та удосконалення бухгалтерського обліку та інше.
Опис Наглядовою радою Товариства (Протокол № 8(о) від 25.04.2018р.) обрано на посаду строком на 1 рік.
Член Дирекції, Технічний директор - Павелко Олександр Володимирович Технічний директор є членом Дирекції, який здійснює керівництво процесом виробництва продукції і технічного обслуговування устаткування; планує організацію виробництва з урахуванням вимог охорони навколишнього середовища; здійснює науково-технічну політику та перспективи розвитку підприємства; забезпечує постійне підвищення ефективності виробництва та інше.
Опис Наглядовою радою Товариства (Протокол № 8(о) від 25.04.2018р.) обрано на посаду строком на 1 рік.
Член Дирекції, Комерційний директор - Вошкулат Володимир Миколайович Комерційний директор є членом Дирекції, який забезпечує виконання планів продажу продукції та послуг, постачання сировини, матеріалів, обладнання; ефективність роботи транспорту підприємства.
Опис Наглядовою радою Товариства (Протокол № 8(о) від 25.04.2018р.) обрано на посаду строком на 1 рік.
Член Дирекції, Директор з якості - Довбня Сергій Олексійович Директор з якості є членом Дирекції, який здійснює керівництво службою якості, відповідає за створення та ефективність системи якості, метрологічної системи підприємства, ефективність робіт по стандартизації й сертифікації, контролю та випробуванням продукції, захисту інтелектуальної власності та інформаційного забезпечення.
Опис Наглядовою радою Товариства (Протокол № 8(о) від 25.04.2018р.) обрано на посаду строком на 1 рік.

Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Протягом 2018 року відбулося 23 засідання Дирекції.

Загальний опис прийнятих рішень:

Дозволено списання основних засобів.
Дозволено списання дебіторської заборгованості.
Дозволено списання кредиторської заборгованості.
Надано позики робітникам підприємства.
Затверджено текст інформаційного повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів.
Затверджено порядок підготовки до загальних зборів акціонерів.
Направлено на узгодження Наглядовою радою кандидатури реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Укрграфіт".
Направлено на узгодження Наглядовою радою звіт Дирекції за результатами фінансово-господарської діяльності за 2017 рік та річний звіт ПрАТ "Укрграфіт".
Для затвердження ринкової вартості та ціни викупу акцій направлено Наглядовій раді Звіт незалежної оцінки пакету акцій ПрАТ "Укрграфіт".
Узгоджено та направлено Наглядовій раді проект договору про викуп акцій.
Дозволено списання нематеріальних активів.
Нагородження робітників підприємства.
Дозволено списання сум ПДВ.
Дозволено списання незавершених капітальних інвестицій.
Дозволено списання та зняття з обліку автомобіля.
Дозволено реалізацію основних засобів.

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента


Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Так Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Так Ні Ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Ні Ні Так
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Так Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Ні Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні ) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган (правління) X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію ( або ревізора ) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): У Товаристві будь-які положення не затверджувалися.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація про діяльність акціонерного товариства Інформація розповсюджується на загальних зборах Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Так Так Так
Інформація про склад органів управління товариства Ні Так Так Так Ні
Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Так Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного року?
Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора ( аудиторської фірми ) ?
Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) У Товаристві не створено Ревізійну комісію.

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4
1 Intergraphite Holdings Company Limited 37376 23.9841176
2 Osauhing Reetvex 10568842 23.9999341
3 OU Talienthal 10623541 24.0333855
4 OU Geneses Invest 10627562 24.0059508

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій Кількість акцій з обмеженнями Підстава виникнення обмеження Дата виникнення обмеження
1 2 3 4
69838500 1041094 Відповідно до даних останнього реєстру власників акцій Товариства, загальна кількість голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства "Український графіт" складає 68 797 406 штук, що становить 98,51% від загальної кількості акцій Товариства.
Інші власники не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно пункту 10 Розділу VI Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає.
11.10.2013

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Згідно з п.8.3. Статуту, Посадовими особами органів Товариства є Голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор та члени Дирекції, головний бухгалтер Товариства, а також Голова та члени Ревізійної комісії, у разі створення Ревізійної комісії Товариства та їх обрання.
Відповідно до п.10.2 Статуту, Наглядова рада обирається загальними зборами у кількості від 3( трьох) до 5 (п'яти) осіб строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова Наглядової ради та два члени Наглядової ради. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами.
Рішення щодо обрання членів Наглядової ради приймається Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування, при якому загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами на посаду членів Наглядової ради.
Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.
Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради належить до виключної компетенції загальних збрів акціонерів (п.9.28.17 Статуту). Відповідно до п.10.9 Статуту, без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:
1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я; 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішення суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим; 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про зміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера; 6) в інших випадках, передбачених законодавством України та Статутом.
Відповідно до п.11.4 Статуту, Голова та члени Дирекції обираються Наглядовою радою терміном від 1 (одного) до 3 (трьох) років. Дирекція складається з 5 членів: Генерального директора та 4 члена Дирекції. Припинення повноважень Генерального директора та членів Дирекції є виключною компетенцією Наглядової ради (п.10.26.19 Статуту).
Ревізійна комісія, у разі її створення у Товаристві, відповідно до п.9.28.18 Статуту, обирається Загальними зборами акціонерів шляхом кумулятивного голосування, при якому загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Ревізійної комісії Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами на посаду членів Ревізійної комісії, строком на 3 роки. Відповідно до п.9.28.18 Статуту, повноваження членів Ревізійної комісії припиняються за рішенням Загальних зборів акціонерів.


9) повноваження посадових осіб емітента

НАГЛЯДОВА РАДА (п.10.29, 10.13 Статуту):
З метою виконання власних повноважень члени Наглядової ради мають право одержувати від посадових осіб Товариства будь-яку необхідну їм інформацію (документи, матеріали, тощо), а також особисті пояснення посадових осіб Товариства.

Голова Наглядової ради має право здійснювати наступні повноваження:
1) організовує роботу Наглядової ради;
2) скликає та веде засідання Наглядової ради та головує на них;
3) контролює виконання рішень Наглядової ради;
4) представляє Наглядову раду у відносинах з державними та громадськими органами й організаціями, будь-якими юридичними та фізичними особами, в тому числі нерезидентами, органами управління і контролю Товариства;
5) підписує документи від імені Наглядової ради;
6) координує підготовку і затверджує перелік питань порядку денного засідань Наглядової ради;
7) здійснює інші функції, необхідні для організації діяльності Наглядової ради Товариства в межах її повноважень.

ДИРЕКЦІЯ (п.11.19, п.11.11 Статуту):
Дирекція здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства у зв'язку з чим:
1) у випадках, прямо передбачених цим Статутом, приймає рішення щодо вчинення правочинів;
2) надає попередню згоду Генеральному директору на вчинення будь-яких правочинів (укладання угод, договорів, контрактів) щодо розпорядження (відчуження, передача у користування, заставу, або використання іншим чином) нерухомим майном та виробничим обладнанням, що належить Товариству, в порядку встановленому Статутом Товариства.
Без попереднього погодження з Дирекцією Товариства вищевказані правочини (угоди, договори, контракти), вчинені (укладені) Генеральним директором, є нікчемними.
3) у межах лімітів, встановлених Наглядовою радою Товариства, приймає рішення про надання благодійної допомоги, дарування грошових коштів, безоплатну передачу майна та майнових прав Товариства третім особам;
4) призначає і звільняє керівників філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства, визначає умови та граничні розміри оплати праці працівників його філій та представництв, інших відокремлених підрозділів;
5) на підставі рішення Наглядової ради Товариства вповноважує Генерального директора або іншого члена Дирекції на вчинення дій щодо вступу/участі Товариства в якості засновника, учасника (акціонера), члена до інших юридичних осіб, у тому числі до непідприємницьких та підприємницьких (господарських та інших) товариств, підприємств, об'єднань підприємств (асоціацій, корпорацій, консорціумів, концернів та інших), промислово-фінансових груп, холдингових компаній, благодійних організацій та ін., а також про вихід із зазначених суб'єктів;
6) готує та подає Наглядовій раді Товариства перелік значних правочинів, що підлягають затвердженню відповідно до вимог чинного законодавства України;
7) вирішує всі інші питання діяльності Товариства, крім тих, які у відповідності з чинним законодавством України та цим Статутом відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів або Наглядової ради Товариства і повноваження по розгляду яких не передані Дирекції Товариства.

Генеральний директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених Статутом, вчиняти дії від імені Товариства, у тому числі, але не виключно:
1) представляти Товариство та виступати від імені Товариства у відносинах з українськими та іноземними фізичними й юридичними особами, державними та судовими органами та будь-якими іншими суб'єктами;
2) відкривати і закривати поточні та інші рахунки Товариства в банківських установах;
3) розпоряджатись майном та коштами Товариства згідно з чинним законодавством та Статутом;
4) вчиняти правочини (укладати угоди, договори, контракти) як майнового, так і немайнового характеру, забезпечувати участь Товариства в інших цивільно-правових та господарсько-правових відносинах;
5) підписувати документи грошового, кредитного та майнового характеру, звіти та баланси Товариства;
6) приймати на роботу, переводити з посад та звільняти з роботи працівників Товариства, укладати трудові договори (контракти) та угоди, застосовувати до них заходи заохочення та дисциплінарного стягнення відповідно до законодавства;
7) затверджувати внутрішню структуру управління Товариством;
8) визначати та затверджувати порядок використання та охорони відомостей, що становлять комерційну таємницю та/або конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
9) визначати організаційну структуру Товариства, в тому числі створювати, реорганізувати та ліквідувати відділи, цехи та інші структурні підрозділи Товариства, визначати їх функціонально-організаційне призначення та відповідні посадові й функціональні обов'язки керівників таких підрозділів;
10) давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
11) здійснювати інші дії від імені Товариства у відповідності з чинним законодавством та Статутом.

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ: Ревізійна комісія у Товаристві не створена, як така, що нормативно не обов'язкова.


10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Висновок щодо інформації, зазначеної у Звіті про корпоративне управління
На підставі роботи, проведеної під час аудиту, на нашу думку, Звіт про корпоративне управління підготовлено відповідно до вимог, викладених у частині 3 ст. 40-1 Закону про цінні папери.
Відповідно до додаткових вимог Закону про цінні папери ми повідомляємо, що інформація у Звіті про корпоративне управління стосовно:
- опису основних характеристик внутрішнього контролю і управління ризиками підприємства,
- переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій підприємства,
- будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах підприємства,
- про порядок призначення та звільнення посадових осіб підприємства,
- повноваження посадових осіб підприємства
узгоджується із інформацією, яка міститься у фінансовій звітності, та нашими знаннями, отриманими під час перевірки корпоративних та статутних документів за звітний період, що закінчився 31.12.2018 року.
Крім того, під час аудиту Звіту про корпоративне управління ми перевірили, що інформація, розкриття якої вимагається пп. 1-4 частини 3 ст. 40-1 Закону про цінні папери, а саме:
- посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується підприємство, або на кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який підприємство добровільно вирішило застосовувати з розкриттям відповідної інформації про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги.
- про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень,
- про персональний склад Наглядової ради та колегіального виконавчого підприємства, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень
розкрита у звіті про корпоративне управління повністю у відповідності до вимог ст. 40-1 Закону про цінні папери.
Товариством не затверджено Кодекс корпоративного управління. Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрграфіт" кодекс корпоративного управління не затверджувався.

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
Intergraphite Holdings Company Limited 37376 БЕРМУДСЬКІ ОСТРОВИ HM 12 д/н Hamilton 22 Victoria Street, Canon's Court 16750148 23.984117642847 16750148 0
OU Geneses Invest 10627562 ЕСТОНІЯ 10113 Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Lastekodu tn, 24-55 16765396 24.00595087237 16765396 0
OU Talienthal 10623541 ЕСТОНІЯ 10151 Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Parda tn, 8 16784556 24.03338559677 16784556 0
Osauhing Rееtvех 10568842 ЕСТОНІЯ 10111 Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Tallinn Metro Plaza, Viru valjak, 2 16761194 23.999934133751 16761194 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
0 0 0 0
Усього 67061294 96.023388245738 67061294 0

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій Кількість акцій (шт.) Номінальна вартість (грн) Права та обов'язки Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1 2 3 4 5
Акція проста бездокументарна іменна 69838500 3.35 1. Кожна проста акція Товариства надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав.
2. Акціонери Товариства мають право:
2.1. брати участь в управлінні Товариством в порядку, встановленому чинним законодавством, цим Статутом і діючими у Товаристві локальними нормативними актами;
2.2. отримувати дивіденди.
При цьому, у разі відчуження акціонером належних йому акцій Товариства після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку;
2.3. отримувати у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
2.4. отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства.
При цьому, для отримання акціонером можливості ознайомитись з документами та/або інформацією, зазначеними у цьому підпункті, йому необхідно направити Дирекції Товариства інформаційний запит у письмовій формі, в якому повинно бути зазначено:
© прізвище, ім'я та по батькові або повне найменування акціонера;
© дані паспорту акціонера - фізичної особи або ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців акціонера - юридичної особи (для юридичних осіб - нерезидентів їх реєстраційні реквізити);
© місце проживання (за паспортом) або місцезнаходження акціонера;
© вказівку на кількість акцій, які належать акціонеру;
© документ та письмова або усна інформація, яка цікавить акціонера;
© адреса, за якою акціонер бажає одержати відповідь про задоволення або про відмову у задоволенні свого запиту.
Запити акціонерів, що не містять вищевказаної інформації, Дирекцією Товариства можуть не розглядатися.
Строк вивчення Дирекцією Товариства вищенаведеного запиту на предмет можливості його задоволення не повинен перевищувати строк, встановлений чинним законодавством України.
Згідно з рішенням Дирекції може бути встановлена плата за надання Товариством інформації, розмір якої не повинен перевищувати витрат на підготовку копій документів та пересилання відповіді на запит акціонеру поштою;
2.5. у встановленому порядку вносити пропозиції на розгляд загальних зборів акціонерів Товариства та інших органів Товариства;
2.6. відчужувати належні їм акції або їх частину іншим акціонерам або третім особам без згоди інших акціонерів Товариства та користуватись іншими правами, передбаченими чинним законодавством, діючими у Товаристві локальними нормативними актами або рішеннями Загальних зборів акціонерів;
2.7. у разі емісії Товариством додаткових акцій, користуватися переважним правом на придбання додатково розміщуваних акцій Товариства в кількості, пропорційній частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій;
2.8. вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних їм голосуючих акцій, якщо вони зареєструвалися для участі у Загальних зборах та голосували проти прийняття Загальними зборами рішення про:
© злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;
© надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, у тому числі про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину;
© надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
© зміну розміру статутного капіталу Товариства.
При цьому, Товариство протягом не більш ніж п'яти робочих днів після прийняття Загальними зборами акціонерів рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, шляхом надіслання їм простим листом інформації про право вимоги обов'язкового викупу з зазначенням ціни викупу акцій, кількості акцій, викуп яких має право вимагати той чи інший акціонер, загальної вартості, у разі викупу акцій Товариством, строку здійснення Товариством укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій);
2.9. у разі ліквідації Товариства отримувати частину майна Товариства або його вартості пропорційно до вартості належних їм акцій Товариства в черговості і порядку, передбаченому законодавством України і цим Статутом.
3. Акціонери Товариства зобов'язані:
3.1. дотримуватись положень Статуту Товариства, діючих у Товаристві локальних нормативних актів, виконувати рішення органів управління Товариства, прийняті у межах їх компетенції;
3.2. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю, оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства, рішеннями про розміщення акцій та чинним законодавством України;
3.3. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
3.4. нести інші обов'язки, якщо це передбачено законодавством, цим Статутом або рішеннями органів управління Товариства, прийнятими у межах їх компетенції.
4. У випадку припинення юридичної особи - акціонера Товариства шляхом реорганізації або смерті фізичної особи - акціонера Товариства акції у порядку, встановленому законодавством, переходять до правонаступників (спадкоємців) акціонера, які з моменту виникнення права власності на акції набувають усі права та обов'язки акціонера Товариства.
5. У випадку відчуження акціонером Товариства всіх належних йому акцій, такий акціонер втрачає статус акціонера Товариства.
Публічна пропозиція щодо акцій Товариства у 2018 році не здійснювалась.
Акції Товариства виключені з Біржового Списку ПАТ "Українська Біржа" згідно Рішення Котирувальної комісії № 1774 від 01.06.2017р.
Примітки

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
21.05.2010 231/1/10 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку UA4000069066 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарнi iменнi 3.35 69838500 233958975.00 100.000000000000
Опис Рішенням Котирувальної комісії № 1774 від 01.06.2017р. акції прості іменні Приватного акціонерного товариства "Український графіт" з 02 червня 2017 року виключено з Біржового Списку ПАТ "Українська Біржа" на підставі п. 12.9 Правил ПАТ "Українська біржа", у зв'язку з перереєстрацією емітента в якості приватного акціонерного товариства. Додаткова емісія у 2018 році не здійснювалась.

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Міжнародний ідентифікаційний номер Кількість акцій у випуску (шт.) Загальна номінальна вартість (грн) Загальна кількість голосуючих акцій (шт.) Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.) Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1 2 3 4 5 6 7 8
21.05.2010 231/1/10 UA4000069066 69838500 233958975.00 68797406 1041094 0
Опис Відповідно до даних останнього реєстру власників акцій Товариства, загальна кількість голосуючих акцій Приватного акціонерного товариства "Український графіт" складає 68 797 406 штук, що становить 98,51% від загальної кількості акцій Товариства.
Інші власники не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 848199 857774 0 0 848199 857774
будівлі та споруди 320483 336903 0 0 320483 336903
машини та обладнання 493143 478420 0 0 493143 478420
транспортні засоби 6167 14022 0 0 6167 14022
земельні ділянки 21541 21541 0 0 21541 21541
інші 6865 6888 0 0 6865 6888
2. Невиробничого призначення: 971 1361 0 0 971 1361
будівлі та споруди 654 623 0 0 654 623
машини та обладнання 17 435 0 0 17 435
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 300 303 0 0 300 303
Усього 849170 859135 0 0 849170 859135
Опис Основні засоби відображаються за собівартістю за вирахуванням накопиченого зносу та/або, за наявності, накопичених збитків від зменшення корисності. Така собівартість включає витрати, пов'язані з заміною частини основних засобів, та витрати на позики для довгострокових будівельних проектів, якщо вони відповідають критеріям визнання. При необхідності періодичної заміни істотних частин основних засобів Товариство припиняє визнавати замінену частину та визнає нову частину з власним строком корисного використання та амортизацією. Аналогічно, при проведенні основних технічних оглядів витрати на їх проведення визнаються у складі балансової вартості основних засобів як вартість заміни, якщо дотримано всіх необхідних для такого визнання критеріїв. Усі інші витрати на ремонт і технічне обслуговування визнаються у дохід прибутках та збитках в момент їх понесення.
У 2018 році нарахування амортизації провадилось відповідно до п. 138.3 ст. 138 Податкового Кодексу України. Залишкова вартість основних засобів, строки корисного використання та методи нарахування амортизації переглядаються та коригуються в кінці кожного фінансового року. У 2018 році була нарахована амортизація в сумі 50445 тис. грн., в тому числі по об'єктам промислового призначення - 50 363 тис. грн., по об'єктам непромислового призначення - 82 тис. грн. Термін користування основних засобів за основними групами становить: будівлі та споруди - від 2 до 77 років, машини та обладнання - від 1 до 30 років, транспортні засоби - від 2 до 13 років, інструменти, прилади - від 1 до 25 років, інші основні засоби - від 4 до 23 років. Ступень зносу основних засобів станом на 31.12.2018 року за основними групами становить: будівлі та споруди - 24,8 %, машин та обладнання - 34,0 %, транспортні засоби - 45,3 %, інструменти, прилади - 69,7 %, інші основні засоби - 10,5 %.
В 2018 році в оперативній оренді знаходились приміщення в будівлях, транспортні засоби, частина майнового комплексу. Вартість основних засобів, переданих в операційну оренду станом на 31.12.2018 року, становить 831 тис. грн. Вартість основних засобів, взятих Товариством в операційну оренду станом на 31.12.2018 року, становить 100 тис. грн. Вартість суттєвих оновлень або удосконалень основних засобів капіталізується. Витрати на обслуговування, поточний та капітальний ремонт відносяться на витрати поточного періоду. Прибутки та збитки від вибуття основних засобів включаються в Звіт про фінансові результати підприємства.
2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 3685221 917412
Статутний капітал (тис. грн.) 233959 233959
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 233959 233959
Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами
Висновок Розрахункова вартість чистих активів(3685221.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(233959.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.
3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку, у тому числі : Х 0.00 Х Х
Зобов'язання за цінними паперами Х 0.00 Х Х
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : Х 0.00 Х Х
д/н 0.00 0.000 д/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): Х 0.00 Х Х
д/н 0.00 0.000 д/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): Х 0.00 Х Х
д/н 0.00 0.000 д/н
За векселями (всього) Х 0.00 Х Х
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): Х 0.00 Х Х
д/н 0.00 0.000 д/н
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): Х 0.00 Х Х
д/н 0.00 0.000 д/н
Податкові зобов'язання Х 191825.00 Х Х
Фінансова допомога на зворотній основі Х 0.00 Х Х
Інші зобов'язання та забезпечення Х 472424.00 Х Х
Усього зобов'язань та забезпечень Х 664249.00 Х Х
Опис д/н
4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
№ з/п Основний вид продукції Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Графіт штучний; графіт колоїдний або напівколоїдний; вироби з графіту чи інших форм вуглецю, у вигл 59687 1035233.00 16 55291 986542.00 17
2 Електроди вугільні та інші вироби з графіту чи матеріалів вуглецевих інших для використання в електр 24414 5171063.00 82 22836 4804773.00 82
5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 Сировина 63.50
2 Зарплатня та податки 12.30
3 Енергоресурси 18.60
4 Амортизація 1.80
5 Інші 3.80

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою відповідальністю "Ернст енд Янг Аудиторськi послуги"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Ідентифікаційний код юридичної особи 33306921
Місцезнаходження 01001 м. Київ вул. Хрещатик, 19 а
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 3516
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 27.01.2005
Міжміський код та телефон (044)490-30-00
Факс (044)490-30-30
Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть
Опис Аудит фiнансової звiтностi згiдно мiжнародних стандартiв

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Iноземне підприємство "СЖС Україна"
Організаційно-правова форма Iноземне пiдприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи 14367709
Місцезнаходження 65003 Одеська область м. Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, б. 103
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон (048)78-69-600
Факс (048)78-69-650
Вид діяльності Аудиторська
Опис Сертифiкацiйний аудит, iнформацiйно-консультацiйнi послуги

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма Публiчне акцiонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711
Місцезнаходження 04107 м. Київ вул. Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон (044) 591-04-39, 591-04-40
Факс (044) 482-52-14
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть
Опис Депозитарна, обслуговування цінних паперів

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Приватне акціонерне товариство Страхова компанiя "Мега-полiс"
Організаційно-правова форма Приватне акцiонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи 30860173
Місцезнаходження 03110 м. Київ вул. I. Клименка, буд. 23, оф.208
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АГ 569168
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 20.12.2010
Міжміський код та телефон (044) 249-20-20
Факс (044) 249-20-20
Вид діяльності Страхування, перестрахування
Опис Інші види страхування, крім страхування життя

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою відповідальністю "Адвокатська компанiя "Інтернешнл Лоєрс Груп"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Ідентифікаційний код юридичної особи 34001431
Місцезнаходження 01030 м. Київ вул. Б. Хмельницького, б. 23
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон (044) 490-38-58
Факс (044) 490-38-58
Вид діяльності Юридична дiяльнiсть
Опис Юридичне обслуговування з питань господарської дiяльностi

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Капітал"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Ідентифікаційний код юридичної особи 20503140
Місцезнаходження 69035 Запорiзька область м. Запоріжжя, пр. Леніна, буд. 170 б, прим. 1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 0150
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон (061) 213-17-45, 213-57-60
Факс (0612) 15-35-66
Вид діяльності Аудиторська
Опис Аудиторські послуги фінансової звітності

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публічне акціонерне товариство "КРЕДОБАНК"
Організаційно-правова форма Публiчне акцiонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи 09807862
Місцезнаходження 79026 Львiвська область м. Львів, вул. Сахарова, 78
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності № 286595 серія АЕ
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.10.2013
Міжміський код та телефон (032) 297-23-12
Факс (032) 297-23-12
Вид діяльності Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність
Опис Депозитарна діяльність депозитарної установи

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Запорізька Торгово-Промислова Палата
Організаційно-правова форма Iншi об'єднання юридичних осiб
Ідентифікаційний код юридичної особи 02944840
Місцезнаходження 69005 Запорiзька область м. Запоріжжя, бул. Центральний, буд. 4
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон (061) 213-50-24
Факс
Вид діяльності Діяльність організацій промисловців і підприємців
Опис Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2019 | 01 | 01
Підприємство Приватне акціонерне товариство "Український графіт" за ЄДРПОУ 00196204
Територія ЗАПОРIЗЬКА ОБЛАСТЬ за КОАТУУ 2310137200
Організаційно-правова форма господарювання АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО ІНШОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО УСТАТКОВАННЯ за КВЕД 27.90
Середня кількість працівників 2401
Одиниця виміру: тис.грн.
Адреса 69600 Запорiзька область м. Запорiжжя Пiвнiчне шосе, 20, т.(061)289-51-10
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2018 р.
Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 01.01.2012
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
1000 293 286 --
первісна вартість 1001 2020 2028 --
накопичена амортизація 1002 1727 1742 --
Незавершені капітальні інвестиції 1005 37759 226840 --
Основні засоби 1010 849170 859135 --
первісна вартість 1011 1196856 1254675 --
знос 1012 347686 395540 --
Інвестиційна нерухомість 1015 282 276 --
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016 342 342 --
Знос інвестиційної нерухомості 1017 60 66 --
Довгострокові біологічні активи 1020 -- -- --
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
1030 -- -- --
інші фінансові інвестиції 1035 2 2 --
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 68 237 --
Відстрочені податкові активи 1045 -- -- --
Інші необоротні активи 1090 -- -- --
Усього за розділом I 1095 887574 1086776 --
II. Оборотні активи
Запаси
1100 936464 2054875 --
Виробничі запаси 1101 327358 953790 --
Незавершене виробництво 1102 532213 816419 --
Готова продукція 1103 76573 284318 --
Товари 1104 320 348 --
Поточні біологічні активи 1110 -- -- --
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 373063 668098 --
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
1130 18274 65245 --
з бюджетом 1135 31595 118673 --
у тому числі з податку на прибуток 1136 -- -- --
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140 9 47 --
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 3900 17360 --
Поточні фінансові інвестиції 1160 -- -- --
Гроші та їх еквіваленти 1165 115253 336988 --
Готівка 1166 2 3 --
Рахунки в банках 1167 115226 336985 --
Витрати майбутніх періодів 1170 375 168 --
Інші оборотні активи 1190 1067 1240 --
Усього за розділом II 1195 1480000 3262694 --
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 -- -- --
Баланс 1300 2367574 4349470 --


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
1400 233959 233959 --
Капітал у дооцінках 1405 57471 57471 --
Додатковий капітал 1410 60513 60513 --
Емісійний дохід 1411 60509 60509 --
Резервний капітал 1415 58524 58524 --
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 506945 3274754 --
Неоплачений капітал 1425 -- -- --
Вилучений капітал 1430 -- -- --
Усього за розділом I 1495 917412 3685221 --
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання
1500 29426 29107 --
Довгострокові кредити банків 1510 207386 -- --
Інші довгострокові зобов'язання 1515 128438 135112 --
Довгострокові забезпечення 1520 152773 166392 --
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 152773 166392 --
Цільове фінансування 1525 -- -- --
Усього за розділом II 1595 518023 330611 --
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
1600 39294 -- --
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями
1610 59253 -- --
товари, роботи, послуги 1615 703252 82653 --
розрахунками з бюджетом 1620 52666 162718 --
у тому числі з податку на прибуток 1621 48861 157715 --
розрахунками зі страхування 1625 3109 4663 --
розрахунками з оплати праці 1630 11938 17879 --
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635 7937 2931 --
Поточні забезпечення 1660 54098 61952 --
Доходи майбутніх періодів 1665 -- -- --
Інші поточні зобов'язання 1690 592 842 --
Усього за розділом IІІ 1695 932139 333638 --
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
1700 -- -- --
Баланс 1900 2367574 4349470 --

На балансі Компанії станом на 31 грудня 2018 року:
- основні засоби враховані по первісній (оціночній) вартості в сумі 1 254 675 тис. грн., сума зносу складає 395 540 тис. грн., балансова (залишкова) вартість складає 859 135 тис. грн. За 2018 рік придбано та виготовлено основних засобів на суму 61 072 тис. грн., вибуло (по балансової вартості) - 668 тис. грн.;
- первісна вартість нематеріальних активів складає 2 028 тис. грн., сума зносу - 1 742 тис. грн., балансова (залишкова) вартість - 286 тис. грн.;
- незавершені капітальні інвестиції складають 226 840 тис. грн. і в основному пов'язані з модернізацією та реконструкцією основних засобів;
- довгострокові фінансові інвестиції складають 2 тис. грн. і відносяться до інших фінансових інвестицій - частка у статутному капіталі інших підприємств;
- первісна вартість інвестиційної нерухомості складає 342 тис. грн., сума зносу - 66 тис. грн., справедлива (залишкова) вартість - 276 тис. грн., до якої віднесені будівлі та приміщення, утримувані з метою отримання орендних платежів.
За 2018 рік освоєно капітальних інвестицій в розмірі 250 153 тис. грн.
Залишки запасів складали:
- виробничі запаси - 953 790 тис. грн.
- незавершене виробництво - 816 419 тис. грн.
- готова продукція - 284 318 тис. грн.
- товари - 348 тис. грн.
Дебіторська заборгованість Компанії існує у вигляді довгострокової та поточної.
Довгострокова заборгованість складається із сум довгострокових позик робітникам підприємства, виданих для покращання житлових умов у залишкової сумі 237 тис. грн.
Поточна дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги за чистою реалізаційною вартістю складає 668 098 тис. грн., резерв сумнівних боргів нарахований і на звітну дату, він складає 174 тис. грн. Поточна дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом складає 118 673 тис. грн. і утворилась в основному із сум невідшкодованого бюджетом податку на додану вартість. Дебіторська заборгованість за виданими авансами складає 65 245 тис. грн., інша дебіторська заборгованість - 17 360 тис. грн.
Грошові кошти на кінець року на поточних рахунках в національній валюті склали - 100 317 тис. грн., в іноземній валюті - 236 668 тис. грн.
Витрати майбутніх періодів (підписка, страхування та інше) склали 168 тис. грн.
Генеральний директор Кутузов Сергiй Володимирович
Головний бухгалтер Станішевська Тетяна Олександрівна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2019 |01 |01
Підприємство Приватне акціонерне товариство "Український графіт" за ЄДРПОУ 00196204
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2018 рік


Форма № 2 Код за ДКУД 1801003
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  2000 5851544 2398514
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)  2050 (2167270) (1764303)
Валовий:  
     прибуток 
2090 3684274 634211
     збиток  2095 (--) (--)
Інші операційні доходи  2120 64971 27535
Адміністративні витрати  2130 (117656) (85000)
Витрати на збут 2150 (211868) (194639)
Інші операційні витрати  2180 (22655) (35579)
Фінансовий результат від операційної діяльності:  
     прибуток 
2190 3397066 346528
     збиток   2195 (--) (--)
Дохід від участі в капіталі  2200 -- --
Інші фінансові доходи  2220 7738 1807
Інші доходи  2240 16940 7496
Фінансові витрати  2250 (46966) (26206)
Втрати від участі в капіталі  2255 (--) (--)
Інші витрати  2270 (422) (30127)
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
2290 3374356 299498
збиток 2295 (--) (--)
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -607890 -55602
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 -- --
Чистий фінансовий результат:  
     прибуток 
2350 2766466 243896
     збиток  2355 (--) (--)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 -- --
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 -- --
Накопичені курсові різниці 2410 -- --
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 -- --
Інший сукупний дохід 2445 1343 -76022
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 1343 -76022
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455 -- --
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 1343 -76022
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 2767809 167874

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 2284364 1639579
Витрати на оплату праці 2505 375484 257193
Відрахування на соціальні заходи 2510 102841 73670
Амортизація 2515 50538 31688
Інші операційні витрати 2520 347350 280275
Разом 2550 3160577 2282405

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 69838500 69838500
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 69838500 69838500
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 39.61233000 3.49229000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 39.61233000 3.49229000
Дивіденди на одну просту акцію 2650 -- --

Протягом 2018 року чистий дохід від реалізації продукції підприємства склав 5851544 тис. грн.
Собівартість реалізованої продукції складається з виробничої собівартості продукції та нерозподілених постійних загальновиробничих витрат. Валовий прибуток визначається як різниця між чистим доходом від реалізації продукції та собівартістю реалізованої продукції. Чистий прибуток від звичайної діяльності визначається як різниця між прибутком від звичайної діяльності до оподаткування та сумою податку на прибуток. Протягом 2018 року підприємство отримало чистий прибуток від звичайної діяльності у розмірі 2 766 466 тис. грн.
Генеральний директор Кутузов Сергiй Володимирович
Головний бухгалтер Станішевська Тетяна Олександрівна
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2019 |01 | 01
Підприємство Приватне акціонерне товариство "Український графіт" за ЄДРПОУ 00196204
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2018 рік


Форма № 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
3000 5910825 2391816
Повернення податків і зборів 3005 69897 202658
у тому числі податку на додану вартість 3006 69897 202658
Цільового фінансування 3010 5327 4031
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 40657 26273
Надходження від повернення авансів 3020 13283 3517
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 4373 4
Надходження від операційної оренди 3040 143 127
Інші надходження 3095 34683 33571
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
3100 (3549381) (1809231)
Праці 3105 (285929) (195554)
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (76968) (52993)
Зобов'язань з податків і зборів 3115 (578359) (58009)
Зобов'язання з податку на прибуток 3116 (499354) (--)
Зобов'язання з інших податків і зборів 3118 (79005) (58009)
Витрачання на оплату авансів 3135 (726899) (200224)
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 (2566) (729)
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 (5029) (3392)
Інші витрачання 3190 (45174) (42105)
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 808883 299760
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 -- --
необоротних активів 3205 35 --
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 -- --
дивідендів 3220 -- --
Надходження від деривативів 3225 -- --
Інші надходження 3250 -- --
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 (--) (--)
необоротних активів 3260 (300603) (277227)
Виплати за деривативами 3270 (--) (--)
Інші платежі 3290 (--) (--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -300568 -277227
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 -- --
Отримання позик 3305 150068 807244
Інші надходження 3340 7704 1808
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 (--) (--)
Погашення позик 3350 443301 875923
Сплату дивідендів 3355 (--) (--)
Витрачання на сплату відсотків 3360 (1063) (4226)
Інші платежі 3390 (--) (--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -286592 -71097
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 221723 -48564
Залишок коштів на початок року 3405 115253 162230
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 12 1587
Залишок коштів на кінець року 3415 336988 115253

Для складання "Звiт про рух грошових коштiв" використовувалась наступна iнформацiя: баланс на 31.12.2018 р., звiт про фiнансовi результати за 2018 р. та додаткова фiнансова iнформацiя.
Генеральний директор Кутузов Сергiй Володимирович
Головний бухгалтер Станiшевська Тетяна Олександрiвна
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2019 | 01 | 01
Підприємство Приватне акціонерне товариство "Український графіт" за ЄДРПОУ 00196204
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 2018 рік


Форма № 4 Код за ДКУД 1801005
Стаття Код рядка Зареєстрований (пайовий) капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 233959 57471 60513 58524 507084 -- -- 917551
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 -- -- -- -- -- -- -- --
Виправлення помилок 4010 -- -- -- -- -139 -- -- -139
Інші зміни 4090 -- -- -- -- -- -- -- --
Скоригований залишок на початок року 4095 233959 57471 60513 58524 506945 -- -- 917412
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 -- -- -- -- 2766466 -- -- 2766466
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 -- -- -- -- 1343 -- -- 1343
Інший сукупний дохід 4116 -- -- -- -- 1343 -- -- 1343
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 -- -- -- -- -- -- -- --
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 -- -- -- -- -- -- -- --
Відрахування до резервного капіталу 4210 -- -- -- -- -- -- -- --
Внески учасників : Внески до капіталу 4240 -- -- -- -- -- -- -- --
Погашення заборгованості з капіталу 4245 -- -- -- -- -- -- -- --
Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток) 4260 -- -- -- -- -- -- -- --
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 -- -- -- -- -- -- -- --
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 -- -- -- -- -- -- -- --
Вилучення частки в капіталі 4275 -- -- -- -- -- -- -- --
Інші зміни в капіталі 4290 -- -- -- -- -- -- -- --
Разом змін у капіталі 4295 -- -- -- -- 2767809 -- -- 2767809
Залишок на кінець року 4300 233959 57471 60513 58524 3274754 -- -- 3685221

Власний капiтал компанiї на 31.12.2018 року представлено: зареєстрованим (статутним), резервним, додатковим капiталом, капiталом у дооцiнках та нерозподiленим прибутком (фiнансовий результат).
Станом на 31.12.2018 року розмiр статутного капiталу складає 233 958 975 грн.
Додатковий капiтал складається iз емiсiйного доходу у сумi 60 509 тис. грн. та iншого сукупного доходу у сумi 4 тис. грн.
Сума капiталу у дооцiнках становить 57 471 тис. грн. До його складу увiйшли: дооцiнка активiв, безкоштовно отриманi необоротнi активi, iнший вкладений капiтал. Впродовж 2018 року розмiр iншого додаткового капiталу не змiнювався.
На початок 2018 року сума резервного капiталу склала 58 524 тис. грн. Статутом пiдприємства передбачається створювати резервний капiтал у розмiрi не менше 25 % вiд суми статутного капiталу i формувати його шляхом щорiчного вiдрахування не менше 5 % суми чистого прибутку товариства. Протягом 2018 року резервний капiтал не змiнювався. Станом на 31.12.2018 року резервний капiтал створено у повному розмiрi, що дорiвнює 25% статутного капiталу.
Генеральний директор Кутузов Сергiй Володимирович
Головний бухгалтер Станiшевська Тетяна Олександрiвна

Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Примiтки до фiнансових звiтiв ПрАТ "Укрграфiт"
за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року.

Фiнансова звiтнiсть згiдно з МСФЗ

ПрАТ "Укрграфiт" фiнансовi звiти за 2018 рiк складенi за формами, встановленими Нацiональним положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженими наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07.02.2013 № 73.

Зважаючи на те, що данi форми не вiдповiдають вимогам, викладеним у МСБО (IAS) 1 "Подання фiнансових звiтiв", а саме, Баланс (Звiт про фiнансовий стан) та Звiт про власний капiтал не дають можливостi розкрити порiвняльну iнформацiю за попереднi перiоди, у письмових примiтках пiдприємство наводить форми Звiтiв про фiнансовий стан, сукупнi доходи, про змiни у власному капiталi та рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року iз порiвняльними даними.

Надана фiнансова звiтнiсть ПрАТ "Укрграфiт" складена згiдно iз вимогами Мiжнародних стандартiв за перiод, який закiнчився 31 грудня 2018 року.

Змiст

ФIНАНСОВА ЗВIТНIСТЬ

БАЛАНС 3
ЗВIТ ПРО ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ 5
ЗВIТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТIВ 6
ЗВIТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ 7

ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI

1. Iнформацiя про Компанiю ___...9
2.1. Основа складання звiтностi 9
2.2. Перехiд на МСФЗ 10
2.3. Суттєвi облiковi судження, оцiнки та припущення 10
2.4. Заява про використання облiкової полiтики 12
2.5. Основнi положення облiкової полiтики 13
2.6. Використання нових або переглянутих стандартiв та роз'яснень____________.22
3. Доходи i витрати___________________________________27
4. Податок на прибуток_____________________________. ___..28
5. Основнi засоби___________________________________..30
6. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї__________________________...31
7. Довгострокова дебiторська заборгованiсть_______________________31
8. Запаси 31
9. Торгова дебiторська заборгованiсть 31
10. Iнша дебiторська заборгованiсть 32
11. Розкриття iнформацiї щодо використання справедливої вартостi____________.32
12. Грошовi кошти та їх еквiваленти 34
13. Довгостроковi забезпечення виплат персоналу 34
14. Довгостроковi кредити та позики___________________________.35
15. Короткостроковi кредити банкiв 36
16. Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 36
17. Iншi короткостроковi зобов'язання__________________________..36
18. Активи у заставi та активи з обмеженим використанням________________..37
19. Операцiї зi зв'язаними сторонами 37
20. Операцiйнi ризики, фактичнi та умовнi зобов'язання 38
21. Цiлi та полiтика управлiння фiнансовими ризиками 39
22. Припущення щодо функцiонування пiдприємства у найближчому майбутньому 42
23. Подiї пiсля дати балансу 43

Звiт про фiнансовий стан за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року

(тис. грн.)
Активи Код рядка Примiтка 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016
I. Непоточнi активи
Нематерiальнi активи 1000 5 286 293 917
первiсна вартiсть 1001 2 028 2 020 2 645
накопичена амортизацiя 1002 1 742 1 727 1 728
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 1005 5 226 840 37 759 122 207
Основнi засоби 1010 5 859 135 849 170 541 553
первiсна вартiсть 1011 1 254 675 1 196 856 873 277
накопичена амортизацiя 1012 395 540 347 686 331 724
Iнвестицiйна нерухомiсть 1015 5 276 282 287
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 1035 6 2 2 2
Довгострокова дебiторська заборгованiсть 1040 7 237 68 58
Iншi необоротнi активи 1090 - -
Усього за роздiлом I 1095 1 086 776 887 574 665 024
II. Поточнi активи
Запаси 1100 8 2 054 875 936 464 753 476
Виробничi запаси 1101 8 953 790 327 358 257 724
Незавершене виробництво 1102 8 816 419 532 213 383 030
Готова продукцiя 1103 8 284 318 76 573 112 421
Товари 1104 8 348 320 301
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 1125 9 668 098 373 063 177 540
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками:
за виданими авансами 1130 10 65 245 18 274 30 872
з бюджетом 1135 10 118 673 31 595 35 695
у тому числi з податку на прибуток 1136 4,10 - - 5 542
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв 1140 10 47 9 -
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 1155 10 17 360 3 900 1 416
Грошовi кошти та їх еквiваленти 1165 12 336 988 115 253 162 230
Витрати майбутнiх перiодiв 1170 10 168 375 393
Iншi оборотнi активи 1190 10 1 240 1 067 2 476
Усього за роздiлом II 1195 3 262 694 1 480 000 1 164 098
III. Необоротнi активи, призначенi для продажу, та групи вибуття 1200 - - -
Баланс 1300 4 349 470 2 367 574 1 829 122

Власний капiтал i зобов'язання
I. Власний капiтал
Зареєстрований капiтал 1400 1 233 959 233 959 233 959
Емiсiйний доход 1411 60 509 60 509 60 509
Резервний капiтал 1415 21 58 524 58 524 58 524
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 1420 3 332 229 564 420 396 546
Усього за роздiлом I 1495 3 685 221 917 412 749 538
II. Довгостроковi зобов'язання та забезпечення
Вiдстроченi податковi зобов'язання 1500 4 29 107 29 426 28 210
Довгостроковi кредити банкiв 1510 14 - 207 386 267 253
Iншi довгостроковi зобов'язання 1515 14 135 112 128 438 115 557
Довгостроковi забезпечення 1520 13 166 392 152 773 80 700
Усього за роздiлом II 1595 330 611 518 023 491 720
III. Поточнi зобов'язання
Короткостроковi кредити банкiв 1600 15 - 39 294 67 977
Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями 1610 14 - 59 253 25 896
Товари, роботи, послуги 1615 16 82 653 703 252 433 351
Розрахунки з бюджетом 1620 17 162 718 52 666 3 189
у тому числi з податку на прибуток 1621 157 715 48 861 -
Розрахунки зi страхування 1625 17 4 663 3 109 2 669
Розрахунки з оплати працi 1630 17 17 879 11 938 10 259
Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами 1635 17 2 931 7 937 632
Поточнi забезпечення 1660 17 61 952 54 098 43 401
Доходи майбутнiх перiодiв 1665 - - -
Iншi поточнi зобов'язання 1690 17 842 592 490
Усього за роздiлом III 1695 333 638 932 139 587 864
Баланс 1900 4 349 470 2 367 574 1 829 122
Примiтки на сторiнках 9-43 є невiд'ємною частиною даного звiту


Звiт про прибуток або збиток та iнший сукупний дохiд за перiод,
що закiнчився 31 грудня 2018 року
(тис. грн.)
Показник Код рядка Примiтки 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016
Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2000 3 5 851 544 2 398 514 1 458 731
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2050 3 (2 167 270) (1 764 303) (1 117 216)
Валовий прибуток 2090 3 684 274 634 211 341 515
Валовий збиток 2095
Iншi операцiйнi доходи 2120 3 64 971 27 535 6 931
Адмiнiстративнi витрати 2130 3 (117 656) (85 000) (69 174)
Витрати на збут 2150 3 (211 868) (194 639) (122 843)
Iншi операцiйнi витрати 2180 3 (22 655) (35 579) (43 409)
Фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi
прибуток 2190 3 397 066 346 528 113 020
збиток 2195
Фiнансовi доходи 2220 3 7 738 1 807 2 312
Iншi доходи 2240 3 16 940 7 496 7 337
Фiнансовi витрати 2250 3 (46 966) (26 206) (31 572)
Витрати вiд участi в капiталi 2255
Iншi витрати 2270 3 (422) (30 127) (60 140)
Фiнансовий результат до оподаткування
прибуток 2290 3 374 356 299 498 30 957
Витрати (дохiд) з податку на прибуток 2300 4 (607 890) (55 602) (24 982)
Прибуток/збиток вiд припиненої дiяльностi 2305
Чистий фiнансовий результат
прибуток 2350 2 766 466 243 896 5 975
Iншi сукупнi прибутки
Переоцiнка основних засобiв 2400
Iнший сукупний дохiд 2445 1 343 (76 022) (2 821)
Податок на прибуток, пов'язаний з iншим сукупним доходом 2455 - - -
Усього сукупний дохiд 2465 2 767 809 167 874 3 154
Скоригована середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 2605 69 838 500 69 838 500 69 838 500
Прибуток на акцiю (грн):
базисний 2615 39,61233 3,49229 0,08555
розбавлений

Примiтки на сторiнках 9-43 є невiд'ємною частиною даного звiту

Звiт про рух грошових коштiв за рiк (за прямим методом),
що закiнчився 31 грудня 2018 року
(тис. грн.)
Стаття Код рядка Примiтки Рiк, що закiнчився
31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016
I. Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi

Надходження вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 3000 5 910 825 2 391 816 1 570 198
Повернення податкiв i зборiв 3005 69 897 202 658 83 473
Цiльове фiнансування 3010 5 327 4 031 2 221
Надходження авансiв вiд покупцiв i замовникiв 3015 40 657 26 273 8 761
Надходження вiд повернення авансiв 3020 13 283 3 517 1 144
Надходження вiд боржникiв неустойки (штрафiв, пенi) 3035 4 373 4 922
Надходження вiд операцiйної оренди 3040 143 127 115
Iншi надходження 3095 34 683 33 571 17 130
Витрачання на :оплату товарiв (робiт, послуг) 3100 (3 549 381) (1 809 231) (996 139)
працi 3105 (285 929) (195 554) (138 665)
Вiдрахування на соцiальнi заходи 3110 (76 968) (52 993) (37 776)
Iншi податки та обов'язковi платежi 3115 (578 359) (58 009) (41 685)
Сплачений податок на прибуток 3116 (499 354) - (558)
Витрачання на оплату зобов'язань з iнших податкiв i зборiв 3118 (79 005) (58 009) (41 127)
Витрачання на оплату авансiв 3135 (726 899) (200 224) (180 984)
Витрачання на оплату повернення авансiв 3140 (2 566) (729) (1 739)
Витрачання на оплату цiльових внескiв 3145 (5 029) (3 392) (2 303)
Iншi платежi 3190 (45 174) (42 105) (42 440)

Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi 3195 808 883 299 760 242 233
II. Рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi
Продаж основних засобiв 3205 35 - 1
Iншi надходження 3250 - - -
Придбання та будiвництво основних засобiв 3260 (300 603) (277 227) (136 071)
Iншi платежi 3290
Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi 3295 -300 568 -277 227 -136 070
III. Рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi
Отриманi позики 3305 150 068 807 244 1 553 426
Iншi надходження 3340 7 704 1 808 2 313
Погашенi позики 3350 443 301 875 923 1 557 958
Сплаченi дивiденди 3355 - - -
Витрачання на сплату вiдсоткiв 3360 (1 063) (4 226) (9 775)
Iншi платежi 3390
Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi 3395 -286 592 -71 097 -11 994
Чистий рух грошових коштiв за звiтний перiод 3400 221 723 -48 564 94 169
Залишок коштiв на початок року 3405 115 253 162 230 61 944
Вплив змiни валютних курсiв на залишок коштiв 3410 12 1 587 6 117
Залишок коштiв на кiнець року 3415 12 336 988 115 253 162 230


Примiтки на сторiнках 9-43 є невiд'ємною частиною даного звiту

ЗВIТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ
за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року
(тис. грн.)
Стаття Код Примiтки Статутний капiтал Емiсiйний доход
Резервний капiтал Нерозподiлений прибуток Разом
1 2 3 4 6 7 8 9
Залишок на 01.01.2016 4000 233 959 60 509 - 444 606 739 074
Коригування:
Змiна облiкової полiтики 4005
Виправлення помилок 4010 7 310 7 310
Iншi змiни 4090
Скоригований залишок на 01.01.2016 4095 233 959 60 509 - 451 916 746 384
Чистий прибуток за 2016 рiк 4100 6224 6224
Iнший сукупний дохiд за 2016 рiк 4110 (2 821) (2 821)
Iнший сукупний дохiд 4116 (2 821) (2 821)
Розподiл прибутку:
Виплати власникам (дивiденди) 4200
Спрямування прибутку до статутного капiталу 4205
Вiдрахування до Резервного капiталу 4210
Iншi змiни в капiталi 4290 58 524 (58 524)
Разом змiн в капiталi за 2016рiк 4295 58 524 (55 121) 3 403
Залишок на 31.12.2016 4300 233 959 60 509 58 524 396 795 749 787
Залишок на 01.01.2017 4000 233 959 60 509 58 524 396 795 749 787
Коригування:
Змiна облiкової полiтики 4005
Виправлення помилок 4010 (249) (249)
Iншi змiни 4090
Скоригований залишок на 01.01.2017 4095 233 959 60 509 58 524 396 546 749 538
Чистий прибуток за 2017 рiк 4100 244 035 244 035
Iнший сукупний дохiд за 2017 рiк 4110 (76 022) (76 022)
Iнший сукупний дохiд 4116 (76 022) (76 022)
Розподiл прибутку:
Виплати власникам (дивiденди) 4200
Спрямування прибутку до статутного капiталу 4205
Вiдрахування до Резервного капiталу 4210
Iншi змiни в капiталi 4290
Разом змiн в капiталi за 2017рiк 4295 168 013 168 013
Залишок на 31.12.2017 4300 233 959 60 509 58 524 564 559 917 551
Залишок на 01.01.2018 4000 233 959 60 509 58 524 564 559 917 551
Коригування:
Змiна облiкової полiтики 4005
Виправлення помилок 4010 (139) (139)
Iншi змiни 4090
Скоригований залишок на 01.01.2018 4095 233 959 60 509 58 524 564 420 917 412
Чистий прибуток за 2018 рiк 4100 2 766 466 2 766 466
Iнший сукупний дохiд за 2018 рiк 4110 1 343 1 343
Iнший сукупний дохiд 4116 1 343 1 343
Розподiл прибутку:
Виплати власникам (дивiденди) 4200
Спрямування прибутку до статутного капiталу 4205
Вiдрахування до Резервного капiталу 4210
Iншi змiни в капiталi 4290
Разом змiн в капiталi за 2018рiк 4295 2 767 809 2 767 809
Залишок на 31.12.2018 4300 233 959 60 509 58 524 3 332 229 3 685 221

Примiтки на сторiнках 9-43 є невiд'ємною частиною даного звiту

ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
1. Iнформацiя про Компанiю
Фiнансова звiтнiсть Приватного акцiонерного товариства "Український графiт" за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 р., була затверджена до випуску 28 лютого 2019 року.
Компанiя є приватним акцiонерним товариством, яке було створено у вiдповiдностi до законодавства України. На 31 грудня 2018 р. статутний капiтал Компанiї становив 233 959 тис. грн. i його було подiлено на 69 838 500 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 3,35 грн. кожна. Статутний капiтал було повнiстю сплачено акцiонерами. Юридична адреса Компанiї: вул. Пiвнiчне шосе, 20, м. Запорiжжя, Україна, 69600. Компанiя веде господарську дiяльнiсть в Українi, де розташованi її виробничi потужностi. Основними видами дiяльностi Компанiї є:
- виробництво вогнетривких виробiв;
- виробництво неметалевих мiнеральних виробiв, н.в.i.у.;
- виробництво iншого електричного устаткування;
виробництво iншої продукцiї виробничого призначення, виробництво i реалiзацiя якої не забороненi чинним законодавством.
Станом на 31 грудня 2018 р. та протягом року, що закiнчився на зазначену дату, учасниками Компанiї та їхнi вiдповiднi заявленi частки у статутному капiталi Компанiї складали:

Акцiонери На 1 сiчня 2018 р. На 31 грудня 2018 р.
Кiлькiсть акцiй
(3,35 грн. за акцiю) % Кiлькiсть акцiй
(3,35 грн. за акцiю) %
Пайове товариство Талiєнталь 16 784 556 24,0334% 16 784 556 24,0334%
Пайове товариство Генезес Iнвест 16 765 396 24,006% 16 765 396 24,006%
Пайове товариство Реетвекс 16 761 194 23,9999% 16 761 194 23,9999%
Компанiя "Iнтерграфiт Холдiнгс Компанi Лiмiтед" 16 750 148 23,9841% 16 750 148 23,9841%
Iншi юридичнi та фiзичнi особи 2 777 206 3,9766% 2 777 206 3,9766%
69 838 500 100,000% 69 838 500 100,000%
Рiшенням Котирувальної комiсiї № 1774 вiд 01.06.2017р. акцiї простi iменнi Приватного акцiонерного товариства "Український графiт" з 02 червня 2017 року виключено з Бiржового Списку ПАТ "Українська Бiржа" на пiдставi п.12.9 Правил ПАТ "Українська бiржа", у зв'язку з перереєстрацiєю емiтента в якостi приватного акцiонерного товариства.
2.1. Основа складання звiтностi

Фiнансова звiтнiсть Компанiї складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi ("МСФЗ"), у редакцiї, затвердженою Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку ("РМСБО").
Основою надання фiнансової звiтностi є чиннi мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та тлумачення, розробленi Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi.
Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi iсторичної собiвартостi, за винятком оцiнки за умовною вартiстю основних засобiв в частинi об'єктiв нерухомостi, на дату першого застосування МСФЗ у вiдповiдностi до МСФЗ (IFRS) 1 "Перше застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" та МСБО (IAS) 16 "Основнi засоби", а також iнвестицiйної нерухомостi, яка вiдображається у вiдповiдностi до МСБО (IAS) 40 "Iнвестицiйна нерухомiсть".
Фiнансова звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi складається на основi бухгалтерських записiв згiдно українського законодавства шляхом трансформацiї з внесенням коригувань, проведенням перекласифiкацiї статей з метою достовiрного представлення iнформацiї згiдно вимог МСФЗ.
Основуючись на економiчнiй сутностi операцiй та обставин дiяльностi, пiдприємство визначило українську гривню як валюту вимiру та представлення. Виходячи з цього, операцiї в iнших валютах, нiж гривня, розглядаються як операцiї в iноземних валютах.

Фiнансова звiтнiсть надана у тисячах українських гривень.
2.2. Перехiд на МСФЗ

У вiдповiдностi до вимог МСФЗ (IFRS) 1 "Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" Компанiя склала вхiдний баланс згiдно з МСФЗ на дату переходу на МСФЗ з 01.01.2012р.
До дати переходу на МСФЗ пiдприємство вело нормативний бухгалтерський облiк та складало окрему фiнансову звiтнiсть у гривнях вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (П(с)БО). Фiнансова звiтнiсть за МСФЗ вiдрiзняється вiд нормативної звiтностi, складеної для цiлей звiтностi в Українi, тим, що вона мiстить певнi коригування, не вiдображенi в бухгалтерських книгах пiдприємства, якi необхiднi для вiдповiдного подання фiнансового стану, результатiв дiяльностi та руху грошових коштiв згiдно з МСФЗ. Змiна концептуальної основи складання фiнансової звiтностi з П(с)БО на МСФЗ була здiйснена вiдповiдно до вимог змiн, внесених до Закону "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", якi набули чинностi 1 сiчня 2012 року.
2.3. Суттєвi облiковi судження, оцiнки та припущення
Складання фiнансової звiтностi Компанiї вимагає вiд керiвництва здiйснення оцiнок та припущень, якi впливають на поданi у фiнансовiй звiтностi суми доходiв, витрат, активiв та зобов'язань, а також розкриття iнформацiї про умовнi зобов'язання на кiнець звiтного перiоду. Однак невизначенiсть щодо цих припущень i оцiнок може призвести до результатiв, якi можуть вимагати суттєвих коригувань балансової вартостi активу або зобов'язання, стосовно яких робляться подiбнi припущення й оцiнки, у майбутньому.
Оцiнки та припущення
Пiдприємство використовує оцiнки та припущення, якi впливають на суми, що вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, та на балансову вартiсть активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового року. Розрахунки та судження постiйно оцiнюються та базуються на попередньому досвiдi керiвництва та iнших факторах, у тому числi на очiкуваннях щодо майбутнiх подiй, якi вважаються об'рунтованими за поточних обставин. Крiм суджень, якi передбачають облiковi оцiнки, керiвництво пiдприємства також використовує професiйнi судження при застосуваннi облiкової полiтики.
Нижче поданi основнi припущення, що стосуються майбутнього та iнших основних джерел невизначеностi оцiнок на звiтну дату, якi несуть у собi значний ризик виникнення необхiдностi внесення суттєвих коригувань до балансової вартостi активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового року. Оцiнки та припущення Компанiї 'рунтувалися на параметрах, доступних у процесi складання фiнансової звiтностi. Однак поточнi обставини та припущення щодо перспектив можуть змiнитися пiд впливом ринкових змiн або обставин, якi не пiддаються контролю Компанiї. Такi змiни вiдображаються у припущеннях по мiрi їхнього виникнення.
Податки
Українське законодавство й нормативнi акти, що регулюють сферу оподаткування та iншi аспекти дiяльностi компанiй, включаючи валютний контроль i митне законодавство, продовжують зазнавати значних змiн. Зазвичай положення законiв i нормативних документiв є нечiткими й тлумачаться по-рiзному мiсцевими, регiональними й державними органами, а також iншими урядовими установами. Випадки розбiжностей у тлумаченнi законодавства є непоодинокими. Керiвництво Компанiї вважає, що тлумачення ним положень законодавства, якi регулюють дiяльнiсть Компанiї, є правильним, i що Компанiя дотрималась усiх нормативних положень, а всi передбаченi законодавством податки були сплаченi або нарахованi.
Вiдстроченi податковi активи визнаються для всiх невикористаних податкових збиткiв, якщо iснує ймовiрнiсть наявностi оподатковуваного прибутку, в рахунок якого можуть бути використанi збитки. Суттєвi оцiнки керiвництва необхiднi для визначення суми вiдстрочених податкових активiв, якi можуть бути визнанi, виходячи з iмовiрних строкiв i розмiру майбутнього оподатковуваного прибутку й стратегiї податкового планування в майбутньому. Детальна iнформацiя про визнанi вiдстроченi податковi активи наводиться у Примiтцi 4.
Податковий Кодекс України починаючи з 2015 року передбачає незмiнну ставку податку на прибуток пiдприємств. Керiвництво Компанiї оцiнює вiдстроченi податковi активи та зобов'язання на основi припущень, зроблених iз метою визначення того, коли актив буде реалiзовано або зобов'язання буде погашено, виходячи зi ставок податку (та податкового законодавства), встановлених або фактично встановлених на кiнець кожного наступного звiтного перiоду.
За рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 р., нормативна ставка податку на прибуток пiдприємств в Українi становила 18%. Ставка податку на прибуток пiдприємств у наступних перiодах вiдповiдно до Податкового Кодексу України буде такою:
з 1 сiчня 2019 р. i надалi: 18%
Запаси за чистою вартiстю реалiзацiї
Керiвництво оцiнює необхiднiсть списання вартостi запасiв до їхньої чистої вартостi реалiзацiї з урахуванням цiн пiсля закiнчення перiоду та цiлей, для яких призначенi запаси. Якщо вартiсть запасiв не пiдлягає повному вiдшкодуванню, балансова вартiсть таких запасiв коригується до їхньої чистої вартостi реалiзацiї. Станом на звiтну дату 31 грудня 2018 р. Компанiя скоригувало суму запасiв до їхньої чистої вартостi реалiзацiї на суму 1 962 тис. грн. (31 грудня 2017 р.: 2 049 тис. грн.).
Зменшення корисностi необоротних активiв
Станом на кiнець кожного звiтного перiоду керiвництво Компанiї регулярно виконує процедури для визначення наявностi ознак зменшення корисностi та перевiрки на предмет можливостi вiдшкодування балансової вартостi основних засобiв, якi вважаються єдиним пiдроздiлом, що генерує грошовi потоки. Визначення зменшення корисностi основних засобiв передбачає застосування оцiнок, якi включають, зокрема, встановлення причини,часу та суми зменшення корисностi. Зменшення корисностi 'рунтується на великiй кiлькостi факторiв, а саме: змiна поточного конкурентного середовища, змiни у майбутнiй доступностi фiнансування, технологiчне старiння, припинення певного виду дiяльностi, поточна вартiсть вiдшкодування та iншi змiни в обставинах, якi свiдчать про зменшення корисностi. Методи, що використовуються для визначення вартостi використання, включають методи дисконтування грошових потокiв, застосування яких вимагає вiд Компанiї здiйснити оцiнку майбутнiх грошових потокiв вiд групи активiв, що генерують грошовi потоки, а також обрати прийнятну ставку дисконтування для визначення теперiшньої вартостi таких грошових потокiв. Такi оцiнки, включаючи застосовуванi методи, можуть мати суттєвий вплив на вiдшкодовувану вартiсть та, зрештою, на суму зменшення корисностi основних засобiв. Станом на 31 грудня 2018 р. керiвництво Компанiї не виявило жодних ознак зменшення корисностi балансової вартостi основних засобiв (31 грудня 2017 р.: жодних ознак зменшення корисностi).

Строки корисного використання основних засобiв

Пiдприємство оцiнює залишковий строк корисного використання основних засобiв щонайменше на кiнець кожного фiнансового року. Якщо очiкування вiдрiзняються вiд попереднiх оцiнок, змiни облiковуються як змiни в облiкових оцiнках вiдповiдно до МСБО (IAS) 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки". Такi оцiнки можуть мати суттєвий вплив на балансову вартiсть основних засобiв та суму амортизацiї, визнану у звiтi про прибутки та збитки.
Знецiнення торгової та iншої дебiторської заборгованостi
Керiвництво оцiнює ймовiрнiсть погашення торгової та iншої дебiторської заборгованостi на пiдставi аналiзу iндивiдуальної та колективної заборгованостi. При цьому в розрахунок беруться такi фактори як результати аналiзу торгової та iншої дебiторської заборгованостi за строками погашення в порiвняннi з умовами кредитування клiєнтiв, а також фiнансовий стан i данi про погашення заборгованостi цими клiєнтами в минулому. Якщо фактична сума погашення буде меншою за суму, визначену керiвництвом, Компанiя повинна буде вiдобразити додатковi витрати за безнадiйною заборгованiстю. Станом на 31 грудня 2018 р. керiвництво Компанiї визнало резерв пiд зменшення корисностi торгової дебiторської заборгованостi в сумi 174 тис. грн. (31 грудня 2017 р.: 5 560 тис. гривень).
Пенсiйний план iз встановленими виплатами
Приведена вартiсть зобов'язання за пенсiйними виплатами встановлюється з використанням актуарного методу. Актуарний метод базується на рiзних припущеннях , якi можуть вiдрiзнятися вiд фактичних результатiв у майбутньому. Актуарний метод використовує припущення щодо ставки дисконтування, темпiв зростання заробiтної плати в майбутньому, рiвня смертностi i темпiв зростання пенсiй у майбутньому. Зважаючи на складнiсть оцiнки та довгострокового характеру зобов'язань за пенсiйним планом iз встановленими виплатами подiбнi зобов'язання високочутливi до змiн цих припущень. Усi припущення переглядаються на кожну звiтну дату.

Визнання ПДВ активу.

Вiдповiдно до дiючого Податкового Кодексу України, зобов'язання платника ПДВ виникає на дату вiдвантаження товарiв клiєнту чи на дату отримання оплати вiд клiєнта, залежно вiд того, що вiдбувається ранiше. Кредит з ПДВ виникає у момент отримання податкової накладної. Крiм того, законодавство визначає, що податковi накладнi мають бути зареєстрованi та включенi до складу податкового кредиту платником податку в термiн 1095 днiв з дати їхнього складання.
Сума ПДВ до вiдшкодування переглядається на кожну звiтну дату та зменшується, якщо бiльше не iснує ймовiрностi отримання вiдшкодування ПДВ. Керiвництво Компанiї вважає, що сума заборгованостi Держави буде погашена грошовими коштами. Керiвництво Компанiї очiкує на вiдшкодування податку на додану вартiсть акумульованого на дату 31 грудня 2018 р. в сумi 118 673 тис. грн. до кiнця 2019 року, вiдповiдно.
Судовi позови
Компанiя значною мiрою використовує судження при оцiнцi та визнаннi резервiв та ризику умовних зобов'язань стосовно позовiв, що перебувають на розглядi в судi, або iнших неврегульованих претензiй, що пiдлягають вирiшенню шляхом переговорiв, посередництва, арбiтражного провадження або урядового регулювання, а також iнших умовних зобов'язань. Судження необхiднi для оцiнки ймовiрностi задоволення позову, що перебуває на розглядi, або виникнення зобов'язання, а також для визначення можливих обсягiв кiнцевого вiдшкодування. З огляду на невизначенiсть, що притаманна процесу оцiнки, фактичнi збитки можуть вiдрiзнятися вiд попередньо визначених забезпечень. Такi оцiнки пiдлягають змiнi по мiрi отримання нової iнформацiї, головним чином за допомоги внутрiшнiх експертiв, за наявностi, або за пiдтримки зовнiшнiх консультантiв, як, наприклад, актуарiї або юрисконсульти. Перегляд оцiнок може мати суттєвий вплив на операцiйнi результати у майбутньому.
2.4.Заява про використання облiкової полiтики

При складаннi цiєї фiнансової звiтностi ПрАТ "Укрграфiт" використовувало тi ж самi облiковi полiтики, що i при складаннi фiнансової звiтностi за перiод, що закiнчився 31.12.2017.
Вiдповiдно до МСБО (IAS) 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки" коригування показникiв до 2017 року було проведено шляхом ретроспективного перерахування статей фiнансових звiтiв.
Зведенi данi щодо проведених коригувань представленi у таблицях 1, 2.
Таблиця 1(тис. грн.)
Стаття фiнансових звiтiв Залишок на 01.01.2018 до перерахунку статей фiнансових звiтiв Результат перерахунку Результат змiн внаслiдок рекласифiкацiї Залишок на 01.01.2018 пiсля проведення перерахунку статей фiнансових звiтiв
внаслiдок внесення змiн до стандартiв внаслiдок коригувань
Актив
Необоротнi активи
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї
Основнi засоби 849 173 (3) 849 170
Первiсна вартiсть 1 196 856 1 196 856
знос 347 683 3 347 686
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 3 903 (3) 3 900
Пасив
Поточна кредиторська заборгованiсть за:
товари, роботи, послуги (703 206) (46) (703 252)
Iншi поточнi зобов'язання (505) (87) (592)
Усього коригування активiв та зобов'язань (139) х
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) (507 084)
139

(506 945)

Таблиця 2(тис. грн.)
Стаття звiту про фiнансовi результати Залишок на 01.01.2018 до перерахунку статей фiнансових звiтiв Результат перерахунку Результат змiн внаслiдок рекласифiкацiї Залишок на 01.01.2018 пiсля проведення перерахунку статей фiнансових звiтiв
внаслiдок внесення змiн до стандартiв внаслiдок коригувань
Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2 398 514 2 398 514
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) (1 764 216) (87) (1 764 303)
Валовий прибуток 634 298 (87) 634 211
Iншi операцiйнi доходи 27 538 (3) 27 535
Адмiнiстративнi витрати (84 970) (30) (85 000)
Витрати на збут (194 623) (16) (194 639)
Iншi операцiйнi витрати (35 579) (35 579)
Фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi 346 664 (136) 346 528
Iншi фiнансовi доходи 1 807 1 807
Фiнансовi витрати (26 206) (26 206)
Iншi доходи 7 499 (3) 7 496
Iншi витрати (30 127) (30 127)
Фiнансовий результат до оподаткування
прибуток 299 637 299 498
збиток (139)
Витрати (дохiд) з податку на прибуток (55 602) (55 602)
Чистий фiнансовий результат Х
прибуток 244 035 (139) 243 896
збиток
Iнший сукупний дохiд (76 022) (76 022)
Податок на прибуток, пов'язаний з iншим сукупним доходом
Iнший сукупний дохiд пiсля оподаткування (76 022) (76 022)
Сукупний дохiд 168 013 (139) (167 874)
2.5.Основнi положення облiкової полiтики
Класифiкацiя активiв i зобов'язань на оборотнi / короткостроковi та необоротнi / довгостроковi
У звiтi про фiнансовий стан Компанiя представляє активи та зобов'язання на основi їх класифiкацiї на оборотнi / короткостроковi та необоротнi / довгостроковi.
Актив є оборотним, якщо:
- його передбачається реалiзувати або вiн призначений для продажу або споживання в рамках звичайного операцiйного циклу;
- вiн призначений в основному для цiлей торгiвлi;
- його передбачається реалiзувати протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного
перiоду; або
- вiн являє собою грошовi кошти або їх еквiваленти, за винятком випадкiв наявностi
обмежень на його обмiн або використання для погашення зобов'язань протягом як мiнiмум
дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного перiоду.
Усi iншi активи класифiкуються як необоротнi.
Зобов'язання є короткостроковим, якщо:
- його передбачається погасити в рамках звичайного операцiйного циклу;
- воно утримується в основному для цiлей торгiвлi; воно пiдлягає погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного перiоду; або
- у компанiї вiдсутнiй безумовне право вiдстрочити погашення зобов'язання на протязi як
мiнiмум дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного перiоду.
Компанiя класифiкує всi iншi зобов'язання в якостi довгострокових. Вiдкладенi податковi активи та зобов'язання класифiкуються як необоротнi / довгостроковi активи та зобов'язання.
Визнання справедливої вартостi
Справедлива вартiсть являє собою вартiсть, яка буде отримана вiд продажу активу або сплачена за передачу зобов'язання в рамках звичайної угоди мiж учасниками ринку на дату оцiнки. Оцiнка справедливої вартостi 'рунтується на припущеннi, що угода щодо продажу активу або передачi зобов'язання має мiсце:
- Або на основному ринку для цього активу чи зобов'язання,
- Або у вiдсутнiсть основного ринку, в найбiльш вигiдному ринку для даного активу чи зобов'язання.
Компанiя повинна мати доступ до основного або найбiльш вигiдного ринку.
Справедлива вартiсть активу або зобов'язання вимiрюється за допомогою припущень, що учасники ринку повиннi використовувати при визначеннi вартостi активу або зобов'язання, якщо припустити, що учасники ринку дiють у вiдповiдностi до власних економiчних iнтересiв.
Оцiнка справедливої вартостi не фiнансового активу враховує здатнiсть учасника ринку генерувати економiчнi вигоди, використовуючи актив в його найкращому i найбiльш ефективному використаннi, або продаючи його iншому учаснику ринку, який буде використовувати актив в його найкращому i найбiльш ефективному використаннi.
Компанiя використовує рiзнi методи оцiнки, необхiднi в даних обставинах, i для яких є достатньо даних для визначення справедливої вартостi, максимального використання вiдповiдних ринкових даних i зведення до мiнiмуму використання неочевидних даних.
Всi активи та зобов'язання, справедлива вартiсть яких вимiрюється або розкривається у фiнансовiй звiтностi належать до категорiї в наведеної нижче iєрархiї справедливої вартостi, яка базується на ступенi рiвня джерел визначення вхiдних даних для оцiнки:
- Рiвень 1 - котирування (без коригувань) ринкової цiни на активних ринках для iдентичних активiв i зобов'язань
- Рiвень 2 - методи оцiнки, в яких суттєвi для оцiнки вхiднi данi, якi вiдносяться до бiльш низького рiвня iєрархiї, є прямо або побiчно спостережуванi на ринку
- Рiвень 3 - методи оцiнки, в яких суттєвi для оцiнки вхiднi данi, якi вiдносяться до бiльш низького рiвня iєрархiї, не є спостережуванi на ринку.
З метою розкриття справедливої вартостi, Компанiя визначила класи активiв i зобов'язань на основi природних характеристик та ризикiв активу або зобов'язання i рiвня iєрархiї справедливої вартостi, як описано вище.
Операцiї в iноземнiй валютi
Функцiональною валютою та валютою подання фiнансової звiтностi Компанiї є гривня. Операцiї в iноземнiй валютi первiсно вiдображаються у функцiональнiй валютi за обмiнним курсом, що дiє на дату здiйснення операцiї. Монетарнi активи та зобов'язання, деномiнованi в iноземнiй валютi, перераховуються у функцiональну валюту за обмiнним курсом, що дiє на кiнець звiтного перiоду. Всi курсовi рiзницi, що виникають вiд такого перерахунку, вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються за обмiнним курсом, що дiяв на дату первiсних операцiй.
Пiдприємство використовувало обмiннi курси на дату балансу:

Показник 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016
Гривня/ 1 долар США 27,688264 28,067223 27,190858
Гривня/ 1 євро 31,714138 33,495424 28,422604
Основнi засоби
Станом на дату переходу на МСФЗ керiвництво Компанiї використало справедливу вартiсть в якостi умовної вартостi. З цiєю метою керiвництво використало оцiнки, зробленi незалежними квалiфiкованими професiйними оцiнювачами для визначення справедливої вартостi об'єктiв основних засобiв. Справедлива вартiсть активiв, для яких iснує ринок, визначалась за їхньою ринковою вартiстю. Якщо для об'єкта основних засобiв, через його спецiальне призначення, не iснувало ринкових iндикаторiв справедливої вартостi, i даний об'єкт рiдко є предметом продажу, за виключенням випадкiв продажу як частини дiючого господарського об'єкта, для оцiнки справедливої вартостi використовувався метод амортизованої вартостi замiщення.
Пiсля дати переходу на МСФЗ основнi засоби вiдображаються за собiвартiстю за вирахуванням накопиченого зносу та/або, за наявностi, накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Така собiвартiсть включає витрати, пов'язанi з замiною частини основних засобiв, та витрати на позики для довгострокових будiвельних проектiв, якщо вони вiдповiдають критерiям визнання. При необхiдностi перiодичної замiни iстотних частин основних засобiв Компанiя припиняє визнавати замiнену частину та визнає нову частину з власним строком корисного використання та амортизацiєю. Аналогiчно, при проведеннi основних технiчних оглядiв витрати на їх проведення визнаються у складi балансової вартостi основних засобiв як вартiсть замiни, якщо дотримано всiх необхiдних для такого визнання критерiїв. Усi iншi витрати на ремонт i технiчне обслуговування визнаються у дохiд прибутках та збитках в момент їх понесення.
Знос основних засобiв нараховується лiнiйним методом протягом очiкуваних строкiв корисного використання вiдповiдних активiв:
Категорiя активу Строк корисного використання (роки)
Будiвлi 2 - 77
Машини та обладнання 1 - 30
Транспортнi засоби 2 - 13
Iнструменти 1 - 25
Iнше 4 - 23
Припинення визнання основних засобiв та будь-якої ранiше визнаної їхньої iстотної частини вiдбувається при вибуттi або у випадку, коли в майбутньому не очiкується отримання економiчної вигоди вiд використання або реалiзацiї такого активу. Будь-якi прибутки або збитки, якi виникають у зв'язку з припиненням визнання активу (розрахованi як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття активу та його балансовою вартiстю), включаються до звiту про фiнансовi результати за рiк, у якому об'єкт був знятий з облiку.
Залишкова вартiсть, строки корисного використання й методи нарахування амортизацiї активiв переглядаються наприкiнцi кожного фiнансового року й, у разi необхiдностi, коригуються перспективно.
Незавершене будiвництво включає, переважно, капiталовкладення, понесенi внаслiдок будiвництва нових i реконструкцiї iснуючих основних засобiв. Об'єкти незавершеного будiвництва облiковуються за собiвартiстю. Собiвартiсть включає в себе витрати, безпосередньо пов'язанi з будiвництвом об'єктiв основних засобiв, включаючи змiннi накладнi витрати, в тому числi капiталiзованi витрати на позики стосовно квалiфiкованих активiв. Амортизацiя цих активiв, як i аналогiчних об'єктiв основних засобiв, починається з моменту їх готовностi до використання.
Iнвестицiйна нерухомiсть
До складу iнвестицiйної нерухомостi вiдносяться будiвлi та примiщення, утримуванi з метою отримання орендних платежiв, а не для використання у наданнi послуг чи для адмiнiстративних цiлей. Знос основних засобiв нараховується лiнiйним методом протягом очiкуваних строкiв корисного використання вiдповiдних активiв. Iнвестицiйна нерухомiсть первiсно i в подальшому оцiнюється за первiсною вартiстю за вирахуванням нарахованої амортизацiї. Залишкова вартiсть, строки корисного використання й методи нарахування амортизацiї активiв переглядаються наприкiнцi кожного фiнансового року й, у разi необхiдностi, коригуються перспективно.
Витрати на позики
Витрати на позики, безпосередньо пов'язанi з придбанням, будiвництвом або виробництвом активу, який через необхiднiсть вимагає тривалого часу для його пiдготовки до планового використання або до продажу, капiталiзуються як частина собiвартостi такого активу. Всi iншi витрати на позики вiдносяться на витрати в тому звiтному перiодi, в якому вони були понесенi. Витрати на позики мiстять у собi сплату процентiв та iншi витрати, понесенi Компанiєю в зв'язку з залученням позикових коштiв.
Земля
Земля, що перебуває у власностi Компанiї, на якiй розташованi бiльшiсть з її виробничих потужностей, вiдображається за собiвартiстю. Компанiя сплачує земельний податок, який щорiчно розраховується державними органами виходячи з загальної площi та цiлей використання такої землi. На землю, що не є власнiстю Компанiї, Компанiя має право використання протягом 49 рокiв та сплачує орендну плату, яка визначена в договорах оренди мiж пiдприємством та державними органами також виходячи з загальної площi та цiлей використання такої землi
Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи, придбанi окремо, при первiсному визнаннi оцiнюються за собiвартiстю. Собiвартiстю нематерiальних активiв є їхня справедлива вартiсть на дату придбання. Пiсля первiсного визнання нематерiальнi активи вiдображаються за собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї або будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Нематерiальнi активи, виробленi всерединi компанiї, за вирахуванням капiталiзованих витрат на розробку продуктiв, не капiталiзуються, й вiдповiднi витрати вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати за звiтний рiк, у якому вони виникли.
Нематерiальнi активи мають обмежений або невизначений строк корисного використання.
Нематерiальнi активи з обмеженим строком корисного використання амортизуються протягом строку корисного використання та оцiнюються на предмет наявностi ознак можливого зменшення корисностi. Строки й метод амортизацiї нематерiальних активiв з обмеженим строком корисного використання аналiзуються щонайменше наприкiнцi кожного фiнансового року. Змiна передбачуваних строкiв чи способу отримання прогнозованих економiчних вигод, втiлених в активах, вiдображається як змiна методу або перiоду амортизацiї, залежно вiд ситуацiї, й облiковується як змiна облiкової оцiнки. Витрати на амортизацiю нематерiальних активiв з обмеженим строком корисного використання визнаються у звiтi про фiнансовi результати в категорiї витрат вiдповiдно до функцiй активу.
Нематерiальнi активи з невизначеним строком корисного використання не амортизуються. Строк корисного використання нематерiального активу з невизначеним строком використання переглядається щорiчно з метою визначення того, наскiльки прийнятно продовжувати вiдносити цей актив до категорiї активiв iз невизначеним строком корисного використання. Якщо це неприйнятно, змiна оцiнки строку корисного використання з невизначеного на обмежений здiйснюється на перспективнiй основi.
Доходи або витрати вiд припинення визнання нематерiального активу оцiнюються як рiзниця мiж чистою виручкою вiд вибуття активу та балансовою вартiстю активу й визнаються у звiтi про фiнансовi результати в момент припинення визнання цього активу.
Зменшення корисностi
Згiдно вимог МСБО (IAS)36 "Зменшення корисностi активiв", на кiнець кожного звiтного перiоду Компанiя встановлює наявнiсть ознак зменшення корисностi нефiнансових активiв. Якщо такi ознаки iснують, або якщо необхiдно виконати щорiчне тестування активу на предмет зменшення корисностi, Компанiя здiйснює оцiнку вiдшкодованої вартостi активу. Вiдшкодована вартiсть активу - це найбiльша з таких величин: справедливої вартостi активу або пiдроздiлу, що генерує грошовi потоки, за вирахуванням витрат на продаж, i цiнностi вiд використання активу. Вiдшкодована вартiсть визначається для окремого активу, крiм випадкiв, коли актив не генерує надходження коштiв, якi здебiльшого є незалежними вiд надходжень, генерованих iншими активами Компанiї. Якщо балансова вартiсть активу перевищує його вiдшкодовану вартiсть, актив вважається таким, кориснiсть якого зменшилась, i списується до вiдшкодованої вартостi. При оцiнцi цiнностi вiд використання майбутнi грошовi потоки дисконтуються за ставкою дисконтування до оподаткування, яка вiдображає поточну ринкову оцiнку тимчасової вартостi грошей i ризики, властивi активу. При визначенi справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж використовується вiдповiдна модель оцiнки. Такi розрахунки пiдтверджуються оцiночними коефiцiєнтами чи iншими наявними показниками справедливої вартостi.
Розрахунок зменшення корисностi Компанiї 'рунтується на детальних кошторисах та прогнозних розрахунках. Кошториси та прогнознi розрахунки, як правило, охоплюють перiод у п'ять рокiв. Для бiльш тривалих перiодiв розраховується довгостроковий темп зростання, який застосовується для прогнозування майбутнiх грошових потокiв пiсля п'ятого року.
Збитки вiд зменшення корисностi, включаючи збитки вiд зменшення корисностi запасiв, визнаються у звiтi про фiнансовi результати у складi тих категорiй витрат, якi вiдповiдають функцiї активу, кориснiсть якого зменшилася.
На кiнець кожного звiтного перiоду для усiх активiв, крiм гудвiла, визначається, чи є ознаки того, що ранiше визнанi збитки вiд зменшення корисностi активу бiльше не iснують або зменшилися. При наявностi такої ознаки Компанiя розраховує суму очiкуваного вiдшкодування активу, що генерує грошовi потоки. Ранiше визнанi збитки вiд зменшення корисностi сторнуються тiльки в тому випадку, якщо мала мiсце змiна у припущеннях, якi використовувалися для визначення вiдшкодованої вартостi активу з часу останнього визнання збитку вiд зменшення корисностi. Сторнування обмежене таким чином, що балансова вартiсть активу не перевищує суми його очiкуваного вiдшкодування, а також не може перевищувати балансової вартостi, за вирахуванням амортизацiї, за якою цей актив визнавався б у випадку, якщо в попереднi роки не був би визнаний збиток вiд зменшення корисностi. Таке сторнування визнається у звiтi про фiнансовi результати.
Нематерiальнi активи з невизначеним строком корисного використання тестуються на предмет зменшення корисностi щороку станом на 31 грудня, а також якщо обставини вказують на те, що кориснiсть їхньої балансової вартостi могла зменшитися. Тестування проводиться на iндивiдуальнiй основi.
Фiнансовi активи
Визнання та оцiнка доходiв
Згiдно з МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти" при первiсному визнаннi фiнансового активу, який класифiкується як позика або дебiторська заборгованiсть,Компанiя визначає його в якостi фiнансового активу, що оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток. Пiд час первiсного визнання фiнансових активiв Компанiя присвоює їм вiдповiдну категорiю.
При первiсному визнаннi фiнансовi активи оцiнюються за справедливою вартiстю плюс (у випадку, якщо iнвестицiї не класифiкуються як фiнансовi активи переоцiнюваннi за справедливою вартiстю через прибуток або збиток) витрати, безпосередньо пов'язанi зi здiйсненням операцiї.
Всi угоди з купiвлi або продажу фiнансових активiв, що вимагають поставки активiв у строки, якi встановлюються законодавством або правилами, прийнятими на певному ринку (угоди на "стандартних умовах"), визнаються на дату укладання угоди, тобто на дату, коли Компанiя бере на себе зобов'язання купити або продати актив.
Фiнансовi активи Компанiї включають грошовi кошти та їх еквiваленти, торгову та iншу дебiторську заборгованiсть. Компанiя не класифiкувала жоднi фiнансовi активи як такi, що оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, або що утримуються до погашення чи наявнi для продажу.
Подальша оцiнка
Подальша оцiнка фiнансових активiв залежить вiд їхньої класифiкацiї у такий спосiб:
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть - це непохiднi фiнансовi активи з фiксованими або визначеними платежами, якi не котируються на активному ринку. Пiсля первiсного визнання торгова та iнша дебiторська заборгованiсть оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу абсолютної суми сумнiвної заборгованостi. Якщо є об'єктивне свiдчення того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi, балансова вартiсть активу зменшується на суму таких збиткiв iз застосуванням рахунку резервiв. Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв. Збитки вiд зменшення корисностi визнаються у звiтi про фiнансовi результати.
Припинення визнання
Припинення визнання фiнансового активу (або частини фiнансового активу чи частини групи подiбних фiнансових активiв) вiдбувається у випадку, якщо:
минув строк дiї прав на отримання грошових потокiв вiд фiнансового активу;
Компанiя передала свої права на отримання грошових потокiв вiд активу або взяла на себе зобов'язання з виплати третiй сторонi отримуваних грошових потокiв у повному обсязi й без iстотної затримки за "транзитною" угодою; й або (a) Компанiя передала практично всi ризики та вигоди вiд активу, або (б) Компанiя не передала, але й не зберiгає за собою, практично всiх ризикiв та вигод вiд активу, але передала контроль над цим активом.
Якщо Компанiя передала свої права на отримання грошових потокiв вiд активу або уклала "транзитну" угоду, й при цьому не передала, але й не зберiгає за собою, практично всiх ризикiв i вигод вiд активу, а також не передала контроль над активом, такий актив визнається в тiй мiрi, в якiй Компанiя продовжує свою участь у переданому активi.
У цьому випадку Компанiя також визнає вiдповiдне зобов'язання. Переданий актив i вiдповiдне зобов'язання оцiнюються на основi, що вiдображає права та зобов'язання, збереженi Компанiєю.
Подальша участь Компанiї в активi, який має форму гарантiї за переданим активом, оцiнюється за меншим iз значень: первiсною балансовою вартiстю активу або максимальною сумою компенсацiї, яка може бути пред'явлена Компанiї до сплати.
Зменшення корисностi фiнансових активiв
Компанiя визначає, чи iснують об'єктивнi ознаки зменшення корисностi фiнансових активiв або групи фiнансових активiв, на кожну звiтну дату. Вважається, що зменшення корисностi фiнансового активу або групи фiнансових активiв вiдбувається тiльки тодi, коли iснують об'єктивнi ознаки зменшення корисностi в результатi однiєї або бiльше подiй, якi настали пiсля первiсного визнання активу ("у випадку виникнення збиткiв"), i такий випадок виникнення збиткiв впливає на очiкуванi майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового активу або групи фiнансових активiв, якi можуть бути достовiрно визначеними. Об'єктивнi ознаки зменшення корисностi можуть включати ознаки того, що позичальник або група позичальникiв зазнають суттєвих фiнансових труднощiв, порушують зобов'язання зi сплати процентiв або основної суми боргу, ймовiрнiсть банкрутства або фiнансової реорганiзацiї, а також, на пiдставi доступної ринкової iнформацiї, ознаки помiрного зменшення очiкуваних майбутнiх грошових потокiв, наприклад, змiни в рiвнi прострочених платежiв або в економiчних умовах, якi корелюють зi збитками за активами.
Активи, що облiковуються за амортизованою вартiстю
Стосовно активiв, вiдображених за амортизованою вартiстю, Компанiя спочатку проводить окрему оцiнку iснування об'єктивних ознак зменшення корисностi iндивiдуально суттєвих фiнансових активiв або сукупно за фiнансовими активами, що не є iндивiдуально суттєвими. У разi якщо об'єктивнi ознаки зменшення корисностi фiнансового активу, що розглядається окремо, суттєвого або несуттєвого, вiдсутнi, цей актив включається до групи фiнансових активiв з аналогiчними характеристиками кредитного ризику. Така група фiнансових активiв оцiнюється на предмет зменшення корисностi на сукупнiй основi. Активи, якi оцiнюються окремо на предмет зменшення корисностi, та щодо яких визнається або продовжує визнаватися збиток вiд зменшення корисностi, не повиннi оцiнюватися на предмет зменшення корисностi на сукупнiй основi.
За наявностi об'єктивних ознак понесення збиткiв унаслiдок зменшення корисностi фiнансових активiв сума збитку визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю активiв i поточною вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв (за вирахуванням майбутнiх очiкуваних кредитних збиткiв, якi ще не були понесенi). Поточна вартiсть очiкуваних майбутнiх грошових потокiв дисконтується за первiсною ефективною процентною ставкою за фiнансовим активом.
Балансова вартiсть активу зменшується шляхом застосування рахунку резерву, й сума збитку визнається у звiтi про фiнансовi результати. Майбутнi процентнi доходи нараховуються на основi зменшеної балансової вартостi та з застосуванням процентної ставки, використаної для дисконтування майбутнiх грошових потокiв iз метою оцiнювання збиткiв вiд зменшення корисностi. Процентнi доходи облiковуються у складi фiнансових доходiв у звiтi про фiнансовi результати. Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть разом iз вiдповiдним резервом списуються, коли вже немає реальної перспективи вiдшкодування у майбутньому, а все забезпечення було реалiзоване чи передане Компанiї. Якщо в наступному роцi сума очiкуваного збитку вiд зменшення корисностi знижується або збiльшується у зв'язку з подiєю, яка вiдбулася пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi, то ранiше визнаний збиток вiд зменшення корисностi збiльшується або зменшується шляхом коригування рахунку резерву. Якщо попереднє списання вартостi фiнансового iнструмента згодом вiдновлюється, сума вiдновлення визнається у звiтi про фiнансовi результати.
Фiнансовi зобов'язання
Первiсне визнання та оцiнка
Фiнансовi зобов'язання згiдно з МСФЗ (IFRS) 9 класифiкуються вiдповiдно як фiнансовi зобов'язання, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, кредити та позики або похiднi iнструменти, визначенi як iнструменти хеджування при ефективному хеджуваннi. Пiд час первiсного визнання фiнансових зобов'язань Компанiя присвоює їм вiдповiдну категорiю.
При первiсному визнаннi усi фiнансовi зобов'язання оцiнюються за справедливою вартiстю.
Фiнансовi зобов'язання Компанiї включають торгову та iншу кредиторську заборгованiсть, а також процентнi кредити та позики.
Подальша оцiнка
Подальша оцiнка фiнансових зобов'язань залежить вiд їхньої класифiкацiї у такий спосiб:
Кредиторська заборгованiсть та позики
Пiсля первiсного визнання кредиторська заборгованiсть i процентнi кредити та позики оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки. Доходи i витрати за такими фiнансовими зобов'язаннями визнаються у звiтi про фiнансовi результати при припиненнi їх визнання, а також у мiру нарахування амортизацiї з використанням ефективної процентної ставки.
Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням дисконтiв або премiй при придбаннi, а також комiсiйних або витрат, якi є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизацiя ефективної процентної ставки включається до складу фiнансових витрат в звiтi про фiнансовi результати.
Припинення визнання
Припинення визнання фiнансового зобов'язання вiдбувається у випадку виконання, анулювання або закiнчення строку дiї вiдповiдного зобов'язання.
При замiнi одного iснуючого фiнансового зобов'язання iншим зобов'язанням перед тим самим кредитором на суттєво вiдмiнних умовах або у випадку внесення iстотних змiн в умови iснуючого зобов'язання первiсне зобов'язання знiмається з облiку, а нове зобов'язання вiдображається в облiку з визнанням рiзницi в балансовiй вартостi зобов'язань у звiтi про фiнансовi результати.
Взаємозалiк фiнансових iнструментiв
Фiнансовi активи й фiнансовi зобов'язання пiдлягають взаємозалiку, а чиста сума - поданню в балансi тодi й тiльки тодi, коли є здiйсненне в цей момент юридичне право на взаємозалiк визнаних сум, а також намiр здiйснити розрахунок на нетто-основi, або реалiзувати активи й одночасно з цим погасити зобов'язання.
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв, торгiвля якими здiйснюється на активних ринках на кожну звiтну дату, визначається виходячи з ринкових котирувань або котирувань дилерiв (котирування на купiвлю для довгих позицiй i котирування на продаж для коротких позицiй), без вирахування витрат на здiйснення операцiї.
Для фiнансових iнструментiв, що не котируються на активному ринку, справедлива вартiсть визначається шляхом застосування методик оцiнки. Такi методики можуть включати використання цiн нещодавно проведених операцiй на комерцiйнiй основi, використання поточної справедливої вартостi аналогiчних iнструментiв, аналiз дисконтованих грошових потокiв або iншi моделi оцiнки.
Запаси
Запаси класифiкуються Пiдприємством наступним чином: виробничi запаси, незавершене виробництво, готова продукцiя, товари.
Запаси оцiнюються за меншою з двох сум: фактичною вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї.
Чиста вартiсть реалiзацiї являє собою прогнозовану цiну реалiзацiї в ходi звичайної господарської дiяльностi за вирахуванням будь-яких очiкуваних майбутнiх витрат, пов'язаних з доведенням продукцiї до готовностi та її реалiзацiєю.
Вартiсть запасiв визначається виходячи iз середньозваженої собiвартостi i включає витрати, понесенi на придбання запасiв, доставку до мiсця їх знаходження i доведення до стану, необхiдного для їх використання або продажу. Зниження вартостi морально застарiлих запасiв i матерiалiв, якi повнiстю або частково втратили свою первiсну якiсть, а також запасiв i матерiалiв, поточна ринкова вартiсть яких знизилася, вiдображається як резерв пiд знецiнення запасiв i матерiалiв. Фактична вартiсть запасiв включає витрати на придбання, витрати на переробку та iншi витрати, що забезпечують поточне мiсце знаходження i стан запасiв.
При списаннi у виробництво чи iншому вибуттi Компанiя оцiнює запаси за середньозваженою вартiстю. Оцiнка товарiв у роздрiбнiй торгiвлi здiйснюється по методу роздрiбних цiн.
Податки до вiдшкодування
Податки до вiдшкодування представленi, в основному, вiдшкодовуванню з бюджету суми податку на додану вартiсть, що стосується придбання товарiв та послуг у квалiфiкованих постачальникiв. Керiвництво Компанiї вважає, що сума, яка пiдлягає вiдшкодуванню з бюджету, буде вiдшкодована грошовими коштами або залiкована в рахунок залишкiв iз зобов'язань зi сплати ПДВ у найближчому майбутньому.
Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти включають кошти в касi та на розрахункових рахунках, а також депозити до запитання i iншi рахунки i вклади, якi мають характеристики вкладiв до запитання, якi можна поповнювати в будь-який час, а також користуватися даними засобами без попереднього сповiщення або штрафiв за вилучення коштiв ранiше строку.
Забезпечення
Забезпечення визнаються, коли в результатi певної подiї в минулому Компанiя має юридичнi або добровiльно взятi на себе зобов'язання, для врегулювання яких з великим ступенем iмовiрностi буде потрiбний вiдтiк ресурсiв, якi втiлюють у собi майбутнi економiчнi вигоди, i суму зобов'язання можна достовiрно оцiнити. Забезпечення оцiнюються за поточною вартiстю, виходячи з найкращої оцiнки керiвництвом витрат, необхiдних для врегулювання поточних зобов'язань на кiнець звiтного перiоду. Забезпечення переоцiнюються щорiчно. Змiни у забезпеченнях, що виникають з плином часу, вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати щорiчно у складi iнших операцiйних доходiв та витрат. Iншi змiни у забезпеченнях, пов'язанi зi змiною очiкуваного процесу врегулювання зобов'язань або орiєнтовної суми зобов'язання, або змiнами ставок дисконтування, вiдображаються як змiна облiкової оцiнки у перiодi, коли такi змiни вiдбулись, за винятком зобов'язань з вибуття активiв, що вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати. Якщо Компанiя планує одержати вiдшкодування забезпечення, наприклад, за договором страхування, вiдшкодування визнається як окремий актив, але тiльки у тому випадку, коли одержання вiдшкодування не пiдлягає сумнiву.
Пенсiї та iншi винагороди по закiнченнi трудової дiяльностi
Компанiя здiйснює встановленi вiдрахування до Державного пенсiйного фонду України за ставками, чинними протягом року, виходячи з нарахованої заробiтної плати працiвникiв. Цi вiдрахування вiдображаються як витрати в звiтному перiодi, до якого вiдноситься вiдповiдна заробiтна плата.
Крiм того, Компанiя має юридичнi зобов'язання компенсувати Державному пенсiйному фонду України суми додаткових пенсiйних виплат певним категорiям чинних i колишнiх спiвробiтникiв Компанiї. Данi зобов'язання є незабезпеченими i в основному подiбнi до тих, якi iснують для незабезпечених планiв з встановленою виплатою. Витрати, пов'язанi з даним планом, визнаються у фiнансовiй звiтностi за методом нарахування прогнозованих одиниць для працiвникiв, якi мають право на отримання такої пенсiї. Розрахунок заборгованостi, пов'язаної з даними пенсiйними зобов'язаннями, мають застосовуватися з використанням актуарних методiв на кожну звiтну дату. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд вiдповiдних оцiнок на певну дату.
Оренда
Визначення того, чи є угода орендою, або чи мiстить вона ознаки оренди, 'рунтується на аналiзi змiсту угоди. При цьому на дату початку угоди потрiбно встановити, чи залежить її виконання вiд використання конкретного активу або активiв, i чи переходить право користування активом у результатi цiєї угоди. Оренда, за умовами якої iстотна частка ризикiв i винагород залишається у орендодавця, класифiкується як операцiйна. Виплати, зробленi за договорами операцiйної оренди (за вирахуванням будь-яких заохочень, отриманих вiд орендодавця), включаються до звiтiв про фiнансовi результати на прямолiнiйнiй основi протягом строку дiї оренди.
Зобов'язання з охорони навколишнього середовища
Дотримання законодавства з охорони навколишнього середовища в Українi знаходиться на етапi розвитку, i керiвництво Компанiї постiйно вiдслiдковує державну полiтику щодо охорони навколишнього середовища. Компанiя регулярно оцiнює свої зобов'язання з охорони навколишнього середовища.
Умовнi активи та зобов'язання
Пiдприємство не визнає умовнi активи. Розкриття iнформацiї щодо таких активiв надається, коли надходження економiчних вигод є ймовiрним.
Умовнi зобов'язання не вiдображаються у балансi, за винятком випадкiв, коли iснує ймовiрнiсть того, що для погашення зобов'язання буде потрiбне вибуття ресурсiв, i при цьому сума таких зобов'язань може бути достовiрно оцiнена. Iнформацiя про такi зобов'язання пiдлягає вiдображенню, за винятком випадкiв, коли можливiсть вiдтоку ресурсiв, якi являють собою економiчнi вигоди, є малоймовiрною.

Доходи та витрати
Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Доходи визнаються, якщо iснує висока вiрогiднiсть того, що Компанiя отримає економiчнi вигоди, а доходи можуть бути достовiрно визначенi, незалежно вiд часу здiйснення платежу. Доходи оцiнюються за справедливою вартiстю компенсацiї, яка була отримана або пiдлягає отриманню, за виключенням знижок, податкiв на реалiзацiю або мита. Компанiя аналiзує договори, що укладаються нею, якi передбачають отримання доходiв, вiдповiдно до встановлених критерiїв з метою визначення того, чи виступає вона як принципал або агент. Компанiя дiйшла висновку, що вона виступає як принципал за всiма такими договорами. Нижче наведено критерiї, в разi задоволення яких визнається дохiд:
Реалiзацiя товарiв
Доходи вiд реалiзацiї товарiв зазвичай визнаються при доставцi товару, коли суттєвi ризики та вигоди вiд володiння товаром переходять до покупця.
Процентнi доходи
Доходи визнаються при нарахуваннi процентiв (з використанням номiнальних процентних ставок, що приблизно дорiвнюють ринковим ставкам). Процентнi доходи вiдображаються у складi фiнансових доходiв звiту про фiнансовi результати.

Визнання собiвартостi реалiзованої продукцiї та iнших витрат

Витрати, понесенi у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й вiдповiднi доходи.
Податок на прибуток
Поточний податок на прибуток
Податки на прибуток вiдображенi у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до законодавства, яке було чинним або практично набуло чинностi станом на кiнець звiтного перiоду. Поточнi податковi активи та зобов'язання за поточний i попереднiй перiоди оцiнюються Компанiєю в сумi, обчисленiй до сплати податковим органам (вiдшкодуванню вiд податкових органiв, у яких Компанiя зареєстрована). Нарахування поточного податку на прибуток здiйснюється на основi податкових ставок та податкового законодавства, якi набули чинностi на кiнець звiтного перiоду. Витрати з поточного податку на прибуток розраховуються на основi оподатковуваного прибутку, визначеного згiдно з вимогами податкового законодавства України, з використанням таких податкових ставок.
Поточний податок на прибуток, за наявностi, що стосується статей, якi вiдображаються безпосередньо у капiталi, визнається у складi капiталу.
Вiдстрочений податок на прибуток
Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом зобов'язань шляхом визначення тимчасових рiзниць на кiнець звiтного перiоду мiж податковою базою активiв i зобов'язань i їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi.
Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються за всiма оподатковуваними тимчасовими рiзницями, крiм випадкiв, коли:
вiдстрочене податкове зобов'язання виникає в результатi первiсного визнання гудвiла, активу або зобов'язання, в ходi угоди, що не є об'єднанням бiзнесу, i на момент здiйснення операцiї не впливає нi на бухгалтерський прибуток, нi на оподатковуваний прибуток або збиток.

Вiдстроченi податковi активи з податку на прибуток визнаються за всiма тимчасовими рiзницями, що пiдлягають вирахуванню, невикористаними податковими пiльгами i невикористаними податковими збитками, у тiй мiрi, в якiй iснує значна iмовiрнiсть того, що буде iснувати оподатковуваний прибуток, проти якого можуть бути зарахованi тимчасовi рiзницi, що пiдлягають вирахуванню, невикористанi податковi пiльги й невикористанi податковi збитки, крiм випадкiв, коли:
вiдстрочений актив з податку на прибуток, що вiдноситься до тимчасової рiзницi, що пiдлягає вирахуванню, виникає в результатi первiсного визнання активу або зобов'язання, яке виникло не внаслiдок об'єднання бiзнесу i яке на момент здiйснення операцiї не впливає нi на бухгалтерський прибуток, нi на оподатковуваний прибуток або збиток.
Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кiнець кожного звiтного перiоду й знижується в тiй мiрi, в якiй отримання достатнього оподатковуваного прибутку, який дозволить використовувати всi або частину вiдстрочених податкових активiв, оцiнюється як малоймовiрне. Невизнанi вiдстроченi податковi активи переглядаються на кiнець кожного звiтного перiоду й визнаються в тiй мiрi, в якiй з'являється значна ймовiрнiсть того, що майбутнiй оподатковуваний прибуток дозволить використовувати вiдстроченi податковi активи.
Вiдстроченi податковi активи й зобов'язання визначаються за ставками податку, якi застосовуватимуться протягом перiоду реалiзацiї активу або врегулювання зобов'язання на пiдставi ставок податку (та податкового законодавства), якi набули або фактично набули чинностi на кiнець звiтного перiоду.
Вiдстроченi податковi активи й вiдстроченi податковi зобов'язання залiковуються один проти одного, якщо є юридично закрiплене право залiку поточних податкових активiв i зобов'язань, i вiдстроченi податки вiдносяться до однiєї й тiєї ж оподатковуваної компанiї й податкового органу.

Податок на додану вартiсть.

ПДВ стягується за двома ставками: 20% при продажу на внутрiшньому ринку та iмпортi товарiв, робiт чи послуг та 0% при експортi товарiв чи наданнi послуг. Зобов'язання платника ПДВ дорiвнює загальнiй сумi ПДВ, акумульованiй за звiтний перiод, i виникає на дату вiдвантаження товарiв клiєнту чи на дату отримання оплати вiд клiєнта, залежно вiд того, що вiдбувається ранiше. Кредит з ПДВ - це сума, на яку платник податку має право зменшити свої зобов'язання з ПДВ за звiтний перiод.
Право на кредит з ПДВ виникає у момент отримання податкової накладної з ПДВ. ПДВ, який стосується продажiв та закупiвель, визнається у балансi згорнуто i показується як актив або зобов'язання в сумi, вiдображенiй у декларацiях з ПДВ. В iнших випадках ПДВ вiдображається розгорнуто.

Гiперiнфляцiя

За пiдсумками 2016-2018 рокiв темп зростання рiвня iнфляцiї склав 140,3%.
Незважаючи на те, що показник кумулятивного рiвня iнфляцiї за трирiчний перiод перевищив 100%, Компанiя не проводила перерахунок статей фiнансової звiтностi.
Таке судження 'рунтується на тому, що у 2018 роцi в Українi не виконуються iншi критерiї визнання країни з гiперiнфляцiйною економiкою, вказанi у п. 3 МСФБО 29 "Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї". Фактично у 2018 роцi в Українi:
- у зв'язку iз низькою забезпеченiстю грошовими коштами, значним зростанням комунальних тарифiв основна маса населення не мала можливостi зберiгати свої цiнностi у формi немонетарних активiв або у вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi;
- цiни на товари та послуги наводяться тiльки у нацiональнiй валютi;
- вiдсотковi ставки та цiни офiцiйно не iндексуються згiдно iндексу цiн;
- операцiї з продажу та придбання на умовах вiдстрочки платежу займають незначну частку роздрiбного ринку України.
Подiї пiсля звiтного перiоду
Подiї пiсля закiнчення звiтного перiоду, що надають додаткову iнформацiю про фiнансовий стан Компанiї на кiнець звiтного перiоду (коригуючи подiї), вiдображаються у фiнансовiй звiтностi. Подiї пiсля закiнчення звiтного перiоду, якi не є коригуючими подiями, вiдображаються у Примiтках до фiнансової звiтностi, якщо вони є суттєвими.
2.6. Використання нових або переглянутих стандартiв та роз'яснень.
Прийнята облiкова полiтика Компанiєю в перiод пiдготовки фiнансової звiтностi вiдповiдає облiковiй полiтицi, що застосовувалася при пiдготовцi рiчної фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року, за винятком прийняття нових стандартiв та iнтерпретацiй, якi набрали чинностi з 1 сiчня 2018 року. Компанiя не прийняла достроково будь-який iнший стандарт, iнтерпретацiї або поправки, якi були випущеннi, але ще не вступили в силу.

Iнформацiя про характер i вплив цих змiн розкрита нижче. Хоча Компанiя вперше застосувала цi новi стандарти та поправки в 2018 роцi, вони не мають iстотного впливу на рiчну фiнансову звiтнiсть Компанiї.
Новi облiковi положення
Опублiковано низку нових стандартiв та iнтерпретацiй, якi є обов'язковими для рiчних перiодiв Компанiї, починаючи з 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати, i якi Компанiя не прийняла достроково:

МСФЗ (IFRS) 15 "Дохiд вiд договорiв з клiєнтами" замiнює МСБО (IAS) 18 "Дохiд", МСБО (IAS) 11 "Будiвельнi контракти" i вiдповiднi пояснення та застосовується для доходiв, що виникають внаслiдок договору з клiєнтом, якщо цi контракти не пiдпадають пiд дiю iнших стандартiв. Новий стандарт передбачає модель, що включає п'ять етапiв для облiку доходу вiд договорiв з клiєнтами. Основний принцип нового стандарту полягає в тому, що суб'єкт господарювання визнає дохiд унаслiдок передачi обiцяних товарiв або послуг клiєнтам у сумi, що вiдображає компенсацiю, на яку пiдприємство очiкує мати право в обмiн на цi товари або послуги.

Стандарт визначає, що суб'єкт господарювання має розглянути судження i всi доречнi факти та обставини на кожному з етапiв моделi у вiдношеннi договорiв з клiєнтами. Стандарт визначає порядок облiку додаткових витрат, пов'язаних з укладенням договору з клiєнтом, а також витрат, понесених при виконаннi договору з клiєнтом.
Стандарт застосовується ретроспективно з кумулятивним ефектом первiсного застосування цього стандарту, визнаним на дату первiсного застосування. Компанiя проаналiзувала вплив стандарту, тлумачень та поправок на облiкову полiтику, що застосовується Компанiєю та, на думку управлiнського персоналу, змiни не мають значного впливу на застосовувану облiкову полiтику.

МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти", замiнює МСФЗ (IAS) 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка" для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати, при цьому допускається застосування до цiєї дати, та об'єднує разом три частини проекту з облiку фiнансових iнструментiв: класифiкацiя та оцiнка, знецiнення та облiк хеджування.
Компанiя застосувала МСФЗ (IFRS) 9 ретроспективно, з дати набрання чинностi 1 сiчня 2018.
Вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 9, фiнансовi iнструменти оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток або амортизованою собiвартiстю в iншому сукупному доходi. Класифiкацiя базується на основi двох таких критерiїв: бiзнес-моделi суб'єкта господарювання з управлiння фiнансовими активами та установленими договором характеристиками грошових потокiв за фiнансовим активом.
Нова класифiкацiя фiнансових активiв наведена нижче:
1) Борговий iнструмент оцiнюється за амортизованою собiвартiстю в разi одночасного дотримання зазначених умов: фiнансовий актив утримується в рамках бiзнес-моделi, метою якої є утримання фiнансових активiв для одержання договiрних грошових потокiв та договiрнi умови фiнансового активу генерують у певнi дати грошовi потоки, котрi є суто виплатами основної суми та процентiв на непогашену частку основної суми. Ця категорiя включає в себе Торгову та iншу дебiторську заборгованiсть та Довгостроковi позики працiвникам, що включенi до фiнансових активiв.

2) Фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток чи збиток, включають фiнансовi активи, якi не вiдповiдають критерiям оцiнки за амортизованою собiвартiстю чи за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд. Цi фiнансовi активи включають iнструменти власного капiталу, щодо яких Компанiя вирiшила не вiдображати змiну справедливої вартостi через iнший сукупний дохiд. Ця категорiя, включає iнструменти власного капiталу iнших суб'єктiв господарювання, якi включенi до статтi фiнансовi активи.

Компанiя оцiнила бiзнес-модель при первiсному визнаннi на дату набрання чинностi, 1 сiчня 2018, та застосовує ретроспективно до фiнансових активiв, що не були визнанi до 1 сiчня 2018 року. Оцiнка одержання договiрних грошових потокiв боргових iнструментiв складається лише з конкретно iдентифiкованих грошових потокiв вiд фiнансового активу, за яким контрагент отримує право на грошовi потоки вiд вiдсотка, та вiд основної суми за борговим iнструментом, що була зроблена на основi фактiв та обставин при початковому визнаннi активу.

Облiк фiнансових зобов'язань Компанiї залишився практично незмiнним в порiвняннi з вимогами, що визначенi МСБО (IAS) 39.
Застосування стандарту не мало значного впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї.

Iнтерпретацiя КIМФЗ 22 "Операцiї в iноземнiй валютi та Авансовi платежi"

Iнтерпретацiя роз'яснює, що при визначеннi спот-курсу, що використовується при первiсному визнаннi активу, витрат чи доходу (або їх частини) з одночасним припиненням визнання немонетарного активу чи зобов'язання, пов'язаного з авансовим платежем, дата операцiї є датою на котру суб'єкт господарювання здiйснює первiсне визнання немонетарного активу чи немонетарного зобов'язання, що виникає при здiйсненнi авансового платежу. При наявностi кiлькох авансових надходжень чи витрат грошових коштiв, суб'єкт господарювання має визначити дату здiйснення операцiї для кожного надходження чи здiйснення авансового платежу.

Поправка набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 р. або пiсля цiєї дати, при цьому допускається застосування до цiєї дати. Оскiльки Компанiя дотримувалось вищеописаного пiдходу в облiку, ця поправка не вплине на фiнансову звiтнiсть чи облiковi полiтики Компанiї.

МСБО (IAS) 40 "Iнвестицiйна нерухомiсть"

Поправки роз'яснюють коли суб'єкт господарювання має переводити нерухомiсть, включаючи нерухомiсть, яка перебуває в процесi будiвництва чи полiпшення, до/або з iнвестицiйної нерухомостi. Поправки визначають, що змiна у використаннi виникає тодi, коли нерухомiсть вiдповiдає або перестає вiдповiдати поняттю iнвестицiйної нерухомостi та iснує свiдчення змiни у використаннi. Цi поправки не впливають на фiнансову звiтнiсть Компанiї.

Поправки до МСФЗ (IFRS) 2 "Класифiкацiя i оцiнка операцiй з виплат на основi акцiй"

Рада з МСБО випустила поправки до МСФЗ (IFRS) 2 "Виплати на основi акцiй", в яких розглядаються три основних аспекти: вплив умов переходу прав на оцiнку операцiй з виплат на основi акцiй з розрахунками грошовими коштами; класифiкацiя операцiй з виплат на основi акцiй з умовою розрахункiв на нетто-основi для зобов'язань з податку; облiк змiн умов операцiй з виплат на основi акцiй, в результатi якого операцiя перестає класифiкуватися як операцiя з розрахунками грошовими коштами i починає класифiкуватися як операцiя з розрахунками пайовими iнструментами. При прийняттi поправок органiзацiї не зобов'язанi перераховувати iнформацiю за попереднi перiоди, проте допускається ретроспективне застосування за умови застосування поправок щодо всiх трьох аспектiв i дотримання iнших критерiїв. Цi поправки не впливають на фiнансову звiтнiсть Компанiї, оскiльки Компанiя не використовує платежi, заснованi на акцiях.

Поправки до МСФЗ (IFRS) 4 "Страховi контракти" при застосуваннi МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти" та МСФЗ (IFRS) 4

Поправки розглядають питання, пов'язанi iз застосуванням нового стандарту МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти", до моменту застосування МСФЗ (IFRS) 17 "Страховi контракти", що замiнить МСФЗ (IFRS) 4. Згiдно з поправками, суб'єкти господарювання, якi випускають страховi контракти, мають двi опцiї щодо застосування МСФЗ (IFRS) 9: тимчасове звiльнення вiд застосування МСФЗ (IFRS) 9 або застосування принципу накладення. Цi поправки не мають впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї.

Суб'єкт господарювання, що є органiзацiєю з венчурним капiталом, чи iнший суб'єкт господарювання, що задовольняє критерiї, може обрати спосiб облiку за справедливою вартiстю через прибуток або збиток при первiсному визнаннi кожної iнвестицiї у асоцiйованi та спiльнi пiдприємства.

Якщо суб'єкт господарювання, що не є iнвестицiйною компанiєю, має частку у спiльному чи асоцiйованому пiдприємствi, що є iнвестицiйною компанiєю, такий суб'єкт господарювання, застосовуючи метод участi в капiталi, може прийняти рiшення використовувати облiк за справедливою вартiстю, що застосовується спiльним чи асоцiйованим пiдприємством, що є iнвестицiйною компанiєю, щодо облiку його частки у дочiрньому пiдприємствi. Такий вибiр здiйснюється окремо щодо кожного спiльного чи асоцiйованого пiдприємства, що є iнвестицiйною компанiєю на пiзнiшу з двох дат: (а) дату, коли вiдбувається первiсне визнання iнвестицiї у спiльне чи асоцiйоване пiдприємство, що є iнвестицiйною компанiєю; (б) спiльне чи асоцiйоване пiдприємство стає iнвестицiйною компанiєю та (в) спiльне чи асоцiйоване пiдприємство, що є iнвестицiйною компанiєю, вперше стає материнською компанiєю. Цi поправки не мають впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї.

МСФЗ (IFRS) 1 "Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" - виключення короткострокових звiльнень для суб'єктiв господарювання, якi вперше застосовують МСФЗ (IFRS) 1

Поправкою виключаються короткостроковi звiльнення вiд МСФЗ (IFRS) 1 для суб'єктiв господарювання, якi уперше застосували МСФЗ (IFRS) 1, що були викладенi у параграфах E3 - E7. Цi поправки не впливають на фiнансову звiтнiсть Компанiї, оскiльки Компанiя не вперше застосовує МСФЗ.

Стандарти i поправки, що вступають в силу з 1 сiчня 2019 та пiсля цiєї дати

МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда" (випущений 13 сiчня 2016 року i набуває чинностi для перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати)
Новий стандарт визначає принципи визнання, оцiнки, подання та розкриття iнформацiї в звiтностi щодо операцiй оренди. Всi договори оренди призводять до отримання орендарем права використання активу з моменту початку дiї договору оренди, а також до отримання фiнансування, якщо оренднi платежi здiйснюються протягом перiоду часу. Вiдповiдно до цього, МСФЗ (IFRS) 16 скасовує класифiкацiю оренди в якостi операцiйної або фiнансової, як це передбачається МСФЗ (IAS) 17, i замiсть цього вводить єдину модель облiку операцiй оренди для орендарiв. Орендарi повиннi будуть визнавати: (а) активи i зобов'язання по вiдношенню до всiх договорiв оренди з термiном дiї понад 12 мiсяцiв, за винятком випадкiв, коли вартiсть об'єкта оренди є незначною; i (б) амортизацiю об'єктiв оренди окремо вiд вiдсоткiв по орендним зобов'язанням в звiтi про прибутки i збитки. Вiдносно облiку оренди в орендодавця МСФЗ (IFRS) 16, по сутi, зберiгає вимоги до облiку, передбаченi МСФЗ (IAS) 17. Таким чином, орендодавець продовжує класифiкувати договори оренди в якостi операцiйної або фiнансової оренди i, вiдповiдно, по-рiзному вiдображати їх в звiтностi. В даний час пiдприємство переглядає всi свої договори оренди, щоб визначити, чи вiдповiдають укладенi договори з новими критерiями вiдображення орендних вiдносин у фiнансовiй звiтностi.

Поправки до МСФЗ (IAS) 19 "Виплати працiвникам".
Внесено змiни до роздiлу стандарту МСФЗ (IAS) 19 "Змiни в програму, скорочення програми або погашення зобов'язань за програмою".
Кожним з цих змiн встановлено, що ви повиннi переглядати свої зобов'язання за планом зi встановленими виплатами - це, однак, було i так ясно ще й до внесення нових змiн до МСФЗ (IAS) 19.
Проте оновлений МСФЗ (IAS) 19 наказує, що пiдприємства повиннi використовувати тi ж допущення для розрахунку поточної вартостi i чистого вiдсотка за перiод пiсля проведених змiн, якi вони використовували для самої переоцiнки (без початкових припущень).
Оновлення МСФЗ (IAS) 19 також роз'яснило вплив змiн плану (поправка, скорочення або врегулю-вання) на розмiр активiв.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 3 "Об'єднання бiзнесу" та МСФЗ (IFRS) 11 "Спiльне пiдприємництво".
Обидвi поправки тiсно пов'язанi i стосуються змiн у складi групи.
Бiльш конкретно:
o якщо органiзацiя отримує контроль над iншою органiзацiєю, яка була результатом спiльної дiяльностi (тобто, спiльне пiдприємство стає дочiрнiм), то материнська компанiя переоцiнює ранiше належала їй частку участi в дочiрнiй компанiї;
o якщо органiзацiя отримує спiльний контроль над iншою органiзацiєю, яка є спiльним пiдприємством, то iнвестор НЕ переоцiнює ранiше належала йому частку участi в спiльному пiдприємствi.
Поправка до МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти".
Стандарт МСФЗ (IFRS) 9 вступив в силу з сiчня 2018 року, але вже пiсля першого року його застосування ми отримуємо першу його поправку.
Дана поправка вiдноситься до класифiкацiї певних фiнансових активiв, а саме активiв з конкретними варiантами передоплати.
Давайте зупинимося на цьому моментi кiлька детальнiше, оскiльки основна проблема пов'язана з термiном "негативна компенсацiя в варiантi передоплати".
Фiнансовi активи слiд враховувати тiльки за амортизованою вартiстю, якщо вони вiдповiдають двом критерiям:
1) критерiєм бiзнес-моделi;
2) критерiєм перевiрки характеристик грошових потокiв згiдно з укладеним контрактом.
Однак, коли кредитори (в бiльшостi випадкiв це банки) видають кредити з функцiями дострокового погашення з негативною компенсацiєю, проблема полягає в тому, що грошовi потоки за такими кредитами можуть не являти собою виключно виплати основного боргу i вiдсоткiв, i, отже, кредит не буде вiдповiдати договiрному критерiєм характеристик грошових потокiв.
В результатi всi кредити з аналогiчними функцiями передоплати не можуть бути класифiкованi як кредити, що облiковуються за справедливою вартiстю.
Отже, що ж таке функцiя передоплати з негативною компенсацiєю.
Функцiя дострокового погашення означає, що позичальник може погасити кредит ранiше, нiж згiдно з попереднiм графiком за умовами договору.
Iнодi договiр може дозволити позичальниковi достроково погасити кредит в сумi, розрахованої на основi справедливої вартостi кредиту (тобто на основi грошових потокiв, дисконтованих за поточною ринковою ставкою), а не по його справедливою вартiстю.
В цьому випадку може статися так, що справедлива вартiсть кредиту на дату погашення буде нижче непогашеної основної суми, i кредитор фактично повинен буде погодитися з дещо меншим розмiром платежу.
В цьому випадку кредитор фактично надає компенсацiю позичальнику або, точнiше кажучи, ця бiльш рання оплата (погашення) кредиту включає в себе суму, яка є компенсацiєю кредитора позичальниковi.
I саме ця компенсацiя є проблемою, тому що вона не є грошовий потiк, що виникає виключно в результатi виплат встановлених вiдсоткiв i основної суми.
Недавня поправка до IFRS 9 ввела так зване виключення вузької областi дiї з правил класифiкацiї, що означає, що аналогiчнi фiнансовi активи можуть оцiнюватися за справедливою вартiстю або за справедливою вартiстю у складi iншого сукупного доходу.
Крiм змiн, пов'язаних з класифiкацiєю фiнансових активiв з варiантами дострокового погашення, ця поправка також роз'яснила порядок облiку змiн фiнансових зобов'язань.
Поправка до МСФЗ (IAS) 12 "Податки на прибуток".
Поправка до МСФЗ (IAS) 12 призначена бiльшою мiрою для роз'яснення, нiж є суттєва змiна в стандарт.
Поправка роз'яснює визнання i оцiнку поточних i вiдкладених податкiв на дивiденди.
Поправка до МСФЗ (IAS) 23 "Витрати на позики".
МСФЗ (IAS) 23 був доповнений новими роз'ясненнями.
Якщо який-небудь конкретний позику залишається непогашеним пiсля того, як вiдповiдний актив буде повнiстю готовий, то тодi цю позику враховується як частина суми загальних запозичень.
Це означає, що ви повиннi розрахувати ставку капiталiзацiї за звичайними позиками, беручи до уваги специфiчнi позики по завершеному активу (якщо вони не погашенi).
Новий стандарт МСФЗ (IFRS) 17 "Договори страхування" був випущений в 2017 роцi з датою вступу в чинностi 1 сiчня 2021 року, але Рада по МСФЗ вже робить кроки для того, щоб вiдкласти його застосування до 2022 року.
Стандарт МСФЗ (IFRS) 17 замiнить МСФЗ (IFRS) 4 "Страховi контракти".
Поправка в МСФЗ (IFRS) 3 "Об'єднання бiзнесу".
Новiтня поправка вводить нове визначення бiзнесу. Дiйсно, дуже важливо для практики застосування названого стандарту розрiзняти ситуацiї, коли iнвестор набуває бiзнес або ж коли iнвестор набуває лише групу активiв.
Причина в тому, що метод облiку такого нового придбання залежить вiд наступного:
o якщо ви купуєте бiзнес, то ви в цьому випадку застосовуєте метод повної консолiдацiї згiдно з МСФЗ (IFRS) 3;
o якщо ж ви купуєте групу активiв, то ви застосовуєте зовсiм iнший метод облiку, наприклад, вiдповiдно до IAS 16 "Основнi засоби" або вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 11 "Спiльне пiдприємництво" або iншим стандартам.
Нова поправка до МСФЗ (IFRS) 3 змiнила тiльки Додаток A з основними визначеннями, керiвництвом по застосуванню i iлюстративними прикладами. Таким чином, нiяких змiн в самих статтях стандарту не вiдбулося.
Змiни роз'яснюють вимоги до класифiкацiї придбання як бiзнесу, i доповнюють iнструктивнi матерiали щодо застосування i розширюють кiлькiсть iлюстративних прикладiв.
Ця змiна набуває чинностi з 1 сiчня 2020 р.
Поправки до МСФЗ (IAS) 1 i МСФЗ (IAS) 8
Поправка вiдноситься до визначення суттєвої iнформацiї.
Згiдно з новим визначенням iнформацiя є суттєвою, якщо її пропуск, спотворення або приховування дає пiдставу припускати, що це може вплинути на рiшення, що приймаються основними користувачами фiнансової звiтностi загального призначення на основi фiнансових звiтiв, якi надають фiнансову iнформацiю про конкретну звiтує по МСФО органiзацiї.
Компанiя оцiнює потенцiйний вплив перелiчених вище стандартiв на фiнансову звiтнiсть, проте зараз не очiкується, що цей вплив буде iстотним. Передбачається, що iншi новi чи переглянутi стандарти якi будуть обов'язковими для застосування у рiчних перiодах, починаючи з 1 сiчня 2019 року, не матимуть суттєвого впливу на Компанiю.

3. Доходи i витрати
Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) включав:
2018 р. 2017 р.
Реалiзацiя:
Вогнетривкi вироби 60 230 60 374
Неметалевi мiнеральнi вироби 986 542 839 431
Iнше електричне устаткування 4 804 772 1 498 709

5 851 544 2 398 514
У 2018 роцi 35% доходу було отримано вiд реалiзацiї продукцiї на внутрiшньому ринку (2017: 41%).

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) включала:
2018 р. 2017 р.

Електроенергiя, вода та природний газ 403 112 342 258
Сировина, допомiжнi матерiали 1 376 216 1 137 919
Амортизацiя 39 011 28 227
Заробiтна плата та вiдрахування на соцiальнi заходи 266 574 204 649
Iнше 82 357 51 163

2 167 270 1 764 216

Iншi доходи включали:
2018 р. 2017 р.
Операцiйнi: 64 971 25 535
Дохiд вiд реалiзацiї iнших послуг 21 16
Дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi 32 109 -
Дохiд вiд продажу оборотних активiв 11 431 14 223
Дохiд вiд оприбуткування ранiше списаних активiв
Iншi операцiйнi доходи 12 521 8 889 7 367 5 929
Iншi доходи 16 940 7 496

81 911 35 031

Адмiнiстративнi витрати включали:
2018 р. 2017 р.

Заробiтна плата та вiдрахування на соцiальнi заходи 80 507 58 956
Професiйнi послуги 6 485 3 762
Знос i амортизацiя 1 202 960
Витрати на вiдрядження 619 349
Податки, збори, обов'язковi платежi 7 166 8 009
Банкiвськi комiсiї 7 286 2 414
Iнше 14 391 10 550

117 656 85 000

Витрати на збут включали:
2018 р. 2017р.

Транспортнi послуги 166 364 159 430
Заробiтна плата та вiдрахування на соцiальнi заходи 15 654 12 107
Амортизацiя 38 45
Витрати на пакування 25 530 19 260
Витрати на вiдрядження 1 005 977
Iнше 3 277 2 820

211 868 194 639

Iншi витрати включали:
2018 р. 2017 р.
Операцiйнi: 22 655 35 579
Штрафи та пенi 7 45
Сумнiвнi борги 234 656
Утримання об'єктiв оздоровчого та культурного призначення 5 011 1 680
Купiвля-продаж валюти 5 536 -
Операцiйнi курсовi рiзницi - 20 894
Iншi витрати операцiйної дiяльностi 11 867 12 304
Iншi витрати:
422 30 127
23 077 65 706

Фiнансовi доходи:
2018 р. 2017 р.
Iншi фiнансовi доходи
Процентнi доходи на залишки грошових коштiв 7 738 1 807

7 738 1 807

Фiнансовi витрати:
2018 р. 2017 р.

Витрати по процентним кредитам та позикам 14 114 4 226
Витрати на вiдсотки за актуарним облiком 24 286 14 164
Iншi фiнансовi витрати 8 566 7 816

46 966 26 206

4. Податок на прибуток
Складовi доходу з податку на прибуток за рiк, що закiнчився 31 грудня були такими:
2018 р. 2017 р.

Поточний податок на прибуток 608 209 54 385
Дохiд вiд змiни вiдстроченого податку -319 1 217

Доход з податку на прибуток вiд звичайної дiяльностi 607 890 55 602

Узгодження мiж сумою витрат з податку на прибуток вiд звичайної дiяльностi та добутком бухгалтерського прибутку до оподаткування i нормативної ставки податку на прибуток за роки, що закiнчилися 31 грудня:
2018 р. 2017р.

Бухгалтерський прибуток (збиток) до оподаткування 3 374 356 299 498

За нормативною ставкою податку на прибуток 18% (2016: 18%) (607 384) (53 910)

Ефект постiйних рiзниць, що не оподатковуються або не вираховуються для цiлей оподаткування (506) (1 692)

2 766 466 243 896

Станом на 31 грудня 2018 р. та 31 грудня 2017 р. вiдстрочений податок на прибуток виник за такими статтями:
1 сiчня 2017 р. Визнано у звiтi про фiнансовi результати Визнано у сукупному доходi 31 грудня 2017 р. Визнано у звiтi про фiнансовi результати Визнано у сукупному доходi 31 грудня 2018 р.

Вiдстрочений податковий актив:

Пенсiйнi зобов'язання - - -
Iншi зобов'язання та резерви 273 328 226
Резерв сумнiвних боргiв 1 897 1 001 31
2 170 1 329 257

Вiдстроченi податковi зобов'язання:
Основнi засоби 30 300 30 687 29 312
Фiнансовi зобов'язання дисконт
80
68 52
30 380 30 755 29 364

Чисте вiдстрочене податкове зобов'язання: 28 210 1 217 - 29 426 (319) - 29 107

Компанiя залiковує податковi активи та зобов'язання тiльки тодi, коли вона має юридично закрiплене право залiку поточних податкових активiв i зобов'язань, i вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання стосуються податкiв на прибуток, що стягуються тим самим податковим органом.
За 2018 рiк Компанiєю не виплачувались своїм акцiонерам дивiденди i тому це не вплинуло на податок на прибуток.

5. Основнi засоби
Основнi засоби включали:
Земельнi дiлянки Будiвлi та споруди Машини та обладнання Транспортнi засоби
Iнструменти прилади, офiсне обладнання Iншi основнi засоби Незавершене будiвництво Усього
Iсторична або умовна вартiсть:
На 1 сiчня 2017 р. 21 541 375 655 436 802 12 071 15 039 12 169 122 207 995 484
Надходження - 57 463 275 580 4 046 930 4 260 257 411 599 690
Вибуття - 11 061 6 529 23 356 731 341 859 360 559
На 31 грудня 2017 р. 21 541 422 057 705 853 16 094 15 613 15 698 37 759 1 234 615

Надходження - 27 229 21 669 8 826 943 2 405 250 153 311 225
Вибуття - 487 1 660 206 118 782 61 072 64 325
На 31 грудня 2018 р. 21 541 448 799 725 862 24 714 16 438 17 321 226 840 1 481 515

Знос:
На 1 сiчня 2017 р. - 102 745 197 085 9 454 10 571 11 872 - 331 727
Нараховано за рiк - 9 143 19 843 497 625 2 143 - 32 251
Вибуття - 10 970 4 235 22 350 715 - 16 292
На 31 грудня 2017 р. - 100 918 212 693 9 929 10 846 13 300 - 347 686


Нараховано за рiк - 10 542 35 641 957 717 2 582 - 50 439
Вибуття - 188 1 328 191 104 774 - 2 585
На 31 грудня 2018 р. - 111 272 247 006 10 695 11 459 15 108 - 395 540

Нематерiальнi активи:
31 грудня 31 грудня 31 грудня 2018 р. 2017 р. 2016 р.
Вартiсть нематерiальних активiв 286 293 917
Первiсна вартiсть 2 028 2 020 2 645
Знос 1 742 1 727 1 728

Iнвестицiйна нерухомiсть:
31 грудня 31 грудня 31 грудня 2018 р. 2017 р. 2016 р.
Вартiсть iнвестицiйної нерухомостi 276 282 287
Первiсна вартiсть 342 342 342
Знос 66 60 55

Дохiд вiд оренди iнвестицiйної нерухомостi у 2018 роцi склав 53 тис. грн.(у 2017 . роцi 48 тис. грн..)

6. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї облiковуються за iсторичною собiвартiстю та станом на 31.12.2018р. включають:

Назва пiдприємства Дата внеску Сума внеску Форма внеску
Бiржа металiв м. Москва 1991 г. 0,2 Акцiї
Асоцiацiя "Содружество" 04.04.1994 0,2 паєвий внесок
АТ "Свiт" 06. 1998 1,3 Акцiї
1,7

7. Довгострокова дебiторська заборгованiсть
До складу статтi довгострокова дебiторська заборгованiсть входять позики, виданi працiвникам Компанiї на строк бiльш нiж 12 мiсяцiв. Станом на 31.12.2018 року вони складають 237 тис. грн.( станом на 31.12.2017 року - 68 тис. грн.).
8. Запаси
Запаси включали таке:
31 грудня 2018 р. 31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р.
Сировина та матерiали 955 752 329 407 259 317
Незавершене виробництво 816 419 532 213 383 030
Готова продукцiя 284 318 76 573 112 421
Товари для продажу 348 320 301

Резерв пiд застарiлi та неходовi запаси (1 962) (2 049) (1 593)

2 054 875 936 464 753 476
9. Торгова дебiторська заборгованiсть
Торгова дебiторська заборгованiсть включала таке:
31 грудня 2018 р. 31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р.

Торгова дебiторська заборгованiсть, валова сума 668 272 378 623 187 472

Резерв пiд зменшення корисностi (174) (5 560) (9 932)
668 098 373 063 177 540


Змiни у резервi пiд зменшення корисностi торгової дебiторської заборгованостi включали:
Зменшення корисностi на iндивiдуальнiй основi

На 31 грудня 2016 р. 9 932
Нараховано 11
Використано за рiк 4 383
На 31 грудня 2017 р. 5 560

Нараховано за рiк 184
Використано за рiк 5 570

На 31 грудня 2018 р. 174

Аналiз торгової дебiторської заборгованостi за строками погашення:

Усього Не прострочена i без зменшення корисностi До 12 мiсяцiв Вiд 12 до 18 мiсяцiв Понад 18 мiсяцiв

31 грудня 2018 р. 668 272 667 133 962 2 175
31 грудня 2017 р. 378 623 366 395 4 809 66 7 353
Торгова дебiторська заборгованiсть є безпроцентною й, як правило, погашається протягом 5-100 днiв. Компанiя може приймати вiдстрочку у погашеннi торгової дебiторської заборгованостi поза узгодженi договiрнi строки, коли такi вiдстрочки вважаються прийнятною альтернативою з точки зору вiдносин з клiєнтом.
10. Iнша дебiторська заборгованiсть
Iншi дебiторська заборгованiсть та оборотнi активи включали:
31 грудня
2018 р. 31 грудня
2017 р. 31 грудня
2016 р.

Податок на додану вартiсть до
вiдшкодування та iн. 118 673 31 595 30 153
Передплачений податок на прибуток - - 5 542
Авансовi платежi здiйсненi 65 245 18 274 30 872
Iнше
18 815 5 351 4 285
202 733 55 220 70 852

11. Розкриття iнформацiї щодо використання справедливої вартостi

1. Методики оцiнювання та вхiднi данi, використанi для складання оцiнок за справедливою вартiстю
Товариство здiйснює виключно безперервнi оцiнки справедливої вартостi активiв та зобов'язань, тобто такi оцiнки, якi вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звiтi про фiнансовий стан на кiнець кожного звiтного перiоду.

Класи активiв та зобов'язань, оцiнених за справедливою вартiстю Методики оцiнювання Метод оцiнки (ринковий, дохiдний, витратний) Вихiднi данi
Грошовi кошти та їх еквiваленти Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi Ринковий Офiцiйнi курси НБУ
Депозити (крiм депозитiв до запитання) Первiсна оцiнка депозиту здiйснюється за його справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює його номiнальнiй вартостi. Подальша оцiнка депозитiв у нацiональнiй валютi здiйснюється за справедливою вартiстю очiкуваних грошових потокiв Дохiдний (дисконтування грошових потокiв) Ставки за депозитами, ефективнi ставки за депозитними договорами
Борговi цiннi папери Первiсна оцiнка боргових цiнних паперiв як фiнансових активiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює цiнi операцiї, в ходi якої був отриманий актив. Подальша оцiнка боргових цiнних паперiв здiйснюється за справедливою вартiстю. Ринковий, дохiдний Офiцiйнi бiржовi курси органiзаторiв торгiв на дату оцiнки, котирування аналогiчних боргових цiнних паперiв, дисконтованi потоки грошових коштiв
Iнструменти капiталу Первiсна оцiнка iнструментiв капiталу здiйснюється за їх справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює цiнi операцiї, в ходi якої був отриманий актив. Подальша оцiнка iнструментiв капiталу здiйснюється за справедливою вартiстю на дату оцiнки. Ринковий, витратний Офiцiйнi бiржовi курси органiзаторiв торгiв на дату оцiнки, за вiдсутностi визначеного бiржового курсу на дату оцiнки, використовується остання балансова вартiсть, цiни закриття бiржового курсу
Дебiторська заборгованiсть Первiсна та подальша оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює вартостi погашення, тобто сумi очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату оцiнки. Дохiдний Контрактнi умови, ймовiрнiсть погашення, очiкуванi вхiднi грошовi потоки
Поточнi зобов'язання Первiсна та подальша оцiнка поточних зобов'язань здiйснюється за вартiстю погашення Витратний Контрактнi умови, ймовiрнiсть погашення, очiкуванi вихiднi грошовi потоки

2. Рiвень iєрархiї справедливої вартостi, до якого належать оцiнки справедливої вартостi

Класи активiв та зобов'язань, оцiнених за справедливою вартiстю 1 рiвень (тi, що мають котирування та спостережуванi) 2 рiвень (тi, що не мають котирувань, але спостережуванi) 3 рiвень (тi, що не мають котирувань i не є спостережуваними) Усього
2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017
Дата оцiнки 31.12.18 31.12.17 31.12.18 31.12.17 31.12.18 31.12.17 31.12.18 31.12.17
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги - - - - 668 098 373 063 668 098 373 063
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: за виданими авансами - - - - 65 245 18 274 65 245 18 274
з бюджетом - - - - 118 673 31 595 118 673 31 595
Грошовi кошти та їх еквiваленти - - - - 336 988 115 253 336 988 115 253

3. Рух активiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю з використанням вихiдних даних 3-го рiвня iєрархiї

Класи активiв, оцiнених за справедливою вартiстю з використанням 3-го рiвня iєрархiї Залишки станом на 31.12.2017 р. Придбання (продажi) Залишки станом на 31.12.2018 р.
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 373 063 295 035 668 098
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: за виданими авансами 18 274 46 971 65 245
з бюджетом 31 595 87 078 118 673
Грошовi кошти та їх еквiваленти 115 253 221 735 336 988

4. Iншi розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 "Оцiнка справедливої вартостi"

Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв в порiвняннi з їх балансовою вартiстю

Класи активiв, оцiнених за справедливою вартiстю з використанням 3-го рiвня iєрархiї Балансова вартiсть Справедлива вартiсть
2018 2017 2018 2017
1 2 3 4 5
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 668 098 373 063 668 098 373 063
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками:
за виданими авансами 65 245 18 274 65 245 18 274
з бюджетом 118 673 31 595 118 673 31 595
Грошовi кошти та їх еквiваленти 336 988 115 253 336 988 115 253

Керiвництво Товариства вважає, що наведенi розкриття щодо застосування справедливої вартостi є достатнiми, i не вважає, що за межами фiнансової звiтностi залишилась будь-яка суттєва iнформацiя щодо застосування справедливої вартостi, яка може бути корисною для користувачiв фiнансової звiтностi.
12. Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти включали: (тис. грн.)
31 грудня 2018 р. 31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р.

Грошовi кошти на банкiвських рахунках у гривнях 100 317 92 484 47 052
Грошовi кошти на банкiвських рахунках в євро
Грошовi кошти на банкiвських рахунках в дол. США
Грошовi кошти на банкiвських рахунках в росiйських рублях 31 983 204 669 16 203 22 438 126 170 83 625
65
Грошовi кошти у касi 3 2 2
Еквiваленти грошових коштiв (акредитив) - - 31 316
336 988 115 253 162 230

13. Довгостроковi забезпечення виплат персоналу
Компанiя має законодавчо встановлене зобов'язання компенсувати Державному Пенсiйному Фонду України додатковi пенсiї сплаченi Фондом певним категорiям колишнiх i чинних працiвникiв Компанiї. У вiдповiдностi з планом, працiвники Компанiї, якi мають вiдповiдний стаж роботи на посадах шкiдливих для здоров'я, отримують спецiальнi пенсiї по достроковому виходу на пенсiю. Цi пенсiї безпосередньо виплачуються Державним Пенсiйним Фондом України та потiм компенсуються Компанiєю. Зобов'язання за цим планом вiдносяться до планiв з визначеною виплатою.
Станом на 31 грудня 2018 р., загальна кiлькiсть учасникiв плану складала 1 915 колишнiх i чинних працiвникiв, враховуючи 629 пенсiонера (31 грудня 2017 р.: 1 947 та 671, вiдповiдно;1 сiчня 2017 р.: 1 993 та 708, вiдповiдно). Наступна таблиця розкриває компоненти витрат за планом, якi визнанi в звiтi про фiнансовi результати та суми зобов'язань за планом яки визнанi в балансi. Витрати за планом, за винятком витрат на вiдсотки, включено в собiвартiсть реалiзацiї; витрати на вiдсотки включено до фiнансових витрат.

31 грудня
2018 р. 31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р.
Резерв на виплату пенсiйних зобов'язань 157 049 145 912 75 185
Резерв на виплату зобов'язань по кол. угодi 9 343 6 861 5 515

166 392 152 773 80 700

Сума майбутнiх виплат пенсiї робiтникам за списками № 1та № 2 на дату фiнансової звiтностi враховується пiдприємством як резерв на виплати за пенсiйними зобов'язаннями вiдповiдно до вимог МСФО (IAS) 37 "Резерви, умовнi зобов'язання, умовнi активи".
Розрахунки базуються на прогнозах вiд початку до закiнчення термiну дiї вiдповiдного зобов'язання. Перiод прогнозу основних припущень прийнятий з 2019 року по 2023 рiк. Коригування резерву проводяться щорiчно.
Розрахунок суми резерву на виплату пенсiйних зобов'язань базується на:
- кiлькостi робiтникiв, якi працюють у важких умовах та мають право на достроковий вихiд на пенсiю за списками № 1 та № 2. У списках були врахованi працiвники, якi вже вийшли на пенсiю, або вийдуть на пенсiю iз 01.01.2019 р., звiльненi працiвники, якi працювали згiдно спискам № 1 та № 2 ;
- визначеннi розмiру виплат, якi мають бути переведенi за поточний i передуючий перiоди. У розрахунку враховувались актуарнi припущення вiдносно демографiчних змiнних, таких як текучiсть, i фiнансових змiнних, таких як майбутнє збiльшення пенсiй, якi впливатимуть на величину витрат при виплатi пенсiй;
- дисконтуваннi методом прогнозної умовної одиницi для визначення сучасної приведеної вартостi зобов'язань за пенсiйним планом зi встановленими виплатами.
Вiдшкодування зобов'язань згiдно з колективною угодою здiйснюється при звiльненнi працiвника i дотриманнi певних умов, згiдно з угодою.
Розрахунок робиться для кожного працiвника по формулi залежно вiд ряду параметрiв, у тому числi вiку при звiльненнi, розмiру заробiтної плати, стажу роботи.

Теперiшня вартiсть зобов'язання за планом на 31 грудня
Компанiя оцiнює, що виплати за планом в 2019 роцi складуть 24 260 тис. грн. Середня тривалiсть зобов'язання за встановленими виплатами за планом на дату 31 грудня 2018 р. складала 45 рокiв (31 грудня 2017 р.: 45 рокiв).
Основнi припущення використанi при визначеннi зобов'язань по виплатах працiвникам Компанiї наведенi нижче:
31 грудня 2018 р. 31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р.

Ставка дисконтування % 15,5 16 18
Щорiчне зростання заробiтної плати % 3 3 3
Щорiчна плиннiсть кадрiв % 3,3 2,5 1,5

14. Довгостроковi кредити та позики
Вiдсотковий кредит вiд комерцiйного банку був отриманий для цiлей капiтальних iнвестицiй, та на кiнець звiтного року повнiстю погашений.
Довгостроковi зобов'язаннями представленi у виглядi реструктуризованої заборгованостi по зобов'язанням. Строк погашення заборгованостi 2021 рiк. Для дисконтування довгострокової заборгованостi пiдприємство використовує ставку 7%.

(тис. грн.)
Загальнi вiдомостi про заборгованiсть Вартiсть заборгованостi на 31.12.2018 Справедлива вартiсть на 31.12.2018 Фiнансовi витрати за 2018р.
усього, у тому числi довгострокова частина поточна частина довгострокової заборгованостi
Iншi довгостро-ковi зобов'язання деномiнованi в гривнi 135 112 135 112 135 112 - 22 680
Усього 135 112 135 112 135 112 - 22 680
15. Короткостроковi кредити банкiв
Процентнi кредити банкiв складали:
Процентна ставка, % рiчних 31 грудня
2018 р. 31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р.
деномiнованi в гривнi тис. грн. - 39 294 67 977

Вiдсотковий кредит вiд комерцiйного банку було отримано для цiлей поповнення обiгових коштiв Компанiї. На кiнець звiтного року кредит повнiстю погашений.
16. Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть включала:
31 грудня 2018 р. 31 грудня 2017 р 31 грудня 2016 р.

Заборгованiсть перед торговими постачальниками 82 653 703 252 433 351

Станом на 31 грудня 2018 р. загальна сума торгової та iншої кредиторської заборгованостi включала заборгованiсть, деномiновану у гривнях, в сумi 11 603 тис. грн., деномiновану в євро, в сумi 66 232 тис. грн., i заборгованiсть, деномiновану в дол. США, в сумi 4 818 тис. грн. (31 грудня 2017 р.: 13 906 тис. грн., 62 431 тис. грн., 626 869 тис. грн., вiдповiдно).
17. Iншi короткостроковi зобов'язання
Iншi короткостроковi зобов'язання включали:
31 грудня 2018р. 31 грудня 2017р. 31 грудня 2016 р.

Заробiтна плата
Розрахунки зi страхування 17 879 4 663 11 938
3 109 10 259
2 669
Поточнi забезпечення виплат персоналу 61 952 54 098 43 401
Зобов'язання щодо платежiв до бюджету 162 718 52 666 3 189
Заборгованiсть за одержаними авансами 2 931 7 937 632
Iнше: 842 592 490

250 985 130 340 60 640

18. Активи у заставi та активи з обмеженим використанням.

Станом на 31 грудня 2018 року та 31 грудня 2017 року активи у заставi та активи з обмеженим використанням за балансовою вартiстю були такими:
тис.грн.
31 грудня 2018 р. 31 грудня 2017 р.
Основнi засоби 49 363 226 764
Товари в обiгу - -
Всього активiв у заставi та активiв з обмеженим використанням 49 363 226 764
19. Операцiї зi зв'язаними сторонами
Зв'язанi сторони визначаються Компанiєю у вiдповiдностi до вимог МСБО (IAS) 24 "Розкриття iнформацiї про зв'язанi сторони", та при розглядi можливих вiдносин зв'язаних сторiн основна увага придiляється сутностi вiдносин, а не тiльки їх юридичнiй формi. За своєю сутнiстю операцiї зi зв'язаними сторонами не можуть розглядатися як такi, що здiйснюються на звичайних комерцiйних умовах.
Згiдно до МСБО (IAS) 24 "Розкриття iнформацiї щодо зв'язаних сторiн", зв'язанi сторони включають:
- пiдприємства, якi прямо або непрямо через одного чи бiльше посередникiв контролюють або перебувають пiд контролем, або ж перебувають пiд спiльним контролем разом з пiдприємством, яке звiтує (сюди входять холдинговi компанiї, дочiрнi пiдприємства або спорiдненi дочiрнi пiдприємства);
- асоцiйованi компанiї - пiдприємства, на дiяльнiсть яких iнвестор має суттєвий вплив i якi не являються нi дочiрнiми, нi спiльним пiдприємством iнвестора;
- фiзичних осiб, якi прямо або непрямо володiють суттєвим вiдсотком голосiв у пiдприємствi, що звiтує i в результатi мають суттєвий вплив на це пiдприємство, а також близьких членiв родини кожної такої фiзичної особи;
- провiдного управлiнського персоналу, тобто тих осiб, що мають повноваження та є вiдповiдальними за планування, керування та контроль дiяльностi пiдприємства, що звiтує, в тому числi директорiв та керiвникiв компанiй i близьких членiв родин таких осiб;
- пiдприємств, в яких суттєвий вiдсоток голосiв належить, прямо або непрямо, особi, зазначенiй в пунктах (в) чи (г), чи тi, на дiяльнiсть яких така особа здатна здiйснювати суттєвий вплив. Це охоплює пiдприємства, що належать директорам або головним акцiонерам пiдприємства, яке звiтує, i пiдприємства, що мають члена провiдного управлiнського персоналу разом з пiдприємством, яке звiтує.
Рiшення про те якi сторони являються зв'язаними приймають не тiльки на основi їх юридичної форми, але i виходячи з характеру стосункiв зв'язаних сторiн.
До зв'язаних сторiн пiдприємства входять пiдприємства, що прямо або непрямо, через одне або бiльше пiдприємств, контролюють пiдприємство чи контролюються ним, чи контролюються спiльно з пiдприємством та/або керiвництвом пiдприємства.

В данiй фiнансовiй звiтностi зв'язаними вважаються сторони, одна з яких має можливiсть контролювати iншу або здiйснювати суттєвий вплив на прийняття фiнансових та операцiйних рiшень iншою стороною, як це визначено в МСБО (IAS) 24 "Розкриття iнформацiї щодо пов'язаних". Рiшення про те, якi сторони являються пов'язаними приймають не тiльки на основi їх юридичної форми, але i виходячи з характеру стосункiв iз пов'язаними сторонами.

До таких пiдприємств в першу чергу належать усi пiдприємства, якi контролюються ПРАТ "Укрграфiт" або здiйснюють контроль над пiдприємством.
Пов'язаними сторонами пiдприємства є:
Пайове товариство Талiєнталь;
Пайове товариство Генезес Iнвест;
Пайове товариство Реетвекс;
Компанiя "Iнтерграфiт Холдiнгс Компанi Лiмiтед".
У звiтному перiодi операцiй iз пов'язаними сторонами не вiдбувалось.

Ключовий управлiнський персонал
Ключовий управлiнський персонал Компанiї складається з восьми осiб та включає членiв Дирекцiї та Наглядової ради Компанiї. У 2018 роцi виплачено ключовому управлiнському персоналу винагороду у сумi 7 478 тис. грн. Станом на 31 грудня 2018 р. Компанiя не має заборгованостi за виплатами ключовому управлiнському персоналу.
20. Операцiйнi ризики, фактичнi та умовнi зобов'язання
Загальнi економiчнi умови
2018 рiк можна охарактеризувати, як рiк, який має багато показникiв ризикiв. Нестабiльнiсть полiтичної та економiчної ситуацiї, що почалась у 2013 роцi та триває, призвела до погiршення стану державних фiнансiв, волатильностi фiнансових ринкiв, нелiквiдностi ринкiв капiталу, пiдвищення темпiв iнфляцiї та девальвацiї нацiональної валюти по вiдношенню до основних iноземних валют та продовжувалася у 2018 роцi, хоча й в меншiй мiрi нiж в 2014-2016 роках.
Офiцiйний темп iнфляцiї в Українi протягом 2018 року склав 9,8% (рiчний темп iнфляцiї за 2017 рiк 13,7%).
Девальвацiя нацiональної валюти протягом 2018 року була помiрною. Станом на дату цього звiту офiцiйний обмiнний курс гривнi по вiдношенню до долара США становив 26,992764 гривнi за 1 долар США.
Банкiвська система залишається вразливою через недостатню капiталiзацiю, низьку якiсть активiв, викликану економiчною ситуацiєю, знецiнення нацiональної валюти та iншi фактори
Незважаючи на стабiлiзацiйнi заходи, що вживаються Урядом України з метою пiдтримки банкiвського сектору та забезпечення лiквiдностi українських банкiв i компанiй, iснує невизначенiсть щодо можливостi доступу до джерел капiталу, а також вартостi капiталу для пiдприємства та її контрагентiв, що може вплинути на фiнансовий стан, результати дiяльностi та економiчнi перспективи пiдприємства.
Стабiльнiсть економiки України в значнiй мiрi залежатиме вiд полiтики та дiй уряду, спрямованих на реформування адмiнiстративної та правової систем, а також економiки в цiлому.
На економiку України у 2019 роцi в значнiй мiрi будуть впливати черговi парламентськi та президентськi вибори. А також економiчнi, полiтичнi, соцiальнi, правовi та законодавчi ризики, якi вiдрiзняються вiд ризикiв країн iз бiльш розвинутими ринками. Продовжуються воєннi дiї на сходi України, блокада схiдних територiй, якi можуть загрожувати збiльшенням боргового навантаження та недоступнiстю ринку сировини для металургiйної промисловостi. Вiд того, як будуть розвиватися подiї на сходi в 2019 роцi, багато в чому залежать усi iншi елементи економiки в країнi.
Законодавство i нормативно-правовi акти, якi впливають на господарськi органiзацiї в Українi, продовжують зазнавати стрiмких змiн, а для податкового i регуляторного середовища характерне використання рiзноманiтних тлумачень. Майбутнiй напрям економiчного розвитку України великою мiрою залежить вiд податкової та монетарної полiтики Уряду, разом зi змiнами у правовому, регуляторному та полiтичному середовищi.
Керiвництво Пiдприємства вважає, що воно вживає всiх необхiдних заходiв для пiдтримки економiчної стабiльностi пiдприємства в умовах, що склалися i це дозволить адекватно реагувати на можливе погiршення ситуацiї. Одними з основних принципiв побудови стратегiї пiдприємства є диверсифiкацiя асортименту виробленої продукцiї та ринкiв збуту. За рахунок високої якостi продукцiї i гнучкої цiнової полiтики Компанiя зберiгає високий рiвень поставок.

Податкове та iнше законодавство

Українське податкове, валютне i митне законодавство продовжує розвиватися. В останнi роки законодавство про податки i збори все частiше пiддається змiнам, доповненням i уточненням, що стосуються як загальних питань оподаткування, так i порядку обчислення i сплати окремих податкiв. При цьому зробити прогнози стосовно впровадження цих змiн та їх впливу на фiнансовi потоки пiдприємства досить складно. Спiрнi нормативнi акти стають причиною рiзних тлумачень.

На думку керiвництва, його тлумачення є належними i надiйними, але немає гарантiй того, що вони не стануть причиною претензiй з боку податкових органiв.
Керiвництво вважає, що дiяльнiсть пiдприємства здiйснюється у повнiй вiдповiдностi з дiючим законодавством, що регулює його дiяльнiсть, i що пiдприємство нарахувало та сплатило всi вiдповiднi податки.
ПрАТ "Укрграфiт" виконує всi вимоги податкового законодавства, здiйснює постiйний монiторинг змiн i доповнень, внесених у закони та iншi нормативнi правовi акти, що стосуються оподаткування, оцiнює i прогнозує ступiнь можливого впливу таких змiн на дiяльнiсть, але в умовах недосконалого i часто мiнливого податкового законодавства не можна виключати ризикiв пред'явлення податкових претензiй.
ПрАТ "Укрграфiт" як законослухняний платник податкiв докладає всiх зусиль, спрямованих на дотримання податкового законодавства, а в разi необхiдностi, вдається до захисту своїх позицiй в судах.
Слiд зазначити, що рiшення всiх судових справ пiдприємства з контролюючими органами були прийнятi на користь Компанiї, тому у данiй фiнансовiй звiтностi не були створенi резерви по потенцiйних штрафах, пов'язаних з оподаткуванням.
Судовi позови
У ходi звичайної дiяльностi Компанiя виступає стороною судових позовiв i претензiй.
Компанiя вважає, що максимальна вiдповiдальнiсть, яка може виникнути у результатi таких позовiв та претензiй, не буде мати суттєвого негативного впливу на фiнансовий стан i результати дiяльностi Компанiї у майбутньому.
Дотримання вимог законодавства щодо охорони навколишнього середовища
Система заходiв iз дотримання природоохоронного законодавства в Українi знаходиться на етапi розвитку, i позицiя органiв влади щодо його виконання постiйно переглядається У випадку виникнення зобов'язань, вони визнаються у фiнансовiй звiтностi у тому перiодi, в якому вони виникли. Потенцiйнi зобов'язання, якi можуть виникнути внаслiдок змiни чинних норм та законодавства, а також судових процесiв, не пiддаються оцiнцi, проте можуть мати суттєвий вплив. Дiяльнiсть Компанiї пiдпадає пiд нормативнi заходи контролю щодо охорони навколишнього середовища. Така дiяльнiсть передбачає отримання квот та лiцензiй на допустимi викиди в атмосферу шкiдливих (забруднюючих) речовин, забруднення вод i скидання вiдходiв. Перевищення будь-яких iз зазначених квот може мати негативний вплив на можливiсть здiйснення безперервної господарської дiяльностi в майбутньому. За поточних правил, якi забезпечують дотримання вимог чинного законодавства, Компанiя вважає, що її дiяльнiсть здiйснюється у повнiй вiдповiдностi до вимог законодавства щодо охорони навколишнього середовища, що дiяли станом на 31 грудня 2018 року.
Оренда землi
На землю, що не є власнiстю Компанiї, на якiй розташованi деякi з її виробничих потужностей, Компанiя має право використання протягом 49 рокiв та сплачує орендну плату, яка визначена в договорах оренди мiж пiдприємством та державними органами виходячи з загальної площi та цiлей використання такої землi, з урахуванням щорiчного коефiцiєнта iндексацiї грошової оцiнки землi.
21. Цiлi та полiтика управлiння фiнансовими ризиками
Основнi фiнансовi зобов'язання Компанiї включають процентнi кредити та позики, торгову та iншу кредиторську заборгованiсть та iншi короткостроковi зобов'язання. Основна мета цих фiнансових iнструментiв - забезпечити фiнансування дiяльностi Компанiї. Компанiя має рiзнi фiнансовi активи, якi включають переважно торгову та iншу дебiторську заборгованiсть, грошовi кошти та їх еквiваленти, що виникають безпосередньо в ходi господарської дiяльностi Компанiї.
Основними ризиками, притаманними фiнансовим iнструментам Компанiї, є валютний ризик, кредитний ризик, ризик лiквiдностi та ризик достатностi капiталу.
Компанiєю здiйснюється постiйний контроль за процесом управлiння ризиками, при цьому всi стратегiчнi рiшення спрямовуються фактично контролюючою стороною, й орiєнтований на своєчасне виявлення вищезазначених ризикiв, їх оцiнку та управлiння. Згiдно з полiтикою Компанiї, похiднi фiнансовi iнструменти не використовуються для цiлей управлiння ризиками.
Валютний ризик
Валютний ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового iнструменту коливатимуться внаслiдок змiн валютних курсiв. Схильнiсть Компанiї до ризику змiни валютних курсiв стосується, в основному, операцiйної дiяльностi Компанiї (коли доходи або витрати деномiнованi в iншiй валютi, нiж функцiональна валюта Компанiї) та фiнансової дiяльностi (пов'язаної iз залученням та погашенням процентних кредитiв та позик, деномiнованих в iншiй валютi, нiж функцiональна валюта Компанiї).
Як i для багатьох iнших компанiй, що здiйснюють свою дiяльнiсть в Українi та iнших країнах СНД з економiкою, що розвивається, iноземнi валюти, зокрема, долар США та євро, вiдiграють значну роль у господарських операцiях Компанiї.
Офiцiйнi обмiннi курси української нацiональної валюти гривнi до долара США та євро, встановленi Нацiональним банком України, були такими:

Долар США Євро

31 грудня 2018 р. 27,688264 31,714138
Середнiй курс за 2018 рiк 27,2005 32,1429
31 грудня 2017 р. 28,067223 33,495424
Середнiй курс за 2017 рiк 26,5966 30,0042
1 сiчня 2017 р. 27,190858 28,422604
Валютний ризик Компанiї пов'язаний з монетарними активами та зобов'язаннями, деномiнованими в iноземних валютах, а також iз загальною нестабiльною ситуацiєю на валютних ринках.
У поданiй нижче таблицi наведено концентрацiю валютного ризику пiдприємства (щодо курсу обмiну гривнi до долара США) станом на кiнець звiтного перiоду:
тис. грн.
31 грудня 2018 р 31 грудня 2017 р
Монетарнi фiнансовi активи 751 623 301 550
Монетарнi фiнансовi зобов'язання (206 162) (1 123 670)
Чиста балансова позицiя 545 461 (822 120)
У зв'язку з цим валютним ризиком змiцнення чи послаблення долара США на 10% по вiдношенню до гривнi призвело б до збiльшення чи зменшення збитку пiдприємства до оподаткування на 54 546 тисяч гривень, вiдповiдно (на 31 грудня 2017 року - на 82 212 тисяч гривень).
Об'рунтовано можливi змiни курсiв обмiну iнших валют не мали б суттєвого впливу на фiнансовi результати пiдприємства.
Монiторинг та аналiз цього ризику здiйснюється шляхом встановлення максимальної величини вiдкритої валютної позицiї Компанiї. Компанiя не здiйснювала операцiй з метою хеджування цих валютних ризикiв.
Кредитний ризик
Кредитний ризик - це ризик того, що контрагент не виконає своїх зобов'язань за фiнансовими iнструментами або за контрактом, що може призвести до фiнансових збиткiв. Фiнансовi iнструменти, якi зазнають кредитного ризику, в основному включають грошовi кошти та їх еквiваленти в банках, банкiвськi депозити, а також торгову дебiторську заборгованiсть.
Пiдприємство здiйснює операцiї виключно з постiйними та кредитоспроможними сторонами. В вiдповiдностi з полiтикою Компанiї новi партнери, бажаючi здiйснювати торговi операцiї на умовах комерцiйного кредиту, пiдлягають процедурi кредитної перевiрки. Крiм того, дебiторська заборгованiсть такого покупця пiдлягає постiйному монiторингу для забезпечення впевненостi в тому, що ризик неповернення заборгованостi мiнiмальний. Незважаючи на те, що темпи погашення дебiторської заборгованостi схильнi до впливу економiчних чинникiв, керiвництво Компанiї вважає, що немає суттєвого ризику втрат понад суми створеного резерву на знецiнення дебiторської заборгованостi
Максимальний кредитний ризик дорiвнює балансовiй вартостi даних iнструментiв. Станом на 31 грудня 2018 р. торгова дебiторська заборгованiсть Компанiї становила 668 098 тис. грн. (31 грудня 2017 р: 373 063 тис. грн.). (Примiтка 9)
Кредитний ризик Компанiї, пов'язаний з грошовими коштами та їх еквiвалентами, виникає у результатi невиконання контрагентом своїх зобов'язань, при цьому максимальний ризик дорiвнює їх балансовiй вартостi на звiтну дату. (Примiтка 12)
У пiдприємства немає iстотної концентрацiї кредитного ризику.
Ризик лiквiдностi
Метою Компанiї є збереження балансу мiж безперервнiстю та гнучкiстю фiнансування шляхом використання умов кредитування, що надаються постачальниками. Аналогiчно полiтицi управлiння кредитними ризиками, при управлiннi ризиком лiквiдностi Компанiя значною мiрою покладається на власнi рiшення у плануваннi та пiдтриманнi лiквiдностi Компанiї та забезпеченнi достатнiх грошових коштiв для фiнансування очiкуваних операцiйних витрат, погашення фiнансових зобов'язань та здiйснення iнвестицiйної дiяльностi протягом року.
Фiнансовi зобов'язання Компанiї за строками погашення на основi договiрних недисконтованих платежiв включали:

До 12 мiсяцiв 12-24 мiсяцiв Понад 24 мiсяцi Усього
На 31 грудня 2018 р.
Процентнi кредити та позики (Примiтка 15) - - - -
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть (Примiтка 16) 77 624 5 029 - 82 653
Iншi короткостроковi зобов'язання (Примiтка 17) 842 - - 842

На 31 грудня 2017 р.
Процентнi кредити та позики (Примiтка 15) 39 294 - 266 639 305 933
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть (Примiтка 16) 349 743 135 617 217 892 703 252
Iншi короткостроковi зобов'язання (Примiтка 17) 592 - - 592

На 31 грудня 2016 р.
Процентнi кредити та позики (Примiтка 15) 67 977 - 293 149 361 126
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть (Примiтка 16) 221 724 211 627 - 433 351
Iншi короткостроковi зобов'язання (Примiтка 17) 490 - - 490

Управлiння ризиком достатностi капiталу
Основна мета полiтики Компанiї з управлiння ризиком достатностi капiталу полягає у забезпеченнi дотримання Компанiєю вiдповiдних коефiцiєнтiв достатностi капiталу з метою пiдтримання безперервностi дiяльностi Компанiї.
Компанiя управляє своєю структурою капiталу та коригує її з урахуванням змiн в економiчних умовах. Завданням Компанiї при управлiннi капiталом є забезпечення здатностi Компанiї продовжувати функцiонувати на безперервнiй основi з метою одержання прибутку для акцiонерiв i вигод для iнших зацiкавлених осiб, а також для забезпечення фiнансування своїх операцiйних вимог, капiталовкладень та стратегiї розвитку Компанiї. Протягом 2018 року змiн у цiлях, полiтицi та процесах не вiдбулося.
Компанiя вважає фiнансову i торгову заборгованiсть та капiтал першочерговими джерелами ресурсiв капiталу.
Керiвництво постiйно контролює структуру капiталу Компанiї й може коригувати свою полiтику та цiлi управлiння капiталом з урахуванням змiн в операцiйному середовищi, тенденцiях ринку або стратегiї розвитку.

Прибуток на акцiю
За рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 р., середньозважена кiлькiсть простих акцiй становила 69 838 500 простих акцiй. Привiлейованих акцiй немає. Неоплаченої частини статутного капiталу немає.
Кiлькiсть акцiй упродовж 2018 року не змiнювалася.
Суми базового/розбавленого прибутку на акцiї розраховувалися шляхом дiлення прибутку за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 р., який приходиться на власникiв простих акцiй Компанiї, на середньозважену кiлькiсть простих акцiй.
Вiдповiдно до п. 24 МСБО 29 "Фiнансова звiтнiсть в умовах iнфляцiї" на початку першого перiоду застосування цього Стандарту складовi частини власного капiталу (крiм нерозподiленого прибутку та будь-якої дооцiнки) перераховуються з використанням загального iндексу цiн з дати, коли цi складники були внесенi або виникли iншим чином. Перерахований нерозподiлений прибуток обчислюється як балансуюча сума з усiх iнших сум у перерахованому Звiтi про фiнансовий стан.
Тобто, статутний капiтал пiдприємства пiдлягає вiдповiдному коригуванню, яке виконується як добуток вартостi статутного капiталу на загальний iндекс iнфляцiї з дати створення пiдприємства до 31.12.2000 року (у мiжнароднiй практицi вважається, що до цього часу Україна була країною iз гiперiнфляцiйною економiкою).
Проте, враховуючи вимоги дiючого законодавства України стосовно можливостi змiни статутного капiталу тiльки у разi проведення вiдповiдних реєстрацiйних змiн, коригування, якi необхiдно провести згiдно iз МСФЗ 29, не виконувались.
Нижче наводиться iнформацiя про прибуток та кiлькiсть акцiй, яка була використана при обчисленнi базового/розбавленого прибутку на акцiю:

Прибуток, що приходиться на власникiв простих акцiй Компанiї, за перiод

2 766 466
Середньозважена кiлькiсть простих акцiй за рiк, що закiнчився
31 грудня 2018 р.
69 838 500
Прибуток на акцiю, у гривнях 39,61233

Загальними зборами акцiонерiв Компанiї вiд 12 квiтня 2018 р., протокол № 25, прийнято рiшення про розподiл прибутку Товариства за 2017 рiк у сумi 244 035 тис. грн. наступним чином:
- 244 035 тис. грн. направлено на поповнення обiгових коштiв.
Резервний фонд Компанiї на 31.12.2017 р. склав 58 524 тис. грн., на 31.12.2018 р. склав 58 524 тис. грн., або 25 % статутного капiталу.
тис. грн.
Показник 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016
На 1 сiчня 58 524 58 524 -
Нараховано - - 58 524
Використано - -
На 31 грудня 58 524 58 524 58 524

Додатково вкладений капiтал сформований за рахунок емiсiйного доходу i складає на 31.12.2018 р. 60 509 тис. грн. Протягом року розмiр емiсiйного доходу не змiнювався.

Мiж звiтною датою i датою випуску цiєї фiнансової звiтностi, згiдно публiчної безвiдкличної вимоги уповноваженою особою було здiйснено придбання акцiй в усiх мiнорiтарних власникiв акцiй Товариства.
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв
Балансова вартiсть фiнансових iнструментiв Компанiї приблизно дорiвнює їх справедливiй вартостi.
Справедлива вартiсть фiнансових активiв та зобов'язань, включена до фiнансової звiтностi, дорiвнює суми, на яку може бути обмiняний iнструмент в результатi поточної операцiї мiж бажаючими здiйснити таку операцiю сторонами, вiдмiнної вiд вимушеного продажу або лiквiдацiї. При оцiнцi справедливої вартостi фiнансових iнструментiв Компанiя застосовує рiзноманiтнi методи й робить припущення, якi 'рунтуються на ринкових умовах, що iснують на звiтну дату. Справедлива вартiсть фiнансових зобов'язань оцiнюється шляхом дисконтування майбутнiх договiрних грошових потокiв з використанням доступної для Компанiї поточної ринкової процентної ставки для аналогiчних фiнансових iнструментiв.

22. Припущення щодо функцiонування пiдприємства у найближчому майбутньому

Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi припущення про безперервнiсть дiяльностi пiдприємства у найближчому майбутньому .
Пiдприємством укладенi на 2019 рiк угоди з постачальниками сировини, енергоресурсiв та покупцями готової продукцiї, що надає можливостi працювати потужностям пiдприємства та виконувати поставленi завдання.

23. Подiї пiсля дати балансу

Подiї, що вiдбулися пiсля дати складання балансу та якi надають додаткову iнформацiю щодо фiнансової звiтностi пiдприємства на цю дату, вiдображенi у фiнансовiй звiтностi.

Пiдписано та затверджено до випуску вiд iменi ПрАТ"Укрграфiт"
дата 28.02.2019р.Генеральний директор С.В. Кутузов

Головний бухгалтер Т.А. Станiшевська
XV. Відомості про аудиторський звіт

1 Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Капітал"
2 Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи) 20503140
3 Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 69035, Запорізька область, м. Запоріжжя, пр. Соборний, будинок 170 Б, приміщення 1
4 Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 4645
5 Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності) 323/4 від 31.03.2016
22.02.2018
6 Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності 01.01.2018 - 31.12.2018
7 Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки) 01
8 Пояснювальний параграф (у разі наявності) Ми звертаємо Вашу увагу на Примітку 20 до цієї фінансової звітності стосовно існування невизначеності, що може вплинути на майбутні операції, можливість відшкодування вартості активів Підприємства та спроможність Підприємства обслуговувати та платити за своїми боргами по мірі настання термінів їх погашення, у зв'язку із невизначеністю у політичній сфері.
Нашу думку не було модифіковано щодо цього питання.
9 Номер та дата договору на проведення аудиту №11/18; 804/1980109/10
22.01.2019
10 Дата початку та дата закінчення аудиту 25.02.2019 - 23.04.2019
11 Дата аудиторського висновку (звіту) 23.04.2019
12 Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 200000.00
13 Текст аудиторського звіту
АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо повного пакету фінансової звітності
Приватного акціонерного товариства "Український графіт"
за 2018 рік

Власникам цінних паперів
ПрАТ "Укрграфіт"
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

1. Звіт щодо аудиту фінансової звітності

Думка
Ми провели аудит фінансової звітності Приватного акціонерного товариства "Український графіт", що складається з Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2018 року, Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) та Звіту про власний капітал за рік, що закінчився зазначеною датою, і приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.
На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан компанії на 31 грудня 2018 року, її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні від 16.07.1999 № 996 щодо складання фінансової звітності.

Основа для думки
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до компанії згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Ключові питання
Ключові питання аудиту - це питання, які, на наше професійне судження, були значущими під час нашого аудиту фінансової звітності Підприємства за поточний період.
Ці питання були розглянуті у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.
Ключовим питанням аудиту ви визначили питання визнання доходу від реалізації продукції.
Наша особлива аудиторська увага до цього питання спричинена, перш за все, тим, що стаття "Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)" Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) Підприємства за 2018 рік в сумі 5 851 544 тис. грн. має суттєвий вплив на фінансові результати діяльності Підприємства. За результатами діяльності чистий дохід від реалізації продукції у 2018 році збільшився порівняно із чистим доходом від реалізації продукції у 2017 році у 1,4 рази.
Облікова політика Підприємства та розкриття інформації щодо визнання доходу від реалізації продукції викладені в пунктах 2.5 та 3 Приміток до фінансової звітності ПрАТ "Укрграфіт" за 2018 рік.
Ми розглядали це питання, зокрема наступним чином:
Розглянули облікову політику Підприємства щодо визнання доходів;
Розглянули ціноутворення реалізованої продукції;
Перевірили контракти за реєстрацією;
Перевірили реєстрацію рахунків на оплату відвантаженої продукції, виконаних робіт та наданих послуг та їх відповідність специфікаціям у контрактах;
Проаналізували відповідність документів на відвантаження продукції, виконання робіт та надання послуг рахункам на оплату відвантаженої продукції, виконаних робіт та наданих послуг;
Перевірили повноту відображення надходжень грошових коштів від реалізації продукції;
Перевірили правильність бухгалтерського обліку продажу (кореспонденцію рахунків, облікові регістри) та відображення даних в окремої фінансовій звітності Підприємства;
Виконали аудиторські процедури, що включають, окрім іншого, інспектування, спостереження, повторне обчислення, аналітичні процедури. Наші процедури виконувалися на вибірковій основі та з урахуванням відповідного рівня суттєвості.

Пояснювальний параграф
Ми звертаємо Вашу увагу на Примітку 20 до цієї фінансової звітності стосовно існування невизначеності, що може вплинути на майбутні операції, можливість відшкодування вартості активів Підприємства та спроможність Підприємства обслуговувати та платити за своїми боргами по мірі настання термінів їх погашення, у зв'язку із невизначеністю у політичній сфері.
Нашу думку не було модифіковано щодо цього питання.

Інші питання
Аудит фінансової звітності ПрАТ "Укрграфіт" за рік, що закінчився 31 грудня 2017 р., було проведено іншим аудитором, який висловив немодифіковану думку щодо цієї фінансової звітності 06 квітня 2018 року.

Інша інформація
Інша інформація складається із інформації, яка міститься у Звіті керівництва (Звіті з управління) за 2018 рік за винятком Звіту про корпоративне управління, який є складовою частиною цього звіту, була отримана до дати Звіту аудитора. Інша інформація не є окремою фінансовою звітністю та нашим звітом аудитора щодо неї.
Відповідальність за іншу інформацію несе управлінський персонал компанії.
Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновку з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.
У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією, ідентифікованою вище, та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.
Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації, отриманої до дати звіту аудитора, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

На основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації, отриманої до дати звіту аудитора, ми не виявили викривлення іншої інформації.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.
При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування компанії

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності
Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:
- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість компанії продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити компанію припинити свою діяльність на безперервній основі.
- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.
Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних заходів.


2. Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів

2.1. Виконання вимог, передбачених ч. 4 ст. 75 Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 р. № 514 (далі - Закон Про акціонерні товариства).
Під час перевірки аудиторами не були виявлені факти, які б вказували на те, що фінансова звітність за 2018 р. складена на підставі недостовірних та неповних даних про фінансово-господарську діяльність Підприємства.
Під час перевірки аудиторами не були виявлені факти порушення законодавства під час проведення фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання фінансової звітності.

2.2. Виконання вимог Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480.

Інша інформація складається із інформації у Звіті про корпоративне управління за фінансовий рік, що закінчився 31 грудня 2018 р., подання якого вимагається ст. 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480, який є окремою частиною Звіту керівництва (далі - Інша інформація).

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за Іншу інформацію.
Управлінський персонал компанії несе відповідальність за підготовку Іншої інформації відповідно до законодавства.
Управлінський персонал та ті, кого наділено найвищими повноваженнями, зобов'язані забезпечити, щоб Звіт керівництва разом із Звітом про корпоративне управління відповідали вимогам, передбаченим Законом України "Про бухгалтерський облік в Україні" від 16.07.1999 № 996 та Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480 (далі - Закон про цінні папери).

Відповідальність аудитора за перевірку Іншої інформації
Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновку з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.
У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією, ідентифікованою вище, та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.
Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації, отриманої до дати звіту аудитора, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.
Нашим обов'язком відповідно до вимог Закону про цінні папери також є надання висновку щодо інформації, зазначеної у Звіті про корпоративне управління, а саме узгодження такої інформації з фінансовою звітністю та нашими знаннями, отриманими під час перевірки корпоративних та статутних документів за звітний період.

Висновок щодо інформації, зазначеної у Звіті про корпоративне управління
На підставі роботи, проведеної під час аудиту, на нашу думку, Звіт про корпоративне управління підготовлено відповідно до вимог, викладених у частині 3 ст. 40-1 Закону про цінні папери.
Відповідно до додаткових вимог Закону про цінні папери ми повідомляємо, що інформація у Звіті про корпоративне управління стосовно:
- опису основних характеристик внутрішнього контролю і управління ризиками підприємства,
- переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій підприємства,
- будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах підприємства,
- про порядок призначення та звільнення посадових осіб підприємства,
- повноваження посадових осіб підприємства
узгоджується із інформацією, яка міститься у фінансовій звітності, та нашими знаннями, отриманими під час перевірки корпоративних та статутних документів за звітний період, що закінчився 31.12.2018 року.
Крім того, під час аудиту Звіту про корпоративне управління ми перевірили, що інформація, розкриття якої вимагається пп. 1-4 частини 3 ст. 40-1 Закону про цінні папери, а саме:
- посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується підприємство, або на кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який підприємство добровільно вирішило застосовувати з розкриттям відповідної інформації про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги.
- про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень,
- про персональний склад Наглядової ради та колегіального виконавчого підприємства, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень
розкрита у звіті про корпоративне управління повністю у відповідності до вимог ст. 40-1 Закону про цінні папери.
Товариством не затверджено Кодекс корпоративного управління. Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрграфіт" кодекс корпоративного управління не затверджувався.

2.3. Виконання вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 № 2258.

Статтею 14 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 № 2258 вимагається у аудиторському звіті за результатами обов'язкового аудиту підприємства, що становить суспільний інтерес, наводити додаткову інформацію.

Вибір суб'єкта аудиторської діяльності
Ми були обрані аудитором фінансової звітності ПрАТ "Укрграфіт" за 2018 рік рішенням Наглядової ради Товариства від 18 січня 2019 року. Аудит фінансової звітності з ПрАТ "Укрграфіт" за 2018 рік ми здійснюємо вперше.

Аудиторські оцінки
Ми виконали наш аудит, визначаючи суттєвість та оцінюючи ризик суттєвого викривлення фінансової звітності.
Ідентифікацію та оцінку ризиків суттєвого викривлення ми провели на
- на рівні фінансової звітності та
- на рівні тверджень для класів операцій, залишків рахунків і розкриття інформації.
Ідентифікуючи ризики суттєвого викривлення у фінансовій звітності, ми застосовували професійний скептицизм
Ризики на рівні фінансового звіту можуть виникати, зокрема, внаслідок недоліків середовища контролю, а саме недостатньої компетентності управлінського персоналу, відсутності нагляду за складанням фінансової звітності, блокуванням управлінським персоналом внутрішнього контролю, схильності до привласнення активів.
Інформація, зібрана у процесі проведення процедур оцінки ризиків на рівні фінансових звітів, включаючи аудиторські докази, отримані при оцінці структури заходів контролю та встановленні того, чи були вони запроваджені, ми не виявили перелічених ризиків, які привели до модифікації нашого висновку.

Ризики на рівні тверджень щодо класів операцій та подій, а також пов'язаних розкриттів протягом періоду аудиту, можна описати як:
настання - операції та події, які були зареєстровані або розкриті, дійсно мали місце і стосуються суб'єкта господарювання;
повнота - всі операції та події, які повинні реєструватися, були зареєстровані, а всі пов'язані розкриття, які необхідно було включити у фінансову звітність, було включено;
точність - суми та інші дані, пов'язані із зареєстрованими операціями і подіями, були записані правильно, а пов'язані розкриття були відповідно виміряні й викладені;
закриття періоду - операції та події були зареєстровані у правильному обліковому періоді;
класифікація - операції та події були зареєстровані на належних рахунках;
подання - операції та події відповідно узагальнені або деталізовані й чітко викладені, а пов'язані розкриття є релевантними та зрозумілими в контексті вимог застосовної концептуальної основи фінансового звітування.
При виконанні аудиту ми не ідентифікували ризиків на рівні тверджень щодо класів операцій та подій, а також пов'язаних із ними розкриттів.

Ризики на рівні тверджень щодо залишків рахунків та відповідних розкриттів на кінець періоду ми оцінили наступним чином:
існування - активи, зобов'язання та власний капітал наявні;
права та зобов'язання - суб'єкт господарювання має або контролює права на активи, а зобов'язання є зобов'язаннями суб'єкта господарювання;
повнота - всі активи, зобов'язання та власний капітал, які мають реєструватися, були зареєстровані, а всі пов'язані розкриття, які необхідно було включити у фінансову звітність, було включено;
точність, оцінка та розподіл - активи, зобов'язання та власний капітал включені до фінансової звітності у відповідних сумах, усі пов'язані з цим коригування щодо оцінки або розподілу належно зареєстровані, а пов'язані розкриття було відповідно виміряні та викладені;
класифікація - активи, зобов'язання та участь у капіталі було відображено на відповідних рахунках;
подання - активи, зобов'язання та участь у капіталі відповідно узагальнені або деталізовані та чітко викладені, а пов'язані розкриття є релевантними і зрозумілими в контексті вимог застосовної концептуальної основи фінансового звітування.
При виконанні аудиту ми не ідентифікували ризиків на рівні щодо залишків рахунків та відповідних розкриттів на кінець періоду.

Результативність аудиту в частині виявлення порушень, зокрема, пов'язаних із шахрайством.
Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства проводилась відповідно до МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності". Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю.
Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 "Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища", ми виконали процедури оцінки стану внутрішнього контролю підприємства.
Система внутрішнього контролю спрямована на упередження, виявлення і виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту і збереження активів, повноти і точності облікової документації та включає адміністративний та бухгалтерський контроль. Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активів ПрАТ "Укрграфіт", достовірність звітності та включає попередній, первинний (поточний) і подальший контроль. Оцінюючи вищенаведене, нами зроблено висновок щодо адекватності процедур внутрішнього контролю у ПрАТ "Укрграфіт".
Нами були надані запити до управлінського персоналу, які на нашу думку, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки. Ми виконали аналітичні процедури, в тому числі по суті, з використанням деталізованих даних, спостереження та інші. Ми отримали розуміння зовнішніх чинників, діяльності суб'єкта господарювання, структуру його власності, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов'язані з ними бізнес-ризики, оцінки та огляди фінансових результатів.
Для оцінки ризиків суттєвих викривлень внаслідок шахрайства ми використовували своє професійне судження. Протягом виконання аудиторських процедур ми отримали розуміння системи контролю, які були розроблені та впроваджені управлінським персоналом товариства для запобігання та виявлення шахрайства.
Під час аудиту ми не знайшли фактів та тверджень про шахрайство, які б могли привернути нашу увагу. На нашу думку, заходи контролю, які застосував та яких дотримувався управлінський персонал компанії для запобігання й виявлення шахрайства, є відповідними та ефективними.

Обсяг аудиту та властиві для аудиту обмеження.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансовій звітності. Відбір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.
Внаслідок властивих аудиту обмежень, які є наслідком характеру фінансової звітності, характеру аудиторських процедур, потреби, щоб аудит проводився у межах обґрунтованого періоду часу та за обґрунтованою вартістю, а також внаслідок обмежень, властивих внутрішньому контролю, існує неминучий ризик того, що деякі суттєві викривлення у фінансовій звітності можуть бути не виявлені навіть в тому разі, якщо аудит належно спланований та виконується відповідно до МСА.

Інше
Цей аудиторський звіт узгоджений із додатковим звітом для тих, кого наділено найвищими повноваженнями.
Протягом звітного року ми не надавали послуги, перелічені у частині 4 ст. 6 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 № 2258.
Ми підтверджуємо, що ключовий партнер з аудиту та ТОВ АФ "Капітал" є незалежними від ПрАТ "Укрграфіт" під час проведення аудиту фінансової звітності компанії за 2018 рік.
У звітному році ТОВ АФ "Капітал" не надавало ПрАТ "Укрграфіт" інші послуги, крім послуг з обов'язкового аудиту.

Основні відомості про аудиторську фірму
Аудит проведено Товариством з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Капітал", номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 4645.
Аудит проводився на підставі договору від 22.01.2019 № 11/18, у строк з 25.02.2019 по 23.04.2019.

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є
Піскарьова Н.О. _________________

Від імені ТОВ АФ "Капітал" аудитор Дядюра І.Г. _________

69035, м. Запоріжжя, пр. Соборний (пр. Леніна), 170-б, прим. № 1,
тел. (061) 213-17-45

23квітня 2019 року

ХVІ. Твердження щодо річної інформації

Особи, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, про те, що, наскільки це їм відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої звітності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації
1
2
3
15.02.2018 16.02.2018 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
19.02.2018 20.02.2018 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
19.02.2018 20.02.2018 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
12.04.2018 12.04.2018 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
16.04.2018 18.04.2018 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
25.04.2018 25.04.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
02.05.2018 03.05.2018 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
18.06.2018 18.06.2018 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
29.10.2018 30.10.2018 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
09.11.2018 12.11.2018 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
28.11.2018 28.11.2018 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
11.12.2018 11.12.2018 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
18.12.2018 18.12.2018 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
26.12.2018 26.12.2018 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів