Титульний аркуш

27.04.2021    
(дата реєстрації емітентом електронного документа)    
41/2065    
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)    
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення)
Генеральний директор       Кутузов Сергiй Володимирович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)


Річна інформація емітента цінних паперів
за 2020 рік

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Український графiт"
2. Організаційно-правова форма емітента Акцiонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи. 00196204
4. Місцезнаходження емітента 69600 Запорiзька область д/н м. Запорiжжя Пiвнiчне шосе, 20
5. Міжміський код, телефон та факс емітента (061)289-51-10 (061)289-51-41
6. Адреса електронної пошти graphite@ukrgrafit.com.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності) Рішення наглядової ради емітента
Затвердити регулятну рiчну iнформацiю Товариства. Протокол №5(о) від 23.04.2021
8.Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення). Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо). Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00002/ARM
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку   27.04.2021
(URL-адреса сторінки)   (дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента. X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря.
5. Інформація про рейтингове агентство.
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.
7. Судові справи емітента.
8. Штрафні санкції емітента.
9. Опис бізнесу. X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв): X
1) інформація про органи управління; X
2) інформація про посадових осіб емітента; X
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; X
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента; X
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).
11. Звіт керівництва (звіт про управління): X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента; X
2) інформація про розвиток емітента; X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента: X
завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування; X
інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків; X
4) звіт про корпоративне управління: X
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; X
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати X
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги; X
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників); X
інформація про наглядову раду; X
інформація про виконавчий орган; X
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; X
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; X
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;
порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; X
повноваження посадових осіб емітента. X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій. X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій. X
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників). X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру: X
1) інформація про випуски акцій емітента; X
2) інформація про облігації емітента;
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;
4) інформація про похідні цінні папери емітента;
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі. X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента; X
3) інформація про зобов'язання емітента; X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції; X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції; X
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент. X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
26. Інформація вчинення значних правочинів.
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.
29. Річна фінансова звітність. X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою). X
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).
32. Твердження щодо річної інформації. X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду. X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
41. Основні відомості про ФОН.
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
45. Правила ФОН.
46. Примітки. X
Примітки У складi рiчної iнформацiї за 2020 рiк вiдсутнi:
п. 2 Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi - не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
п. 3 Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах - за звiтний перiод емiтент не приймав участь в iнших юридичних особах.
п. 4 Iнформацiя щодо корпоративного секретаря не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
п. 5 Iнформацiя про рейтингове агентство - за звiтний перiод емiтент не користувався послугами рейтингових агентств.
п. 6 Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента - оскiльки фiлiали або iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли вiдсутнi.
п. 7 Судовi справи емiтента - Iнформацiя про судовi справи не заповнено, оскiльки судовi справи, провадження за якими вiдкрито у звiтному роцi на суму 1 або бiльше вiдсоткiв активiв емiтента станом на початок року, стороною в яких виступає емiтент, а також судовi справи, рiшення за якими набрало чинностi у звiтному роцi, вiдсутнi.
п. 8 Штрафнi санкцiї емiтента - оскiльки штрафнi санкцiї вiдсутнi.


п. 10 2) Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення - не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
п. 10 3) Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента вiдсутня у зв'язку з тим, що засновником емiтента виступає держава, в особi Запорiзької обласної Ради народних депутатiв, яка станом на 31.12.2020 рiк акцiями Товариства не володiє.п. 11 4) Iнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента - так як у Товариствi всi акцiї є голосуючими.
п. 14 Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй - не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
п. 15 Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй - не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".п. 17 2) Iнформацiя про облiгацiї емiтента - так як Товариство випуск облiгацiй не здiйснювало.
п. 17 3) Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - iншi цiннi папери Товариством не випускалися.
п. 17 4) Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента - так як Товариство випуск похiдних цiнних паперiв не здiйснювало.
п. 17 5) Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв - не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
п. 17 6) Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду - так як Товариство протягом звiтного перiоду не придбавало власнi акцiї.
п. 18 Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) - не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
п. 19 Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента - емiтент iнших цiнних паперiв (крiм акцiй) не випускав.
п. 20 Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента - так як працiвники емiтента не володiють акцiями у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу.
п. 21 Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв - так як будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв Товариства не накладалися.

п. 23 Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами - так як у звiтному перiодi Товариство дивiденди не нараховувало та не виплачувало.п. 25 Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв - не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
п. 26 Iнформацiя вчинення значних правочинiв - не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
п. 27 Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть - не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
п. 28 Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть - не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".


п. 31 Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) - не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

п. 33 Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента - так як такi договори вiдсутнi.
п. 34 Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом - так як такi договори вiдсутнi.

п. 36 Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй - Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
п. 37 Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття (1-5) - так як Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

п. 38 Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття - так як Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
п. 39 Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв - так як Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
п. 40 Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв - так як Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
п. 41 Основнi вiдомостi про ФОН - так як Емiтент не здiйснював випуск сертифiкатiв ФОН.
п. 42 Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН - так як Емiтент не здiйснював випуск сертифiкатiв ФОН.
п. 43 Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН - так як Емiтент не здiйснював випуск сертифiкатiв ФОН.
п. 44 Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН - так як Емiтент не здiйснював випуск сертифiкатiв ФОН.
п. 45 Правила ФОН - так як Емiтент не здiйснював випуск сертифiкатiв ФОН.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Приватне акціонерне товариство "Український графіт"
2. Скорочене найменування (за наявності). ПрАТ "Укрграфiт"
3. Дата проведення державної реєстрації 27.09.1994
4. Територія (область) Запорiзька область
5. Статутний капітал (грн) 233958975.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0.000
8. Середня кількість працівників (осіб) 2140
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 27.90 ВИРОБНИЦТВО ІНШОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО УСТАТКОВАННЯ
23.20 ВИРОБНИЦТВО ВОГНЕТРИВКИХ ВИРОБІВ
23.99 ВИРОБНИЦТВО НЕМЕТАЛЕВИХ МІНЕРАЛЬНИХ ВИРОБІВ, Н. В. І. У.
10. Банки, що обслуговують емітента
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті ПАТ "Сітібанк"
2) МФО банку 300584
3) IBAN UA563005840000026000200400356
 
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті АТ "Райффайзен Банк Аваль"
5) МФО банку 380805
6) IBAN UA543808050000000026002570923

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Вищим органом управління ПрАТ "Укрграфіт" є Загальні збори акціонерів.
Наглядова рада є постійно діючим органом Товариства, який регулює та контролює діяльність Дирекції Товариства та здійснює захист прав акціонерів Товариства. Комітети Наглядової ради у Товаристві не утворюються.
Дирекція є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, що передбачає її відповідальність за реалізацію цілей, стратегії та політики Товариства.
Дирекція підзвітна Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді Товариства й організує виконання їх рішень.
Дирекція складається з Генерального директора та інших членів Дирекції (Директорів).
Загальне керівництво роботою Дирекції Товариства здійснює Генеральний директор, який скликає та веде засідання Дирекції, формує порядок денний засідань Дирекції Товариства, організує контроль за виконанням прийнятих Дирекцією рішень, здійснює інші дії по керівництву роботою Дирекції.
До компетенції Генерального директора відносяться усі питання діяльності ПрАТ "Укрграфіт" окрім тих, що згідно з чинним законодавством, Статутом Товариства або рішенням Загальних зборів акціонерів (вищого органу Товариства) віднесені до виключної компетенції іншого органу товариства.

Функції процесу управління діяльністю Товариства розподілені таким чином:

1. Генеральний директор забезпечує органiзацiю роботи Дирекцiї Товариства та здiйснює керiвництво її роботою у порядку, встановленому Статутом Товариства, рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради.
Генеральному директору безпосередньо пiдпорядкованi пiдроздiли, визначенi структурою ПрАТ "Укрграфiт", такi як виробничо-диспетчерський відділ та основні виробничі цеха, управління з технології і розвитку, центральна науково-дослідницька лабораторія, служба безпеки, служба охорони, юридичне управління, служба охорони працi, служба екології, управління зовнiшньоекономiчних зв'язкiв, управління з надзвичайних ситуацiй, відділ автоматизованих систем управління підприємством та iншi.

2. Технiчний директор здiйснює керiвництво процесом технiчного обслуговування та ремонтами устаткування, мереж, систем, планування й органiзацiї виробництва з урахуванням вимог охорони навколишнього середовища, керування розвитком технiчної бази.
Технiчному директору безпосередньо пiдпорядковуються пiдроздiли, визначенi структурою ПрАТ "Укрграфiт" такi як управління нагляду та ремонту будівель і споруд, управлiння ремонтами устаткування, управління головного енергетика, проектно-конструкторський відділ, відділ капітального будівництва та iншi.

3. Директор з економiки та фiнансiв здiйснює керiвництво органiзацiєю i удосконаленням фiнансово-економiчної дiяльностi пiдприємства, визначає напрямки розвитку пiдприємства у формуваннi фiнансової, кредитно-банкiвської, податкової i страхової полiтики, соцiальної i економiчної дiяльностi.
Директору з економiки та фiнансiв безпосередньо пiдпорядковуються функцiональнi вiддiли, що забезпечують фiнансово-економiчну дiяльнiсть, ведення облiку i розрахункiв на пiдприємствi, управління по роботі з персоналом та iншi.

4. Директор з якостi здiйснює керiвництво службою якостi, вiдповiдає за створення та ефективнiсть системи якостi, метрологiчної системи пiдприємства, ефективнiсть робiт по стандартизацiї й сертифiкацiї, контролю та випробуванням продукцiї, захисту iнтелектуальної власностi та iнформацiйного забезпечення.
До складу служби Директора з якостi входять вiддiл технічного контролю, відділ управління якістю і стандартизації, бюро інтелектуальної власності, випробувальна лабораторiя, відділ метрології та iншi.

5. Комерцiйний директор здiйснює керiвництво матерiально-технiчним постачанням, збутом продукцiї та транспортним обслуговуванням на пiдприємствi.
До складу служби Комерцiйного директора входять функцiональнi пiдроздiли з матерiально-технiчного забезпечення та реалiзацiї продукцiї, складське господарство, транспорт та iнше.

Пiдприємство не має дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
Середньооблікова кількість штатних працівників складає 2127 осіб (фонд оплати праці дорівнює 429031 тис. грн.). Працівники, які не перебувають в обліковому складі (позаштатні) - 13 осіб. Зменшення фонду оплати праці у 2020 році на 2,5%, за рахунок зменшення чисельності.
Сутність кадрового планування полягає в забезпеченні виробництва необхідною кількістю працівників потрібної кваліфікації.
У процесі актуалізації та змін виробничої програми уточнюється необхідність в кадрах, їхньої кваліфікації з метою забезпечення кожного технологічного процесу, як матеріальними ресурсами, так і персоналом необхідної кваліфікації; актуалізуються штатні розклади, чисельний і кваліфікаційний склад працівників підрозділів, фонд оплати праці.
Прийняті на підприємство робітники, що не мають необхідної професійної кваліфікації, або особи, що раніше не мали ніякої робочої професії, проходять навчання по програмі професійної первинної підготовки. Усього програм по різному навчанню на підприємстві - 175.
Перевірка знань здійснюється шляхом атестації працівників професій підвищеної небезпеки, знань робочої технологічної інструкції для основних технологічних робітників, контролерів відділу технічного контролю, лаборантів випробувальної та центральної науково-дослідницької лабораторії - не рідше одного разу на рік.
Щорічно керівники структурних підрозділів направляють в управління по роботі з персоналом заявки на проведення навчання своїх працівників за обліком: необхідності в навчанні іншим професіям, при впровадженні нового обладнання, вивчення проти аварійних ситуацій, вивчення й удосконалення технологічних процесів і системи менеджменту, обов'язкових вимог державних органів. На підставі аналізу заявок структурних підрозділів приймаються рішення про необхідність навчання працівників. Професійне навчання працівників на підприємстві проводиться викладачами з-поміж керівників, фахівців, кваліфікованих робітників з високими виробничими показниками.
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Найменування об'єднання: Українська асоціація якості
Місцезнаходження об'єднання: м. Київ, пр. Академіка Глушкова, 40
Це масова громадська організація, що поєднує на добровільних засадах громадян, трудові колективи підприємств, організацій, що зацікавлені в поліпшенні якості продукції та послуг, що беруть участь у рішенні проблем якості як в Україні, так і за кордоном. Головною метою асоціації є формування суспільної думки у галузі розвитку та використання методів та засобів забезпечення та підвищення якості життя громадян України. Фахівці асоціації надають консультативну допомогу підприємству з питань менеджменту якості, проведенню самооцінки підприємства по європейській моделі, надання документів на конкурси якості. ПрАТ "Укрграфiт" неодноразово запрошувало фахівців асоціації для проведення навчальних семінарів на підприємстві, а також бере участь у семінарах, міжнародних конференціях, проведених асоціацією.

Найменування об'єднання: Українська асоціація сталеплавильників
ПрАТ "Укрграфiт" бере участь в асоціації з 2002 року.
Асоціація сприяє розвитку, організації та виконанню робіт з підвищення техніко-економічного рівня сталеплавильного та суміжних з ним виробництва шляхом організації та виконання робіт з удосконалення діючих та розробці нових технологій, модернізації агрегатів та устаткування, поліпшення екологічних обставин з залученням національних та закордонних фінансових, технічних та інтелектуальних ресурсів.

Найменування об'єднання: Асоціація ливарників України
Місцезнаходження об'єднання: м. Київ, пр. Вернадського, 34, 1
ПрАТ "Укрграфіт" бере участь в асоціації з 2003 року.
Асоціація консолідує науково-технічний потенціал ливарників для сприяння удосконалення та технічному переозброєнню ливарного виробництва, створенню сприятливих умов для творчої роботи та для задоволення та захисту соціальних, економічних, творчих га інших загальних інтересів своїх членів.

Найменування об'єднання: Клуб якості Запорізької торгово-промислової палати
Місцезнаходження об'єднання: м. Запоріжжя, б. Центральний, 4
Клуб якості - добровільна організація підприємств - лідерів у сфері якості, створена для обміну, вивчення та застосування кращого досвіду по різним областям керування, включаючи системи якості по ISO 9001, питання екологічного менеджменту (ISO 14001) та професійної безпеки (OHSAS 18001). ПрАТ "Укрграфіт" бере участь у ділових зустрічах, презентаціях за участю визнаних фахівців в області якості, бере участь у навчальних семінарах.

Найменування об'єднання: Запорізький обласний союз промисловців та підприємців роботодавців "Потенціал"
Місцезнаходження об'єднання: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 162
ПрАТ "Укрграфіт" бере участь в УСПП "Потенціал" з 1991 року.
Запорізький обласний союз промисловців та підприємців "Потенціал" є неприбутковою громадською організацією, яка об'єднує за спільними інтересами на засадах рівноправності всіх членів, з метою представництва і захисту їх прав та інтересів, а також координації їх діяльності у формуванні державної та регіональної економічної та соціальної політики, сприянні вдосконаленню системи та відносин соціального партнерства.

Найменування об'єднання: Запорізька торгово-промислова палата (ЗТПП)
Місцезнаходження об'єднання: м. Запоріжжя, б. Центральний, 4
Основною задачею палати є надання послуг у сфері зовнішньоекономічної діяльності підприємствам. ЗТПП надає близько 65 видів послуг, затребуваних практично в кожній галузі народного господарства.
Основні види послуг, які ЗТПП надає підприємствам:
- експертиза якості товару;
- акредитація суб'єктів ЗЕД на митниці;
- оформлення митних декларацій;
- реєстрація об'єктів інтелектуальної власності та інші види послуг.
ПрАТ "Укрграфіт" є дійсним членом ЗТПП з 1987 року.
Послуги, які ЗТПП найбільш часто надає ПрАТ "Укрграфіт":
- експертиза якості товару;
- експертиза походження товару;
- присвоєння кодів УКТЗЕД;
- усні та письмові переклади з іноземних та на іноземні мови.

Найменування об'єднання: Асоціація Товарної Нумерації України "ДжiЕс1 Україна"
Місцезнаходження об'єднання: 04053, Україна, м. Київ, вул. Артема, 26
ПрАТ "Укрграфіт" бере участь в асоціації з вересня 2010 року. Асоціація Товарної Нумерації України "ДжiЕс1 Україна", що є членом Міжнародної асоціації "GSI Ukraine", має статус неприбуткової організації. Асоціація забезпечує належну реалізацію права ПрАТ "Укрграфіт" на участь у всесвітній системі товарної нумерації GSI.
Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності
Протягом звітного періоду спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами Товариство не проводило.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
ПрАТ "Укрграфіт" веде бухгалтерський облік господарської діяльності та її фінансових результатів згідно з Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999р. № 996-ХІУ, Національних стандартів бухгалтерського обліку та інших нормативних документів.
В Товаристві застосовується журнально-ордерна система бухгалтерського обліку. Для забезпечення дотримання вимог законодавчих та нормативних актів, договірної та фінансової дисципліни, достовірності обліку та звітності, на підставі якої відображаються всі господарські операції за звітний період, в єдиній системі поєднуються записи синтетичного та аналітичного обліків, порівнюються бухгалтерські звіти та баланси.
Фінансова звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності складається шляхом трансформації з внесенням коригувань, проведенням перекласифікації статей з метою достовірного представлення інформації згідно вимог МСФЗ.
В Товаристві у 2020 році застосовувалась амортизація основних засобів, нематеріальних активів по прямолінійному методу.
Товариство оцінює решту строку корисного використання основних засобів та нематеріальних активів щонайменше на кінець кожного фінансового року.
Припинення визнання основних засобів та будь-якої раніше визнаної їхньої істотної частини відбувається при вибутті або у випадку, коли в майбутньому не очікується отримання економічної вигоди від використання або реалізації такого активу.
До малоцінних необоротних матеріальних активів відносяться активи зі строком корисного використання більше одного звітного періоду та вартість яких не перевищує вартісний критерій, встановлений Податковим кодексом України з нарахуванням по них амортизації:
бібліотечний фонд - в розмірі 100% вартості в першому місяці використання об'єкта;
МНМА - в розмірі 100% вартості при передачі в експлуатацію;
інші МНМА - по прямолінійному методу.
Довгострокові інвестиції оцінені за собівартістю, тому що підприємство володіє незначною частиною голосів і не має суттєвого впливу на об'єкт інвестування.
До складу інвестиційної нерухомості віднесені будівлі та приміщення, утримувані з метою отримання орендних платежів, а не для використання у наданні послуг чи для адміністративних цілей.
Запаси підприємства включають виробничі запаси, незавершене виробництво, готову продукцію, товари. Запаси оцінюються за меншою з двох сум: фактичною вартістю або чистою вартістю реалізації. Чиста вартість реалізації являє собою прогнозовану ціну реалізації в ході звичайної господарської діяльності за вирахуванням будь-яких очікуваних майбутніх витрат, пов'язаних з доведенням продукції до готовності та її реалізацією.
Фактична вартість запасів включає витрати на придбання, витрати на переробку та інші витрати, що забезпечують поточне місце знаходження і стан запасів.
При списанні у виробництво чи іншому вибутті підприємство оцінює запаси за середньозваженою вартістю. Оцінка товарів у роздрібній торгівлі здійснюється по методу роздрібних цін.
Залишки незавершеного виробництва включають прямі та накладні витрати. Облік витрат на виробництво здійснюється попередільним методом.
Дохід від реалізації продукції та виконання послуг визначався відповідно до методу нарахувань при відвантаженні продукції та фактичного надання послуг.
Витрати на дослідження відносяться на поточні витрати в періоді, якому вони були понесені.
Забезпечення визнаються, коли в результаті певної події в минулому Товариство має юридичні або добровільно взяті на себе зобов'язання, для врегулювання яких з великим ступенем імовірності буде потрібний відтік ресурсів, які втілюють у собі майбутні економічні вигоди, і суму зобов'язання можна достовірно оцінити. Забезпечення оцінюються за поточною вартістю, виходячи з найкращої оцінки витрат, необхідних для врегулювання поточних зобов'язань на кінець звітного періоду.
Товариство резервувало кошти на забезпечення виплат відпусток, пенсійних забезпечень за списками №1 та №2, забезпечення по колективної угоді та сумнівних боргів. Резерв сумнівних боргів нараховується виходячи із платоспроможності окремих покупців.
Товариство здійснює виробництво продукції та продаж її в Україні та за кордоном, що являє собою один операційний сегмент, що надає звітність. Товариство здійснює моніторинг операційних результатів діяльності підприємства як одного бізнес-сегменту для цілей прийняття рішень щодо розподілу ресурсів та оцінки результатів діяльності.
Витрати на позики, безпосередньо пов'язані з придбанням, будівництвом або виробництвом активу, який через необхідність вимагає тривалого часу для його підготовки до планового використання або до продажу, капіталізуються як частина собівартості такого активу. Всі інші витрати на позики відносяться на витрати в тому звітному періоді, в якому вони були понесені.
Податковий облік здійснюється згідно з Податковим кодексом України.
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;

1. Основні види продукції або послуг, які виробляє чи надає емітент,
за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу
за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та
грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо
надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту
в загальному обсязі продажів.

ПрАТ "Укрграфіт" виробляє вуглеграфітову продукцію, орієнтуючись на різні області металургійної промисловості: сталеплавильну, сталеливарну, феросплавну, алюмінієву, титаномагнієву та інші. А саме:
Основні види продукції, що виробляє та реалізує підприємство, за рахунок продажу яких отримано 10 або більше відсотків доходу є:
- електроди вугільні та інші вироби з графіту чи матеріалів вуглецевих інших для використання в електротехніці. Обсяг виробництва за 2020 рік складає 15138 т на суму 1082504 тис. грн.;
- графіт штучний; графіт колоїдний або напівколоїдний; вироби з графіту чи інших форм вуглецю, у вигляді напівфабрикатів. Обсяг виробництва за 2020 рік складає 28701 т на суму 460607 тис. грн.
Електроди вугільні та інші вироби з графіту чи матеріалів вуглецевих інших розподіляються на:
Електроди графітовані рядові, рядові просочені, спеціальні, спеціальні просочені марок ЕГ, ЕГП, ЕГС, ЕГСП, діаметром від 75 мм до 710 мм та довжиною до 2700 мм.
Бруси графітовані та аноди для магнієвої промисловості різних марок, конфігурацій та комплектності відповідно до узгоджених креслень перерізом до 660х200 мм та довжиною до 2250 мм.
Продукцію для алюмінієвих електролізерів - блоки подові, бокові та кутові різних марок та конфігурацій (за кресленнями замовника, перерізом до 490х720 мм та довжиною до 3980 мм).
Середньо реалізаційна ціна становить 70945 грн/т та залежить від асортименту продукції в даній групі товарів.
Графіт штучний; графіт колоїдний або напівколоїдний; вироби з графіту чи інших форм вуглецю розподіляються на:
Маси електродні марок "А", "Б" та "С":
- дрібно-брикетну електродну масу (ДБЕМ), що виробляється трьох розмірів: (105х90х70) мм, (75х80х60) мм та (30х50х60) мм;
- великоблочну циліндричну електродну масу (ВБЕМ) - виробляється діаметрами 400, 500, 550, 600, 900 мм та висотою 500, 850, 910, 1000 мм. Маси вуглецеві холодно-набивні - марок МХД і МХТД, гаряче-набивна - марки МУТ, та маса вуглецева пастоподібна - марки МУП.
Масу подову холодно-набивну марки - МХНП.
Конструкційні вироби з матеріалу різних марок на основі вуглецю - плити, пластини, тиглі, електроди, струмопідводи, нагрівачі, труби та інше (відповідно до креслень замовника).
Навуглецювачі різних марок на основі коксу та антрациту.
Середньо реалізаційна ціна становить 16524 грн/т та залежить від асортименту продукції в даній групі товарів.
Зростання або зменшення ціни на продукцію диктуються кон'юнктурою ринку, що включає в собі: ціну на сировину, попит та пропозицію, інколи політичну ситуацією в країні, та інші фактори.
Загострення конкуренції внаслідок демпінгових дій виробником електродів - КНР призвело, починаючи з другої половини 2019 року, до стрімкого зниження цін на електроди. У 2020 році негативні чинники посилилися через економічну ситуацію, спричиненою епідемію COVID-19.
Найбільш значущими для підприємства, як і в попередньому до звітного періоду, залишились ринки СНД, ЄС, США.
Сума реалізації на експорт за звітний період складає 1149153 тис. грн., що становить 69 % від загального обсягу реалізації продукції.


2. Перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання
послуг.

В результаті кризи в металургійній галузі та пандемії через COVID-19 відбулося уповільнення світових виробничих потоків, у тому числі падіння виробництва і споживання сталевої продукції в більшості країн світу.
Зниження попиту на металургійну продукцію в цілому та часткових зупинок металургійних заводів призвели до того, що споживання вуглеграфітової продукції на світових ринках також падає.
Одним із основних видів продукції, що виробляє підприємство, залишаються графітовані електроди різних марок. Частка продаж графітованих електродів від загального обсягу реалізації в грошовому виразі складає близько 57 %.
Загострення цінової конкуренції та зупинка багатьох виробників титану, магнію та деяких феросплавних підприємств визначили зменшення попиту на маси, а також на графітовані аноди для магнієвої промисловості. Частка продажу електродної маси від загального обсягу реалізації в грошовому виразі складає близько 23 %.


3. Залежність від сезонних змін.

Діяльність ПрАТ "Укрграфіт" не залежить від сезонних змін.


4. Основні ринки збуту та основні клієнти.

Споживачами вуглеграфітової продукції є підприємства металургійної промисловості: сталеплавильні, сталеливарні, феросплавні, алюмінієві, титаномагнієві та інші.
На протязі звітного року підприємство здійснювало проведення моніторингу ринка на предмет задоволення споживачів продукцією відповідної якості.
Проведення поступової модернізації устаткування для удосконалення якісних характеристик вуглеграфітової продукції надало можливість виготовляти вироби конкурентоспроможні на світовому ринку. Як наслідок, близько 69% обсягу продажу було орієнтовано на зовнішній ринок, у країни СНД, Західної та Центральної Європи, Америки, Близького та Середнього Сходу, Африки.


5. Основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення
ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків
збуту.

Металургія - індикатор економіки і стабільності. В результаті уповільнення світових виробничих потоків, зокрема через економічні війни США і Китаю, криза в металургійній галузі набрала суттєвих обертів на світових ринках. Епідемія COVID-19 спровокувала глобальний економічний спад, який призвів до падіння виробництва і споживання сталевої продукції в більшості країн світу.
Зважаючи на зниження попиту на металургійну продукцію в цілому та часткових зупинок металургійних заводів, споживання вуглеграфітової продукції на світових ринках також падає.
Знижений попит на вуглеграфітову продукцію на фоні надлишкових дешевих пропозицій на ринку , призводить не тільки до падіння фінансових показників провідних виробників вуглеграфітової продукції, але і змушує деяких з них закривати частину своїх виробництв (в т.ч. європейські заводи). Додатково 2020 рік можна охарактеризувати, як рік, який має багато показників ризиків. Пандемія COVID-19 посилила нестабільність економічної та політичної ситуації, призвела до підвищення темпів інфляції, коливань національної валюти по відношенню до основних іноземних валют,тощо.
Основні ризи в діяльності підприємства є:
- ризик економічної і політичної нестабільності;
- велика конкуренція та нестабільність попиту в металургійній галузі, а також зупинка багатьох виробників електросталі;
- загострення цінової конкуренції через падіння попиту на ринку вуглеграфітової продукції.
Незважаючи на існуючу невизначеність, пов'язану із зміною економічної ситуації та песимістичними прогнозами розвитку світової та національної економіки в період пандемії CОVID-19, підприємство планує продовжувати свою діяльність на безперервній основі.
Першорядними питаннями для збереження конкурентоспроможного стану ПрАТ "Укрграфіт" на ринку є:
- у виробництві - збалансованість випуску всіх видів вуглеграфітової продукції, постійна робота над ресурсозбереженням та скорочення питомих витрат на одиницю продукції;
- у технології виробництва - розвиток та вдосконалення технології виробництва, розробка нових видів продукції;
- у реалізації продукції - стабільність якості продукції, та забезпечення необхідного рівня споживчої цінності продукції;
- у роботі на ринку - активна маркетингова політика, спрямована на збереження кожного існуючого споживача та залучення нових, за рахунок стабільного іміджу та дбайливого ставлення до кожного підприємства - споживача.
ПрАТ "Укрграфіт" виробляє вуглеграфітову продукцію, орієнтуючись на різні галузі металургійної промисловості, а саме: сталеплавильну, сталеливарну, феросплавну, алюмінієву, титаномагнієву та інші.
Для кожного сегмента споживачів призначено певний товарний асортимент вуглеграфітової продукції, виділений на ПрАТ "Укрграфіт" в окремі товарні напрямки з метою підвищення керованості та найкращого задоволення потреб споживачів.
ПрАТ "Укрграфіт" виробляє вуглецеву та графітовану продукцію, маючи для цього, практично, окремі, але альтернативні виробничі лінії, що забезпечує високу стабільність виробництва, при можливості будь-якого балансування оптимальними обсягами випуску різних видів продукції в залежності від попиту ринку. На підприємстві впроваджена та успішно функціонує сучасна система управління, сертифікована на відповідність чотирьом міжнародним стандартам, що дає гарантії відповідності якості продукції, яка постачається, вимогам споживачів.


6. Канали збуту й методи продажу, які використовує емітент.

ПрАТ "Укрграфіт" активно працює на світовому ринку, широко співпрацюючи з країнами СНД і дальнього зарубіжжя.
Продукція відвантажується майже у 30 країн світу, у тому числі в США, ОАЕ, Єгипет, Ізраїль, Німеччину, Великобританію, Румунію, Туреччину, Словенію, Швецію, Польщу, Італію, у країни СНД та інші.
Частка експорту у загальному обсязі у 2020 році склала близько 69 %.

Підприємство не має своїх філій та дистриб'юторської мережі, тому здійснення комерційних операцій по збуту відбувається шляхом укладання прямих договорів/контрактів зі споживачами вуглеграфітової продукції та договорів з посередниками як по території України так і зарубіжжя. Така схема збуту по широкому територіальному охопленні, роботі на декількох сегментах паралельно, здебільшого виправдовує себе, дозволяючи підприємству більш оперативно реагувати за зміну попиту, цінову політику та кон'юнктуру ринку.


7. Джерела сировини, їх доступність та динаміка цін.

УУ 2020 році основні види сировини були такі як:
- кокс смоляний,
- вугілля кам'яне (антрацит),
- пек кам'яновугільний електродний.

Для виробництва електродної продукції сировина надходила відповідно з договорами та контрактами, укладеними з постачальниками з різних регіонів нашої країни та зарубіжжя.
У 2020 році було завезено сировини близько 60 тис.тонн.

Основні джерела сировини:
- кокс смоляний
VKG OIL AS, Естонія;
- вугілля кам'яне(антрацит)
АТ "Сибірський антрацит", РФ,
ТОВ "Інтеркоалтрейдінг", Україна;
DTEK Trading SA, Швейцарія;
- пек кам'яновугільний електродний
ПрАТ "Авдіївський коксохімічний завод", Україна;
Rain Carbon Poland Sp.zo.o, Польща;
Carbon Construction & Trading Limited, Шотландія.

Динаміка цін:
Ціни на сировину диктуються кон'юнктурою ринку та залежать від збалансованості попиту та пропозицій. Глобальний економічний спад, що призвів до падіння обсягів промислового виробництва, не міг не торкнутися цін на сировину. Після значного підвищення цін у 2018-2019 роках, протягом 2020 року ціни на основні види сировини поступово зменшувались у доларовому еквіваленті, а в гривневому еквіваленті:
- ціни на вугілля кам'яне, антрацит, пек кам'яновугільний електродний зменшились до 9%;
- ціни на кокс смоляний залишились без змін внаслідок девальвації гривні.
- кокс нафтовий голкової структури підприємство не закуповувало, виробництво продукції проводилось із залишків сировини (пов'язано з падінням обсягів продаж).


8. Особливості стану розвитку галузі виробництва,
в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових
технологій, нових товарів, його становище на ринку.

Велика конкуренція та нестабільність попиту в металургійній галузі, стабільно високі ціни на енергоносії та сировину змушує ПрАТ "Укрграфіт" активно займатися пошуком і впровадженням нових технологічних рішень, які дозволяють освоювати нові марки та види продукції, що будуть затребувані споживачами на діючих та перспективних ринках збуту.
Але впровадження нових технологій та нових видів продукції має інерційний характер, обумовлений великими об'ємами інвестицій. Необхідно враховувати також наявність певного лагу у часі на отримання репутаційного бонусу у споживача після покращення якісних характеристик продукції через його консерватизм.
ПрАТ "Укрграфіт" має відповідну стратегію поводження на ринку, орієнтовану на диверсифікованість ризиків попиту та впровадження енергозберігаючих технологій, а саме:
- підприємство виробляє вуглеграфітову продукцію, орієнтуючись на різні області металургійної промисловості: сталеплавильну, феросплавну, алюмінієву, титаномагнієву та інші, маючи в асортименті як продукцію з коротким, так і з тривалим терміном експлуатації;
- збутова політика орієнтована на споживача,на диверсифікованість ризиків за рахунок розподілу збуту продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках;
- вуглецева і графітована продукція підприємства виготовляється на незалежних виробничих лініях, що забезпечують можливість балансування оптимальними обсягами випуску різних видів продукції в залежності від попиту на ринку;
- на підприємстві інтегрована й успішно функціонує сучасна система управління, сертифікована на відповідність чотирьом міжнародним стандартам, що дає гарантії відповідності якості продукції, що постачається, вимогам споживачів;
- підприємство має чітку політику інвестування коштів в енергозберігаючі технології і технічне переобладнання підприємства.
Незалежно від намірів та дій підприємства у сучасних умовах загострення конкуренції на світовому ринку, необхідна підтримка з боку держави, а саме:
- створення сприятливих умов розвитку внутрішнього ринку;
- захист і розвиток вітчизняного виробника;
- введення спеціальних тарифів для енергоємних підприємств;
- законодавча і кредитна підтримка впровадження новітніх та енергозберігаючих технологій.


9. Конкуренція в галузі, особливості продукції (послуг) емітента.

Основними конкурентами ПрАТ "Укрграфіт" на ринку графітованої і вугільної продукції є наступні виробники:

- "Енергопром - Менеджмент", Росія:
"ЕПМ-Новосибірський електродний завод", Росія;
"ЕПМ-Новочеркаський електродний завод", Росія;
- "Челябінський електрометалургійний комбінат", Росія;
- "Казвуглець", Казахстан;
- "Нікопольський завод феросплавів", Україна.

Виробники Японії:
- "Nіppon Carbon";
- "SEC";

Виробники з підприємствами в Європі:
- "Tokaі Cobex", Німеччина, Польща.
- "Tokaі Carbone Savoіe" Франція.
- "Graftech", Іспанія, Франція;
- "Elkem Carbon", Норвегія, ПАР;
- "Showa Denko", Німеччина, Іспанія та інші;
- "Bawtry Carbon", Англія;
- "RHEІNFELDEN Carbon" Німеччина;
- "VUM", Словаччина;
- "Tokaі Erftcarbon", Німеччина;

- Виробники Китаю:
- "CІMM Group";
- "Fangda Carbon New Materіal";
- "Gongyі Anzheng Refractorіes";
- "Anssen Metallurgy Group";
- "Shanghaі Lіanhe Carbon Company";
- "BEІJІNG LY METALSS MІNІNG";
- "Topfly Materіal";
- "Haіhan Іndustry";

Виробники Індії:
- "HEG";
- "GІL".


10. Перспективні плани розвитку емітента.

Велика конкуренція на ринку споживання вуглеграфітової продукції обумовлюють необхідність інвестування коштів в енергозберігаючі технології та технічне переобладнання підприємства.
За останні роки, відповідно до своєї стратегії, підприємство займається переобладнанням технологічного ланцюга виробництва графітованих електродів.
Визначені та реалізуються стратегічні плани розвитку підприємства, що забезпечать його конкурентоспроможність в майбутньому.
Основним напрямком діяльності підприємства на 2021 рік є продовження роботи з модернізації випалювального переділу.


11. Кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів,
що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання.

Фактична кількість постачальників сировини у 2020 році, що займають більше 10% в загальному обсязі постачання:
- кокс смоляний - 1;
- вугілля кам'яне (антрацит) - 3;
- пек кам'яновугільний електродний - 3.
У 2020 році постачальників матеріалів, у яких об'єм постачання перевищує 10% від загального обсягу постачання, не було.


12. Товариство не здійснює свою діяльність в інших країнах.
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування
Рух активів протягом останніх п'яти років.

1. Надходження основних засобів:
2016 рік - 13 646 тис. грн.,
2017 рік - 341 825 тис. грн.,
2018 рік - 61 072 тис. грн.,
2019 рік - 100 131 тис. грн.,
2020 рік - 161 540 тис. грн.


Вибуття основних засобів:
2016 рік - 2 697 тис. грн.,
2017 рік - 18 246 тис. грн.,
2018 рік - 3 253 тис. грн.,
2019 рік - 7 712 тис. грн.
2020 рік - 6 262 тис. грн.

2. Надходження запасів:
2016 рік - 680 136 тис. грн.,
2017 рік - 1 429 934 тис. грн.,
2018 рік - 2 281 036 тис. грн.,
2019 рік - 2 034 259 тис. грн.
2020 рік - 949 082 тис. грн.

Вибуття запасів:
2016 рік - 803 615 тис. грн.,
2017 рік - 1 483 574 тис. грн.,
2018 рік - 2 123 683 тис. грн.,
2019 рік - 1 728 207 тис. грн.
2020 рік - 1 044 423 тис. грн.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

1. Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні
правочини емітента щодо них.

Всього основні засоби: (тис. грн.)
На 31.12.2019 року на початок періоду:

Виробничого призначення: 884 497
- будівлі та споруди: 326 003
- машини та обладнання: 486 224
- транспортні засоби: 21 457
- земельні ділянки: 40 893
- інші: 9 920

Невиробничого призначення: 3 031
- будівлі та споруди: 593
- машини та обладнання: 1 360
- транспортні засоби: 0
- земельні ділянки: 0
- інвестиційна нерухомість: 0
- інші: 1 078

Усього: 887 528

На 31.12.2020 року на кінець періоду:

Виробничого призначення: 968 844
- будівлі та споруди: 338 484
- машини та обладнання: 557 082
- транспортні засоби: 22 563
- земельні ділянки: 40 893
- інші: 9 822

Невиробничого призначення: 2 824
- будівлі та споруди: 564
- машини та обладнання: 1 208
- транспортні засоби: 0
- земельні ділянки: 0
- інвестиційна нерухомість: 0
- інші: 1 052

Усього: 971 668

Основні засоби відображаються за собівартістю за вирахуванням накопиченого зносу та/або, за наявності, накопичених збитків від зменшення корисності. Така собівартість включає витрати, пов'язані з заміною частини основних засобів, та витрати на позики для довгострокових будівельних проектів, якщо вони відповідають критеріям визнання. При необхідності періодичної заміни істотних частин основних засобів Товариство припиняє визнавати замінену частину та визнає нову частину з власним строком корисного використання та амортизацією. Аналогічно, при проведенні основних технічних оглядів витрати на їх проведення визнаються у складі балансової вартості основних засобів як вартість заміни, якщо дотримано всіх необхідних для такого визнання критеріїв. Усі інші витрати на ремонт і технічне обслуговування визнаються у дохід прибутках та збитках в момент їх понесення.
У 2020 році нарахування амортизації провадилось відповідно до п. 138.3 ст. 138 Податкового Кодексу України. Залишкова вартість основних засобів, строки корисного використання та методи нарахування амортизації переглядаються та коригуються в кінці кожного фінансового року. У 2020 році була нарахована амортизація в сумі 76054 тис. грн., у тому числі по об'єктам промислового призначення - 75 707 тис. грн., по об'єктам непромислового призначення - 347 тис. грн. Термін користування основних засобів за основними групами становить: будівлі та споруди - від 1 до 74 років, машини та обладнання - від 1 до 29 років, транспортні засоби від 1 до 11 років, інструменти, прилади - від 1 до 23 років, інші основні засоби - від 2 до 21 років. Ступень зносу основних засобів станом на 31.12.2020 року за основними групами становить: будівлі та споруди - 28,4 %, машин та обладнання - 38,3 %, транспортні засоби - 40,4 %, інструменти, прилади-68,3 %, інші основні засоби - 17,2 %.
у 2020 році в оперативній оренді знаходились приміщення в будівлях, частина майнового комплексу. Вартість основних засобів, переданих в операційну оренду станом на 31.12.2020 року, становить 740 тис. грн. Вартість основних засобів, взятих Товариством в операційну оренду станом на 31.12.2020 року, становить 100 тис. грн. Вартість суттєвих оновлень або удосконалень основних засобів капіталізується. Витрати на обслуговування, поточний та капітальний ремонт відносяться на витрати поточного періоду. Прибутки та збитки від вибуття основних засобів включаються в Звіт про фінансові результати підприємства.


2. Виробничі потужності та ступінь використання обладнання.

Виробництво: Використання виробничих
потужностей, %

Графітовані електроди 45
Катодні та вугільні доменні блоки 17
Маса електродна та інші 34


3. Спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів.

Дані про спосіб утримання активів підприємства станом на 31.12.2020 р.
Активи підприємства, що знаходяться на балансі - 4 638 618 тис. грн.
Залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються - 15 134 тис. грн.
Первісна вартість основних засобів, переданих у заставу - 75 672 тис.грн.;
Введено в експлуатацію основних засобів за 2020р. - 161 540 тис.грн.
Активи на забалансових рахунках - 1 038 тис. грн., у тому числі:
- орендовані необоротні активи - 100 тис.грн.
- активи на відповідальному збереженні - 665 тис.грн.
- раніше списані активи - 273 тис.грн.
Основні засоби ПрАТ "Укрграфіт" знаходяться у м.Запоріжжя та м.Київ.


4. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів
підприємства.

Робота з охорони навколишнього природного середовища на ПрАТ "Укрграфіт" провадиться у відповідності з вимогами природоохоронного законодавства України і вимогами міжнародного стандарту ІSO 14001.
Вплив підприємства на навколишнє середовище відбувається в наступних напрямках:
- забруднення атмосферного повітря;
- забруднення водних ресурсів;
- утворення відходів підприємства.
В зазначених напрямках впливу на підприємстві розроблені і підтримуються в актуалізованому стані всі необхідні документи:
- інвентаризація джерел викидів, проект гранично припустимих скидань, інвентаризація відходів виробництва:
- дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, дозвіл на спец водовикористання.

1. Забруднення атмосферного повітря
Найбільший внесок у формування валового викиду забруднюючих речовин в атмосферне повітря (оксиду вуглецю і пилу) надає наступне технологічне обладнання - печі.
2. Забруднення водних об'єктів
Для охолодження устаткування на ПрАТ "Укрграфіт" використовується замкнений цикл водопостачання.
Для підживлення оборотної системи використовується дніпровська вода, яка відбирається від колектора Запоріжсталь і зливові води з території після проходження очищення в очисних спорудженнях зливових вод.
Підприємство має два випуски зливових вод у р. Дніпро, обладнаних очисними спорудами з очищення зливових стоків.

3. Утворення й утилізація відходів
На ПрАТ "Укрграфіт" основні технологічні процеси є безвідходними. Побічні матеріали, які утворюються в процесі виробництва, а також, уловлені апаратами очищення вуглецеві матеріали, використовуються у виробництві або реалізуються стороннім споживачам, як порошкоподібний продукт виробництва, і, відповідно до Закону України "Про відходи", не є відходом.
На підприємстві організовані збір і передача ряду відходів, як вторинні ресурси: макулатура (паперова і картонна), обрізки поліетилену, що були в експлуатації, м'які контейнера типу Біг-Бег, бій скла та інше.

Підприємством вчасно й у повному обсязі здійснюються передбачені законодавством платежі за забруднення навколишнього природного середовища.


5. Плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних
засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі
вже зроблених, методи фінансування, прогнозні дати початку та закінчення
діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її
завершення.

Тенденції та ситуація на ринку обумовлюють необхідність інвестування коштів в технічне переобладнання підприємства та автоматизацію виробництва, шляхом заміни застарілого, фізично та морально зношеного обладнання на нове високотехнологічне, автоматизоване, енергозберігаюче обладнання.
Впровадження нових технологій та технічне переобладнання підприємства потребує великий об'єм інвестицій, тому провадиться поступово. Основним напрямком діяльності підприємства на 2021 рік є продовження роботи з модернізації випалювального переділу, фінансування якого провадиться за рахунок власних обігових коштів. Орієнтовна вартість проекту в цілому - 34 млн. дол. США.
Введення нової техніки дасть можливість в майбутньому зменшити витрати на виробництво, покращити якісні характеристики продукції, тим самим створивши її більш конкурентоспроможною та зменшити шкідливий вплив на довкілля.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
Головні проблеми, що негативно впливають на діяльність підприємства:
- знижений попит на вуглеграфітову продукцію на фоні надлишкових дешевих пропозицій на ринку в результаті уповільнення світових виробничих потоків;
- невизначеність, пов'язана із зміною економічної ситуації та песимістичними прогнозами розвитку світової та національної економіки в період пандемії CОVID-19;
- нестабільність економічної та політичної ситуації, яка призвела до підвищення темпів інфляції, коливань національної валюти по відношенню до основних іноземних валют

Українське законодавство й нормативні акти, що регулюють сферу оподаткування та інші аспекти діяльності Товариства, включаючи валютний контроль і митне законодавство, постійно змінюються. Положення законів і нормативних документів зазвичай є нечіткими, і трактуються по-різному місцевими, регіональними й державними органами, а також іншими урядовими установами. Випадки розбіжностей у трактуванні законодавства є непоодинокими. Товариство вважає, що інтерпретація ним положень законодавства, що регулюють діяльність Товариства, є правильною і дотримається всіх нормативних положень.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Фінансова політика емітента була спрямована на забезпечення:
- потреб операційної діяльності в умовах глобального економічного спаду;
- капітальних вкладень в технічне переобладнання підприємства.
Основне фінансування операційної діяльності здійснювалось за рахунок власних коштів. Політика по управлінню капіталом була направлена на підтримку та забезпечення оптимальної структури капіталу для здійснення господарської діяльності. Робочого капіталу достатньо для поточних потреб емітента.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Відсутні договори (контракти) по яким на кінець звітного періоду зобов'язання виконані не в повному обсязі.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Загострення цінової конкуренції, зупинка багатьох виробників електросталі в світі наприкінці 2019 та у 2020 роках, призвели до скорочення для ПрАТ "Укрграфіт" ємності зовнішніх ринків збуту, поставило під загрозу втрати частини зовнішніх постачальників сировини через скорочення обсягів її закупівлі, змусило керівництво підприємства формувати нову збутову політику на ринку графітованих електродів в умовах стрімкого падіння попиту на ринку вуглеграфітової продукції в світі.
Основними стратегічними цілями ПрАТ "Укрграфіт" є:
- забезпечення безперервної роботи виробництва, з метою збереження виробничих, трудових і інших активів;
- максимальне збереження ринків збуту електродів та частки підприємства на них;
- забезпечення споживачів металургійних галузей високоякісними вуглеграфітовими виробами з урахуванням різноманітних асортиментних товарних напрямків;
- розробка та впровадження інноваційних технологій виробництва та нової продукції з урахуванням перспективних ринкових потреб;
- продовження впровадження енергозберігаючих технологій та модернізація підприємства з метою підвищення конкурентної здатності (а саме, покращення якісних характеристик продукції та зниження питомих витрат);
- збереження та розвиток ресурсної бази підприємства.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
Дослідження та нові розробки здійснюються у відповідності зі стратегічними цілями підприємства та реалізуються у довгостроковому плані технічного розвитку, річних планах підвищення конкурентоспроможності, проектування і модернізації техніки та продукції.
В останні роки підприємство займається переобладнанням технологічного ланцюга виробництва графітованих електродів та ніпелів до них для металургійної промисловості.
На підприємстві "Укрграфіт" здійснено запуск нових станків по механічній обробці графітованих електродів, що використовуються у сталеливарних агрегатах. Впровадження нових станків дозволило підвищити та стабілізувати якісні характеристики електродів.
Обсяг витрат на дослідження, інноваційну діяльність та розробки за 2020 рік складає 5,5 млн. грн.

Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
ПрАТ "Укрграфіт" сертифіковане на відповідність міжнародним стандартам ІSO 9001:2015, ІSO 14001:2015, ISO 45001:2018, ІSO 50001:2018. Випробувальна лабораторія акредитована на відповідність ДСТУ ІSO/ІЕС 17025:2006.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління Структура Персональний склад
Загальні збори акціонерівАкціонери
Intergraphite Holdings Company Limited (23,98411%);
C6 SAFE GROUP LIMITED (72,03942%).
Наглядова радаГолова та члениГолова Наглядової ради - Бондаренко Анатолій Васильович;
Член Наглядової ради - Петров Борис Федорович;
Член Наглядової ради - представник акціонера - Компанії "С6 СЕЙФ ГРУП ЛІМІТЕД" [C6 SAFE GROUP LIMITED] - Казначеєв Костянтин Володимирович.
ДирекціяГолова та члениГенеральний директор - Кутузов Сергій Володимирович;
Директор з економіки та фінансів - Бондар Людмила Вікторівна;
Технічний директор - Павелко Олександр Володимирович;
Комерцiйний директор - Сумський Максим Віталійович;
Директор з якостi - Довбня Сергiй Олексiйович.

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента


1. Посада.Генеральний директор
2. Прізвище, ім’я, по батьковіКутузов Сергiй Володимирович
3. Рік народження.1955
4. Освіта.Вища. ДДУ, ф-т "Двигуни лiтальних апаратiв", ЗТУ, ф-т "Фiнанси", кандидат технiчних наук.
5. Стаж роботи (років).48
6. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав.Приватне акціонерне товариство "Український графіт" 00196204 Генеральний директор
7. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.28.04.2020 на 1 рік
8. Опис.
Дирекція є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, що передбачає її відповідальність за реалізацію цілей, стратегії та політики Товариства. Загальне керiвництво роботою Дирекцiї ПрАТ "Укрграфiт" здiйснює Генеральний директор. До компетенцiї Генерального директора вiдносяться усi питання дiяльностi ПрАТ "Укрграфiт" окрiм тих, що згiдно з чинним законодавством, Статутом Товариства або рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (вищого органу Товариства) вiднесенi до виключної компетенцiї iншого органу Товариства. Iншi посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Уиови винагороди Генерального директора визначаються у трудовому контракті, укладеному з Товариством в особі Голови Наглядової ради. Винагороду в натуральній формі не отримує. Перелiк попереднiх посад, які особа обіймала протягом останніх п`яти років: ПрАТ "Укрграфiт" - Генеральний директор. Загальний стаж роботи - 48 років. Посадова особа немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
1. Посада.Директор з економiки та фiнансiв
2. Прізвище, ім’я, по батьковіБондар Людмила Вiкторiвна
3. Рік народження.1961
4. Освіта.Вища. ЗДIА, ф-т "Промислове та цивiльне будiвництво"; ЗТУ, ф-т "Фiнанси"
5. Стаж роботи (років).42
6. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав.Приватне акціонерне товариство "Український графіт" 00196204 Директор з економіки та фінансів
7. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.28.04.2020 на 1 рік
8. Опис.
Директор з економiки та фiнансiв є членом Дирекцiї, який здiйснює керiвництво та координацiю фiнансово-економiчної дiяльностi пiдприємства; визначає напрямки розвитку пiдприємства у формуваннi фiнансової, цiнової, кредитно-банкiвської, податкової та страхової полiтики, соцiальної дiяльностi органiзацiї та удосконалення бухгалтерського облiку та iнше. Iншi посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Винагороду отримує у вигляді заробітної плати згідно штатного розкладу та положень з оплати праці Товариства. Винагороду в натуральній формі не отримує. Перелiк попереднiх посад, які особа обіймала протягом останніх п`яти років: ПрАТ "Укрграфiт" - Директор з економiки та фiнансiв. Загальний стаж роботи - 42 роки. Посадова особа немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
1. Посада.Технiчний директор
2. Прізвище, ім’я, по батьковіПавелко Олександр Володимирович
3. Рік народження.1972
4. Освіта.Вища. ЗДIА, ф-т "Чорна металургiя"
5. Стаж роботи (років).29
6. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав.Приватне акціонерне товариство "Український графіт" 00196204 Головний інженер
7. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.28.04.2020 на 1 рік
8. Опис.
Технічний директор є членом Дирекцiї, який здiйснює керiвництво процесом виробництва продукцiї i технiчного обслуговування устаткування; планує органiзацiю виробництва з урахуванням вимог охорони навколишнього середовища; здiйснює науково-технiчну полiтику та перспективи розвитку пiдприємства; забезпечує постiйне пiдвищення ефективностi виробництва та iнше. Iншi посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Винагороду отримує у вигляді заробітної плати згідно штатного розкладу та положень з оплати праці Товариства. Винагороду в натуральній формі не отримує. Перелiк попереднiх посад, які особа обіймала протягом останніх п`яти років: ПрАТ "Укрграфiт" - начальник змішувально-пресового цеху нафтових вугільних заготівок №2, головний інженер, Технічний директор. Загальний стаж роботи - 29 років. Посадова особа немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
1. Посада.Комерцiйний директор
2. Прізвище, ім’я, по батьковіСумський Максим Віталійович
3. Рік народження.1976
4. Освіта.Вища. ЗНДУ, Ф-т "Автомобіле- і тракторобудування", інженер-механік
5. Стаж роботи (років).29
6. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав.Приватне акціонерне товариство "Український графіт" 00196204 Заступник комерційного директора
7. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.28.04.2020 на 1 рік
8. Опис.
Комерційний директор є членом Дирекції, який забезпечує виконання планів продажу продукції та послуг, постачання сировини, матеріалів, обладнання; ефективність роботи транспорту підприємства. Інші посади на інших підприємствах не обіймає. Винагороду отримує у вигляді заробітної плати згідно штатного розкладу та положень з оплати праці Товариства. Винагороду в натуральній формі не отримує. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: ПрАТ "Укрграфіт" - головний спеціаліст з продукції служби маркетингу, заступник комерційного директора, Комерційний директор. Загальний стаж роботи - 29 років. Посадова особа немає непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
1. Посада.Директор з якостi
2. Прізвище, ім’я, по батьковіДовбня Сергiй Олексiйович
3. Рік народження.1972
4. Освіта.Вища. ЗДІА, ф-т "Фiзика та технологiя матерiалiв та компонентiв електронної технiки".
5. Стаж роботи (років).31
6. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав.Приватне акціонерне товариство "Український графіт" 00196204 Директор з якостi
7. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.28.04.2020 на 1 рік
8. Опис.
Директор з якостi є членом Дирекцiї Товариства, який здiйснює керiвництво службою якостi, вiдповiдає за створення та ефективнiсть системи якостi, метрологiчної системи пiдприємства, ефективнiсть робiт по стандартизацiї й сертифiкацiї, контролю та випробуванням продукцiї, захисту iнтелектуальної власностi та iнформацiйного забезпечення. Iнші посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Винагороду отримує у вигляді заробітної плати згідно штатного розкладу та положень з оплати праці Товариства. Винагороду в натуральній формі не отримує. Перелiк попереднiх посад, які особа обіймала протягом останніх п`яти років: ПрАТ "Укрграфiт" - Директор з якостi. Загальний стаж роботи - 31 рік. Посадова особа немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
1. Посада.Головний бухгалтер
2. Прізвище, ім’я, по батьковіСтанішевська Тетяна Олександрівна
3. Рік народження.1962
4. Освіта.Вища. Тернопільська академія народного господарства, інститут банківського бізнесу.
5. Стаж роботи (років).37
6. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав.Приватне акціонерне товариство "Український графіт" 00196204 Головний бухгалтер
7. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.01.02.2015 на невизначений строк
8. Опис.
Основними функцiями головного бухгалтера є органiзацiя роботи централiзованої бухгалтерiї, контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй; визначення облiкової полiтики пiдприємства, внесення змiн в обрану полiтику, обрання форми бухгалтерського облiку з облiком дiяльностi пiдприємства та технологiї обробки облiкових даних; розробка правила документообігу, додаткової системи рахункiв та регiстрiв аналiтичного облiку i звiтностi; додержання єдиних методологiчних основ бухгалтерського облiку, вiдповiдно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi"; складання достовiрної фiнансової, статистичної i податкової звiтностi в фонди державного соцiального страхування; контроль за веденням касових операцiй та iнше. Iншi посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Винагороду отримує у вигляді заробітної плати згідно штатного розкладу та положень з оплати праці Товариства. Винагороду в натуральній формі не отримує. Перелiк попереднiх посад, які особа обіймала протягом останніх п`яти років: ПрАТ "Укрграфіт" - головний бухгалтер. Загальний стаж роботи - 37 років. Посадова особа немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
1. Посада.Голова Наглядової ради
2. Прізвище, ім’я, по батьковіБондаренко Анатолій Васильович
3. Рік народження.1964
4. Освіта.Вища. Київський ордена Леніна політехнічний інститут. Ф-т Машини та апарати целюлозно-паперового виробництва. Інженер-механік.
5. Стаж роботи (років).38
6. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав.Товариство з обмеженою відповідальністю "МИЛИТЕКС" 19071451 Консультант з економічних питань
7. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.23.04.2019 на 3 роки
8. Опис.
Наглядова рада є постiйно дiючим органом Товариства, який регулює та контролює дiяльнiсть Дирекцiї Товариства та здійснює захист прав акцiонерiв Товариства. Голова Наглядової ради Товариства керує роботою Наглядової ради. Голова Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору з Товариством та відповідно до Статуту Товариства. Умови винагороди члена Наглядової ради визначаються цивільно-правовим договором, укладеним між Товариством та членом Наглядової ради на виконання положень чинного законодавства України, Статуту Товариства та інших внутрішніх документів Товариства. Винагороду в натуральній формі не отримує. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п`яти років: ТОВ "МИЛИТЕКС" - Консультант з економічних питань, ПрАТ "Укрграфіт" - Голова Наглядової ради. Загальний стаж роботи - 38 років. Посадова особа немає непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Зазначена особа є акціонером ПрАТ "Укрграфіт".
1. Посада.Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім’я, по батьковіПетров Борис Федорович
3. Рік народження.1952
4. Освіта.Вища. Запорізький Машинобудівний інститут. Промисловий транспорт. Інженер промислового транспорту
5. Стаж роботи (років).43
6. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав.Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНІГРІФ" 22928429 Економічний радник
7. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.23.04.2019 на 3 роки
8. Опис.
Наглядова рада є постiйно дiючим органом Товариства, який регулює та контролює дiяльнiсть Дирекцiї Товариства та здійснює захист прав акцiонерiв Товариства. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору з Товариством та відповідно до Статуту Товариства. Умови винагороди члена Наглядової ради визначаються цивільно-правовим договором, укладеним між Товариством та членом Наглядової ради на виконання положень чинного законодавства України, Статуту Товариства та інших внутрішніх документів Товариства. Винагороду в натуральній формі не отримує. Перелiк попереднiх посад, які особа обіймала протягом останніх п`яти років: ТОВ "ФІНІГРІФ" - Економічний радник, ПрАТ "Укрграфіт" - Член Наглядової ради. Загальний стаж роботи - 43 роки. З 2014 року - пенсіонер. Посадова особа немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Зазначена особа є акціонером ПрАТ "Укрграфіт".
1. Посада.Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім’я, по батьковіКазначеєв Костянтин Володимирович
3. Рік народження.1977
4. Освіта.Вища. Донецький державний університет. Фінанси. Економіст. Дніпровський філіал Української Академії державного управління при Президентові України. Державне управління. Магістр державного управління.
5. Стаж роботи (років).26
6. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав.Компанія "С6 СЕЙФ ГРУП ЛІМІТЕД" [C6 SAFE GROUP LIMITED] HE 382912 Директор
7. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.23.04.2019 на 3 роки
8. Опис.
Наглядова рада є постiйно дiючим органом Товариства, який регулює та контролює дiяльнiсть Дирекцiї Товариства та здійснює захист прав акцiонерiв Товариства. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору з Товариством та відповідно до Статуту Товариства. Член Наглядової ради здійснює свою діяльність на безоплатній основі. Винагороду в натуральній формі не отримує. Перелiк попереднiх посад, які особа обіймала протягом останніх п`яти років: філія Товариства з обмеженою відповідальністю "Ернст енд Янг" Аудиторські послуги в м. Донецьк - директор філії. Компанія Ernst&Young LLC в м. Чикаго, США на посаді старшого менеджера з аудиту, ПрАТ "Укрграфіт" - заступник генерального директора з інвестицій, Компанія "С6 СЕЙФ ГРУП ЛІМІТЕД" [C6 SAFE GROUP LІMІTED](НЕ 382912, адреса: Орфеос, 3, 1070, Нікосія, Кіпр) - Директор, ПрАТ "Укрграфіт" - Член Наглядової ради. Загальний стаж роботи - 26 років. Посадова особа немає непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Зазначена особа є представником акціонера - Компанії "С6 СЕЙФ ГРУП ЛІМІТЕД" [C6 SAFE GROUP LІMІTED].

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
1 2 3 4 5 6
Голова Наглядової радиБондаренко Анатолій Васильович13885501.9882299877613885500
Член Наглядової радиПетров Борис Федорович13885501.9882299877613885500
Член Наглядової радиКазначеєв Костянтин Володимирович0000
Генеральний директорКутузов Сергій Володимирович0000
Директор з економіки та фінансівБондар Людмила Вікторівна0000
Технічний директорПавелко Олександр Володимирович0000
Комерцiйний директорСумський Максим Віталійович0000
Директор з якостiДовбня Сергiй Олексiйович0000
Головний бухгалтерСтанішевська Тетяна Олександрівна0000

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

Основними стратегічними цілями ПрАТ "Укрграфіт" є :
- забезпечення споживачів металургійних галузей високоякісними вуглеграфітовими виробами з урахуванням різноманітних асортиментних товарних напрямків;
- розширення і модернізація виробництва;
- розробка та впровадження інноваційних технологій виробництва та нової продукції з урахуванням перспективних ринкових потреб;
- збереження та розвиток ресурсної бази підприємства.

2. Інформація про розвиток емітента.

Пріоритетними напрямками роботи ПрАТ "Укрграфіт" визначені:
- підвищення енергоефективності виробництва і зменшення шкідливого впливу на довкілля за рахунок удосконалення технології та впровадження нового сучасного обладнання.
- удосконалення якості продукції до рівня постійно зростаючих вимог до неї з метою підвищення рівня конкурентоспроможності та задоволеності споживачів.
- поліпшення умов і організації праці, підвищення рівня професійної компетенції, а також мотивації і задоволеності персоналу.
Тенденції та ситуація на ринку обумовлюють необхідність інвестування коштів в технічне переобладнання підприємства та автоматизацію виробництва, шляхом заміни застарілого, фізично та морально зношеного обладнання на нове високотехнологічне, автоматизоване, енергозберігаюче обладнання.
Впровадження нових технологій та технічне переобладнання підприємства потребує великий об'єм інвестицій, тому провадиться поступово.
Основним напрямком діяльності підприємства на 2021 рік є продовження роботи з модернізації випалювального переділу, фінансування якого провадиться за рахунок власних обігових коштів. Орієнтовна вартість проекту в цілому - 34 млн. дол. США.
Введення нової техніки дасть можливість в майбутньому зменшити витрати на виробництво, покращити якісні характеристики продукції, тим самим створивши її більш конкурентоспроможною та зменшити шкідливий вплив на довкілля.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента

ПрАТ "Укрграфіт" у 2020 році не укладало деривативи та не вчиняло значних правочинів щодо похідних цінних паперів.

1) завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

ПрАТ "Укрграфіт" у 2020 році інформацію про завдання та політику щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування, не розкриває.

2) інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Товариство, як i будь-яке інше підприємство, в сучасних умовах економічного розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання фінансової діяльності підприємства, темпів інфляції в країні, рівня конкуренції в окремих сегментах фінансового ринку, в деякій мірі має є схильність до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків.
Основні фінансові інструменти підприємств, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:
- ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;
- ризик втрати ліквідності: підприємство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів, тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;
- кредитний ризик: :підприємство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).
Підприємство піддається валютному ризику, тому що у звітному році здійснювало валютні операції і має валютні залишки та заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку.
Фінансові ризики диверсифіковані за рахунок того, що підприємство експортно орієнтоване , має сталі партнерські зв'язки на ринку.
Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами. Фінансування підприємства у 2020 році відбувалось тільки за рахунок власних обігових коштів. Робочого капіталу достатньо для поточних потреб підприємства.
Кредитний ризик. Підприємство має схильність до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, за необхідності створюються резерви під знецінення.
Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:
- форс-мажорні обставини;
- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- непередбачені дії конкурентів;
- тощо.

У 2020 році в Україні, як і в багатьох країнах світу, були запроваджені жорсткі заходи зі стримування поширення коронавірусу COVID-19. Такі заходи суттєво вплинули на економічну активність, порушуючи здійснення господарських операцій компаній та ділову активність у всьому світі. Всі галузі національних економік зазнали значного впливу в умовах світових форс-мажорних обставин. Основним ризиком діяльності, навіть для глобальних світових компаній, виявився ризик втрати головного активу компаній - людських ресурсів. В умовах пандемії, політика управління ризиками підприємства зазнала суттєвих змін. Вона була направлена в першу чергу на збереження трудових, виробничих, та інших активів, збереження обігових коштів підприємства , та створення умов для їх приросту в майбутньому.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.
Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Український графіт" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПрАТ "Укрграфіт" на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом, який розміщений за посиланням https://www.ukrgrafit.zp.ua/images/files/2017/Ustav_PrAT.pdf. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

3) Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборіврічніпозачергові
Дата проведення
Кворум зборів0
Опис"27" квiтня 2020 року рiшенням Наглядової ради (Протокол №6(о)) було скасовано проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, що мали вiдбутися "28" квiтня 2020 року, в силу дiї обмежувальних заходiв, передбачених карантином, встановленим Кабiнетом Мiнiстрiв України з метою запобiгання поширенню на територiї України коронавiрусної хвороби COVID-19.


Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): "27" квітня 2020 року рішенням Наглядової ради (Протокол №6(о)) було скасовано проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, що мали відбутися "28" квітня 2020 року, в силу дії обмежувальних заходів, передбачених карантином, встановленим Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби COVID-19.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): "27" квітня 2020 року рішенням Наглядової ради (Протокол №6(о)) було скасовано проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, що мали відбутися "28" квітня 2020 року, в силу дії обмежувальних заходів, передбачених карантином, встановленим Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби COVID-19.

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): За звітний період у Товаристві позачергові загальні збори не скликалися.

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так Ні
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Ревізійна комісія (ревізор) X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства
Інше (зазначити): За звітний період у Товаристві позачергові загальні збори не скликалися.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення :
"27" квітня 2020 року рішенням Наглядової ради (Протокол №6(о)) було скасовано проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, що мали відбутися "28" квітня 2020 року, в силу дії обмежувальних заходів, передбачених карантином, встановленим Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби COVID-19.

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:
д/н


4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)
Персональний склад наглядової ради Незалежний член наглядової ради Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Так* Ні*
Голова Наглядової ради - Бондаренко Анатолій Васильович - акціонерXОрганізовує роботу Наглядової ради; скликає та веде засідання та головує на них; контролює виконання рішень Наглядової ради та здійснює інші функції, необхідні для організації діяльності Наглядової ради Товариства в межах її повноважень.
Член Наглядової ради - Петров Борис Федорович - акціонерXЧлен Наглядової ради здійснює свої повноваження відповідно до Статуту Товариства.
Член Наглядової ради - Казначеєв Костянтин Володимирович - представник акціонера - Компанії "С6 СЕЙФ ГРУП ЛІМІТЕД" [C6 SAFE GROUP LIMITED]XЧлен Наглядової ради здійснює свої повноваження відповідно до Статуту Товариства.


Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень :
Протягом 2020 року відбулося 12 засідань Наглядової ради у формі заочного голосування (методом опитування).

Загальний опис прийнятих рішень:

Надано згоду Дирекції Товариства на укладання значних правочинів.
Затверджено рішення про проведення загальних зборів акціонерів, дати, часу та місце його проведення.
Затверджена дата складання переліку акціонерів, які повинні бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів.
Затверджено спосіб повідомлення акціонерів про проведення річних загальних зборів.
Затверджена дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів.
Затверджено посадову особу, відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами з питань порядку денного загальних зборів.
Затверджено проект порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ "Укрграфіт"
Затверджено повідомлення про проведення річних загальних зборів ПрАТ "Укрграфіт".
Обрано голову та секретаря загальних зборів акціонерів ПрАТ "Укрграфіт".
Обрано реєстраційну комісію загальних зборів акціонерів ПрАТ "Укрграфіт".
Сформована тимчасова лічильна комісія загальних зборів акціонерів.
Розглянуто звіт Дирекції за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік, річний звіт ПрАТ "Укрграфіт" та звіт Наглядової ради ПрАТ "Укрграфіт".
Про включення пропозицій акціонерів до проекту порядку денного та затверджено порядок денний річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Укрграфіт".
Затверджено текст та форми бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів ПрАТ "Укрграфіт".
Обрано членів Дирекції Товариства.
Скасовано проведення "28" квітня 2020 року річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Укрграфіт".
Встановлено порядок затвердження та розкриття річної інформації емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік.
Надано згоду Дирекції Товариства на укладання договорів оренди нерухомого майна.
Затверджено квартальний ліміт щодо надання Дирекцією Товариства благодійної допомоги, дарування грошових коштів, безоплатної передачі майна та майнових прав Товариства третім особам.
Затверджено звіт Дирекції та и бухгалтерську звітність Товариства за 1 квартал 2020 року.
Надано згоду Дирекції на укладання додаткових угод до кредитних договорів.
Затверджено звіт Дирекції та бухгалтерська звітність Товариства за 1 півріччя 2020 року.
Обрано аудитора, затверджені умови договору та встановлено розмір оплати його послуг.
Затверджено звіт Дирекції та бухгалтерська звітність Товариства за 9 місяців 2020 року.
Надано згоду на делегування повноважень Генеральним директором.


Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства:
д/н

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?
Так Ні Персональний склад комітетів
З питань аудиту X
З питань призначень X
З винагород X
Інші (запишіть) Комітети Наглядової ради у Товаристві не утворюються.

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень:
д/н


У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :
д/н

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи
Оцінка роботи наглядової ради Задовільна

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): Вимоги до членiв Наглядової ради Товариства, якi визначенi Статутом:
Наглядова рада Товариства обирається строком на 3 (три) роки у кількості від 3 (трьох) до 5 (п'яти) осіб.
Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа.
До складу Наглядової ради обираються лише акціонери Товариства або їх представники.
Строк повноважень членів Наглядової ради починається з моменту їх обрання рішенням Загальних зборів і триває до моменту обрання Загальними зборами акціонерів нового складу Наглядової ради Товариства.
Член Наглядової ради не може одночасно бути Генеральним директором або членом Дирекції Товариства, а також Головою або членом Ревізійної комісії, у разі її створення у Товаристві.
Членами Наглядової ради Товариства не можуть бути фізичні особи, яким згідно з чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств, або які мають непогашену судимість за крадіжки, хабарництво та інші корисливі злочини.
Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами акціонерів шляхом кумулятивного голосування, при якому загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами на посаду членів Наглядової ради.
Голосування проводиться з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування окремо щодо кандидатури кожного з кандидатів, внесених до списку для голосування.
Особи, обрані до складу Наглядової ради Товариства, можуть переобиратись на цю посаду необмежену кількість разів.
Кандидатури для обрання в члени Наглядової ради Товариства висуваються акціонерами Товариства. Самовисунення акціонера Товариства (його представника) у кандидати в члени Наглядової ради Товариства не заборонено.
Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад Наглядової ради.

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) д/н

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) Два члена Наглядової ради - акціонери - отримують винагороду. Член Наглядової ради - представник акціонера - здійснює свою діяльність на безоплатній основі.

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки
Генеральний директор - Кутузов Сергій ВолодимировичЗагальне керівництво роботою Дирекції ПрАТ "Укрграфіт" здійснює Генеральний директор.
До компетенції Генерального директора відносяться усі питання діяльності ПрАТ "Укрграфіт" окрім тих, що згідно з чинним законодавством, Статутом Товариства або рішенням Загальних зборів акціонерів (вищого органу Товариства) віднесені до виключної компетенції іншого органу Товариства.
Член Дирекції, Директор з економіки та фінансів - Бондар Людмила ВікторівнаДиректор з економіки та фінансів є членом Дирекції, який здійснює керівництво та координацію фінансово-економічної діяльності підприємства; визначає напрямки розвитку підприємства в формуванні фінансової, цінової кредитно-банківської, податкової та страхової політики, соціальної діяльності, організації та удосконалення бухгалтерського обліку та інше.
Член Дирекції, Технічний директор - Павелко Олександр ВолодимировичТехнічний директор є членом Дирекції, який здійснює керівництво процесом виробництва продукції і технічного обслуговування устаткування; планує організацію виробництва з урахуванням вимог охорони навколишнього середовища; здійснює науково-технічну політику та перспективи розвитку підприємства; забезпечує постійне підвищення ефективності виробництва та інше.
Член Дирекції, Комерційний директор - Сумський Максим ВіталійовичКомерційний директор є членом Дирекції, який забезпечує виконання планів продажу продукції та послуг, постачання сировини, матеріалів, обладнання; ефективність роботи транспорту підприємства.
Член Дирекції, Директор з якості - Довбня Сергій ОлексійовичДиректор з якості є членом Дирекції, який здійснює керівництво службою якості, відповідає за створення та ефективність системи якості, метрологічної системи підприємства, ефективність робіт по стандартизації й сертифікації, контролю та випробуванням продукції, захисту інтелектуальної власності та інформаційного забезпечення.

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства. Протягом 2020 року відбулося 19 засідання Дирекції.

Загальний опис прийнятих рішень:
Погоджено укладання договорів оренди нерухомого майна.
Погоджено списання основних засобів, дебіторської та кредиторської заборгованості, сум ПДВ, нематеріальних активів, незавершених капітальних інвестицій.
Погоджено реалізацію основних засобів і надання позик робітникам підприємства.
Узгоджено текст інформаційного повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів та порядок підготовки до загальних зборів акціонерів.
Направлено на узгодження Наглядовою радою звіт Дирекції за результатами фінансово-господарської діяльності за 2019 рік та річний звіт ПрАТ "Укрграфіт", а також кандидатури членів реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Укрграфіт".
Погоджено кандидатури робітників підприємства для нагородження Почесним знаком ПрАТ "Укрграфіт".
Оцінка роботи виконавчого органу Задовільна

Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Додаткова інформація про Наглядову раду та виконавчий орган емітента - відсутня.

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента


Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента: Спеціального загального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створювалось та не затверджувалось. Проте, при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:
1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
2) управлінський облік (аналітика даних з внутрішніх та зовнішніх джерел, розподіл посадових обов'язків та контроль їх виконання, постійне підвищення кваліфікації персоналу, тощо);
3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, усне опитування персоналу , підтвердження і простежування), тощо.

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством.
Загальна служба з внутрішнього контролю та управління ризиками у Товаристві не створювалась.
В Товаристві система внутрішнього контролю i управління ризиками функціонує у межах передбачених посадовими обов'язками для осіб, що здійснюють контроль за діяльністю підприємства та вимогами внутрішніх нормативних документів. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси. Всі процедури внутрішнього контролю запроваджені керівництвом підприємства для досягнення поставленої мети - забезпечення стабільного i ефективного функціонування підприємства, дотримання внутрішньогосподарської політики, збереження та раціональне використання активів підприємства, запобігання та викриття помилок, точність та повнота бухгалтерських записів, своєчасна підготовка надійної фінансової інформації, тощо.
Метою управління ризиками є їхня мінімізація та/або мінімізація їхніх наслідків.
Основними ризиками в звичайній діяльності підприємства є:
- операційні ризики (ринковий ризик);
- фінансові ризики (кредитний ризик, ризик ліквідності).
Товариство, як i будь-яке інше підприємство, в сучасних умовах економічного розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання фінансової діяльності підприємства, темпів інфляції в країні, рівня конкуренції в окремих сегментах фінансового ринку, в деякій мірі має схильність до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності.
Основні фінансові інструменти підприємств, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:
- ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;
- ризик втрати ліквідності: підприємство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів, тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;
- кредитний ризик: підприємство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).
Підприємство піддається валютному ризику, тому що у звітному році здійснювало валютні операції і має валютні залишки та заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку.
Фінансові ризики диверсифіковані за рахунок того, що підприємство експортно орієнтоване, має сталі партнерські зв'язки на ринку.
Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами. Фінансування підприємства у 2020 році відбувалось тільки за рахунок власних обігових коштів. Робочого капіталу достатньо для поточних потреб підприємства.
Кредитний ризик. Підприємство має схильність до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, за необхідності створюються резерви під знецінення.
Наразі суттєвий вплив на діяльність Товариства в першу чергу мають зовнішні ризики, такі як:
- форс-мажорні обставини;
- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- непередбачені дії конкурентів;
- тощо.
У 2020 році в Україні, як і в багатьох країнах світу, були запроваджені жорсткі заходи зі стримування поширення коронавірусу COVID-19. Такі заходи суттєво вплинули на економічну активність, порушуючи здійснення господарських операцій компаній та ділову активність у всьому світі. Всі галузі національних економік зазнали значного впливу в умовах світових форс-мажорних обставин. Основним ризиком діяльності, навіть для глобальних світових компаній, виявився ризик втрати головного активу компаній - людських ресурсів. В умовах пандемії, політика управління ризиками підприємства зазнала суттєвих змін. Вона була направлена в першу чергу на збереження трудових, виробничих, та інших активів, збереження обігових коштів підприємства, та створення умов для їх приросту в майбутньому.
Незважаючи на існуючу невизначеність, пов'язану із зміною економічної ситуації та песимістичними прогнозами розвитку світової та національної економіки в період пандемії CОVID-19 підприємство планує продовжувати свою діяльність на безперервній основі.


Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Так Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Так Ні Ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Ні Ні Так
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Так Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Ні Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні ) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган (правління) X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію ( або ревізора ) X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): У Товаристві будь-які положення не затверджувалися.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація про діяльність акціонерного товариства Інформація розповсюджується на загальних зборах Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій Ні Так Так Ні Так
Інформація про склад органів управління товариства Ні Так Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
Так Ні
Не проводились взагалі X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора ( аудиторської фірми ) ?
Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Інше (запишіть) д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?
Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій X
Інше (запишіть) У Товаристві не створено Ревізійну комісію.

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4
1Intergraphite Holdings Company Limited3737623.9841176
2C6 SAFE GROUP LIMITEDНЕ 38291272.0394224

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Згідно пункту 8.3. Статуту, Посадовими особами органів Товариства є Голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор та члени Дирекції, головний бухгалтер Товариства, а також Голова та члени Ревізійної комісії, у разі створення Ревізійної комісії Товариства та їх обрання.
Відповідно пункту 10.2 Статуту, Наглядова рада обирається строком на 3 (три) роки у кількості від 3 (трьох) до 5 (п'яти) осіб.
Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа.
До складу Наглядової ради обираються лише акціонери Товариства або їх представники.
Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами акціонерів шляхом кумулятивного голосування, при якому загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами на посаду членів Наглядової ради.
Роботою Наглядової ради керує Голова Наглядової ради, що обирається з числа її членів на першому засіданні новообраної Наглядової ради Товариства.
Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради належить до виключної компетенції Загальних збрів акціонерів (пункт 9.28.17 Статуту).
Відповідно пункту 10.9 Статуту Товариства, повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково без рішення Загальних зборів Товариства:
1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за 2 (два) тижні;
2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
3) в разі набрання законної сили вироком чи рішення суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
5) в разі отримання Товариством письмового повідомлення про зміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера;
6) в інших випадках, передбачених законодавством України та Статутом.

Відповідно пункту 11.4 Статуту Товариства, Дирекція обирається Наглядовою радою терміном від 1 (одного) до 3 (трьох) років. Дирекція складається з Генерального директора та інших членів Дирекції (Директорів) у кількості від 3 (трьох) до 7 (семи) осіб, включаючи Генерального директора. Припинення, в тому числі дострокове, повноважень Генерального директора та інших членів Дирекції Товариства є виключною компетенцією Наглядової ради (пункт 10.26.19 Статуту).

Відповідно пункту 9.28.18 Статуту ПрАТ "Укрграфіт", обрання членів Ревізійної комісії Товариства, у разі її створення у Товаристві, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень належить до виключної компетенції Загальних збрів акціонерів.


9) повноваження посадових осіб емітента

НАГЛЯДОВА РАДА (пункти 10.13, 10.29, Статуту):

Голова Наглядової ради Товариства:
1) організовує роботу Наглядової ради;
2) скликає та веде засідання Наглядової ради та головує на них;
3) контролює виконання рішень Наглядової ради;
4) представляє Наглядову раду у відносинах з державними та громадськими органами й організаціями, будь-якими юридичними та фізичними особами, в тому числі нерезидентами, органами управління і контролю Товариства;
5) підписує документи від імені Наглядової ради;
6) координує підготовку і затверджує перелік питань порядку денного засідань Наглядової ради;
7) здійснює інші функції, необхідні для організації діяльності Наглядової ради Товариства в межах її повноважень.

З метою виконання власних повноважень члени Наглядової ради мають право одержувати від посадових осіб Товариства будь-яку необхідну їм інформацію (документи, матеріали, тощо), а також особисті пояснення посадових осіб Товариства.

ДИРЕКЦІЯ (пункти 11.11, 11.19 Статуту):

Генеральний директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених Статутом, вчиняти дії від імені Товариства, у тому числі, але не виключно:
1) представляти Товариство та виступати від імені Товариства у відносинах з українськими та іноземними фізичними й юридичними особами, державними та судовими органами та будь-якими іншими суб'єктами;
2) відкривати і закривати поточні та інші рахунки Товариства в банківських установах;
3) розпоряджатись майном та коштами Товариства згідно з чинним законодавством та Статутом;
4) вчиняти правочини (укладати угоди, договори, контракти) як майнового, так і немайнового характеру, забезпечувати участь Товариства в інших цивільно-правових та господарсько-правових відносинах;
5) підписувати документи грошового, кредитного та майнового характеру, звіти та баланси Товариства;
6) приймати на роботу, переводити з посад та звільняти з роботи працівників Товариства, укладати трудові договори (контракти) та угоди, застосовувати до них заходи заохочення та дисциплінарного стягнення відповідно до законодавства;
7) затверджувати внутрішню структуру управління Товариством;
8) визначати та затверджувати порядок використання та охорони відомостей, що становлять комерційну таємницю та/або конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
9) визначати організаційну структуру Товариства, в тому числі створювати, реорганізувати та ліквідувати відділи, цехи та інші структурні підрозділи Товариства, визначати їх функціонально-організаційне призначення та відповідні посадові й функціональні обов'язки керівників таких підрозділів;
10) давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
11) здійснювати інші дії від імені Товариства у відповідності з чинним законодавством та Статутом.

Дирекція здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства у зв'язку з чим:
1) у випадках, прямо передбачених Статутом Товариства, приймає рішення щодо вчинення правочинів;
2) надає попередню згоду Генеральному директору на вчинення будь-яких правочинів (укладання угод, договорів, контрактів) щодо розпорядження (відчуження, передача у користування, заставу, або використання іншим чином) нерухомим майном та виробничим обладнанням, що належить Товариству, в порядку встановленому Статутом Товариства.
Без попереднього погодження з Дирекцією Товариства вищевказані правочини (угоди, договори, контракти), вчинені (укладені) Генеральним директором, є нікчемними.
3) у межах лімітів, встановлених Наглядовою радою Товариства, приймає рішення про надання благодійної допомоги, дарування грошових коштів, безоплатну передачу майна та майнових прав Товариства третім особам;
4) призначає і звільняє керівників філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства, визначає умови та граничні розміри оплати праці працівників його філій та представництв, інших відокремлених підрозділів;
5) на підставі рішення Наглядової ради Товариства вповноважує Генерального директора або іншого члена Дирекції на вчинення дій щодо вступу/участі Товариства в якості засновника, учасника (акціонера), члена до інших юридичних осіб, у тому числі до непідприємницьких та підприємницьких (господарських та інших) товариств, підприємств, об'єднань підприємств (асоціацій, корпорацій, консорціумів, концернів та інших), промислово-фінансових груп, холдингових компаній, благодійних організацій та ін., а також про вихід із зазначених суб'єктів;
6) готує та подає Наглядовій раді Товариства перелік значних правочинів, що підлягають затвердженню відповідно до вимог чинного законодавства України;
7) вирішує всі інші питання діяльності Товариства, крім тих, які у відповідності з чинним законодавством України та Статутом Товариства відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів або Наглядової ради Товариства і повноваження по розгляду яких не передані Дирекції Товариства.

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ: Ревізійна комісія у Товаристві не створена, як така, що нормативно не обов'язкова.


10)висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1 - 4 цього пункту.

На підставі роботи, проведеної під час аудиту, на нашу думку, Звіт про корпоративне управління підготовлено відповідно до вимог, викладених у частині 3 ст. 40-1 Закону про цінні папери.
Відповідно до додаткових вимог Закону про цінні папери ми повідомляємо, що інформація у Звіті про корпоративне управління стосовно:
- опису основних характеристик внутрішнього контролю і управління ризиками підприємства,
- переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій підприємства,
- будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах підприємства,
- про порядок призначення та звільнення посадових осіб підприємства,
- повноваження посадових осіб підприємства
узгоджується із інформацією, яка міститься у фінансовій звітності, та нашими знаннями, отриманими під час перевірки корпоративних та статутних документів за звітний період, що закінчився 31.12.2020 року.
Крім того, під час аудиту Звіту про корпоративне управління ми перевірили, що інформація, розкриття якої вимагається пп. 1-4 частини 3 ст. 40-1 Закону про цінні папери, а саме:
- посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується підприємство, або на кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який підприємство добровільно вирішило застосовувати з розкриттям відповідної інформації про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги.
- про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень,
- про персональний склад Наглядової ради та колегіального виконавчого підприємства, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень
розкрита у звіті про корпоративне управління повністю у відповідності до вимог ст. 40-1 Закону про цінні папери.
Товариством не затверджено Кодекс корпоративного управління. Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрграфіт" кодекс корпоративного управління не затверджувався.
Щорічні Загальні збори акціонерів Товариства у 2020 році не відбулись в силу обмежувальних заходів, передбачених карантином, встановленим КМУ з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби COVID-19.

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
Intergraphite Holdings Company Limited37376БЕРМУДСЬКІ ОСТРОВИ HM 12 д/н Hamilton 22 Victoria Street, Canon's Court1675014823.984117642847167501480
C6 SAFE GROUP LIMITEDНЕ 382912КІПР 1070 Нікосія Орфеос, 35031125272.039422381638503112520
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
0000
Усього6706140096.023540024485670614000

IX. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій


1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

№ з/п Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6
120.03.2020OU Geneses Invest1062756224.005950
Зміст інформації в описовій формі1. Дата отримання інформації від ПАТ "НДУ" - "20" березня 2020 року. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій - ОU Geneses Invest. Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) власника (власників) акцій - 10627562. Дія (набуття або відчуження) та як (прямо або опосередковано) вона відбувалась - пряме відчуження. Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій до відчуження права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій) - 24,00595%. Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій після відчуження права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій) - 0%. Відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями - дані відсутні. Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності) - дані відсутні.
220.03.2020Osauhing Reetvex1056884223.99990
Зміст інформації в описовій формі2. Дата отримання інформації від ПАТ "НДУ" - "20" березня 2020 року. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій - Osauhing Reetvex. Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) власника (власників) акцій - 10568842. Дія (набуття або відчуження) та як (прямо або опосередковано) вона відбувалась - пряме відчуження. Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій до відчуження права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій) - 23,9999%. Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій після відчуження права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій) - 0%. Відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями - дані відсутні. Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності) - дані відсутні.
320.03.2020OU Talienthal1062354124.03340
Зміст інформації в описовій формі3. Дата отримання інформації від ПАТ "НДУ" - "20" березня 2020 року. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій - OU Talienthal. Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) власника (власників) акцій - 10623541. Дія (набуття або відчуження) та як (прямо або опосередковано) вона відбувалась - пряме відчуження. Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій до відчуження права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій) - 24,0334%. Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій після відчуження права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій) - 0%. Відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями - дані відсутні. Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності) - дані відсутні.
420.03.2020C6 SAFE GROUP LIMITEDHE 3829120.0001572.03942
Зміст інформації в описовій формі4. Дата отримання інформації від ПАТ "НДУ" - "20" березня 2020 року. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій - С6 SAFE GROUP LIMITED. Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) власника (власників) акцій - НЕ 382912. Дія (набуття або відчуження) та як (прямо або опосередковано) вона відбувалась - пряме набуття. Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій) - 0,000151%. Розмір частки власника (власників) акцій в загальній кількості голосуючих акцій після набуття права власності на такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій) - 72,039422%. Відомості про осіб (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями - дані відсутні. Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто (за наявності) - дані відсутні.


X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій Кількість акцій (шт.) Номінальна вартість (грн) Права та обов'язки Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1 2 3 4 5
Акція проста бездокументарна іменна698385003.351. Кожна проста акція Товариства надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав.
2. Акціонери Товариства мають право:
2.1. брати участь в управлінні Товариством в порядку, встановленому чинним законодавством, цим Статутом і діючими у Товаристві локальними нормативними актами;
2.2. отримувати дивіденди.
При цьому, у разі відчуження акціонером належних йому акцій Товариства після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку;
2.3. отримувати у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
2.4. отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства.
При цьому, для отримання акціонером можливості ознайомитись з документами та/або інформацією, зазначеними у цьому підпункті, йому необхідно направити Дирекції Товариства інформаційний запит у письмовій формі, в якому повинно бути зазначено:
© прізвище, ім'я та по батькові або повне найменування акціонера;
© дані паспорту акціонера - фізичної особи або ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців акціонера - юридичної особи (для юридичних осіб - нерезидентів їх реєстраційні реквізити);
© місце проживання (за паспортом) або місцезнаходження акціонера;
© вказівку на кількість акцій, які належать акціонеру;
© документ та письмова або усна інформація, яка цікавить акціонера;
© адреса, за якою акціонер бажає одержати відповідь про задоволення або про відмову у задоволенні свого запиту.
Запити акціонерів, що не містять вищевказаної інформації, Дирекцією Товариства можуть не розглядатися.
Строк вивчення Дирекцією Товариства вищенаведеного запиту на предмет можливості його задоволення не повинен перевищувати строк, встановлений чинним законодавством України.
Згідно з рішенням Дирекції може бути встановлена плата за надання Товариством інформації, розмір якої не повинен перевищувати витрат на підготовку копій документів та пересилання відповіді на запит акціонеру поштою;
2.5. у встановленому порядку вносити пропозиції на розгляд загальних зборів акціонерів Товариства та інших органів Товариства;
2.6. відчужувати належні їм акції або їх частину іншим акціонерам або третім особам без згоди інших акціонерів Товариства та користуватись іншими правами, передбаченими чинним законодавством, діючими у Товаристві локальними нормативними актами або рішеннями Загальних зборів акціонерів;
2.7. у разі емісії Товариством додаткових акцій, користуватися переважним правом на придбання додатково розміщуваних акцій Товариства в кількості, пропорційній частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій;
2.8. вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних їм голосуючих акцій, якщо вони зареєструвалися для участі у Загальних зборах та голосували проти прийняття Загальними зборами рішення про:
© злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;
© надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, у тому числі про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину;
© надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
© зміну розміру статутного капіталу Товариства.
При цьому, Товариство протягом не більш ніж п'яти робочих днів після прийняття Загальними зборами акціонерів рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, шляхом надіслання їм простим листом інформації про право вимоги обов'язкового викупу з зазначенням ціни викупу акцій, кількості акцій, викуп яких має право вимагати той чи інший акціонер, загальної вартості, у разі викупу акцій Товариством, строку здійснення Товариством укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій);
2.9. у разі ліквідації Товариства отримувати частину майна Товариства або його вартості пропорційно до вартості належних їм акцій Товариства в черговості і порядку, передбаченому законодавством України і цим Статутом.
3. Акціонери Товариства зобов'язані:
3.1. дотримуватись положень Статуту Товариства, діючих у Товаристві локальних нормативних актів, виконувати рішення органів управління Товариства, прийняті у межах їх компетенції;
3.2. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю, оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства, рішеннями про розміщення акцій та чинним законодавством України;
3.3. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
3.4. нести інші обов'язки, якщо це передбачено законодавством, цим Статутом або рішеннями органів управління Товариства, прийнятими у межах їх компетенції.
4. У випадку припинення юридичної особи - акціонера Товариства шляхом реорганізації або смерті фізичної особи - акціонера Товариства акції у порядку, встановленому законодавством, переходять до правонаступників (спадкоємців) акціонера, які з моменту виникнення права власності на акції набувають усі права та обов'язки акціонера Товариства.
5. У випадку відчуження акціонером Товариства всіх належних йому акцій, такий акціонер втрачає статус акціонера Товариства.
Акції Товариства виключені з Біржового Списку ПАТ "Українська Біржа" згідно Рішення Котирувальної комісії № 1774 від 01.06.2017р.
Публічна пропозиція щодо акцій Товариства у 2020 році не здійснювалась.
Примітки

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
21.05.2010231/1/10Національна комісія з цінних паперів та фондового ринкуUA4000069066Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарнi iменнi3.3569838500233958975.00100.000000000000
ОписРішенням Котирувальної комісії № 1774 від 01.06.2017р. акції прості іменні Приватного акціонерного товариства "Український графіт" з 02 червня 2017 року виключено з Біржового Списку ПАТ "Українська Біржа" на підставі п. 12.9 Правил ПАТ "Українська біржа", у зв'язку з перереєстрацією емітента в якості приватного акціонерного товариства. Додаткова емісія у 2020 році не здійснювалась.

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Міжнародний ідентифікаційний номер Кількість акцій у випуску (шт.) Загальна номінальна вартість (грн) Загальна кількість голосуючих акцій (шт.) Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.) Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1 2 3 4 5 6 7 8
21.05.2010231/1/10UA400006906669838500233958975.006983850000
ОписЗгідно реєстру власників іменних цінних паперів станом на 31.12.2020 року, отриманого від ПАТ "НДУ", 100% акцій Приватного акціонерного товариства "Український графіт" є голосуючими.

XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 884497 968844 0 0 884497 968844
будівлі та споруди 326003 338484 0 0 326003 338484
машини та обладнання 486224 557082 0 0 486224 557082
транспортні засоби 21457 22563 0 0 21457 22563
земельні ділянки 40893 40893 0 0 40893 40893
інші 9920 9822 0 0 9920 9822
2. Невиробничого призначення: 3031 2824 0 0 3031 2824
будівлі та споруди 593 564 0 0 593 564
машини та обладнання 1360 1208 0 0 1360 1208
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 1078 1052 0 0 1078 1052
Усього 887528 971668 0 0 887528 971668
Опис Основні засоби відображаються за собівартістю за вирахуванням накопиченого зносу та/або, за наявності, накопичених збитків від зменшення корисності. Така собівартість включає витрати, пов'язані з заміною частини основних засобів, та витрати на позики для довгострокових будівельних проектів, якщо вони відповідають критеріям визнання. При необхідності періодичної заміни істотних частин основних засобів Товариство припиняє визнавати замінену частину та визнає нову частину з власним строком корисного використання та амортизацією. Аналогічно, при проведенні основних технічних оглядів витрати на їх проведення визнаються у складі балансової вартості основних засобів як вартість заміни, якщо дотримано всіх необхідних для такого визнання критеріїв. Усі інші витрати на ремонт і технічне обслуговування визнаються у дохід прибутках та збитках в момент їх понесення.
У 2020 році нарахування амортизації провадилось відповідно до п. 138.3 ст. 138 Податкового Кодексу України. Залишкова вартість основних засобів, строки корисного використання та методи нарахування амортизації переглядаються та коригуються в кінці кожного фінансового року. У 2020 році була нарахована амортизація в сумі 76 054 тис. грн., в тому числі по об'єктам промислового призначення - 75 707 тис. грн., по об'єктам непромислового призначення - 347 тис. грн. Термін користування основних засобів за основними групами становить: будівлі та споруди - від 1 до 74 років, машини та обладнання - від 1 до 29 років, транспортні засоби від 1 до 11 років, інструменти, прилади - від 1 до 23 років, інші основні засоби - від 2 до 21 років. Ступень зносу основних засобів станом на 31.12.2020 року за основними групами становить: будівлі та споруди - 28,4 %, машин та обладнання - 38,3 %, транспортні засоби - 40,4 %, інструменти, прилади-68,3 %, інші основні засоби - 17,2 %.
В 2020 році в оперативній оренді знаходились приміщення в будівлях, частина майнового комплексу. Вартість основних засобів, переданих в операційну оренду станом на 31.12.2020 року, становить 740 тис. грн. Вартість основних засобів, взятих Товариством в операційну оренду станом на 31.12.2020 року, становить 100 тис. грн. Вартість суттєвих оновлень або удосконалень основних засобів капіталізується. Витрати на обслуговування, поточний та капітальний ремонт відносяться на витрати поточного періоду. Прибутки та збитки від вибуття основних засобів включаються в Звіт про фінансові результати підприємства.
2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 4173708 4361046
Статутний капітал (тис. грн.) 233959 233959
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 233959 233959
Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VІ від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.
Висновок Розрахункова вартість чистих активів (4173708.000 тис. грн.) більше скоригованого статутного капіталу (233959.000 тис. грн.). Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.
3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :Х0.00ХХ
Зобов'язання за цінними паперамиХ0.00ХХ
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :Х0.00ХХ
д/н0.000.000д/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):Х0.00ХХ
д/н0.000.000д/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):Х0.00ХХ
д/н0.000.000д/н
За векселями (всього)Х0.00ХХ
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):Х0.00ХХ
д/н0.000.000д/н
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):Х0.00ХХ
Податкові зобов'язанняХ5692.00ХХ
Фінансова допомога на зворотній основіХ0.00ХХ
Інші зобов'язання та забезпеченняХ459218.00ХХ
Усього зобов'язань та забезпеченьХ464910.00ХХ
Описд/н
4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
№ з/п Основний вид продукції Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1Графіт штучний; графіт колоїдний або напівколоїдний; вироби з графіту чи інших форм вуглецю, у вигл.28700 460607.002927549 455329.0028
2Електроди вугільні та інші вироби з графіту чи матеріалів вуглецевих інших для використання в електр15138 1082504.006715870 1125902.0068
5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1Сировина 52.20
2Заробітна плата та податки 21.90
3Енергоресурси 16.20
4Амортизація 4.50
5Інші 5.20

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особиТовариство з обмеженою відповідальністю "Ернст енд Янг Аудиторськi послуги"
Організаційно-правова формаТовариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Ідентифікаційний код юридичної особи33306921
Місцезнаходження01001 м. Київ м. Київ вул. Хрещатик, 19 а
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності3516
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документАудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа27.01.2005
Міжміський код та телефон(044)490-30-00
Факс(044)490-30-30
Вид діяльностіАудиторська дiяльнiсть
ОписАудит фiнансової звiтностi згiдно мiжнародних стандартiв

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особиIноземне підприємство "СЖС Україна"
Організаційно-правова формаIноземне пiдприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи14367709
Місцезнаходження65003 Одеська область м. Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, б. 103
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльностід/н
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документд/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон(048)78-69-600
Факс(048)78-69-650
Вид діяльностіАудиторська діяльність
ОписСертифiкацiйний аудит, iнформацiйно-консультацiйнi послуги

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особиПриватне акціонерне товариство Страхова компанiя "Мега-полiс"
Організаційно-правова формаПриватне акцiонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи30860173
Місцезнаходження03110 м. Київ м. Київ вул. I. Клименка, буд. 23, оф.208
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльностіАГ 569168
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документДержавна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа20.12.2010
Міжміський код та телефон(044) 249-20-20
Факс(044) 249-20-20
Вид діяльностіСтрахування, перестрахування
ОписІнші види страхування, крім страхування життя

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особиЗапорізька Торгово-Промислова Палата
Організаційно-правова формаIншi об'єднання юридичних осiб
Ідентифікаційний код юридичної особи02944840
Місцезнаходження69005 Запорiзька область м. Запоріжжя, бул. Центральний, буд. 4
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльностід/н
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документд/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон(061) 213-50-24
Факсд/н
Вид діяльностіДіяльність організацій промисловців і підприємців
ОписРегулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особиДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова формаДержавна органiзацiя (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи21676262
Місцезнаходження03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльностіDR/00002/ARM
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документНКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа18.02.2019
Міжміський код та телефон(044) 287-56-70
Факс(044) 287-56-73
Вид діяльностіДіяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР
ОписПодання звітності до НКЦПФР

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особиДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова формаДержавна органiзацiя (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи21676262
Місцезнаходження03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльностіDR/00001/APA
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документНКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа18.02.2019
Міжміський код та телефон(044) 287-56-70
Факс(044) 287-56-73
Вид діяльностіДіяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
ОписОприлюднення регульованої інформації

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особиПублічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова формаПублiчне акцiонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи30370711
Місцезнаходження04107 УКРАЇНА м.Київ вул.Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльностіРішення № 2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документНКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа01.10.2013
Міжміський код та телефон(044) 591-04-00
Факс(044) 591-04-00
Вид діяльностіДепозитарна діяльність центрального депозитарію
ОписЗ депозитарiєм укладено договiр на обслуговування випуску цінних паперів.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особиТовариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Капітал Аудит"
Організаційно-правова формаТовариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Ідентифікаційний код юридичної особи38520462
Місцезнаходження69035 УКРАЇНА м. Запоріжжя пр. Соборний, буд. 170Б, прим. 1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності4549
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документд/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон061 213-17-45
Факсд/н
Вид діяльностіАудиторська діяльність
ОписАудиторські послуги фінансової звітності

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2021 | 01 | 01
Підприємство Приватне акціонерне товариство "Український графіт" за ЄДРПОУ 00196204
Територія ЗАПОРIЗЬКА ОБЛАСТЬ за КОАТУУ 2310137200
Організаційно-правова форма господарювання АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО ІНШОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО УСТАТКОВАННЯ за КВЕД 27.90
Середня кількість працівників 2140
Одиниця виміру: тис.грн.
Адреса 69600 Запорiзька область м. Запорiжжя Пiвнiчне шосе, 20, т.(061)289-51-10
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2020 р.
Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 01.01.2012
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
100018601929--
первісна вартість100133443997--
накопичена амортизація100214842068--
Незавершені капітальні інвестиції1005383735485811--
Основні засоби1010887528971668--
первісна вартість101113470941502372--
знос1012459566530704--
Інвестиційна нерухомість1015271266--
Первісна вартість інвестиційної нерухомості1016342342--
Знос інвестиційної нерухомості10177176--
Довгострокові біологічні активи1020------
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
1030------
інші фінансові інвестиції103522--
Довгострокова дебіторська заборгованість1040415276--
Відстрочені податкові активи1045--7946--
Інші необоротні активи1090------
Усього за розділом I109512738111467898--
II. Оборотні активи
Запаси
110025611302139921--
Виробничі запаси11011202159880812--
Незавершене виробництво110211380611115514--
Готова продукція1103220499143348--
Товари1104411247--
Поточні біологічні активи1110------
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги1125234197167686--
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
11307972573674--
з бюджетом11354858943730--
у тому числі з податку на прибуток1136309636--
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів11402251--
Інша поточна дебіторська заборгованість1155289114873--
Поточні фінансові інвестиції1160------
Гроші та їх еквіваленти1165662059728889--
Готівка116663--
Рахунки в банках1167662053728883--
Витрати майбутніх періодів1170193212--
Інші оборотні активи119012081484--
Усього за розділом II119535899943170720--
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття1200------
Баланс130048638054638618--


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
1400233959233959--
Капітал у дооцінках14055747157471--
Додатковий капітал14106051260511--
Емісійний дохід14116050960509--
Резервний капітал14155852458524--
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)142039505803763243--
Неоплачений капітал1425------
Вилучений капітал1430------
Усього за розділом I149543610464173708--
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання
150023649----
Довгострокові кредити банків1510------
Інші довгострокові зобов'язання1515123666106--
Довгострокові забезпечення1520214264281383--
Довгострокові забезпечення витрат персоналу1521214264281383--
Цільове фінансування1525------
Усього за розділом II1595361579281489--
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
1600------
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями
1610297289--
товари, роботи, послуги16153935633530--
розрахунками з бюджетом162047245692--
у тому числі з податку на прибуток1621------
розрахунками зі страхування162540524908--
розрахунками з оплати праці16301674720567--
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами1635763752449--
Поточні забезпечення16606711564868--
Доходи майбутніх періодів1665------
Інші поточні зобов'язання169012521118--
Усього за розділом IІІ1695141180183421--
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
1700------
Баланс190048638054638618--

На балансі Компанії станом на 31 грудня 2020 року:
- основні засоби враховані по первісній (оціночній) вартості в сумі 1 502 372 тис. грн., сума зносу складає 530 704 тис. грн., балансова (залишкова) вартість складає 971 668 тис. грн.
За 2020 рік придбано та виготовлено основних засобів на суму 161 540 тис. грн., вибуло (по балансової вартості) - 1 351 тис. грн.;
- первісна вартість нематеріальних активів складає 3 997 тис. грн., сума зносу - 2068 тис. грн., балансова (залишкова) вартість - 1 929 тис. грн.;
- незавершені капітальні інвестиції складають 485 811 тис. грн. і в основному пов'язані з модернізацією та реконструкцією основних засобів;
- довгострокові фінансові інвестиції складають 2 тис. грн. і відносяться до інших фінансових інвестицій - частка у статутному капіталі інших підприємств;
- первісна вартість інвестиційної нерухомості складає 342 тис. грн., сума зносу - 76 тис. грн., справедлива (залишкова) вартість - 266 тис. грн., до якої віднесені будівлі та приміщення, утримувані з метою отримання орендних платежів.
За 2020 рік освоєно капітальних інвестицій в розмірі 263 638 тис. грн.
Залишки запасів складали:
- виробничі запаси - 880 812 тис. грн.
- незавершене виробництво - 1 115 514 тис. грн.
- готова продукція - 143 348 тис. грн.
- товари - 247 тис. грн.
Дебіторська заборгованість Компанії існує у вигляді довгострокової та поточної.
Довгострокова заборгованість складається із сум довгострокових позик робітникам підприємства, виданих для покращання житлових умов у залишкової сумі 276 тис. грн.
Поточна дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги за чистою реалізаційною вартістю складає 167 686 тис. грн., резерв сумнівних боргів нарахований і на звітну дату, він складає 22 486 тис. грн. Поточна дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом складає 43 730 тис. грн. і утворилась в основному із сум невідшкодованого бюджетом податку на додану вартість. Дебіторська заборгованість за виданими авансами складає 73 674 тис. грн., інша дебіторська заборгованість - 14 873 тис. грн.
Грошові кошти на кінець року на поточних рахунках в національній валюті склали - 9150 тис. грн., в іноземній валюті - 719 733 тис. грн.
Витрати майбутніх періодів (підписка, страхування та інше) склали 212 тис. грн.
Генеральний директор Кутузов Сергій Володимирович
Головний бухгалтер Станішевська Тетяна Олександрівна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2021 |01 |01
Підприємство Приватне акціонерне товариство "Український графіт" за ЄДРПОУ 00196204
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2020 рік


Форма № 2 Код за ДКУД 1801003
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 200016516223543626
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050(1650444)(2120950)
Валовий:  
     прибуток 
209011781422676
     збиток 2095(--)(--)
Інші операційні доходи 212017510719093
Адміністративні витрати 2130(142493)(150144)
Витрати на збут2150(105178)(210836)
Інші операційні витрати 2180(32166)(198615)
Фінансовий результат від операційної діяльності:  
     прибуток 
2190--882174
     збиток  2195(103552)(--)
Дохід від участі в капіталі 2200----
Інші фінансові доходи 222019493027
Інші доходи 224054820703
Фінансові витрати 2250(49840)(33348)
Втрати від участі в капіталі 2255(--)(--)
Інші витрати 2270(25109)(4725)
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
2290--867831
збиток2295(176004)(--)
Витрати (дохід) з податку на прибуток230031596-157389
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування2305----
Чистий фінансовий результат:  
     прибуток 
2350--710442
     збиток 2355(144408)(--)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів2400----
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів2405----
Накопичені курсові різниці2410----
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств2415----
Інший сукупний дохід2445-42930-34446
Інший сукупний дохід до оподаткування2450-42930-34446
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом2455----
Інший сукупний дохід після оподаткування2460-42930-34446
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)2465-187338675996

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 1126577 1900580
Витрати на оплату праці 2505 418566 445760
Відрахування на соціальні заходи 2510 112683 118227
Амортизація 2515 76377 69735
Інші операційні витрати 2520 369513 635885
Разом 2550 2103716 3170187

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 69838500 69838500
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 6983850069838500
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 ( 2.06774000) 10.17264000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 ( 2.06774000)10.17264000
Дивіденди на одну просту акцію 2650 -- --

Протягом 2020 року чистий дохід від реалізації продукції підприємства склав 1651622 тис. грн.
Протягом 2020 року підприємство отримало від'ємний фінансовий результат у розмірі 144408 тис. грн.
Генеральний директор Кутузов Сергій Володимирович
Головний бухгалтер Станішевська Тетяна Олександрівна
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2021 |01 | 01
Підприємство Приватне акціонерне товариство "Український графіт" за ЄДРПОУ 00196204
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2020 рік


Форма № 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
300015269953642699
Повернення податків і зборів3005141000385103
у тому числі податку на додану вартість3006141000385103
Цільового фінансування301079017815
Надходження авансів від покупців і замовників3015377997452257
Надходження від повернення авансів302013375408
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)3035185189
Надходження від операційної оренди304041597
Інші надходження30951794031479
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
3100(727362)(1894777)
Праці3105(330921)(355458)
Відрахувань на соціальні заходи3110(89322)(94895)
Зобов'язань з податків і зборів3115(92203)(419797)
Зобов'язання з податку на прибуток3116(328)(320838)
Зобов'язання з інших податків і зборів3118(91875)(98959)
Витрачання на оплату авансів3135(369658)(921907)
Витрачання на оплату повернення авансів3140(1022)(382)
Витрачання на оплату цільових внесків3145(7870)(7300)
Інші витрачання3190(33624)(44985)
Чистий рух коштів від операційної діяльності3195421788785546
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200----
необоротних активів32053473
Надходження від отриманих:
відсотків
3215----
дивідендів3220----
Надходження від деривативів3225----
Інші надходження3250----
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255(--)(--)
необоротних активів3260(326225)(381480)
Виплати за деривативами3270(--)(--)
Інші платежі3290(--)(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності3295-326191-381407
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300----
Отримання позик3305----
Інші надходження334017133123
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345(--)(--)
Погашення позик3350150178--
Сплату дивідендів3355(--)(--)
Витрачання на сплату відсотків3360(11351)(--)
Інші платежі3390(--)(31)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності3395-1598163092
Чистий рух грошових коштів за звітний період3400-64219407231
Залишок коштів на початок року3405662059336988
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів3410131049-82160
Залишок коштів на кінець року3415728889662059

Для складання "Звiт про рух грошових коштiв" використовувалась наступна iнформацiя: баланс на 31.12.2020 р., звiт про фiнансовi результати за 2020 р. та додаткова фiнансова iнформацiя.
Генеральний директор Кутузов Сергiй Володимирович
Головний бухгалтер Станiшевська Тетяна Олександрiвна
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2021 | 01 | 01
Підприємство Приватне акціонерне товариство "Український графіт" за ЄДРПОУ 00196204
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 2020 рік


Форма № 4 Код за ДКУД 1801005
Стаття Код рядка Зареєстрований (пайовий) капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року40002339595747160512585243950592----4361058
Коригування:
Зміна облікової політики
4005----------------
Виправлення помилок4010---------12-----12
Інші зміни4090----------------
Скоригований залишок на початок року40952339595747160512585243950580----4361046
Чистий прибуток (збиток) за звітний період4100---------144408-----144408
Інший сукупний дохід за звітний період4110-----1---42929-----42930
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200----------------
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу4205----------------
Відрахування до резервного капіталу4210----------------
Внески учасників : Внески до капіталу4240----------------
Погашення заборгованості з капіталу4245----------------
Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)4260----------------
Перепродаж викуплених акцій (часток)4265----------------
Анулювання викуплених акцій (часток)4270----------------
Вилучення частки в капіталі4275----------------
Інші зміни в капіталі4290----------------
Разом змін у капіталі4295-----1---187337-----187338
Залишок на кінець року43002339595747160511585243763243----4173708

Власний капiтал компанiї на 31.12.2020 року представлено: зареєстрованим (статутним), резервним, додатковим капiталом, капiталом у дооцiнках та нерозподiленим прибутком (фiнансовий результат).
Станом на 31.12.2020 року розмiр статутного капiталу складає 233 958 975 грн.
Додатковий капiтал складається iз емiсiйного доходу у сумi 60 509 тис. грн. та iншого сукупного доходу у сумi 2 тис. грн.
Сума капiталу у дооцiнках становить 57 471 тис. грн. До його складу увiйшли: дооцiнка активiв, безкоштовно отриманi необоротнi активi, iнший вкладений капiтал. Впродовж 2020 року розмiр iншого додаткового капiталу не змiнювався.
На початок 2020 року сума резервного капiталу склала 58 524 тис. грн. Статутом пiдприємства передбачається створювати резервний капiтал у розмiрi не менше 25 % вiд суми статутного капiталу i формувати його шляхом щорiчного вiдрахування не менше 5 % суми чистого прибутку товариства. Протягом 2020 року резервний капiтал не змiнювався. Станом на 31.12.2020 року резервний капiтал створено у повному розмiрi, що дорiвнює 25% статутного капiталу.

Генеральний директор Кутузов Сергiй Володимирович
Головний бухгалтер Станiшевська Тетяна Олександрiвна

Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Примiтки до фiнансових звiтiв ПрАТ "Укрграфiт"
за рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 року.


Фiнансова звiтнiсть згiдно з МСФЗ

ПрАТ "Укрграфiт" фiнансовi звiти за 2020 рiк складенi за формами, встановленими Нацiональним положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженими наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07.02.2013 № 73.

Зважаючи на те, що данi форми не вiдповiдають вимогам, викладеним у МСБО (IAS) 1 "Подання фiнансових звiтiв", а саме, Баланс (Звiт про фiнансовий стан) та Звiт про власний капiтал не дають можливостi розкрити порiвняльну iнформацiю за попереднi перiоди, у письмових примiтках пiдприємство наводить форми Звiтiв про фiнансовий стан, сукупнi доходи, про змiни у власному капiталi та рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 року iз порiвняльними даними.

Надана фiнансова звiтнiсть ПрАТ "Укрграфiт" складена згiдно iз вимогами Мiжнародних стандартiв за перiод, який закiнчився 31 грудня 2020 року.
Змiст

ФIНАНСОВА ЗВIТНIСТЬ

БАЛАНС 3
ЗВIТ ПРО ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ 5
ЗВIТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТIВ 6
ЗВIТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ 7

ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI1. Iнформацiя про Компанiю ___...9
2.1. Основа складання звiтностi 9
2.2. Перехiд на МСФЗ_______________________________ 10
2.3. Суттєвi облiковi судження, оцiнки та припущення 10
2.4. Заява про використання облiкової полiтики 12
2.5. Основнi положення облiкової полiтики 14
2.6. Використання нових або переглянутих стандартiв та роз'яснень____________. 25
3. Доходи i витрати___________________________________ 27
4. Податок на прибуток_____________________________. ___.. 29
5. Основнi засоби___________________________________.. 31
6. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї__________________________... 32
7. Довгострокова дебiторська заборгованiсть_______________________ 33
8. Запаси 33
9. Торгова дебiторська заборгованiсть 33
10. Iнша дебiторська заборгованiсть 34
11. Розкриття iнформацiї щодо використання справедливої вартостi____________.34
12. Грошовi кошти та їх еквiваленти 36
13. Довгостроковi забезпечення виплат персоналу 36
14. Довгостроковi кредити та позики___________________________.38
15. Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 39
16. Iншi короткостроковi зобов'язання__________________________..39
17. Активи у заставi та активи з обмеженим використанням________________..39
18. Оренднi зобов'язання _____________________________..40
19. Власний капiтал___________________________________40
20. Операцiї зi зв'язаними сторонами 41
21. Операцiйнi ризики, фактичнi та умовнi зобов'язання 41
22. Управлiння фiнансовими ризиками 43
23. Припущення щодо функцiонування пiдприємства у найближчому майбутньому_____ 45
24. Подiї пiсля дати балансу_______________________________46


Звiт про фiнансовий стан за рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 року

(тис. грн.)
Активи Код рядка Примiтка 31.12.2020 31.12.2019
I. Необоротнi активи
Нематерiальнi активи 1000 5 1 929 1 860
первiсна вартiсть 1001 3 997 3 344
накопичена амортизацiя 1002 2 068 1 484
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 1005 5 485 811 383 735
Основнi засоби 1010 5 971 668 887 528
первiсна вартiсть 1011 1 502 372 1 347 094
накопичена амортизацiя 1012 530 704 459 566
Iнвестицiйна нерухомiсть 1015 5 266 271
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 1035 6 2 2
Довгострокова дебiторська заборгованiсть 1040 7 276 415
Вiдстроченi податковi активи 1045 7 946 -
Iншi необоротнi активи 1090
Усього за роздiлом I 1095 1 467 898 1 273 811
II. Оборотнi активи
Запаси 1100 8 2 139 921 2 561 130
Виробничi запаси 1101 8 880 812 1 202 159
Незавершене виробництво 1102 8 1 115 514 1 138 061
Готова продукцiя 1103 8 143 348 220 499
Товари 1104 8 247 411
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 1125 9 167 686 234 197
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками:
за виданими авансами 1130 10 73 674 79 725
з бюджетом 1135 10 43 730 48 589
у тому числi з податку на прибуток 1136 4,10 636 309
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв 1140 10 251 2
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 1155 10 14 873 2 891
Грошовi кошти та їх еквiваленти 1165 12 728 889 662 059
Витрати майбутнiх перiодiв 1170 10 212 193
Iншi оборотнi активи 1190 10 1 484 1 208
Усього за роздiлом II 1195 3 170 720 3 589 994
III. Необоротнi активи, призначенi для продажу, та групи вибуття 1200
Баланс 1300 4 638 618 4 863 805

Власний капiтал i зобов'язання
I. Власний капiтал
Зареєстрований капiтал 1400 1 233 959 233 959
Емiсiйний доход 1411 60 509 60 509
Резервний капiтал 1415 19 58 524 58 524
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 1420 3 820 716 4 008 054
Усього за роздiлом I 1495 4 173 708 4 361 046
II. Довгостроковi зобов'язання i забезпечення
Вiдстроченi податковi зобов'язання 1500 4 - 23 649
Довгостроковi кредити банкiв 1510 -
Iншi довгостроковi зобов'язання 1515 14 106 123 666
Довгостроковi забезпечення 1520 13 281 383 214 264
Усього за роздiлом II 1595 281 489 361 579
III. Поточнi зобов'язання i забезпечення
Короткостроковi кредити банкiв 1600 -
Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями 1610 18 289 297
Товари, роботи, послуги 1615 15 33 530 39 356
Розрахунки з бюджетом 1620 16 5 692 4 724
у тому числi з податку на прибуток 1621 - -
Розрахунки зi страхування 1625 16 4 908 4 052
Розрахунки з оплати працi 1630 16 20 567 16 747
Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами 1635 16 52 449 7 637
Поточнi забезпечення 1660 16 64 868 67 115
Доходи майбутнiх перiодiв 1665 - -
Iншi поточнi зобов'язання 1690 16 1 118 1 252
Усього за роздiлом III 1695 183 421 141 180
Баланс 1900 4 638 618 4 863 805
У складi нерозподiленого прибутку враховано суму капiталу у дооцiнках (57 471 тис. грн.) та додаткового капiталу (2 тис. грн.)
Примiтки на сторiнках 9-46 є невiд'ємною частиною даного звiту


Звiт про прибуток або збиток та iнший сукупний дохiд за перiод,
що закiнчився 31 грудня 2020 року
(тис. грн.)
Показник Код рядка Примiтки 31.12.2020 31.12.2019
Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2000 3 1 651 622 3 543 626
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2050 3 (1 650 444) (2 120 950)
Валовий прибуток 2090 1 178 1 422 676
Валовий збиток 2095 - -
Iншi операцiйнi доходи 2120 3 175 107 19 093
Адмiнiстративнi витрати 2130 3 (142 493) (150 144)
Витрати на збут 2150 3 (105 178) (210 836)
Iншi операцiйнi витрати 2180 3 (32 166) (198 615)
Фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi
прибуток 2190 882 174
збиток 2195 (103 552) -
Фiнансовi доходи 2220 3 1 949 3 027
Iншi доходи 2240 3 548 20 703
Фiнансовi витрати 2250 3 (49 840) (33 348)
Витрати вiд участi в капiталi 2255 - -
Iншi витрати 2270 3 (25 109) (4 725)
Фiнансовий результат до оподаткування
прибуток 2290 - 867 831
збиток 2295 (176 004)
Витрати (дохiд) з податку на прибуток 2300 4 31 596 (157 389)
Прибуток/збиток вiд припиненої дiяльностi 2305
Чистий фiнансовий результат
прибуток 2350 4 710 442
збиток 2355 (144 408)
Iншi сукупнi прибутки
Переоцiнка основних засобiв 2400
Iнший сукупний дохiд 2445 3 (42 930) (34 446)
Податок на прибуток, пов'язаний з iншим сукупним доходом 2455
Iнший сукупний дохiд пiсля оподаткування 2460 (42 930) (34 446)
Усього сукупний дохiд 2465 (187 338) 675 996
Скоригована середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 2605 69 838 500 69 838 500
Прибуток на акцiю (грн.):
базисний 2615 (2,06774) 10,17264
розбавлений

Примiтки на сторiнках 9-46 є невiд'ємною частиною даного звiту

Звiт про рух грошових коштiв за рiк (за прямим методом),
що закiнчився 31 грудня 2020 року
(тис. грн.)
Стаття Код рядка Примiтки Рiк, що закiнчився
31.12.2020 31.12.2019
I. Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi

Надходження вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 3000 1 526 995 3 642 699
Повернення податкiв i зборiв 3005 141 000 385 103
Цiльове фiнансування 3010 12 7 901 7 815
Надходження авансiв вiд покупцiв i замовникiв 3015 377 997 452 257
Надходження вiд повернення авансiв 3020 1 337 5 408
Надходження вiд боржникiв неустойки (штрафiв, пенi) 3035 185 189
Надходження вiд операцiйної оренди 3040 415 97
Iншi надходження 3095 17 940 31 479
Витрачання на :оплату товарiв (робiт, послуг) 3100 (727 362) (1 894 777)
працi 3105 (330 921) (355 458)
Вiдрахування на соцiальнi заходи 3110 (89 322) (94 895)
Iншi податки та обов'язковi платежi 3115 (92 203) (419 797)
Сплачений податок на прибуток 3116 (328) (320 838)
Витрачання на оплату зобов'язань з iнших податкiв i зборiв 3118 (91 875) (98 959)
Витрачання на оплату авансiв 3135 (369 658) (921 907)
Витрачання на оплату повернення авансiв 3140 (1 022) (382)
Витрачання на оплату цiльових внескiв 3145 (7 870) (7 300)
Iншi платежi 3190 12 (33 624) (44 985)

Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi 3195 421 788 785 546
II. Рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi
Продаж основних засобiв 3205 34 73
Iншi надходження 3250
Придбання та будiвництво основних засобiв 3260 (326 225) (381 480)
Iншi платежi 3290
Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi 3295 -326 191 -381 407
III. Рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi
Отриманi позики 3305 -
Iншi надходження 3340 1 713 3 123
Погашенi позики 3350 150 178 -
Сплаченi дивiденди 3355
Витрачання на сплату вiдсоткiв 3360 (11 351) -
Iншi платежi 3390 - (31)
Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi 3395 -159 816 3 092
Чистий рух грошових коштiв за звiтний перiод 3400 -64 219 407 231
Залишок коштiв на початок року 3405 662 059 336 988
Вплив змiни валютних курсiв на залишок коштiв 3410 131 049 (82 160)
Залишок коштiв на кiнець року 3415 12 728 889 662 059

Примiтки на сторiнках 9-46 є невiд'ємною частиною даного звiтуЗВIТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ
за рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 року
(тис. грн.)
Стаття Код Примiтки Статутний капiтал Емiсiйний доход
Резервний капiтал Нерозподiлений прибуток Разом
1 2 3 4 6 7 8 9
Залишок на 01.01.2019 4000 233 959 60 509 58 524 3 332 229 3 685 221
Коригування:
Змiна облiкової полiтики 4005
Виправлення помилок 4010 (171) (171)
Iншi змiни 4090
Скоригований залишок на 01.01.2019 4095 233 959 60 509 58 524 3 332 058 3 685 050
Чистий прибуток за 2019 рiк 4100 710 454 710 454
Iнший сукупний дохiд за 2019 рiк 4110 (34 446) (34 446)
Iнший сукупний дохiд 4116 (34 446) (34 446)
Розподiл прибутку:
Виплати власникам (дивiденди) 4200
Спрямування прибутку до статутного капiталу 4205
Вiдрахування до Резервного капiталу 4210
Iншi змiни в капiталi 4290
Разом змiн в капiталi за 2019 рiк 4295 676 008 676 008
Залишок на 31.12.2019 4300 233 959 60 509 58 524 4 008 066 4 361 058
Залишок на 01.01.2020 4000 233 959 60 509 58 524 4 008 066 4 361 058
Коригування:
Змiна облiкової полiтики 4005
Виправлення помилок 4010 (12) (12)
Iншi змiни 4090
Скоригований залишок на 01.01.2020 4095 233 959 60 509 58 524 4 008 054 4 361 046
Чистий прибуток за 2020 рiк 4100 (144 408) (144 408)
Iнший сукупний дохiд за 2020 рiк 4110 3 (42 930) (42 930)
Iнший сукупний дохiд 4116 (42 930) (42 930)
Розподiл прибутку:
Виплати власникам (дивiденди) 4200
Спрямування прибутку до статутного капiталу 4205
Вiдрахування до Резервного капiталу 4210
Iншi змiни в капiталi 4290
Разом змiн в капiталi за 2020 рiк 4295 (187 338) (187 338)
Залишок на 31.12.2020 4300 233 959 60 509 58 524 3 820 716 4 173 708

У складi нерозподiленого прибутку враховано суму капiталу у дооцiнках (57 471 тис. грн.) та додаткового капiталу (2 тис. грн.)

Примiтки на сторiнках 9-46 є невiд'ємною частиною даного звiту

ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
1. Iнформацiя про Компанiю
Фiнансова звiтнiсть Приватного акцiонерного товариства "Український графiт" за рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 р., була затверджена до випуску 26 лютого 2021 року.
Компанiя є приватним акцiонерним товариством, яке було створено у вiдповiдностi до законодавства України. На 31 грудня 2020 р. статутний капiтал Компанiї становив 233 959 тис. грн. i його було подiлено на 69 838 500 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 3,35 грн. кожна. Статутний капiтал було повнiстю сплачено акцiонерами. Юридична адреса Компанiї: вул. Пiвнiчне шосе, 20, м. Запорiжжя, Україна, 69600. Компанiя веде господарську дiяльнiсть в Українi, де розташованi її виробничi потужностi. Основними видами дiяльностi Компанiї є:
- виробництво вогнетривких виробiв;
- виробництво неметалевих мiнеральних виробiв, н.в.i.у.;
- виробництво iншого електричного устаткування;
виробництво iншої продукцiї виробничого призначення, виробництво i реалiзацiя якої не забороненi чинним законодавством.
Станом на 31 грудня 2020 р. та протягом року, що закiнчився на зазначену дату, учасниками Компанiї та їхнi вiдповiднi заявленi частки у статутному капiталi Компанiї складали:

Акцiонери На 31 грудня 2019 р. На 1 сiчня 2020 р. На 31 грудня 2020 р.
Кiлькiсть акцiй
(3,35 грн. за акцiю) % Кiлькiсть акцiй
(3,35 грн. за акцiю) % Кiлькiсть акцiй
(3,35 грн. за акцiю) %
Пайове товариство Талiєнталь 16 784 556 24,0334% 16 784 556 24,0334%
Пайове товариство Генезес Iнвест 16 765 396 24,006% 16 765 396 24,006%
Пайове товариство Реетвекс 16 761 194 23,9999% 16 761 194 23,9999%
Компанiя "Iнтерграфiт Холдiнгс Компанi Лiмiтед" 16 750 148 23,9841% 16 750 148 23,9841% 16 750 148 23,9841%
Компанiя "С6 СЕЙФ ГРУП ЛIМIТЕД" 106 0,0001% 106 0,0001% 50 311 252 72,0394%
Iншi юридичнi та фiзичнi особи 2 777 100 3,9765% 2 777 100 3,9765% 2 777 100 3,9765%
69 838 500 100,000% 69 838 500 100,000% 69 838 500 100,000%
Рiшенням Котирувальної комiсiї № 1774 вiд 01.06.2017р. акцiї простi iменнi Приватного акцiонерного товариства "Український графiт" з 02 червня 2017 року виключено з Бiржового Списку ПАТ "Українська Бiржа" на пiдставi п.12.9 Правил ПАТ "Українська бiржа", у зв'язку з перереєстрацiєю емiтента в якостi приватного акцiонерного товариства.
2.1.Основа складання звiтностi

Фiнансова звiтнiсть Компанiї складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi ("МСФЗ"), у редакцiї, затвердженою Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку ("РМСБО").
Основою надання фiнансової звiтностi є чиннi мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та тлумачення, розробленi Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi.
Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi iсторичної собiвартостi, за винятком оцiнки за умовною вартiстю основних засобiв в частинi об'єктiв нерухомостi, на дату першого застосування МСФЗ у вiдповiдностi до МСФЗ (IFRS) 1 "Перше застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" та МСБО (IAS) 16 "Основнi засоби", а також iнвестицiйної нерухомостi, яка вiдображається у вiдповiдностi до МСБО (IAS) 40 "Iнвестицiйна нерухомiсть".
Фiнансова звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi складається на основi бухгалтерських записiв згiдно українського законодавства шляхом трансформацiї з внесенням коригувань, проведенням перекласифiкацiї статей з метою достовiрного представлення iнформацiї згiдно вимог МСФЗ.
Основуючись на економiчнiй сутностi операцiй та обставин дiяльностi, пiдприємство визначило українську гривню як валюту вимiру та представлення. Виходячи з цього, операцiї в iнших валютах, нiж гривня, розглядаються як операцiї в iноземних валютах.
Фiнансова звiтнiсть надана у тисячах українських гривень.
2.2. Перехiд на МСФЗ

У вiдповiдностi до вимог МСФЗ (IFRS) 1 "Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" Компанiя склала вхiдний баланс згiдно з МСФЗ на дату переходу на МСФЗ з 01.01.2012р.
До дати переходу на МСФЗ пiдприємство вело нормативний бухгалтерський облiк та складало окрему фiнансову звiтнiсть у гривнях вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (П(с)БО). Фiнансова звiтнiсть за МСФЗ вiдрiзняється вiд нормативної звiтностi, складеної для цiлей звiтностi в Українi, тим, що вона мiстить певнi коригування, не вiдображенi в бухгалтерських книгах пiдприємства, якi необхiднi для вiдповiдного подання фiнансового стану, результатiв дiяльностi та руху грошових коштiв згiдно з МСФЗ. Змiна концептуальної основи складання фiнансової звiтностi з П(с)БО на МСФЗ була здiйснена вiдповiдно до вимог змiн, внесених до Закону "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", якi набули чинностi 1 сiчня 2012 року.
2.3. Суттєвi облiковi судження, оцiнки та припущення
Складання фiнансової звiтностi Компанiї вимагає вiд керiвництва здiйснення оцiнок та припущень, якi впливають на поданi у фiнансовiй звiтностi суми доходiв, витрат, активiв та зобов'язань, а також розкриття iнформацiї про умовнi зобов'язання на кiнець звiтного перiоду. Однак невизначенiсть щодо цих припущень i оцiнок може призвести до результатiв, якi можуть вимагати суттєвих коригувань балансової вартостi активу або зобов'язання, стосовно яких робляться подiбнi припущення й оцiнки, у майбутньому.
Оцiнки та припущення
Пiдприємство використовує оцiнки та припущення, якi впливають на суми, що вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, та на балансову вартiсть активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового року. Розрахунки та судження постiйно оцiнюються та базуються на попередньому досвiдi керiвництва та iнших факторах, у тому числi на очiкуваннях щодо майбутнiх подiй, якi вважаються об'рунтованими за поточних обставин. Крiм суджень, якi передбачають облiковi оцiнки, керiвництво пiдприємства також використовує професiйнi судження при застосуваннi облiкової полiтики.
Нижче поданi основнi припущення, що стосуються майбутнього та iнших основних джерел невизначеностi оцiнок на звiтну дату, якi несуть у собi значний ризик виникнення необхiдностi внесення суттєвих коригувань до балансової вартостi активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового року. Оцiнки та припущення Компанiї 'рунтувалися на параметрах, доступних у процесi складання фiнансової звiтностi. Однак поточнi обставини та припущення щодо перспектив можуть змiнитися пiд впливом ринкових змiн або обставин, якi не пiддаються контролю Компанiї. Такi змiни вiдображаються у припущеннях по мiрi їхнього виникнення.
Податки
Українське законодавство й нормативнi акти, що регулюють сферу оподаткування та iншi аспекти дiяльностi компанiй, включаючи валютний контроль i митне законодавство, продовжують зазнавати значних змiн. Зазвичай положення законiв i нормативних документiв є нечiткими й тлумачаться по-рiзному мiсцевими, регiональними й державними органами, а також iншими урядовими установами. Випадки розбiжностей у тлумаченнi законодавства є непоодинокими. Керiвництво Компанiї вважає, що тлумачення ним положень законодавства, якi регулюють дiяльнiсть Компанiї, є правильним, i що Компанiя дотрималась усiх нормативних положень, а всi передбаченi законодавством податки були сплаченi або нарахованi.
Вiдстроченi податковi активи визнаються для всiх невикористаних податкових збиткiв, якщо iснує ймовiрнiсть наявностi оподатковуваного прибутку, в рахунок якого можуть бути використанi збитки. Суттєвi оцiнки керiвництва необхiднi для визначення суми вiдстрочених податкових активiв, якi можуть бути визнанi, виходячи з iмовiрних строкiв i розмiру майбутнього оподатковуваного прибутку й стратегiї податкового планування в майбутньому. Детальна iнформацiя про визнанi вiдстроченi податковi активи наводиться у Примiтцi 4.
Податковий Кодекс України починаючи з 2015 року передбачає незмiнну ставку податку на прибуток пiдприємств. Керiвництво Компанiї оцiнює вiдстроченi податковi активи та зобов'язання на основi припущень, зроблених iз метою визначення того, коли актив буде реалiзовано або зобов'язання буде погашено, виходячи зi ставок податку (та податкового законодавства), встановлених або фактично встановлених на кiнець кожного наступного звiтного перiоду.
За рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 р., нормативна ставка податку на прибуток пiдприємств в Українi становила 18%. Ставка податку на прибуток пiдприємств у наступних перiодах вiдповiдно до Податкового Кодексу України буде такою:
з 1 сiчня 2021 р. i надалi: 18%
Запаси за чистою вартiстю реалiзацiї
Керiвництво оцiнює необхiднiсть списання вартостi запасiв до їхньої чистої вартостi реалiзацiї з урахуванням цiн пiсля закiнчення перiоду та цiлей, для яких призначенi запаси. Якщо вартiсть запасiв не пiдлягає повному вiдшкодуванню, балансова вартiсть таких запасiв коригується до їхньої чистої вартостi реалiзацiї. Сума резерву розраховується за методом застосування абсолютної величина вартостi запасiв в розмiрi: - 20% вартостi запасiв, якi не використовувались в виробничiй дiяльностi пiдприємства вiд 2 до 3 рокiв; - 50% вартостi запасiв, якi не використовувались в виробничiй дiяльностi пiдприємства вiд 4 до 5 рокiв; 100% вартостi запасiв, якi не використовувались в виробничiй дiяльностi пiдприємства бiльше 6 рокiв. Сума скоригованого резерву визнається у прибутку або збитку. Станом на звiтну дату 31 грудня 2020 р. Компанiя скоригувало суму запасiв до їхньої чистої вартостi реалiзацiї на суму 1 694 тис. грн. (31 грудня 2019 р. 1 870 тис. грн.).
Зменшення корисностi необоротних активiв
Станом на кiнець кожного звiтного перiоду керiвництво Компанiї регулярно виконує процедури для визначення наявностi ознак зменшення корисностi та перевiрки на предмет можливостi вiдшкодування балансової вартостi основних засобiв, якi вважаються єдиним пiдроздiлом, що генерує грошовi потоки. Визначення зменшення корисностi основних засобiв передбачає застосування оцiнок, якi включають, зокрема, встановлення причини,часу та суми зменшення корисностi. Зменшення корисностi 'рунтується на великiй кiлькостi факторiв, а саме: змiна поточного конкурентного середовища, змiни у майбутнiй доступностi фiнансування, технологiчне старiння, припинення певного виду дiяльностi, поточна вартiсть вiдшкодування та iншi змiни в обставинах, якi свiдчать про зменшення корисностi. Методи, що використовуються для визначення вартостi використання, включають методи дисконтування грошових потокiв, застосування яких вимагає вiд Компанiї здiйснити оцiнку майбутнiх грошових потокiв вiд групи активiв, що генерують грошовi потоки, а також обрати прийнятну ставку дисконтування для визначення теперiшньої вартостi таких грошових потокiв. Такi оцiнки, включаючи застосовуванi методи, можуть мати суттєвий вплив на вiдшкодовувану вартiсть та, зрештою, на суму зменшення корисностi основних засобiв. Станом на 31 грудня 2020 р. керiвництво Компанiї не виявило жодних ознак зменшення корисностi балансової вартостi основних засобiв (31 грудня 2019 р. жодних ознак зменшення корисностi).

Строки корисного використання основних засобiв

Пiдприємство оцiнює залишковий строк корисного використання основних засобiв щонайменше на кiнець кожного фiнансового року. Якщо очiкування вiдрiзняються вiд попереднiх оцiнок, змiни облiковуються як змiни в облiкових оцiнках вiдповiдно до МСБО (IAS) 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки". Такi оцiнки можуть мати суттєвий вплив на балансову вартiсть основних засобiв та суму амортизацiї, визнану у звiтi про прибутки та збитки.
Знецiнення торгової та iншої дебiторської заборгованостi
Для визначення оцiночного резерву пiд збитки торгової дебiторської заборгованостi та авансiв виданих, очiкуваних як протягом 12-ти мiсячного перiоду, так i протягом усього термiну дiї фiнансового iнструменту Пiдприємство застосовує матрицю резервiв

У разi неможливостi повернення дебiторської заборгованостi вона списується за рахунок створеного резерву на покриття збиткiв пiд очiкуванi кредитнi збитки. Станом на 31 грудня 2020 р. керiвництво Компанiї визнало резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки за торговою дебiторською заборгованiстю в сумi 22 486 тис. грн. (31 грудня 2019 р. 21 336 тис. гривень).
Пенсiйний план iз встановленими виплатами
Приведена вартiсть зобов'язання за пенсiйними виплатами встановлюється з використанням актуарного методу. Актуарний метод базується на рiзних припущеннях , якi можуть вiдрiзнятися вiд фактичних результатiв у майбутньому. Актуарний метод використовує припущення щодо ставки дисконтування, темпiв зростання заробiтної плати в майбутньому, рiвня смертностi i темпiв зростання пенсiй у майбутньому. Зважаючи на складнiсть оцiнки та довгострокового характеру зобов'язань за пенсiйним планом iз встановленими виплатами подiбнi зобов'язання високочутливi до змiн цих припущень. Усi припущення переглядаються на кожну звiтну дату.

Визнання ПДВ активу.
Вiдповiдно до дiючого Податкового Кодексу України, зобов'язання платника ПДВ виникає на дату вiдвантаження товарiв клiєнту чи на дату отримання оплати вiд клiєнта, залежно вiд того, що вiдбувається ранiше. Кредит з ПДВ виникає у момент отримання податкової накладної. Також, згiдно змiн податкового законодавства з 1 сiчня 2017 року, платники податку, якi постачають теплову енергiю, природний газ, надають послуги з транспортування та/або розподiлу природного газу, водопостачання, та деякi iншi послуги визначають дату виникнення податкових зобов'язань та податкового кредиту за касовим методом, тобто пiсля отримання грошових коштiв. Вiдповiдно, в разi купiвлi зазначених послуг, пiдприємство отримує податковi накладнi з ПДВ пiсля сплати постачальнику за такi послуги. Крiм того, законодавство визначає, що податковi накладнi мають бути зареєстрованi та включенi до складу податкового кредиту платником податку в термiн 1095 днiв з дати їхнього складання. У разi призупинення реєстрацiї податкової накладної / розрахунку коригування до такої податкової накладної в ЄРПН перебiг зазначеного термiну переривається на перiод призупинення їх реєстрацiї i поновлюється з дня припинення процедури призупинення їх реєстрацiї вiдповiдно до ПКУ.
Сума ПДВ до вiдшкодування переглядається на кожну звiтну дату та зменшується, якщо бiльше не iснує ймовiрностi отримання вiдшкодування ПДВ. Керiвництво Компанiї вважає, що сума заборгованостi Держави буде погашена грошовими коштами. Керiвництво Компанiї очiкує на вiдшкодування податку на додану вартiсть акумульованого на дату 31 грудня 2020 р. в сумi 43 093 тис. грн. до кiнця 2021 року, вiдповiдно.
Судовi позови
Компанiя значною мiрою використовує судження при оцiнцi та визнаннi резервiв та ризику умовних зобов'язань стосовно позовiв, що перебувають на розглядi в судi, або iнших неврегульованих претензiй, що пiдлягають вирiшенню шляхом переговорiв, посередництва, арбiтражного провадження або урядового регулювання, а також iнших умовних зобов'язань. Судження необхiднi для оцiнки ймовiрностi задоволення позову, що перебуває на розглядi, або виникнення зобов'язання, а також для визначення можливих обсягiв кiнцевого вiдшкодування. З огляду на невизначенiсть, що притаманна процесу оцiнки, фактичнi збитки можуть вiдрiзнятися вiд попередньо визначених забезпечень. Такi оцiнки пiдлягають змiнi по мiрi отримання нової iнформацiї, головним чином за допомоги внутрiшнiх експертiв, за наявностi, або за пiдтримки зовнiшнiх консультантiв, як, наприклад, актуарiї або юрисконсульти. Перегляд оцiнок може мати суттєвий вплив на операцiйнi результати у майбутньому.
2.4.Заява про використання облiкової полiтики

При складаннi цiєї фiнансової звiтностi ПрАТ "Укрграфiт" використовувало тi ж самi облiковi полiтики, що i при складаннi фiнансової звiтностi за перiод, що закiнчився 31.12.2019.
Вiдповiдно до МСБО (IAS) 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки" коригування показникiв до 2019 року було проведено шляхом ретроспективного перерахування статей фiнансових звiтiв.
Зведенi данi щодо проведених коригувань представленi у таблицях 1,2
Таблиця 1 (тис. грн.)
Стаття фiнансових звiтiв Залишок на 01.01.2020р до перерахунку статей фiнансових звiтiв Результат перерахунку Результат змiн внаслiдок рекласифiкацiї Залишок на 01.01.2020р пiсля проведення перерахунку статей фiнансових звiтiв Пояснення
внаслiдок внесення змiн до стандартiв внаслiдок виправлення помилок
Актив

Запаси 2 561 132 (2) 2 561 130 Витрати 2019 року вiдображенi у 2020 роцi.
Виробничi запаси 1 202 161 (2) 1 202 159 Витрати 2019 року вiдображенi у 2020 роцi.
Незавершене виробництво 1 138 061 1 138 061
Готова продукцiя 220 499 220 499
Товари 411 411
Пасив
Поточна кредиторська заборгованiсть за:
товари, роботи, послуги (39 347) (9) (39 356) Акти виконаних робiт за 2019 р. вiдображенi у 2020р.
Розрахунками з бюджетом (4 723) (1) (4 724) Коригування пенi згiдно ППР №0000011400 вiд 09.12.2019 р.
Усього коригування активiв та зобов'язань (12) х
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) (3 950 592) (12) (3 950 580)
Таблиця 2 (тис. грн.)

Стаття фiнансових звiтiв За аналогiчний перiод 2019р до перерахунку статей фiнансових звiтiв Результат перерахунку Результат змiн внаслiдок рекласифiкацiї Залишок за аналогiчний перiод 2019р пiсля проведення перерахунку статей фiнансових звiтiв
внаслiдок внесення змiн до стандартiв внаслiдок виправлення помилок Пояснення
Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
3 543 626
3 543 626

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
(2 120 940)
(10)
(2 120 950) Списання ТМЦ и витрат згiдно первинних документiв за 2019р.
Валовий прибуток: 1 422 686 (10) 1 422 676
Iншi операцiйнi доходи 19 093 19 093
Адмiнiстративнi витрати (150 143) (1) (150 144) Списання ТМЦ згiдно первинних документiв за 2019р.
Витрати на збут (210 836) (210 836)
Iншi операцiйнi витрати (198 614) (1) (198 615) Коригування пенi згiдно ППР №0000011400 вiд 09.12.2019 р.
Фiнансовий результат вiд опер дiяльностi (прибуток):
882 186
(12)
882 174
Iншi фiнансовi доходи 3 027 3 027
Фiнансовi витрати (33 348) (33 348)
Iншi доходи 20 703 20 703
Iншi витрати (4 725) (4 725)
Фiнансовий результат до оподаткування:прибуток 867 843 (12) 867 831
збиток
Витрати (дохiд) з податку на прибуток (157 389)
(157 389)
Чистий фiнансовий результат:
прибуток 710 454 (12) 710 442
збиток
2.5.Основнi положення облiкової полiтики
Класифiкацiя активiв i зобов'язань на оборотнi / короткостроковi та необоротнi / довгостроковi
У звiтi про фiнансовий стан Компанiя представляє активи та зобов'язання на основi їх класифiкацiї на оборотнi / короткостроковi та необоротнi / довгостроковi.
Актив є оборотним, якщо:
- його передбачається реалiзувати або вiн призначений для продажу або споживання в рамках звичайного операцiйного циклу;
- вiн призначений в основному для цiлей торгiвлi;
- його передбачається реалiзувати протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного
перiоду; або
- вiн являє собою грошовi кошти або їх еквiваленти, за винятком випадкiв наявностi
обмежень на його обмiн або використання для погашення зобов'язань протягом як мiнiмум
дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного перiоду.
Усi iншi активи класифiкуються як необоротнi.
Зобов'язання є короткостроковим, якщо:
- його передбачається погасити в рамках звичайного операцiйного циклу;
- воно утримується в основному для цiлей торгiвлi; воно пiдлягає погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного перiоду; або
- у компанiї вiдсутнiй безумовне право вiдстрочити погашення зобов'язання на протязi як
мiнiмум дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного перiоду.
Компанiя класифiкує всi iншi зобов'язання в якостi довгострокових. Вiдкладенi податковi активи та зобов'язання класифiкуються як необоротнi / довгостроковi активи та зобов'язання.
Визнання справедливої вартостi
Справедлива вартiсть являє собою вартiсть, яка буде отримана вiд продажу активу або сплачена за передачу зобов'язання в рамках звичайної угоди мiж учасниками ринку на дату оцiнки. Оцiнка справедливої вартостi 'рунтується на припущеннi, що угода щодо продажу активу або передачi зобов'язання має мiсце:
- Або на основному ринку для цього активу чи зобов'язання,
- Або у вiдсутнiсть основного ринку, в найбiльш вигiдному ринку для даного активу чи зобов'язання.
Компанiя повинна мати доступ до основного або найбiльш вигiдного ринку.
Справедлива вартiсть активу або зобов'язання вимiрюється за допомогою припущень, що учасники ринку повиннi використовувати при визначеннi вартостi активу або зобов'язання, якщо припустити, що учасники ринку дiють у вiдповiдностi до власних економiчних iнтересiв.
Оцiнка справедливої вартостi не фiнансового активу враховує здатнiсть учасника ринку генерувати економiчнi вигоди, використовуючи актив в його найкращому i найбiльш ефективному використаннi, або продаючи його iншому учаснику ринку, який буде використовувати актив в його найкращому i найбiльш ефективному використаннi.
Компанiя використовує рiзнi методи оцiнки, необхiднi в даних обставинах, i для яких є достатньо даних для визначення справедливої вартостi, максимального використання вiдповiдних ринкових даних i зведення до мiнiмуму використання неочевидних даних.
Всi активи та зобов'язання, справедлива вартiсть яких вимiрюється або розкривається у фiнансовiй звiтностi належать до категорiї в наведеної нижче iєрархiї справедливої вартостi, яка базується на ступенi рiвня джерел визначення вхiдних даних для оцiнки:
- Рiвень 1 - котирування (без коригувань) ринкової цiни на активних ринках для iдентичних активiв i зобов'язань
- Рiвень 2 - методи оцiнки, в яких суттєвi для оцiнки вхiднi данi, якi вiдносяться до бiльш низького рiвня iєрархiї, є прямо або побiчно спостережуванi на ринку
- Рiвень 3 - методи оцiнки, в яких суттєвi для оцiнки вхiднi данi, якi вiдносяться до бiльш низького рiвня iєрархiї, не є спостережуванi на ринку.
З метою розкриття справедливої вартостi, Компанiя визначила класи активiв i зобов'язань на основi природних характеристик та ризикiв активу або зобов'язання i рiвня iєрархiї справедливої вартостi, як описано вище.
Операцiї в iноземнiй валютi
Функцiональною валютою та валютою подання фiнансової звiтностi Компанiї є гривня. Операцiї в iноземнiй валютi первiсно вiдображаються у функцiональнiй валютi за обмiнним курсом, що дiє на дату здiйснення операцiї. Монетарнi активи та зобов'язання, деномiнованi в iноземнiй валютi, перераховуються у функцiональну валюту за обмiнним курсом, що дiє на кiнець звiтного перiоду. Всi курсовi рiзницi, що виникають вiд такого перерахунку, вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються за обмiнним курсом, що дiяв на дату первiсних операцiй.
Пiдприємство використовувало обмiннi курси на дату балансу:

Показник 31.12.2020 31.12.2019
Гривня/ 1 долар США 28,2746 23,6862
Гривня/ 1 євро 34,7396 26,4220
Основнi засоби
Станом на дату переходу на МСФЗ керiвництво Компанiї використало справедливу вартiсть в якостi умовної вартостi. З цiєю метою керiвництво використало оцiнки, виконанi незалежними квалiфiкованими професiйними оцiнювачами для визначення справедливої вартостi об'єктiв основних засобiв. Справедлива вартiсть активiв, для яких iснує ринок, визначалась за їхньою ринковою вартiстю. Якщо для об'єкта основних засобiв, через його спецiальне призначення, не iснувало ринкових iндикаторiв справедливої вартостi, i даний об'єкт рiдко є предметом продажу, за виключенням випадкiв продажу як частини дiючого господарського об'єкта, для оцiнки справедливої вартостi використовувався метод амортизованої вартостi замiщення.
Пiсля дати переходу на МСФЗ основнi засоби вiдображаються за собiвартiстю за вирахуванням накопиченого зносу та/або, за наявностi, накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Така собiвартiсть включає витрати, пов'язанi з замiною частини основних засобiв, та витрати на позики для довгострокових будiвельних проектiв, якщо вони вiдповiдають критерiям визнання. При необхiдностi перiодичної замiни iстотних частин основних засобiв Компанiя припиняє визнавати замiнену частину та визнає нову частину з власним строком корисного використання та амортизацiєю. Аналогiчно, при проведеннi основних технiчних оглядiв витрати на їх проведення визнаються у складi балансової вартостi основних засобiв як вартiсть замiни, якщо дотримано всiх необхiдних для такого визнання критерiїв. Усi iншi витрати на ремонт i технiчне обслуговування визнаються у дохiд прибутках та збитках в момент їх понесення. Витрати на капiтальний ремонт (модернiзацiю, реконструкцiю) додаються до балансової вартостi об'єкта основних засобiв при умовi, що очiкується додатковий приток майбутнiх економiчних вигiд, пов'язаних з таким активом, витрати можна достовiрно оцiнити. Сума витрат на модернiзацiю яка визнана у складi балансової вартостi основних засобiв за 2020 рiк складає 11 037 тис. грн.( у 2019р. - 834 тис. грн.).
Знос основних засобiв нараховується лiнiйним методом протягом очiкуваних строкiв корисного використання вiдповiдних активiв:

Категорiя активу Строк корисного використання (роки)
Будiвлi 1 - 74
Машини та обладнання 1 - 29
Транспортнi засоби 1 - 11
Iнструменти 1 - 23
Iнше 2 - 21
Припинення визнання основних засобiв та будь-якої ранiше визнаної їхньої iстотної частини вiдбувається при вибуттi або у випадку, коли в майбутньому не очiкується отримання економiчної вигоди вiд використання або реалiзацiї такого активу. Будь-якi прибутки або збитки, якi виникають у зв'язку з припиненням визнання активу (розрахованi як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття активу та його балансовою вартiстю), включаються до звiту про фiнансовi результати за рiк, у якому об'єкт був знятий з облiку.
Залишкова вартiсть, строки корисного використання й методи нарахування амортизацiї активiв переглядаються наприкiнцi кожного фiнансового року й, у разi необхiдностi, коригуються перспективно.
Станом на 31.12.2020р. первiсна вартiсть повнiстю замортизованих ОЗ дорiвнює 26 606 тис. грн.(станом на 31.12.2019р.- 24 818 тис. грн.). Балансова вартiсть ОЗ тимчасово виведених з експлуатацiї на кiнець року - 15 134 тис. грн. (на кiнець 2019р. - 15 468 тис. грн.)
Незавершене будiвництво включає, переважно, капiталовкладення, понесенi внаслiдок будiвництва нових i реконструкцiї iснуючих основних засобiв. Об'єкти незавершеного будiвництва облiковуються за собiвартiстю. Собiвартiсть включає в себе витрати, безпосередньо пов'язанi з будiвництвом об'єктiв основних засобiв, включаючи змiннi накладнi витрати, в тому числi капiталiзованi витрати на позики стосовно квалiфiкованих активiв. Амортизацiя цих активiв, як i аналогiчних об'єктiв основних засобiв, починається з моменту їх готовностi до використання. У складi незавершених капiтальних iнвестицiй станом на 31.12.2020р враховано передплати у сумi 7 701 тис. грн. (станом на 31.12.2019р.- 168 774 тис. грн.)
Iнвестицiйна нерухомiсть
До складу iнвестицiйної нерухомостi вiдносяться будiвлi та примiщення, утримуванi з метою отримання орендних платежiв, а не для використання у наданнi послуг чи для адмiнiстративних цiлей. Знос основних засобiв нараховується лiнiйним методом протягом очiкуваних строкiв корисного використання вiдповiдних активiв. Iнвестицiйна нерухомiсть первiсно i в подальшому оцiнюється за первiсною вартiстю за вирахуванням нарахованої амортизацiї. Залишкова вартiсть, строки корисного використання й методи нарахування амортизацiї активiв переглядаються наприкiнцi кожного фiнансового року й, у разi необхiдностi, коригуються перспективно.
У зв'язку iз тим, що пiдприємство враховує iнвестицiйну нерухомiсть за первiсною вартiстю за мiнусом нарахованої амортизацiї пандемiя Covid-19 та пов'язанi з нею нестабiльнiсть економiки не впливають на вартiсть iнвестицiйної нерухомостi.
Витрати на позики
Витрати на позики, безпосередньо пов'язанi з придбанням, будiвництвом або виробництвом активу, який через необхiднiсть вимагає тривалого часу для його пiдготовки до планового використання або до продажу, капiталiзуються як частина собiвартостi такого активу. Всi iншi витрати на позики вiдносяться на витрати в тому звiтному перiодi, в якому вони були понесенi. Витрати на позики мiстять у собi сплату процентiв та iншi витрати, понесенi Компанiєю в зв'язку з залученням позикових коштiв.
Земля
Земля, що перебуває у власностi Компанiї, на якiй розташованi бiльшiсть з її виробничих потужностей, вiдображається за собiвартiстю. Компанiя сплачує земельний податок, який щорiчно розраховується державними органами виходячи з загальної площi та цiлей використання такої землi. На землю, що не є власнiстю Компанiї, Компанiя має право використання протягом 49 рокiв та сплачує орендну плату, яка визначена в договорах оренди мiж пiдприємством та державними органами також виходячи з загальної площi та цiлей використання такої землi. Земля не амортизується, оскiльки неможливо надiйно оцiнити строк її корисного використання.
Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи, придбанi окремо, при первiсному визнаннi оцiнюються за собiвартiстю. Собiвартiстю нематерiальних активiв є їхня справедлива вартiсть на дату придбання. Пiсля первiсного визнання нематерiальнi активи вiдображаються за собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї або будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Нематерiальнi активи, виробленi всерединi компанiї, за вирахуванням капiталiзованих витрат на розробку продуктiв, не капiталiзуються, й вiдповiднi витрати вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати за звiтний рiк, у якому вони виникли.
Нематерiальнi активи мають обмежений або невизначений строк корисного використання.
Нематерiальнi активи з обмеженим строком корисного використання амортизуються протягом строку корисного використання та оцiнюються на предмет наявностi ознак можливого зменшення корисностi. Строки й метод амортизацiї нематерiальних активiв з обмеженим строком корисного використання аналiзуються щонайменше наприкiнцi кожного фiнансового року. Змiна передбачуваних строкiв чи способу отримання прогнозованих економiчних вигод, втiлених в активах, вiдображається як змiна методу або перiоду амортизацiї, залежно вiд ситуацiї, й облiковується як змiна облiкової оцiнки. Витрати на амортизацiю нематерiальних активiв з обмеженим строком корисного використання визнаються у звiтi про фiнансовi результати в категорiї витрат вiдповiдно до функцiй активу.
Нематерiальнi активи з невизначеним строком корисного використання не амортизуються. Строк корисного використання нематерiального активу з невизначеним строком використання переглядається щорiчно з метою визначення того, наскiльки прийнятно продовжувати вiдносити цей актив до категорiї активiв iз невизначеним строком корисного використання. Якщо це неприйнятно, змiна оцiнки строку корисного використання з невизначеного на обмежений здiйснюється на перспективнiй основi.
Доходи або витрати вiд припинення визнання нематерiального активу оцiнюються як рiзниця мiж чистою виручкою вiд вибуття активу та балансовою вартiстю активу й визнаються у звiтi про фiнансовi результати в момент припинення визнання цього активу.
Зменшення корисностi
На кожну звiтну дату Компанiя встановлює наявнiсть ознак зменшення корисностi нефiнансових активiв. Якщо такi ознаки iснують, або якщо необхiдно виконати щорiчне тестування активу на предмет зменшення корисностi, Компанiя здiйснює оцiнку вiдшкодовуваної вартостi активу. Вiдшкодовувана вартiсть активу - це найбiльша з таких величин: справедливої вартостi активу або пiдроздiлу, що генерує грошовi потоки, за вирахуванням витрат на продаж, i цiнностi вiд використання активу. Вiдшкодовувана вартiсть визначається для окремого активу, крiм випадкiв, коли актив не генерує надходження коштiв, якi здебiльшого є незалежними вiд надходжень, генерованих iншими активами Компанiї. Якщо балансова вартiсть активу перевищує його вiдшкодовувану вартiсть, актив вважається таким, кориснiсть якого зменшилась, i списується до вiдшкодовуваної вартостi. При оцiнцi цiнностi вiд використання майбутнi грошовi потоки дисконтуються за ставкою дисконтування до оподаткування, яка вiдображає поточну ринкову оцiнку тимчасової вартостi грошей i ризики, властивi активу. При визначенi справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж використовується вiдповiдна модель оцiнки. Такi розрахунки пiдтверджуються оцiночними коефiцiєнтами чи iншими наявними показниками справедливої вартостi.
Збитки вiд зменшення корисностi, включаючи збитки вiд зменшення корисностi запасiв, визнаються у звiтi про фiнансовi результати у складi тих категорiй витрат, якi вiдповiдають функцiї активу, кориснiсть якого зменшилася.
На кiнець кожного звiтного перiоду для усiх активiв, крiм гудвiла, визначається, чи є ознаки того, що ранiше визнанi збитки вiд зменшення корисностi активу бiльше не iснують або зменшилися. При наявностi такої ознаки Компанiя розраховує суму очiкуваного вiдшкодування активу, що генерує грошовi потоки. Ранiше визнанi збитки вiд зменшення корисностi сторнуються тiльки в тому випадку, якщо мала мiсце змiна у припущеннях, якi використовувалися для визначення вiдшкодовуваної вартостi активу з часу останнього визнання збитку вiд зменшення корисностi. Сторнування обмежене таким чином, що балансова вартiсть активу не перевищує суми його очiкуваного вiдшкодування, а також не може перевищувати балансової вартостi, за вирахуванням амортизацiї, за якою цей актив визнавався б у випадку, якщо в попереднi роки не був би визнаний збиток вiд зменшення корисностi. Таке сторнування визнається у звiтi про фiнансовi результати.
Нематерiальнi активи з невизначеним строком корисного використання тестуються на предмет зменшення корисностi щороку станом на 31 грудня, а також якщо обставини вказують на те, що кориснiсть їхньої балансової вартостi могла зменшитися. Тестування проводиться на iндивiдуальнiй основi.
Фiнансовi iнструменти - первiсне визнання та подальша оцiнка
Фiнансовим iнструментом є будь-який договiр, що призводить до виникнення фiнансового активу у одного суб'єкта господарювання та фiнансового зобов'язання або iнструменту власного капiталу в iншого суб'єкта господарювання.
Фiнансовi активи
Визнання та оцiнка доходiв
Згiдно з МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти" при первiсному визнаннi фiнансового активу, який класифiкується як позика або дебiторська заборгованiсть, Компанiя визначає його в якостi фiнансового активу, що оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток. Пiд час первiсного визнання фiнансових активiв Компанiя присвоює їм вiдповiдну категорiю.
При первiсному визнаннi фiнансовi активи оцiнюються за справедливою вартiстю плюс (у випадку, якщо iнвестицiї не класифiкуються як фiнансовi активи переоцiнюваннi за справедливою вартiстю через прибуток або збиток) витрати, безпосередньо пов'язанi зi здiйсненням операцiї.
Всi угоди з купiвлi або продажу фiнансових активiв, що вимагають поставки активiв у строки, якi встановлюються законодавством або правилами, прийнятими на певному ринку (угоди на "стандартних умовах"), визнаються на дату укладання угоди, тобто на дату, коли Компанiя бере на себе зобов'язання купити або продати актив.
Фiнансовi активи Компанiї включають грошовi кошти та їх еквiваленти, торгову та iншу дебiторську заборгованiсть. Компанiя не класифiкувала жоднi фiнансовi активи як такi, що оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, або що утримуються до погашення чи наявнi для продажу.
Подальша оцiнка
Подальша оцiнка фiнансових активiв залежить вiд їхньої класифiкацiї у такий спосiб:
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть
Пiдприємство класифiкує дебiторську заборгованiсть за такими видами:
- торгова дебiторська заборгованiсть,
- аванси виданi,
- iнша дебiторська заборгованiсть.
Для вiдображення в звiтi про фiнансовий стан Пiдприємство видiляє короткострокову i довгострокову дебiторську заборгованiсть. Вiдповiдно до п. 4.1.5 МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти", при первiсному визнаннi фiнансового активу, який класифiкується як позику або дебiторська заборгованiсть, пiдприємство визначає його як фiнансовий актив, що оцiнюється за справедливою вартiстю через прибуток або збиток. Торговельну дебiторську заборгованiсть пiдприємство оцiнює за цiною операцiї, якщо торговельна дебiторська заборгованiсть не мiстить значного компоненту фiнансування згiдно з МСФЗ 15. Для визначення оцiночного резерву пiд збитки торгової дебiторської заборгованостi та авансiв виданих, очiкуваних як протягом 12-ти мiсячного перiоду, так i протягом усього термiну дiї фiнансового iнструменту Пiдприємство застосовує матрицю резервiв:

Пiдприємства України
Кiлькiсть днiв прострочення %
Вiд 31 до 90 днiв 5
Вiд 91 до 180 днiв 20
Вiд 181 до 360 днiв 50
Бiльше 360 днiв 100

Зарубiжнi пiдприємства:
-з застосуванням 100% суми сумнiвної заборгованостi. По iншiй дебiторськiй заборгованостi, по якiй не очiкується надходження послуг або товарiв, нараховується очiкуванi кредитнi збитки у розмiрi 100% суми сумнiвної заборгованостi. Очiкуванi кредитнi збитки розраховуються i переглядаються регулярно, змiна вiдображається в звiтi про фiнансовi результати.
Збитки вiд зменшення корисностi визнаються у звiтi про фiнансовi результати.
Якщо в наступному перiодi сума збитку вiд зменшення корисностi зменшується, i це зменшення може бути об'єктивно пов'язане з подiєю, яка вiдбувається пiсля визнання зменшення корисностi, то ранiше визнаний збиток вiд зменшення корисностi сторнується за рахунок коригування резервiв. Сума сторнування визнається в прибутку чи збитку. У разi неможливостi повернення дебiторської заборгованостi вона списується за рахунок створеного резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi.
Припинення визнання
Припинення визнання фiнансового активу (або частини фiнансового активу чи частини групи подiбних фiнансових активiв) вiдбувається у випадку, якщо:
- минув строк дiї прав на отримання грошових потокiв вiд фiнансового активу;
- Компанiя передала свої права на отримання грошових потокiв вiд активу або взяла на себе
зобов'язання з виплати третiй сторонi отримуваних грошових потокiв у повному обсязi й без iстотної затримки за "транзитною" угодою; й або (a) Компанiя передала практично всi ризики та вигоди вiд активу, або (б) Компанiя не передала, але й не зберiгає за собою, практично всiх ризикiв та вигод вiд активу, але передала контроль над цим активом.
Якщо Компанiя передала свої права на отримання грошових потокiв вiд активу або уклала "транзитну" угоду, й при цьому не передала, але й не зберiгає за собою, практично всiх ризикiв i вигод вiд активу, а також не передала контроль над активом, такий актив визнається в тiй мiрi, в якiй Компанiя продовжує свою участь у переданому активi.
У цьому випадку Компанiя також визнає вiдповiдне зобов'язання. Переданий актив i вiдповiдне зобов'язання оцiнюються на основi, що вiдображає права та зобов'язання, збереженi Компанiєю.
Подальша участь Компанiї в активi, який має форму гарантiї за переданим активом, оцiнюється за меншим iз значень: первiсною балансовою вартiстю активу або максимальною сумою компенсацiї, яка може бути пред'явлена Компанiї до сплати.
Зменшення корисностi фiнансових активiв
Компанiя визначає, чи iснують об'єктивнi ознаки зменшення корисностi фiнансових активiв або групи фiнансових активiв, на кожну звiтну дату. Вважається, що зменшення корисностi фiнансового активу або групи фiнансових активiв вiдбувається тiльки тодi, коли iснують об'єктивнi ознаки зменшення корисностi в результатi однiєї або бiльше подiй, якi настали пiсля первiсного визнання активу ("у випадку виникнення збиткiв"), i такий випадок виникнення збиткiв впливає на очiкуванi майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового активу або групи фiнансових активiв, якi можуть бути достовiрно визначеними. Об'єктивнi ознаки зменшення корисностi можуть включати ознаки того, що позичальник або група позичальникiв зазнають суттєвих фiнансових труднощiв, порушують зобов'язання зi сплати процентiв або основної суми боргу, ймовiрнiсть банкрутства або фiнансової реорганiзацiї, а також, на пiдставi доступної ринкової iнформацiї, ознаки помiрного зменшення очiкуваних майбутнiх грошових потокiв, наприклад, змiни в рiвнi прострочених платежiв або в економiчних умовах, якi корелюють зi збитками за активами.
Активи, що облiковуються за амортизованою вартiстю
Стосовно активiв, вiдображених за амортизованою вартiстю, Компанiя спочатку проводить окрему оцiнку iснування об'єктивних ознак зменшення корисностi iндивiдуально суттєвих фiнансових активiв або сукупно за фiнансовими активами, що не є iндивiдуально суттєвими. У разi якщо об'єктивнi ознаки зменшення корисностi фiнансового активу, що розглядається окремо, суттєвого або несуттєвого, вiдсутнi, цей актив включається до групи фiнансових активiв з аналогiчними характеристиками кредитного ризику. Така група фiнансових активiв оцiнюється на предмет зменшення корисностi на сукупнiй основi. Активи, якi оцiнюються окремо на предмет зменшення корисностi, та щодо яких визнається або продовжує визнаватися збиток вiд зменшення корисностi, не повиннi оцiнюватися на предмет зменшення корисностi на сукупнiй основi.
За наявностi об'єктивних ознак понесення збиткiв унаслiдок зменшення корисностi фiнансових активiв сума збитку визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю активiв i поточною вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв (за вирахуванням майбутнiх очiкуваних кредитних збиткiв, якi ще не були понесенi). Поточна вартiсть очiкуваних майбутнiх грошових потокiв дисконтується за первiсною ефективною процентною ставкою за фiнансовим активом.
Балансова вартiсть активу зменшується шляхом застосування рахунку резерву, й сума збитку визнається у звiтi про фiнансовi результати. Майбутнi процентнi доходи нараховуються на основi зменшеної балансової вартостi та з застосуванням процентної ставки, використаної для дисконтування майбутнiх грошових потокiв iз метою оцiнювання збиткiв вiд зменшення корисностi. Процентнi доходи облiковуються у складi фiнансових доходiв у звiтi про фiнансовi результати. Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть разом iз вiдповiдним резервом списуються, коли вже немає реальної перспективи вiдшкодування у майбутньому, а все забезпечення було реалiзоване чи передане Компанiї. Якщо в наступному роцi сума очiкуваного збитку вiд зменшення корисностi знижується або збiльшується у зв'язку з подiєю, яка вiдбулася пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi, то ранiше визнаний збиток вiд зменшення корисностi збiльшується або зменшується шляхом коригування рахунку резерву. Якщо попереднє списання вартостi фiнансового iнструмента згодом вiдновлюється, сума вiдновлення визнається у звiтi про фiнансовi результати.
Фiнансовi зобов'язання
Первiсне визнання та оцiнка
Фiнансовi зобов'язання при первiсному визнаннi класифiкуються вiдповiдно як фiнансовi зобов'язання, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, кредити та позики або похiднi iнструменти, визначенi як iнструменти хеджування при ефективному хеджуваннi. Пiд час первiсного визнання фiнансових зобов'язань Компанiя присвоює їм вiдповiдну категорiю.
При первiсному визнаннi усi фiнансовi зобов'язання оцiнюються за справедливою вартiстю.
Фiнансовi зобов'язання Компанiї включають торгову та iншу кредиторську заборгованiсть, а також процентнi кредити та позики.
Подальша оцiнка
Подальша оцiнка фiнансових зобов'язань залежить вiд їхньої класифiкацiї у такий спосiб:
Кредиторська заборгованiсть та позики
Пiсля первiсного визнання кредиторська заборгованiсть i процентнi кредити та позики оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки. Доходи i витрати за такими фiнансовими зобов'язаннями визнаються у звiтi про фiнансовi результати при припиненнi їх визнання, а також у мiру нарахування амортизацiї з використанням ефективної процентної ставки.
Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням дисконтiв або премiй при придбаннi, а також комiсiйних або витрат, якi є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизацiя ефективної процентної ставки включається до складу фiнансових витрат в звiтi про фiнансовi результати.
Припинення визнання
Фiнансове зобов'язання припиняє визнаватися у звiтi про фiнансовий стан, якщо зобов'язання погашене, анульоване або строк його дiї минув. Якщо iснуюче фiнансове зобов'язання замiнюється iншим зобов'язанням перед тим же кредитором, на суттєво вiдмiнних умовах, або якщо умови iснуючого зобов'язання значно змiненi, така замiна або змiни облiковуються як припинення визнання первiсного зобов'язання та початок визнання нового зобов'язання, а рiзниця у балансовiй вартостi визнається у прибутках та збитках.
Взаємозалiк фiнансових iнструментiв
Фiнансовi активи й фiнансовi зобов'язання пiдлягають взаємозалiку, а чиста сума - поданню в балансi тодi й тiльки тодi, коли є здiйсненне в цей момент юридичне право на взаємозалiк визнаних сум, а також намiр здiйснити розрахунок на нетто-основi, або реалiзувати активи й одночасно з цим погасити зобов'язання.
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв, торгiвля якими здiйснюється на активних ринках на кожну звiтну дату, визначається виходячи з ринкових котирувань або котирувань дилерiв (котирування на купiвлю для довгих позицiй i котирування на продаж для коротких позицiй), без вирахування витрат на здiйснення операцiї.
Для фiнансових iнструментiв, що не котируються на активному ринку, справедлива вартiсть визначається шляхом застосування методик оцiнки. Такi методики можуть включати використання цiн нещодавно проведених операцiй на комерцiйнiй основi, використання поточної справедливої вартостi аналогiчних iнструментiв, аналiз дисконтованих грошових потокiв або iншi моделi оцiнки.
Запаси
Запаси класифiкуються Пiдприємством наступним чином: виробничi запаси, незавершене виробництво, готова продукцiя, товари.
Запаси оцiнюються за меншою з двох сум: фактичною вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї.
Чиста вартiсть реалiзацiї являє собою прогнозовану цiну реалiзацiї в ходi звичайної господарської дiяльностi за вирахуванням будь-яких очiкуваних майбутнiх витрат, пов'язаних з доведенням продукцiї до готовностi та її реалiзацiєю.
Вартiсть запасiв визначається виходячи iз середньозваженої собiвартостi i включає витрати, понесенi на придбання запасiв, доставку до мiсця їх знаходження i доведення до стану, необхiдного для їх використання або продажу. Зниження вартостi морально застарiлих запасiв i матерiалiв, якi повнiстю або частково втратили свою первiсну якiсть, а також запасiв i матерiалiв, поточна ринкова вартiсть яких знизилася, вiдображається як резерв пiд знецiнення запасiв i матерiалiв. Фактична вартiсть запасiв включає витрати на придбання, витрати на переробку та iншi витрати, що забезпечують поточне мiсце знаходження i стан запасiв.
Пiдприємством проведена оцiнка значимостi знецiнення запасiв у зв'язку з пандемiєю COVID-19. Характер запасiв пiдприємства такий, що карантиннi обмеження не мають впливу на їх вартiсть та не привели до зниження їх вартостi.
При списаннi у виробництво чи iншому вибуттi Компанiя оцiнює запаси за середньозваженою вартiстю. Оцiнка товарiв у роздрiбнiй торгiвлi здiйснюється по методу роздрiбних цiн.
Виручка за договорами з покупцями
Виручка по договорах з покупцями визнається, коли контроль над товарами або послугами передається покупцю в сумi, що вiдображає вiдшкодування, право на яке Пiдприємство очiкує отримати в обмiн на передачу товарiв або послуг покупцевi. Пiдприємство дiйшло висновку, що, як правило, воно виступає в якостi принципала в укладених ним угодах, що передбачають отримання виручки, оскiльки Пiдприємство контролює товари або послуги до їх передачi покупцевi.
Податки до вiдшкодування
Податки до вiдшкодування представленi, в основному, вiдшкодовуванню з бюджету суми податку на додану вартiсть, що стосується придбання товарiв та послуг у квалiфiкованих постачальникiв. Керiвництво Компанiї вважає, що сума, яка пiдлягає вiдшкодуванню з бюджету, буде вiдшкодована грошовими коштами або залiкована в рахунок залишкiв iз зобов'язань зi сплати ПДВ у найближчому майбутньому.
Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти включають кошти в касi та на розрахункових рахунках, а також депозити до запитання i iншi рахунки i вклади, якi мають характеристики вкладiв до запитання, якi можна поповнювати в будь-який час, а також користуватися даними засобами без попереднього сповiщення або штрафiв за вилучення коштiв ранiше строку.
Забезпечення
Забезпечення визнаються, коли в результатi певної подiї в минулому Компанiя має юридичнi або добровiльно взятi на себе зобов'язання, для врегулювання яких з великим ступенем iмовiрностi буде потрiбний вiдтiк ресурсiв, якi втiлюють у собi майбутнi економiчнi вигоди, i суму зобов'язання можна достовiрно оцiнити. Забезпечення оцiнюються за поточною вартiстю, виходячи з найкращої оцiнки керiвництвом витрат, необхiдних для врегулювання поточних зобов'язань на кiнець звiтного перiоду. Забезпечення переоцiнюються щорiчно. Змiни у забезпеченнях, що виникають з плином часу, вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати щорiчно у складi iнших операцiйних доходiв та витрат. Iншi змiни у забезпеченнях, пов'язанi зi змiною очiкуваного процесу врегулювання зобов'язань або орiєнтовної суми зобов'язання, або змiнами ставок дисконтування, вiдображаються як змiна облiкової оцiнки у перiодi, коли такi змiни вiдбулись, за винятком зобов'язань з вибуття активiв, що вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати. Якщо Компанiя планує одержати вiдшкодування забезпечення, наприклад, за договором страхування, вiдшкодування визнається як окремий актив, але тiльки у тому випадку, коли одержання вiдшкодування не пiдлягає сумнiву.
Пенсiї та iншi винагороди по закiнченнi трудової дiяльностi
Компанiя здiйснює встановленi вiдрахування до Державного пенсiйного фонду України за ставками, чинними протягом року, виходячи з нарахованої заробiтної плати працiвникiв. Цi вiдрахування вiдображаються як витрати в звiтному перiодi, до якого вiдноситься вiдповiдна заробiтна плата.
Крiм того, Компанiя має юридичнi зобов'язання компенсувати Державному пенсiйному фонду України суми додаткових пенсiйних виплат певним категорiям чинних i колишнiх спiвробiтникiв Компанiї. Данi зобов'язання є незабезпеченими i в основному подiбнi до тих, якi iснують для незабезпечених планiв з встановленою виплатою. Витрати, пов'язанi з даним планом, визнаються у фiнансовiй звiтностi за методом нарахування прогнозованих одиниць для працiвникiв, якi мають право на отримання такої пенсiї. Сума майбутнiх виплат пенсiї робiтникам за списком № 1 i № 2 на дату фiнансової звiтностi враховується пiдприємством як резерв на виплати за пенсiйними зобов'язаннями вiдповiдно до вимог МСФО (IAS) 37 "Резерви, умовнi зобов'язання, умовнi активи". Розрахунок заборгованостi, пов'язаної з даними пенсiйними зобов'язаннями, мають застосовуватися з використанням актуарних методiв на кожну звiтну дату. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд вiдповiдних оцiнок на певну дату.
Пандемiя Covid-19 значно впливає на вiдсотковi ставки, очiкуваний рiвень iнфляцiї i вартiсть активiв, що може викликати необхiднiсть переоцiнки активiв i зобов'язань пенсiйних програм з визначеною виплатою. Поточнi умови, найiмовiрнiше, продовжать впливати на вартiсть активiв i зобов'язань програми, що призведе до потенцiйної волатильностi суми визнаного чистого профiциту/дефiциту пенсiйної програми з визначеною виплатою. Тому Пiдприємство при визначеннi ставки дисконтування використовувало Криву Свенсона за Спот-ставками з безперервним нарахуванням вiдсоткiв по довгостроковим облiгацiям державного займу, якi дiяли в перiод 2020 року пiд час встановлення карантину.
Оренда
Пiдприємство оцiнює чи є договiр орендою, або чи мiстить вiн оренду, на початку дiї договору. Договiр є орендним або мiстить оренду, якщо вiн передає право контролювати використання iдентифiкованого активу протягом певного перiоду часу в обмiн на компенсацiю.
У разi змiни в договорi умов оренди Пiдприємство проводить повторну оцiнку договору.

Визнання

На дату початку оренди Пiдприємство як орендар визнає актив у формi права користування та зобов'язання по орендi. Пiдприємством передбачається два винятки вiд визнання - щодо оренди активiв з низькою вартiстю i короткострокової оренди. За договорами з такими активами оренднi активи i зобов'язання не визнаються. Витрати вiдносяться на виробничi, адмiнiстративнi або збутовi вiдповiдно до цiльового використання базових активiв Пiдприємством у мiру нарахування поточних платежiв до оплати. Пiдприємство визнає оренднi платежi, пов'язанi з цiєю орендою, як витрати лiнiйним методом протягом термiну оренди, або з використанням iншого систематичного пiдходу, який краще вiдображає структуру отримання вигод.

Первинна оцiнка активу в формi права користування

Пiдприємство на дату початку оренди оцiнює i визнає на балансi актив формi права користування за первiсною вартiстю, яка включає:
o величину первiсної оцiнки зобов'язання з оренди;
o оренднi платежi на дату початку оренди або до такої дати за вирахуванням отриманих стимулюючих платежiв по орендi;
o будь-якi початковi прямi витрати;
o оцiнку витрат, якi будуть понесенi пiдприємством при демонтажi i перемiщеннi базового активу, вiдновленнi дiлянки, на якому вiн розташовується, або вiдновленнi базового активу до стану, яке вимагається згiдно з умовами оренди.

Первинна оцiнка зобов'язань

На дату початку оренди Пiдприємство оцiнює зобов'язання з оренди з поступовим зниженням вартостi орендних платежiв, якi ще не здiйсненi на цю дату. Оренднi платежi дисконтуються iз застосуванням iз застосуванням вiдсоткової ставки, закладеної в договорi оренди, якщо така ставка може бути легко визначена. Якщо таку ставку легко визначити неможливо, Пiдприємство застосовує процентну ставку по довгострокових кредитах банку в нацiональнiй валютi для суб'єктiв дiяльностi, яка опублiкована на офiцiйному сайтi НБУ. На дату початку оренди оренднi платежi, якi включаються в оцiнку зобов'язань з оренди, складаються з наступних платежiв за право користування базовим активом протягом термiну оренди, якi не здiйснено на дату початку оренди:
o фiксованих платежiв за вирахуванням будь-яких стимулюючих платежiв по орендi до отримання;
o змiннi оренднi платежi, якi залежать вiд iндексу або ставки, спочатку оцiнюються з використанням iндексу або ставки на дату оренди;
o суми гарантованої лiквiдацiйної вартостi;
Якщо договорами оренди передбачено iндексацiю на iндекс iнфляцiї, Пiдприємство враховує цей фактор при обчисленнi поточної вартостi орендних зобов'язань iз застосуванням умовного iндексу iнфляцiї, i виробляє перерахунок в останнiй день року, за який проводиться iндексацiя, як модифiкацiю договору.

Подальша оцiнка активу в формi права користування

Пiсля дати початку оренди Пiдприємство оцiнює актив у формi права користування iз застосуванням моделi облiку за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд знецiнення.

Амортизацiя активу в формi права користування

Амортизацiя активу в формi права користування визнається вiдповiдно до вимог дiючих стандартiв, якi застосовуються у вiдношеннi основних засобiв. Для амортизацiї активу в формi права користування Пiдприємство застосовує лiнiйний метод впродовж коротшого з таких перiодiв: строку оренди або строку корисного використання активу в формi права користування.

Подальша оцiнка зобов'язань

Пiдприємство пiсля дати початку оренди оцiнює розрахунки по орендi наступним чином:
o збiльшуючи балансову вартiсть для вiдображення вiдсоткiв по зобов'язанню з оренди;
o зменшуючи балансову вартiсть для вiдображення орендних платежiв;
o переоцiнюючи балансову вартiсть для вiдображення переоцiнки або модифiкацiї договорiв оренди, або для вiдображення переглянутих по сутi фiксованих орендних платежiв.
Вiдсотки за зобов'язанням по орендi в кожному перiодi протягом термiну оренди визнаються в сумi, яка розраховується з незмiнною перiодичної вiдсоткової ставки на залишок зобов'язань з оренди. Пiсля початку оренди Пiдприємство визнає у фiнансових витратах (за винятком випадкiв, коли витрати включаються до балансової вартостi iншого активу з використанням iнших чинних стандартiв) вiдсотки за зобов'язанням по орендi, а змiннi оренднi платежi, не включенi в оцiнку зобов'язання по орендi - в собiвартостi, адмiнiстративних або збутових витратах в залежностi вiд цiльового використання активу аналогiчно з витратами по амортизацiї активу з права користування. Витрати по змiнним платежах визнаються в перiодi, в якому настає подiя або умова, що призводить до здiйснення таких платежiв

Суб'єкт господарювання не визнає актив у формi права користування та зобов'язання по орендi землi, так як орендна плата за договорами не є фiксованою, i вiдноситься до змiнних орендних платежiв.
Зобов'язання з охорони навколишнього середовища
Дотримання законодавства з охорони навколишнього середовища в Українi знаходиться на етапi розвитку, i керiвництво Компанiї постiйно вiдслiдковує державну полiтику щодо охорони навколишнього середовища. Компанiя регулярно оцiнює свої зобов'язання з охорони навколишнього середовища. Робота з охорони навколишнього природного середовища на ПрАТ "Укрграфiт" провадиться у вiдповiдностi з вимогами природоохоронного законодавства України вимогам Мiжнародного стандарту ISO14001.Пiдприємством вчасно й у повному обсязi здiйснюються передбаченi законодавством платежi за забруднення навколишнього природного середовища.

Умовнi активи та зобов'язання
Пiдприємство не визнає умовнi активи. Розкриття iнформацiї щодо таких активiв надається, коли надходження економiчних вигод є ймовiрним.
Умовнi зобов'язання не вiдображаються у балансi, за винятком випадкiв, коли iснує ймовiрнiсть того, що для погашення зобов'язання буде потрiбне вибуття ресурсiв, i при цьому сума таких зобов'язань може бути достовiрно оцiнена. Iнформацiя про такi зобов'язання пiдлягає вiдображенню, за винятком випадкiв, коли можливiсть вiдтоку ресурсiв, якi являють собою економiчнi вигоди, є малоймовiрною.

Доходи та витрати

Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Доходи визнаються, якщо iснує висока вiрогiднiсть того, що Компанiя отримає економiчнi вигоди, а доходи можуть бути достовiрно визначенi, незалежно вiд часу здiйснення платежу. Доходи оцiнюються за справедливою вартiстю компенсацiї, яка була отримана або пiдлягає отриманню, за виключенням знижок, податкiв на реалiзацiю або мита. Компанiя аналiзує договори, що укладаються нею, якi передбачають отримання доходiв, вiдповiдно до встановлених критерiїв з метою визначення того, чи виступає вона як принципал або агент. Компанiя дiйшла висновку, що вона виступає як принципал за всiма такими договорами. Нижче наведено критерiї, в разi задоволення яких визнається дохiд:
Реалiзацiя товарiв
Доходи вiд реалiзацiї товарiв зазвичай визнаються при переходi права власностi на товар, коли суттєвi ризики та вигоди вiд володiння товаром переходять до покупця.
Пiдприємство використовує судження, щоб визначити вплив невизначеностей, пов'язаних з пандемiєю Covid -19, на облiк виручки та забезпечує належне розкриття iнформацiї по цих судженнях. Багаторiчний досвiд роботи на ринку, використання сучасних технологiй та прийняття оперативних управлiнських рiшень, дозволило максимально зберегти ринки збуту навiть в умовах свiтової пандемiї Covid -19
Процентнi доходи
Доходи визнаються при нарахуваннi процентiв (з використанням номiнальних процентних ставок, що приблизно дорiвнюють ринковим ставкам). Процентнi доходи вiдображаються у складi фiнансових доходiв звiту про фiнансовi результати.

Визнання собiвартостi реалiзованої продукцiї та iнших витрат

Витрати, понесенi у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й вiдповiднi доходи.
Податок на прибуток
Поточний податок на прибуток
Податки на прибуток вiдображенi у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до законодавства, яке було чинним або практично набуло чинностi станом на кiнець звiтного перiоду. Поточнi податковi активи та зобов'язання за поточний i попереднiй перiоди оцiнюються Компанiєю в сумi, обчисленiй до сплати податковим органам (вiдшкодуванню вiд податкових органiв, у яких Компанiя зареєстрована). Нарахування поточного податку на прибуток здiйснюється на основi податкових ставок та податкового законодавства, якi набули чинностi на кiнець звiтного перiоду. Витрати з поточного податку на прибуток розраховуються на основi оподатковуваного прибутку, визначеного згiдно з вимогами податкового законодавства України, з використанням таких податкових ставок.
Поточний податок на прибуток, за наявностi, що стосується статей, якi вiдображаються безпосередньо у капiталi, визнається у складi капiталу.
Вiдстрочений податок на прибуток
Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом зобов'язань шляхом визначення тимчасових рiзниць на кiнець звiтного перiоду мiж податковою базою активiв i зобов'язань i їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi.
Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються за всiма оподатковуваними тимчасовими рiзницями, крiм випадкiв, коли:
- вiдстрочене податкове зобов'язання виникає в результатi первiсного визнання гудвiла, активу або зобов'язання, в ходi угоди, що не є об'єднанням бiзнесу, i на момент здiйснення операцiї не впливає нi на бухгалтерський прибуток, нi на оподатковуваний прибуток або збиток.
Вiдстроченi податковi активи з податку на прибуток визнаються за всiма тимчасовими рiзницями, що пiдлягають вирахуванню, невикористаними податковими пiльгами i невикористаними податковими збитками, у тiй мiрi, в якiй iснує значна iмовiрнiсть того, що буде iснувати оподатковуваний прибуток, проти якого можуть бути зарахованi тимчасовi рiзницi, що пiдлягають вирахуванню, невикористанi податковi пiльги й невикористанi податковi збитки, крiм випадкiв, коли:
- вiдстрочений актив з податку на прибуток, що вiдноситься до тимчасової рiзницi, що пiдлягає вирахуванню, виникає в результатi первiсного визнання активу або зобов'язання, яке виникло не внаслiдок об'єднання бiзнесу i яке на момент здiйснення операцiї не впливає нi на бухгалтерський прибуток, нi на оподатковуваний прибуток або збиток.
Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кiнець кожного звiтного перiоду й знижується в тiй мiрi, в якiй отримання достатнього оподатковуваного прибутку, який дозволить використовувати всi або частину вiдстрочених податкових активiв, оцiнюється як малоймовiрне. Невизнанi вiдстроченi податковi активи переглядаються на кiнець кожного звiтного перiоду й визнаються в тiй мiрi, в якiй з'являється значна ймовiрнiсть того, що майбутнiй оподатковуваний прибуток дозволить використовувати вiдстроченi податковi активи.
Вiдстроченi податковi активи й зобов'язання визначаються за ставками податку, якi застосовуватимуться протягом перiоду реалiзацiї активу або врегулювання зобов'язання на пiдставi ставок податку (та податкового законодавства), якi набули або фактично набули чинностi на кiнець звiтного перiоду.
Вiдстроченi податковi активи й вiдстроченi податковi зобов'язання залiковуються один проти одного, якщо є юридично закрiплене право залiку поточних податкових активiв i зобов'язань, i вiдстроченi податки вiдносяться до однiєї й тiєї ж оподатковуваної компанiї й податкового органу.
У зв'язку з пандемiєю COVID-19 можливе порушення дiяльностi пiдприємства, яке може привести до визнання органiзацiєю знецiнення активiв або прогнозування майбутнiх збиткiв.
Пiдприємство враховувало при розрахунку суму вiдстрочених активiв. На думку пiдприємства на таке врахування фактори невизначеностi, щодо вiдшкодування вiдкладених податкових активiв, не впливають. Проте пiдприємство буде переглядати такi прогнози щодо доходiв з урахуванням недавнiх подiй.

Податок на додану вартiсть.

ПДВ стягується за двома ставками: 20% при продажу на внутрiшньому ринку та iмпортi товарiв, робiт чи послуг та 0% при експортi товарiв чи наданнi послуг. Зобов'язання платника ПДВ дорiвнює загальнiй сумi ПДВ, акумульованiй за звiтний перiод, i виникає на дату вiдвантаження товарiв клiєнту чи на дату отримання оплати вiд клiєнта, залежно вiд того, що вiдбувається ранiше. Кредит з ПДВ - це сума, на яку платник податку має право зменшити свої зобов'язання з ПДВ за звiтний перiод.
Право на кредит з ПДВ виникає у момент отримання податкової накладної з ПДВ. ПДВ, який стосується продажiв та закупiвель, визнається у балансi згорнуто i показується як актив або зобов'язання в сумi, вiдображенiй у декларацiях з ПДВ. В iнших випадках ПДВ вiдображається розгорнуто. Виручка, витрати й активи визнаються за вирахуванням суми податку на додану вартiсть, крiм випадкiв, коли:
- податок на додану вартiсть, що виник з купiвлi активiв або послуг, не вiдшкодовується податковим органом; у цьому випадку податок на додану вартiсть визнається вiдповiдно як частина витрат на придбання активу або частина статтi витрат;
- дебiторська i кредиторська заборгованостi вiдображаються з урахуванням суми податку на додану вартiсть, крiм авансiв виданих та авансiв отриманих, що вiдображенi за вирахуванням вiдповiдних сум ПДВ.

Подiї пiсля звiтного перiоду
Подiї пiсля закiнчення звiтного перiоду, що надають додаткову iнформацiю про фiнансовий стан Компанiї на кiнець звiтного перiоду (коригуючи подiї), вiдображаються у фiнансовiй звiтностi. Подiї пiсля закiнчення звiтного перiоду, якi не є коригуючими подiями, вiдображаються у Примiтках до фiнансової звiтностi, якщо вони є суттєвими.
2.6. Використання нових або переглянутих стандартiв та роз'яснень.

Прийнята облiкова полiтика Компанiєю в перiод пiдготовки фiнансової звiтностi вiдповiдає облiковiй полiтицi, що застосовувалася при пiдготовцi рiчної фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019. Компанiя не прийняла достроково будь-який iнший стандарт, iнтерпретацiї або поправки, якi були випущеннi, але ще не вступили в силу.
Iнформацiя про характер i вплив цих змiн розкрита нижче. Хоча Компанiя вперше застосувала цi новi стандарти та поправки в 2020 роцi, вони не мають iстотного впливу на рiчну фiнансову звiтнiсть Компанiї.

Стандарти i поправки, що вступають в силу з 1 сiчня 2020 та пiсля цiєї дати, прийнятi Компанiєю

Поправки до стандартiв МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" i МСБО 8 "Облiкова полiтика, змiни в облiкових оцiнках та помилки"
- унiфiкують визначення поняття "суттєвостi" в рiзних стандартах МСФЗ i Концептуальних засадах фiнансової звiтностi;
- додають пояснення до визначення суттєвостi;
- включають керiвництво про несуттєву iнформацiю в МСФЗ 1.
Пiсля внесення поправок визначення "суттєвостi" виглядає наступним чином:
"Iнформацiя вважається суттєвою, якщо можна було б розумно очiкувати вплив її вiдсутностi, спотворення або труднощiв її розумiння на рiшення, якi основнi користувачi фiнансової звiтностi загального призначення приймають на пiдставi такої фiнансової звiтностi. Органiзацiя оцiнює суттєвiсть в контекстi фiнансової звiтностi в цiлому.

Поправки до стандартiв МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" i МСБО 8 "Облiкова полiтика, змiни в облiкових оцiнках та помилки" набувають чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються з 01 сiчня 2020 року. Дострокове застосування дозволено.
Поправки до стандарту МСФЗ 3 "Об'єднання бiзнесу"
Вiдповiдно до поправки, бiзнес - це iнтегрована сукупнiсть видiв дiяльностi та активiв, здiйснення яких i керування якими здатне привести до надання товарiв або послуг покупцям, генерування iнвестицiйного доходу (такого як дивiденди або вiдсотки) або генерування iнших доходiв вiд звичайної дiяльностi. Бiзнес складається з вкладiв i процесiв, що застосовуються до таких вкладах, якi можуть сприяти створенню вiддачi:
o Вклад - будь-який економiчний ресурс, який створює вiддачу або може сприяти створенню вiддачi в результатi застосування до нього одного або бiльше процесiв. Серед прикладiв можна назвати необоротнi активи (включаючи нематерiальнi активи або права використовувати необоротнi активи), iнтелектуальну власнiсть, можливiсть отримати доступ до необхiдних матерiалiв або прав, а також працiвникiв.
o Процес - будь-яка система, стандарт, протокол, угода або правило, яке при застосуваннi до вкладу або вкладами створює вiддачу або може сприяти створенню вiддачi. Серед прикладiв можна назвати процеси стратегiчного управлiння, операцiйнi процеси i процеси з управлiння ресурсами. Цi процеси, як правило, документуються, але i iнтелектуальний потенцiал органiзованою робочої сили, що має необхiднi навички i досвiд i виконує вимоги правил i угод, може забезпечити необхiднi процеси, якi можуть бути застосованi до вкладiв з метою створення вiддачi.
o Вiддача - результат вкладiв i застосованих до таких вкладiв процесiв, якi надають товари або послуги покупцям, генерують iнвестицiйний дохiд (такий як дивiденди або вiдсотки) або генерують iнший дохiд вiд звичайної дiяльностi.

В результатi поправок бiльше не потрiбно оцiнювати, чи здатнi учасники ринку замiнити вiдсутнi елементи або iнтегрувати придбану дiяльнiсть i активи. Органiзацiя може застосувати "тест на концентрацiю", який, у разi його проходження, виключає необхiднiсть подальшої оцiнки. Вiдповiдно до цього факультативного тесту, якщо практично вся справедлива вартiсть придбаних валових активiв сконцентрована в єдиному активi (або в групi аналогiчних активiв), придбанi активи не будуть представляти "бiзнес". Органiзацiя повинна застосовувати данi поправки щодо об'єднань бiзнесiв, для яких дата придбання збiгається з початком або настає пiсля початку першого рiчного звiтного перiоду, починаючi 1 сiчня 2020 року або пiсля цiєї дати, i щодо придбання активiв, якi вiдбуваються на дату початку такого перiоду або пiсля неї. Дострокове застосування дозволено.

МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти", МСФЗ 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї", МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка"
Змiн и стосуються процентних ставок (такi як LIBOR, EURIBOR i TIBOR), що використовуються в рiзних фiнансових iнструментах: вiд iпотечних кредитiв до похiдних iнструментiв.

Поправки:
o змiнили вимоги до облiку хеджування: при облiку хеджування передбачається, що контрольний показник процентної ставки, на якому заснованi грошовi потоки, що хеджуються i грошовi потоки вiд iнструменту хеджування, не змiниться в результатi реформи;
o обов'язковi для всiх вiдносин хеджування, на якi безпосередньо впливає реформа внутрiшньобанкiвської ставки рефiнансування;
o не можна використовувати для усунення будь-яких iнших наслiдкiв реформи;
o вимагають розкриття iнформацiї про ступiнь впливу поправок на вiдносини хеджування.
Дата застосування 01.01.2020 р.

МСБО 10 "Подiї пiсля звiтного перiоду", МСБО 34 "Промiжна фiнансова звiтнiсть", МСБО 37 "Забезпечення, непередбаченi зобов'язання та непередбаченi активи", Керiвництво iз застосування МСФЗ 2 "Виплати на основi акцiй", Посiбник з застосування МСФЗ 4
У всiх випадках словосполучення "економiчнi рiшення" замiнено словом "рiшення", а поняття "користувачi" звужено до "основних користувачiв".
Дата застосування 01.01.2020 р.

Новi стандарти та iнтерпретацiї, якi прийнятi, але ще не набули чинностi:

МСФЗ (МСБО) 8 вимагає розкриття в звiтностi стандартiв, якi були випущенi, але ще не набрали чинностi. Такi вимоги забезпечують розкриття вiдомої або такої, що пiддається оцiнцi iнформацiї, що дозволяє користувачам оцiнити можливий вплив вживання цих МСФЗ на фiнансову звiтнiсть Компанiї.

Нижче наведено стандарти та тлумачення, якi були випущенi, але не вступили в силу на дату випуску фiнансової звiтностi Компанiї.

Стандарти та тлумачення Дата набрання чинностi

Реформа базової процентної ставки - Етап 2 - Змiни до МСФЗ 9, МСБО 39, МСФЗ 7, МСФЗ 4 та МСФЗ 16 1 сiчня 2021 року
Поправки до МСФЗ (IРК8) 3 - "Посилання на концептуальнi основи" Поправки до МСФО 1 сiчня 2022 року
Поправки до МСФО (IА8) 16 - "Основнi засоби: надходження до використання за призначенням" 1 сiчня 2022 року
Поправки до МСФО (IА8) 37 - "Обтяжливi договори - затрати на виконання договору" 1 сiчня 2022 року
Поправки до МСФЗ (IРК8) 1 - "Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" - дочiрня компанiя, яка вперше застосовує Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi 1 сiчня 2022 року
Поправки до МСФЗ (IРК8) 9 "Фiнансовi iнструменти" - комiсiйна винагорода при проведення "теста 10%" у випадку закiнчення визнання фiнансового зобов'язання 1 сiчня 2022 року
Поправки до МСФО (IА8) 41 "Сiльське господарство" - оподаткування при оцiнцi справедливої вартостi 1 сiчня 2022 року
МСФЗ (ГРК8) 17 "Страховi контракти" 1 сiчня 2023 року
Поправки до МСБО (IА8) 1 "Класифiкацiя зобов'язань як короткостроковi чи довгостроковi" 1 сiчня 2023 року
Поправки до МСФЗ (IРК8) 10 та МСБО (IА8) 28 - "Продажi та внески активiв мiж iнвестором та його асоцiйованим або спiльним пiдприємством" Термiн не визначено
Компанiя оцiнює потенцiйний вплив перелiчених вище стандартiв на фiнансову звiтнiсть, проте зараз не очiкується, що цей вплив буде iстотним. Передбачається, що iншi новi чи переглянутi стандарти якi будуть обов'язковими для застосування у рiчних перiодах, починаючи з 1 сiчня 2021 року, не матимуть суттєвого впливу на Компанiю.


3. Доходи i витрати
Виручка за договорами з покупцями:
2020 р. 2019 р.
Реалiзацiя:
Вогнетривкi вироби 70 391 56 704
Неметалевi мiнеральнi вироби 455 329 1 021 203
У т.ч. експорт 442 193 940 503
внутрiшнiй ринок 13 136 80 700
Iнше електричне устаткування 1 125 902 2 465 719
У т.ч. експорт 785 766 1 627 762
внутрiшнiй ринок 340 136 837 957

1 651 622 3 543 626
У 2020 роцi 26% доходу було отримано вiд реалiзацiї продукцiї на внутрiшньому ринку (2019: 27%).

Виручка визнається в певний момент часу, коли вiдбувається передача обiцяних за договором товарiв або надання послуг покупцевi.

Балансовi залишки за договорами
2020 р. 2019 р.

Торгова дебiторська заборгованiсть (примiтка 9) 190 172 255 533
Актив за договорами 0 0
Зобов'язання за договорами (примiтка 16) 52 449 7 637
Зобов'язання за договорами представленi авансовими платежами, отриманими за договорами поставки неметалевих мiнеральних виробiв та iншого електричного устаткування. Такi зобов'язання за договорами виконуються в момент поставки продукцiї покупцю.

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) включала:
2020 р. 2019 р.

Електроенергiя, вода та природний газ 267 372 313 899
Сировина, допомiжнi матерiали 861 532 1 293 783
Амортизацiя 74 270 59 386
Заробiтна плата та вiдрахування на соцiальнi заходи 361 447 341 471
Iнше 85 823 112 411

1 650 444 2 120 950

Iншi доходи включали:
2020 р. 2019 р.
Операцiйнi: 175 107 19 093
Дохiд вiд реалiзацiї iнших послуг 669 9
Дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi 161 067 -
Дохiд вiд продажу необоротних активiв 28 43
Дохiд вiд реалiзацiї виробничих запасiв 2 951 6 374
Отриманi штрафи, пенi 1 742 509
Дохiд вiд оприбуткування ранiше списаних активiв
Iншi операцiйнi доходи 7 535 1 115 11 366 792
Iншi доходи 548 20 703

175 655 39 796

Адмiнiстративнi витрати включали:
2020 р. 2019 р.

Заробiтна плата та вiдрахування на соцiальнi заходи 100 764 102 250
Професiйнi послуги 6 425 8 991
Знос i амортизацiя 2 874 1 878
Витрати на вiдрядження 184 889
Податки, збори, обов'язковi платежi 7 424 9 541
Банкiвськi комiсiї 1 877 2 692
Iнше 22 945 23 903

142 493 150 144

Витрати на збут включали:
2020 р. 2019 р.

Транспортнi послуги 59 679 162 534
Заробiтна плата та вiдрахування на соцiальнi заходи 22 758 20 236
Амортизацiя 47 43
Витрати на пакування 17 175 22 159
Витрати на вiдрядження 731 1 029
Iнше 4 788 4 835

105 178 210 836
Iншi витрати включали:
2020 р. 2019 р.
Операцiйнi: 32 166 198 615
Штрафи та пенi 47 76
Сумнiвнi борги 2 214 22 023
Утримання об'єктiв оздоровчого та культурного призначення 4 224 8 782
Купiвля-продаж валюти 1 483 2 587
Операцiйнi курсовi рiзницi - 147 861
Iншi витрати операцiйної дiяльностi 24 198 17 286
Iншi витрати:
25 109 4 725
57 275 203 340

Фiнансовi доходи:
2020 р. 2019 р.
Iншi фiнансовi доходи
Процентнi доходи на залишки грошових коштiв 1 949 3 027

1 949 3 027

Фiнансовi витрати:
2020 р. 2019 р.

Витрати по процентним кредитам та позикам 17 911 8 671
Витрати на вiдсотки за актуарним облiком 31 829 24 636
Фiнансовi витрати з орендних платежiв 100 41

49 840 33 348

Iншiй сукупний дохiд
2020 р. 2019 р.
Актуарнi прибутки( збитки) (42 929) (34 446)
Iнший сукупний дохiд (1) -

(42 930) (34 446)
4. Податок на прибуток
Складовi доходу з податку на прибуток за рiк, що закiнчився 31 грудня були такими:
2020 р. 2019 р.

Поточний податок на прибуток - 162 847
Вiдстрочений податок на прибуток , пов'язаний з виникненням i сторнуванням тимчасових рiзниць (31 596) -5 458

УСЬОГО (31 596) 157 389

Узгодження мiж сумою витрат з податку на прибуток вiд звичайної дiяльностi та добутком бухгалтерського прибутку до оподаткування i нормативної ставки податку на прибуток за роки, що закiнчилися 31 грудня:
2020 р. 2019р.

Бухгалтерський прибуток (збиток) до оподаткування (176 004) 867 843

За нормативною ставкою податку на прибуток 18% 31 681 (156 212)

Ефект постiйних рiзниць, що не оподатковуються або не вираховуються для цiлей оподаткування (85) (1 177)

(144 408) 710 454

Станом на 31 грудня 2019 р. та 31 грудня 2018 р. вiдстрочений податок на прибуток виник за такими статтями:
1 сiчня 2019 р. Визнано у звiтi про фiнансовi результати Визнано у сукупному доходi 31 грудня 2019 р. Визнано у звiтi про фiнансовi результати Визнано у сукупному доходi 31 грудня 2020 р.

Вiдстрочений податковий актив:

Пенсiйнi зобов'язання - - -
Iншi зобов'язання та резерви 226 322 450
Резерв сумнiвних боргiв 31 3 841 4 047
257 4 163 4 497

Вiдстроченi податковi зобов'язання:
Основнi засоби 29 312 27 781 26 260
Фiнансовi зобов'язання дисконт
52 31 -
29 364 27 812 26 260
Податок на прибуток 29 709

Чисте вiдстрочене податкове зобов'язання:актив 29 107 (5 458) - 23 649 31 596 - 7 946

Компанiя залiковує податковi активи та зобов'язання тiльки тодi, коли вона має юридично закрiплене право залiку поточних податкових активiв i зобов'язань, i вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання стосуються податкiв на прибуток, що стягуються тим самим податковим органом.
5. Основнi засоби
Основнi засоби включали:
Земельнi дiлянки Будiвлi та споруди Машини та обладнання Транспортнi засоби
Iнструменти прилади, офiсне обладнання Iншi основнi засоби Незавершене будiвництво Усього
Iсторична або умовна вартiсть:
На 1 сiчня 2019 р. 21 541 448 799 725 862 24 714 16 438 17 321 226 840 1 481 515
Надходження 19 352 834 62 221 9 805 2 115 5 985 257 305 357 617
Вибуття - 697 5 624 356 322 894 100 410 108 303
На 31 грудня 2019 р. 40 893 448 936 782 459 34 163 18 231 22 412 383 735 1 730 829

Надходження - 25 161 128 070 3 988 919 3 402 263 638 425 178
Вибуття - 423 4 448 378 145 868 161 562 167 824
На 31 грудня 2020 р. 40 893 473 674 906 081 37 773 19 005 24 956 485 811 1 988 183

Знос:
На 1 сiчня 2019 р. - 111 272 247 006 10 695 11 459 15 108 - 395 540
Нараховано за рiк - 11 528 51 564 2 362 868 3 398 - 69 720
Вибуття - 461 3 696 349 301 887 - 5 694
На 31 грудня 2019 р. - 122 339 294 874 12 708 12 026 17 619 - 459 566


Нараховано за рiк - 12 492 56 311 2 836 1 086 3 324 - 76 049
Вибуття - 204 3 395 334 128 850 - 4 911
На 31 грудня 2020 р. - 134 627 347 790 15 210 12 984 20 093 - 530 704
Розшифровка незавершених капiтальних iнвестицiй (тис. грн.)

Найменування Капiтальне будiвництво Витрати на полiпшення основних засобiв Аванси Всього
На 1 сiчня 2020 р. 1 397 213 704 168 634 383 735
Надходження 0 424 453 57 873 482 326
Вибуття, у т.ч. 0 161 444 218 806 380 250
Введено в експлуатацiю 0 160 911 0 0
Лiквiдовано (списано) 0 22 0 0
Перевод ОЗ у ТМЦ 360
Iнше 11
Iнше МСФЗ 140
Освоєння авансiв одержаних 0 0 218 806 0
На 31 грудня 2020 р. 1 397 476 713 7 701 485 811

Нематерiальнi активи:
31 грудня 31 грудня 2020 р. 2019 р.
Вартiсть нематерiальних активiв 1 929 1 860
Первiсна вартiсть 3 997 3 344
Знос 2 068 1 484


У тому числi актив з права користування: (тис. грн.)
Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2019 р. 612
Надходження -
Вибуття -
Амортизацiйнi вiдрахування (280)
Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2020 р. 332

Iнвестицiйна нерухомiсть:
31 грудня 31 грудня 2020 р. 2019 р.
Вартiсть iнвестицiйної нерухомостi 266 271
Первiсна вартiсть 342 342
Знос 76 71

Дохiд вiд оренди iнвестицiйної нерухомостi у 2020 роцi склав 60 тис. грн.(у 2019 . роцi 58 тис. грн..)

6. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї облiковуються за iсторичною собiвартiстю та станом на 31.12.2020р. включають:7. Довгострокова дебiторська заборгованiсть
До складу статтi довгострокова дебiторська заборгованiсть входять позики, виданi працiвникам Компанiї на строк бiльш нiж 12 мiсяцiв. Станом на 31.12.2020 року вони складають 276 тис. грн. (станом на 31.12.2019 року - 415 тис. грн.).
8. Запаси
Запаси включали таке:
31 грудня 2020 р. 31 грудня 2019 р.
Сировина та матерiали 882 506 1 204 029
Незавершене виробництво 1 115 514 1 138 061
Готова продукцiя 143 348 220 499
Товари для продажу 247 411

Резерв пiд застарiлi та неходовi запаси (1 694) (1 870)

2 139 921 2 561 130
9. Торгова дебiторська заборгованiсть
Торгова дебiторська заборгованiсть включала таке:
31 грудня 2020 р. 31 грудня 2019 р.

Торгова дебiторська заборгованiсть, валова сума 190 172 255 533

Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки (22 486) (21 336)
167 686 234 197

Змiни очiкуваних кредитних збиткiв торгової дебiторської заборгованостi включали:
Зменшення корисностi на iндивiдуальнiй основi

На 31 грудня 2019 р. 174
Нараховано 21 214
Використано за рiк 52
На 31 грудня 2019 р. 21 336

Нараховано за рiк 1 300
Використано за рiк 150

На 31 грудня 2020 р. 22 486

Аналiз торгової дебiторської заборгованостi за строками погашення:

Усього Не прострочена i без зменшення корисностi До 12 мiсяцiв Вiд 12 до 18 мiсяцiв Понад 18 мiсяцiв

31 грудня 2020 р. 190 172 167 686 167 685 1 -
31 грудня 2019 р. 255 533 234 197 234 188 9 -
Торгова дебiторська заборгованiсть є безпроцентною й, як правило, погашається протягом 5-100 днiв. Компанiя може приймати вiдстрочку у погашеннi торгової дебiторської заборгованостi поза узгодженi договiрнi строки, коли такi вiдстрочки вважаються прийнятною альтернативою з точки зору вiдносин з клiєнтом.
10. Iнша дебiторська заборгованiсть
Iншi дебiторська заборгованiсть та оборотнi активи включали:
31 грудня 2020 р. 31 грудня 2019 р.

Податок на додану вартiсть до
вiдшкодування та iн. 43 093 48 280
Передплачений податок на прибуток 636 309
Авансовi платежi здiйсненi 73 674 79 725
Iнше
16 820 4 294
134 223 132 608

11. Розкриття iнформацiї щодо використання справедливої вартостi
1. Методики оцiнювання та вхiднi данi, використанi для складання оцiнок за справедливою вартiстю
Справедлива вартiсть - це цiна, яка була б отримана при продажi активу або сплачена при передачi зобов'язання у ходi звичайної господарської операцiї мiж учасниками на момент оцiнки. Справедлива вартiсть була визначена для цiлей оцiнки та розкриття iнформацiї з використанням зазначених далi методiв. Там, де це необхiдно, додаткова iнформацiя про припущення, зробленi у процесi визначення справедливої вартостi активу або зобов'язання, розкривається в примiтках, що стосуються даного активу або зобов'язання. При оцiнцi справедливої вартостi нефiнансового активу враховується здатнiсть учасника ринку отримувати економiчну вигоду шляхом максимального та ефективного використання активу або шляхом продажу активу iншому учасниковi ринку, який використовуватиме цей актив максимально та ефективно. Товариство здiйснює виключно безперервнi оцiнки справедливої вартостi активiв та зобов'язань, тобто такi оцiнки, якi вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звiтi про фiнансовий стан на кiнець кожного звiтного перiоду.


Класи активiв та зобов'язань, оцiнених за справедливою вартiстю Методики оцiнювання Метод оцiнки (ринковий, дохiдний, витратний) Вихiднi данi
Грошовi кошти та їх еквiваленти Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi Ринковий Офiцiйнi курси НБУ
Депозити (крiм депозитiв до запитання) Первiсна оцiнка депозиту здiйснюється за його справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює його номiнальнiй вартостi. Подальша оцiнка депозитiв у нацiональнiй валютi здiйснюється за справедливою вартiстю очiкуваних грошових потокiв Дохiдний (дисконтування грошових потокiв) Ставки за депозитами, ефективнi ставки за депозитними договорами
Борговi цiннi папери Первiсна оцiнка боргових цiнних паперiв як фiнансових активiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює цiнi операцiї, в ходi якої був отриманий актив. Подальша оцiнка боргових цiнних паперiв здiйснюється за справедливою вартiстю. Ринковий, дохiдний Офiцiйнi бiржовi курси органiзаторiв торгiв на дату оцiнки, котирування аналогiчних боргових цiнних паперiв, дисконтованi потоки грошових коштiв
Iнструменти капiталу Первiсна оцiнка iнструментiв капiталу здiйснюється за їх справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює цiнi операцiї, в ходi якої був отриманий актив. Подальша оцiнка iнструментiв капiталу здiйснюється за справедливою вартiстю на дату оцiнки. Ринковий, витратний Офiцiйнi бiржовi курси органiзаторiв торгiв на дату оцiнки, за вiдсутностi визначеного бiржового курсу на дату оцiнки, використовується остання балансова вартiсть, цiни закриття бiржового курсу
Дебiторська заборгованiсть Первiсна та подальша оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює вартостi погашення, тобто сумi очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату оцiнки. Дохiдний Контрактнi умови, ймовiрнiсть погашення, очiкуванi вхiднi грошовi потоки
Поточнi зобов'язання Первiсна та подальша оцiнка поточних зобов'язань здiйснюється за вартiстю погашення Витратний Контрактнi умови, ймовiрнiсть погашення, очiкуванi вихiднi грошовi потоки

2. Рiвень iєрархiї справедливої вартостi, до якого належать оцiнки справедливої вартостi

Класи активiв та зобов'язань, оцiнених за справедливою вартiстю 1 рiвень (тi, що мають котирування та спостережуванi) 2 рiвень (тi, що не мають котирувань, але спостережуванi) 3 рiвень (тi, що не мають котирувань i не є спостережуваними) Усього
2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019
Дата оцiнки 31.12.20 31.12.19 31.12.20 31.12.19 31.12.20 31.12.19 31.12.20 31.12.19
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги - - - - 167 686 234 197 167 686 234 197
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: за виданими авансами - - - - 73 674 79 725 73 674 79 725
з бюджетом - - - - 43 730 48 589 43 730 48 589
Грошовi кошти та їх еквiваленти - - - - 728 889 662 059 728 889 662 059

3. Рух активiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю з використанням вихiдних даних 3-го рiвня iєрархiї

Класи активiв, оцiнених за справедливою вартiстю з використанням 3-го рiвня iєрархiї Залишки станом на 31.12.2019 р. Придбання (продажi) Залишки станом на 31.12.2020 р.
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 234 197 (66 511) 167 686
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: за виданими авансами 79 725 (6 051) 73 674
з бюджетом 48 589 (4 859) 43 730
Грошовi кошти та їх еквiваленти 662 059 66 830 728 889

4. Iншi розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 "Оцiнка справедливої вартостi"

Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв в порiвняннi з їх балансовою вартiстю

Класи активiв, оцiнених за справедливою вартiстю з використанням 3-го рiвня iєрархiї Балансова вартiсть Справедлива вартiсть
2020 2019 2020 2019
1 2 3 4 5
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 167 686 234 197 167 686 234 197
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками:
за виданими авансами 73 674 79 725 73 674 79 725
з бюджетом 43 730 48 589 43 730 48 589
Грошовi кошти та їх еквiваленти 728 889 662 059 728 889 662 059

Керiвництво Товариства вважає, що наведенi розкриття щодо застосування справедливої вартостi є достатнiми, i не вважає, що за межами фiнансової звiтностi залишилась будь-яка суттєва iнформацiя щодо застосування справедливої вартостi, яка може бути корисною для користувачiв фiнансової звiтностi.
12. Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти включали: (тис. грн.)
31 грудня 2020 р. 31 грудня 2019 р.

Грошовi кошти на банкiвських рахунках у гривнях 9 151 40 468
Грошовi кошти на банкiвських рахунках в євро
Грошовi кошти на банкiвських рахунках в дол. США
Грошовi кошти на банкiвських рахунках в росiйських рублях 1 057 718 663 15 86 630 534 939 16
Грошовi кошти у касi 3 6
728 889 662 059

Протягом 2020 року сума цiльового фiнансування пiдприємству склала 7 901 тис. грн.

(тис. грн.)
Вид цiльового надходження 31 грудня 2020 р. 31 грудня 2019 р.

Цiльове фiнансування додаткових вiдпусток громадянам, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи 20 24
Лiкарнянi 7 863 7 304
Цiльове фiнансування вiйськовими комiсарiатами 18 487
7 901 7 815


Iншi витрачання грошових коштiв: (тис. грн.)
31 грудня 2020 р. 31 грудня 2019 р.

Вiдрядження 1 042 2 695
Вiдшкодування пiльгових пенсiй 22 630 22 824
Загальногосподарськi витрати (держ. мито, касове обслуговування) 3 903 2 925
Позики робiтникам 390 1 296
Благодiйнiсть 1 056 188
Операцiї з валютою 2 373 4 741
Iнше 2 230 10 316
33 624 44 985

13. Довгостроковi забезпечення виплат персоналу
Компанiя має законодавчо встановлене зобов'язання компенсувати Державному Пенсiйному Фонду України додатковi пенсiї сплаченi Фондом певним категорiям колишнiх i чинних працiвникiв Компанiї. У вiдповiдностi з планом, працiвники Компанiї, якi мають вiдповiдний стаж роботи на посадах шкiдливих для здоров'я, отримують спецiальнi пенсiї по достроковому виходу на пенсiю. Цi пенсiї безпосередньо виплачуються Державним Пенсiйним Фондом України та потiм компенсуються Компанiєю. Зобов'язання за цим планом вiдносяться до планiв з визначеною виплатою.
Станом на 31 грудня 2020 р., загальна кiлькiсть учасникiв плану складала 1 824 колишнiх i чинних працiвникiв, враховуючи 549 пенсiонера (31 грудня 2019 р.: 1 1877 та 590, вiдповiдно; 1 сiчня 2019 р.: 1 950 та 629, вiдповiдно). Наступна таблиця розкриває компоненти витрат за планом, якi визнанi в звiтi про фiнансовi результати та суми зобов'язань за планом яки визнанi в балансi. Витрати за планом, за винятком витрат на вiдсотки, включено в собiвартiсть реалiзацiї; витрати на вiдсотки включено до фiнансових витрат.
(тис. грн.)
31 грудня 2020 р. 31 грудня 2019 р.
Резерв на виплату пенсiйних зобов'язань (довгострокова) 268 587 202 499
Резерв на виплату зобов'язань по кол. угодi (довгострокова) 12 795 11 765
281 382 214 264

Резерв на виплату пенсiйних зобов'язань (поточна) 25 144 24 849
Резерв на виплату зобов'язань по кол. угодi (поточна) 1 101 948


Сума майбутнiх виплат пенсiї робiтникам за списками № 1та № 2 на дату фiнансової звiтностi враховується пiдприємством як резерв на виплати за пенсiйними зобов'язаннями вiдповiдно до вимог МСФО (IAS) 37 "Резерви, умовнi зобов'язання, умовнi активи".
Розрахунки базуються на прогнозах вiд початку до закiнчення термiну дiї вiдповiдного зобов'язання. Перiод прогнозу основних припущень прийнятий з 2021 року по 2025 рiк. Коригування резерву проводяться щорiчно.
Розрахунок суми резерву на виплату пенсiйних зобов'язань базується на:
- кiлькостi робiтникiв, якi працюють у важких умовах та мають право на достроковий вихiд на пенсiю за списками № 1 та № 2. У списках були врахованi працiвники, якi вже вийшли на пенсiю, або вийдуть на пенсiю iз 01.01.2020 р., звiльненi працiвники, якi працювали згiдно спискам № 1 та № 2 ;
- визначеннi розмiру виплат, якi мають бути переведенi за поточний i передуючий перiоди. У розрахунку враховувались актуарнi припущення вiдносно демографiчних змiнних, таких як текучiсть, i фiнансових змiнних, таких як майбутнє збiльшення пенсiй, якi впливатимуть на величину витрат при виплатi пенсiй;
- дисконтуваннi методом прогнозної умовної одиницi для визначення сучасної приведеної вартостi зобов'язань за пенсiйним планом зi встановленими виплатами.
Вiдшкодування зобов'язань згiдно з колективною угодою здiйснюється при звiльненнi працiвника i дотриманнi певних умов, згiдно з угодою.
Розрахунок робиться для кожного працiвника по формулi залежно вiд ряду параметрiв, у тому числi вiку при звiльненнi, розмiру заробiтної плати, стажу роботи.

Теперiшня вартiсть зобов'язання за планом на 31 грудня
Компанiя оцiнює, що виплати за планом в 2021 роцi складуть 25 144 тис. грн. Середня тривалiсть зобов'язання за встановленими виплатами за планом на дату 31 грудня 2020 р. складала 45 рокiв (31 грудня 2019 р.: 45 рокiв).
Показник 2020 2019
Резерв на виплату пенсiйних зобов'язань Резерв на виплату зобов'язань по кол. угодi Резерв на виплату пенсiйних зобов'язань Резерв на виплату зобов'язань по кол. угодi
На кiнець попереднього перiоду 227 348 12 713 181 309 10 426
Витрати на вiдсотки 31 829 - 24 636 -
Вартiсть поточних послуг 14 255 2 126 9 321 3418
Виплаченi винагороди -22 630 943 -22 364 1 130
Актуарнi прибутки (-) / збитки (+) 42 929 - 34 446 -
Вартiсть наданих ранiше послуг - - - -
На кiнець звiтного перiоду 293 731 13 896 227 348 12 714


Суми, визнанi у Звiтi про прибутки та збитки, становили
Показник 2020 2019
Вартiсть поточних послуг 16 381 12 739
Процентнi витрати за планом 31 829 24 636
Вартiсть послуг минулих перiодiв - -
Усього 48 210 37 375

Вартiсть поточних послуг, включається у звiтi про сукупний дохiд до витрат поточного перiоду "Витрати на персонал у звiтi про сукупний дохiд". Процентнi витрати за планом включаються у фiнансовi витрати.

Змiни у актуарних прибутках (збитках) були наступними:
На кiнець попереднього перiоду актуарнi прибутки (-) / збитки (+) 34 446 -1 343
Виникли у перiодi 8 483 35 789
у т.ч. в результатi змiни актуарних припущень 8 483 35 789
у т.ч. в результатi змiни демографiчних актуарних припущень - -
На кiнець звiтного перiоду актуарнi прибутки (-) / збитки (+) 42 929 34 446
Основнi припущення використанi при визначеннi зобов'язань по виплатах працiвникам Компанiї наведенi нижче:
31 грудня 2020 р. 31 грудня 2019 р.

Ставка дисконтування % 11 14
Щорiчне зростання заробiтної плати % 3 3
Щорiчна плиннiсть кадрiв % 3,6 4,6

Зважаючи на складнiсть оцiнки основних припущень i довгострокового характеру зобов'язань за планами з визначеними виплатами, зобов'язання по ним дуже чутливi до змiн актуарних припущень. Тому всi допущення переглядаються Пiдприємством на кожну звiтну дату.
14. Довгостроковi кредити та позики
Довгостроковi зобов'язаннями були представленi у виглядi реструктуризованої заборгованостi по зобов'язанням. Строк погашення заборгованостi 2021 рiк. Для дисконтування довгострокової заборгованостi пiдприємство використовує ставку 7%. Але до завершення звiтного 2020 року, заборгованiсть була достроково погашена повнiстю.
(тис. грн.)
Загальнi
вiдомостi про заборгованiсть Вартiсть заборгованостi на 31.12.2019 Справедлива вартiсть на 31.12.2019 Фiнансовi витрати за 2019р.
усього, у тому числi довгострокова частина поточна частина довгострокової заборгованостi
Iншi довгостроковi зобов'язання деномiнованi в гривнi 123 666 123 666 123 666 - 8 671
У тому числi:
заборгованiсть за розрахунками з нерезидентами; 123 370 123 370 123 370 - 8 671
довгостроковi оренднi зобов'язання
296
296 296 - -
(тис. грн.)
Загальнi
вiдомостi про заборгованiсть Вартiсть заборгованостi на 31.12.2020 Справедлива вартiсть на 31.12.2020 Фiнансовi витрати за 2020р.
усього, у тому числi довгострокова частина поточна частина довгострокової заборгованостi
Iншi довгостроковi зобов'язання деномiнованi в гривнi 106 106 106 - 17 911
У тому числi:
заборгованiсть за розрахунками з нерезидентами; - - - 17 911
У тому числi: довгостроковi оренднi зобов'язання
106 106 106 - -
15. Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть включала:
31 грудня 2020 р. 31 грудня 2019 р.

ЗЗаборгованiсть перед торговими постачальниками 33 530 39 356

Станом на 31 грудня 2020 р. загальна сума торгової та iншої кредиторської заборгованостi включала заборгованiсть, деномiновану у гривнях, в сумi 28 111 тис. грн., деномiновану в євро, в сумi 3 423 тис. грн., i заборгованiсть, деномiновану в дол. США, в сумi 1 996 тис. грн. (31 грудня 2019 р. 15 696 тис. грн., 22 865 тис. грн., 795 тис. грн., вiдповiдно).
16. Iншi короткостроковi зобов'язання
Iншi короткостроковi зобов'язання включали:
31 грудня 2020р. 31 грудня 2019р.

Заробiтна плата
Розрахунки зi страхування 20 567 4 908 16 747 4 052
Поточнi забезпечення виплат персоналу , в тому числi 64 868 67 115
забезпечення вiдпусток 38 623 41 318
пенсiйнi плани 25 144 24 849
Виплати за колективних договором 1 101 948
Зобов'язання щодо платежiв до бюджету 5 692 4 724
Заборгованiсть за одержаними авансами 52 449 7 637
Iнше: 1 118 1 252

149 602 101 527

17. Активи у заставi та активи з обмеженим використанням.

Станом на 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 року активи у заставi та активи з обмеженим використанням за балансовою вартiстю були такими:
тис. грн.
31 грудня 2020 р. 31грудня 2019 р.
Основнi засоби 44 885 47 124
Товари в обiгу - -
Всього активiв у заставi та активiв з обмеженим використанням 44 885 47 124

18. Оренднi зобов'язання
Оренднi зобов'язання представленi нижче:
Вид зобов'язань Рядок балансу 31.12.20р. 31.12.2019р.
Довгостроковi 1515 106 296
Короткостроковi 1610 289 297
Усього орендних зобов'язань 395 593

Рух коштiв у зв'язку з орендою (тис. грн.)
31.12.20р. 31.12.2019р.
Тiло орендного зобов'язання 167 35
Вiдсотки орендних зобов'язань 103 31
Загальний обсяг орендних платежiв, з них:

короткострокова оренда
270

270 66

66
У 2020 роцi процентнi витрати за орендними зобов'язаннями становили 101 тис. грн. (2019 р.- 41 тис. грн.).
19. Власний капiтал
За рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 р., середньозважена кiлькiсть простих акцiй становила 69 838 500 простих акцiй. Привiлейованих акцiй немає. Неоплаченої частини статутного капiталу немає.
Кiлькiсть акцiй упродовж 2020 року не змiнювалася.
Суми базового/розбавленого прибутку на акцiї розраховувалися шляхом дiлення прибутку за рiк, що закiнчився 31 грудня 2020р., який приходиться на власникiв простих акцiй Компанiї, на середньозважену кiлькiсть простих акцiй.
Нижче наводиться iнформацiя про прибуток та кiлькiсть акцiй, яка була використана при обчисленнi базового/розбавленого прибутку на акцiю:
Прибуток/збиток, що приходиться на власникiв простих акцiй Компанiї, за перiод (144 408)
Середньозважена кiлькiсть простих акцiй за рiк, що закiнчився
31 грудня 2020 р.
69 838 500
Прибуток/збиток на акцiю, у гривнях (2,06774)

Згiдно з положеннями Закону України № 540-IX вiд 30 березня 2020 г. "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України, спрямованих на забезпечення додаткових соцiальних i економiчних гарантiй у зв'язку з поширенням коронавирусной хвороби (COVID-19)", акцiонерам надано право не проводити загальнi збори пiд час карантину. Тому у 2020 роцi загальнi збори акцiонерiв не проводились.
Резервний фонд Компанiї на 31.12.2019 р. склав 58 524 тис. грн., на 31.12.2020 р. склав 58 524 тис. грн., або 25 % статутного капiталу.
тис. грн.
Показник 31.12.2020 31.12.2019
На 1 сiчня 58 524 58 524
Нараховано - -
Використано - -
На 31 грудня 58 524 58 524

Iнший сукупний дохiд у 2020 роцi склав 42 930 тис. грн., iз них актуарний збиток 42 929 тис. грн. та витрати на амортизацiю за безоплатно отриманими основними засобами 1 тис. грн.
Актуарний (прибуток) збиток, визнаний у звiтi про сукупний дохiд - (42 929) у 2019 роцi (34 446).
Емiсiйний доход складає на 31.12.2020 р. 60 509 тис. грн. Протягом року розмiр емiсiйного доходу не змiнювався. У складi нерозподiленого прибутку враховано суму капiталу у дооцiнках (57 471 тис. грн.) та додаткового капiталу (2 тис. грн.)
20. Операцiї зi зв'язаними сторонами
Згiдно до МСБО (IAS) 24 "Розкриття iнформацiї щодо зв'язаних сторiн", зв'язанi сторони включають: - пiдприємства, якi прямо або непрямо через одного чи бiльше посередникiв контролюють або перебувають пiд контролем, або ж перебувають пiд спiльним контролем разом з пiдприємством, яке звiтує (сюди входять холдинговi компанiї, дочiрнi пiдприємства або спорiдненi дочiрнi пiдприємства); - асоцiйованi компанiї - пiдприємства, на дiяльнiсть яких iнвестор має суттєвий вплив i якi не являються нi дочiрнiми, нi спiльним пiдприємством iнвестора; - фiзичних осiб, якi прямо або непрямо володiють суттєвим вiдсотком голосiв у пiдприємствi, що звiтує i в результатi мають суттєвий вплив на це пiдприємство, а також близьких членiв родини кожної такої фiзичної особи; - провiдного управлiнського персоналу, тобто тих осiб, що мають повноваження та є вiдповiдальними за планування, керування та контроль дiяльностi пiдприємства, що звiтує, в тому числi директорiв та керiвникiв компанiй i близьких членiв родин таких осiб; - пiдприємств, в яких суттєвий вiдсоток голосiв належить, прямо або непрямо, особi, зазначенiй в пунктах (в) чи (г), чи тi, на дiяльнiсть яких така особа здатна здiйснювати суттєвий вплив. Це охоплює пiдприємства, що належать директорам або головним акцiонерам пiдприємства, яке звiтує, i пiдприємства, що мають члена провiдного управлiнського персоналу разом з пiдприємством, яке звiтує. Рiшення про те якi сторони являються зв'язаними приймають не тiльки на основi їх юридичної форми, але i виходячи з характеру стосункiв зв'язаних сторiн. До зв'язаних сторiн пiдприємства входять пiдприємства, що прямо або непрямо, через одне або бiльше пiдприємств, контролюють пiдприємство чи контролюються ним, чи контролюються спiльно з пiдприємством та/або керiвництвом пiдприємства.
Пов'язаними сторонами пiдприємства станом на 31.12.2020р. є:
- Компанiя "Iнтерграфiт Холдiнгс Компанi Лiмiтед";
- Компанiя "С6 СЕЙФ ГРУП ЛIМIТЕД" .
Довгостроковi зобов'язання Пiдприємства перед Компанiєю "С6 СЕЙФ ГРУП ЛIМIТЕД" були погашенi до завершення звiтного 2020 року у повному обсязi. (Примiтка 14)
Ключовий управлiнський персонал
Ключовий управлiнський персонал Компанiї складається з восьми осiб та включає членiв Дирекцiї та Наглядової ради Компанiї. У 2020 роцi виплачено ключовому управлiнському персоналу винагороду у сумi 9 689 тис. грн. Станом на 31 грудня 2020 р. Компанiя не має заборгованостi за виплатами ключовому управлiнському персоналу.
21. Операцiйнi ризики, фактичнi та умовнi зобов'язання
Загальнi економiчнi умови
Пiдприємство здiйснює свою дiяльнiсть в Українi. Протягом останнiх рокiв економiка України почала демонструвати ознаки вiдновлення та зростання пiсля рiзкого спаду у 2014-2016 роках. При цьому, факторами, що стримували зростання, залишалися напруженiсть у геополiтичних вiдносинах з Росiйською Федерацiєю, вiдсутнiсть консенсусу щодо напрямкiв проведення iнституцiональних реформ та низький рiвень залучення iноземних iнвестицiй. До поширення пандемiї коронавiрусної хвороби (COVID -19) у першому кварталi 2020 року, реальний ВВП зростав на 2,4-3,4% щорiчно, а рiчнi темпи iнфляцiї знизилися з 9,8% у 2018 роцi до 4,1% у 2019 роцi.
Починаючи з березня 2020 року для запобiгання поширенню спалаху COVID-19 Україна та iншi країни почали вживати карантиннi обмеження та заходи, якi значно вплинули та продовжують впливати на рiвень економiчної активностi пiдприємств. Так, у 2020 роцi вiдбулося падiння реального ВВП в Українi на 4% порiвняно з 2019 роком, а рiвень iнфляцiї прискорився до 5%. У груднi 2020 року цiни виробникiв промислової продукцiї зросли на 14,5% порiвняно з груднем 2019 року.
Погiршення економiчної ситуацiї в Українi, у тому числi внаслiдок COVID-19, призвело до девальвацiї української гривнi щодо iноземних валют у 2020 роцi: офiцiйний курс гривнi щодо долара США (далi - "дол. США") на 31 грудня 2020 року становив 28,27 грн/дол. США проти 23,69 грн/дол. США на 31 грудня 2019 року (31 грудня 2018 року: 27,69 грн/дол. США). Задля зниження негативного впливу пандемiї COVID-19 на економiку країни Нацiональний банк України (далi - "НБУ") поступово зменшував облiкову ставку з 13,5% рiчних, яка дiяла з 13 грудня 2019 року, до 10% рiчних з 13 березня 2020 року та до 6% рiчних, починаючи з 11 червня 2020 року. На початку березня 2021 року НБУ встановив облiкову ставку на рiвнi 6,5% рiчних.
Основними ризиками для сталої економiчної динамiки залишаються напруженiсть у геополiтичних вiдносинах з Росiйською Федерацiєю; вiдсутнiсть чiткого консенсусу щодо напрямкiв проведення iнституцiональних реформ, зокрема в державному управлiннi; судочинствi та основних секторах економiки; стрiмке поширення свiтової пандемiї вiрусу COVID-19, прискорення трудової емiграцiї та низький рiвень залучення iнвестицiй.
При складаннi цiєї окремої фiнансової звiтностi враховувалися вiдомi та оцiнюванi результати вищезазначених чинникiв на фiнансовий стан i результати дiяльностi Пiдприємства у звiтному перiодi. Керiвництво Пiдприємства стежить за станом розвитку поточної ситуацiї та вважає, що воно вживає всiх необхiдних заходiв для пiдтримки економiчної стабiльностi пiдприємства в умовах, що склалися i це дозволить адекватно реагувати на можливе погiршення ситуацiї. Одними з основних принципiв побудови стратегiї пiдприємства є диверсифiкацiя асортименту виробленої продукцiї та ринкiв збуту. За рахунок високої якостi продукцiї i гнучкої цiнової полiтики Компанiя зберiгає високий рiвень поставок.

Податкове та iнше законодавство
Українське податкове, валютне i митне законодавство продовжує змiнюватися. В останнi роки законодавство про податки i збори все частiше пiддається змiнам, доповненням i уточненням, що стосуються як загальних питань оподаткування, так i порядку обчислення i сплати окремих податкiв. При цьому зробити прогнози стосовно впровадження цих змiн та їх впливу на фiнансовi потоки пiдприємства досить складно. Спiрнi нормативнi акти стають причиною рiзних тлумачень.

На думку керiвництва, його тлумачення податкового законодавства, а також нормативної бази з iнших питань, зокрема,валютного контролю та митного законодавства є належними i надiйними. Але немає гарантiй того, що вони не стануть причиною претензiй з боку податкових органiв, у зв'язку з нечiткiстю та суперечливiстю у застосуваннi українського податкового законодавства.
Керiвництво вважає, що дiяльнiсть пiдприємства здiйснюється у повнiй вiдповiдностi з дiючим законодавством, що регулює його дiяльнiсть, i що пiдприємство нарахувало та сплатило всi вiдповiднi податки.
ПрАТ "Укрграфiт" виконує всi вимоги податкового законодавства, здiйснює постiйний монiторинг змiн i доповнень, внесених у закони та iншi нормативнi правовi акти, що стосуються оподаткування, оцiнює i прогнозує ступiнь можливого впливу таких змiн на дiяльнiсть, але в умовах недосконалого i часто мiнливого податкового законодавства не можна виключати ризикiв пред'явлення податкових претензiй. Податковий рiк залишається вiдкритим для податкових перевiрок протягом трьох наступних календарних рокiв, однак за певних обставин цей термiн може бути продовжений. Цi факти створюють набагато серйознiшi податковi ризики в Українi, нiж ризики, якi є типовими для країн з бiльш розвиненими системами оподаткування.
ПрАТ "Укрграфiт" як законослухняний платник податкiв докладає всiх зусиль, спрямованих на дотримання податкового законодавства, а в разi необхiдностi, вдається до захисту своїх позицiй в судах.
Слiд зазначити, що рiшення практично всiх судових справ пiдприємства з контролюючими органами були прийнятi на користь Компанiї, тому у данiй фiнансовiй звiтностi не були створенi резерви по потенцiйних штрафах, пов'язаних з оподаткуванням.
Судовi позови
У ходi звичайної дiяльностi Компанiя виступає стороною судових позовiв i претензiй.
Компанiя вважає, що максимальна вiдповiдальнiсть, яка може виникнути у результатi таких позовiв та претензiй, не буде мати суттєвого негативного впливу на фiнансовий стан i результати дiяльностi Компанiї у майбутньому.
Дотримання вимог законодавства щодо охорони навколишнього середовища
Система заходiв iз дотримання природоохоронного законодавства в Українi знаходиться на етапi розвитку, i позицiя органiв влади щодо його виконання постiйно переглядається У випадку виникнення зобов'язань, вони визнаються у фiнансовiй звiтностi у тому перiодi, в якому вони виникли. Потенцiйнi зобов'язання, якi можуть виникнути внаслiдок змiни чинних норм та законодавства, а також судових процесiв, не пiддаються оцiнцi, проте можуть мати суттєвий вплив. Дiяльнiсть Компанiї пiдпадає пiд нормативнi заходи контролю щодо охорони навколишнього середовища. Така дiяльнiсть передбачає отримання квот та лiцензiй на допустимi викиди в атмосферу шкiдливих (забруднюючих) речовин, забруднення вод i скидання вiдходiв. Перевищення будь-яких iз зазначених квот може мати негативний вплив на можливiсть здiйснення безперервної господарської дiяльностi в майбутньому. За поточних правил, якi забезпечують дотримання вимог чинного законодавства, Компанiя вважає, що її дiяльнiсть здiйснюється у повнiй вiдповiдностi до вимог законодавства щодо охорони навколишнього середовища, що дiяли станом на 31 грудня 2020 року.
Оренда землi
Пiдприємство, в основному, користується земельними дiлянками на пiдставi укладених договорiв оренди, окрiм земельних дiлянок, на яку воно має право постiйного користування або право власностi. На земельних дiлянках розташовуються виробничi потужностi та об'єкти соцiальної сфери. Пiдприємство сплачує орендну плату за земельнi дiлянки державної або комунальної власностi або земельний податок з урахуванням щорiчного коефiцiєнта iндексацiї грошової оцiнки землi. Земельнi дiлянки, якi не є власнiстю пiдприємства та знаходяться у власностi держави України, використовуються у вiдповiдностi до вимог дiючого законодавства шляхом укладення договорiв оренди та на пiдставi Державного Акту на право постiйного користування.
22. Управлiння фiнансовими ризиками
Основнi фiнансовi зобов'язання Компанiї включають процентнi кредити та позики, торгову та iншу кредиторську заборгованiсть та iншi короткостроковi зобов'язання. Основна мета цих фiнансових iнструментiв - забезпечити фiнансування дiяльностi Компанiї. Компанiя має рiзнi фiнансовi активи, якi включають переважно торгову та iншу дебiторську заборгованiсть, грошовi кошти та їх еквiваленти, що виникають безпосередньо в ходi господарської дiяльностi Компанiї.
Основними ризиками, притаманними фiнансовим iнструментам Компанiї, є валютний ризик, кредитний ризик, ризик лiквiдностi та ризик достатностi капiталу.
Компанiєю здiйснюється постiйний контроль за процесом управлiння ризиками, при цьому всi стратегiчнi рiшення спрямовуються фактично контролюючою стороною, й орiєнтований на своєчасне виявлення вищезазначених ризикiв, їх оцiнку та управлiння. Згiдно з полiтикою Компанiї, похiднi фiнансовi iнструменти не використовуються для цiлей управлiння ризиками.
Валютний ризик
Оскiльки Пiдприємство здiйснює операцiї як в українськiй гривнi, так i в iноземнi валютi, зокрема, в таких валютах як долар США, євро та росiйський рубль, для дiяльностi Пiдприємства властивим є валютний ризик у виглядi потенцiйних збиткiв вiд наявностi вiдкритих позицiй у iноземних валютах внаслiдок несприятливої змiни обмiнних курсiв. Валютний ризик обумовлено передусiм наступними видами дiяльностi Пiдприємства:
- експорт виробленої продукцiю до країн СНД, Європи та iнших держав;
- iмпорт сировини та необоротних активiв з iнших країн;
Валютний ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового iнструменту коливатимуться внаслiдок змiн валютних курсiв. Схильнiсть Компанiї до ризику змiни валютних курсiв стосується, в основному, операцiйної дiяльностi Компанiї (коли доходи або витрати деномiнованi в iншiй валютi, нiж функцiональна валюта Компанiї) та фiнансової дiяльностi (пов'язаної iз залученням та погашенням процентних кредитiв та позик, деномiнованих в iншiй валютi, нiж функцiональна валюта Компанiї).
Як i для багатьох iнших компанiй, що здiйснюють свою дiяльнiсть в Українi та iнших країнах СНД з економiкою, що розвивається, iноземнi валюти, зокрема, долар США та євро, вiдiграють значну роль у господарських операцiях Компанiї.
Офiцiйнi обмiннi курси української нацiональної валюти гривнi до долара США та євро, встановленi Нацiональним банком України, були такими:

Долар США Євро

31 грудня 2020 р. 28,2746 34,7396
Середнiй курс за 2020 рiк 26,96 30,79
31 грудня 2019 р. 23,6862 26,4220
Середнiй курс за 2019 рiк 25,8456 28,9518
1 сiчня 2019 р. 27,688264 31,714138
Валютний ризик Компанiї пов'язаний з монетарними активами та зобов'язаннями, деномiнованими в iноземних валютах, а також iз загальною нестабiльною ситуацiєю на валютних ринках.
Нижче представлено чутливiсть фiнансового результату Пiдприємства до оподаткування Компанiї до можливих змiн обмiнного курсу, при постiйному значеннi всiх iнших змiнних.
У поданiй нижче таблицi наведено концентрацiю валютного ризику пiдприємства (щодо курсу обмiну гривнi до долара США) станом на кiнець звiтного перiоду:

(тис. грн.)
31 грудня 2020 р 31 грудня 2019 р
Монетарнi фiнансовi активи 707 954 818 521
Монетарнi фiнансовi зобов'язання (10 887) (147 031)
Чиста балансова позицiя 697 067 671 490
У зв'язку з цим валютним ризиком змiцнення чи послаблення долара США на 10% по вiдношенню до гривнi призвело б до збiльшення чи зменшення прибутку/збитку пiдприємства до оподаткування на 69 707 тисяч гривень, вiдповiдно (на 31 грудня 2019 року - на 67 149 тисяч гривень).
Об'рунтовано можливi змiни курсiв обмiну iнших валют не мали б суттєвого впливу на фiнансовi результати пiдприємства.
Основним iнструментом управлiння валютним ризиком Пiдприємства є пiдтримання чистої монетарної позицiї в iноземнiй валютi на прийнятному рiвнi та прогнозування грошових потокiв в iноземнiй валютi з метою мiнiмiзацiї втрат вiд несприятливих змiн обмiнних курсiв валют.
Монiторинг та аналiз цього ризику здiйснюється шляхом встановлення максимальної величини вiдкритої валютної позицiї Компанiї. Компанiя не здiйснювала операцiй з метою хеджування цих валютних ризикiв.
Кредитний ризик
Кредитний ризик виникає у разi дефолту покупцiв або iнших контрагентiв Пiдприємства за їх зобов'язаннями. Кредитний ризик Пiдприємства пов'язаний передусiм з дебiторською заборгованiстю, що виникає в ходi операцiйної дiяльностi, а також грошовими коштами та депозитами у банках.
Кредитний ризик Пiдприємства за грошовими коштами та їх еквiвалентами пов'язаний з дефолтом банкiв по їх зобов'язанням та обмежений сумою депозитiв, грошових коштiв та їх еквiвалентiв, розмiщених на банкiвських рахунках. Керiвництво Пiдприємства вважає, що банки, в яких розмiщено грошовi кошти Пiдприємства, мають мiнiмальну ймовiрнiсть невиконання зобов'язань, та здiйснює постiйний монiторинг фiнансового стану цих банкiв.
З метою управлiння кредитним ризиком за дебiторською заборгованiстю на Пiдприємствi використовується кредитна полiтика щодо покупцiв та здiйснюється постiйний монiторинг кредитоспроможностi покупцiв. Бiльшiсть продажiв Пiдприємства здiйснюються споживачам, що мають прийнятну кредитну iсторiю, або на основi попередньої оплати. Пiдприємство не вимагає надання застави стосовно своїх фiнансових активiв.
Пiдприємство здiйснює операцiї виключно з постiйними та кредитоспроможними сторонами. В Незважаючи на те, що темпи погашення дебiторської заборгованостi схильнi до впливу економiчних чинникiв, керiвництво Компанiї вважає, що немає суттєвого ризику втрат понад суми створеного резерву на знецiнення дебiторської заборгованостi
Максимальний кредитний ризик дорiвнює балансовiй вартостi даних iнструментiв. Станом на 31 грудня 2020 р. торгова дебiторська заборгованiсть Компанiї становила 167 686 тис. грн. (31 грудня 2019 р: 234 197 тис. грн.). (Примiтка 9)
Кредитний ризик Компанiї, пов'язаний з грошовими коштами та їх еквiвалентами, виникає у результатi невиконання контрагентом своїх зобов'язань, при цьому максимальний ризик дорiвнює їх балансовiй вартостi на звiтну дату. (Примiтка 12)
У пiдприємства немає iстотної концентрацiї кредитного ризику.
Ризик лiквiдностi
Ризик лiквiдностi виникає у разi недостатностi лiквiдних активiв для виконання зобов'язань Пiдприємством, за якими настають термiни погашення. Метою Компанiї є збереження балансу мiж безперервнiстю та гнучкiстю фiнансування шляхом використання умов кредитування, що надаються постачальниками. Аналогiчно полiтицi управлiння кредитними ризиками, при управлiннi ризиком лiквiдностi Компанiя здiйснює аналiз своїх активiв i зобов'язань за строками погашення та планує грошовi потоки залежно вiд очiкуваних термiнiв виконання зобов'язань за вiдповiдними iнструментами з метою забезпечення наявностi достатнiх коштiв для виконання вимог кредиторiв на постiйнiй основi.
Фiнансовi зобов'язання Компанiї за строками погашення на основi договiрних недисконтованих платежiв включали:
(тис. грн.)

До 12 мiсяцiв Понад 12 мiсяцiв Усього
На 31 грудня 2020 р.
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть (Примiтка 15) 27 482 6 048 33 530
Iншi короткостроковi зобов'язання (Примiтка 16) 1 118 - 1 118

На 31 грудня 2019 р.
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть (Примiтка 15) 35 197 4 159 39 356
Iншi короткостроковi зобов'язання (Примiтка 16) 1 252 - 1 252

Управлiння ризиком достатностi капiталу

Основна мета полiтики Компанiї з управлiння ризиком достатностi капiталу полягає у забезпеченнi дотримання Компанiєю вiдповiдних коефiцiєнтiв достатностi капiталу з метою пiдтримання безперервностi дiяльностi Компанiї.
Компанiя управляє своєю структурою капiталу та коригує її з урахуванням змiн в економiчних умовах. Завданням Компанiї при управлiннi капiталом є забезпечення здатностi Компанiї продовжувати функцiонувати на безперервнiй основi з метою одержання прибутку для акцiонерiв i вигод для iнших зацiкавлених осiб, а також для забезпечення фiнансування своїх операцiйних вимог, капiталовкладень та стратегiї розвитку Компанiї. Протягом 2020 року змiн у цiлях, полiтицi та процесах не вiдбулося.
Компанiя вважає фiнансову i торгову заборгованiсть та капiтал першочерговими джерелами ресурсiв капiталу.
Керiвництво постiйно контролює структуру капiталу Компанiї й може коригувати свою полiтику та цiлi управлiння капiталом з урахуванням змiн в операцiйному середовищi, тенденцiях ринку або стратегiї розвитку.
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв
Балансова вартiсть фiнансових iнструментiв Компанiї приблизно дорiвнює їх справедливiй вартостi.
Справедлива вартiсть таких фiнансових iнструментiв як грошовi кошти, поточна дебiторська та кредиторська заборгованостi дорiвнює їх балансовiй вартостi в зв'язку з тим, що данi фiнансовi iнструменти мають короткостроковий характер. Справедлива вартiсть фiнансових зобов'язань оцiнюється шляхом дисконтування майбутнiх договiрних грошових потокiв з використанням доступної для Компанiї поточної ринкової процентної ставки для аналогiчних фiнансових iнструментiв.

23. Припущення щодо функцiонування пiдприємства у найближчому майбутньому

Припущення стосовно функцiонування пiдприємства у найближчому майбутньому зроблено на пiдставi розрахунку, який охоплює 12 мiсяцiв вiд звiтної дати.
Додатково 2020 рiк можна охарактеризувати, як рiк, який має багато показникiв ризикiв. Пандемiя COVID-19 посилила нестабiльнiсть економiчної та полiтичної ситуацiї, призвела до погiршення стану державних фiнансiв, нелiквiдностi ринкiв капiталу, пiдвищення темпiв iнфляцiї, коливань нацiональної валюти по вiдношенню до основних iноземних валют.
Загальнi карантиннi заходи боротьби iз непоширення пандемiї можуть мати негативнi наслiдки, вимушене сповiльнення економiки та суттєву втрату прибуткiв пiдприємств.
Незважаючи на iснуючу невизначенiсть, пов'язану iз змiною економiчної ситуацiї та песимiстичними прогнозами розвитку свiтової та нацiональної економiки в перiод пандемiї CОVID-19 пiдприємство планує продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
Ця фiнансова звiтнiсть пiдприємства пiдготовлена на основi припущення про безперервнiсть дiяльностi пiдприємства у найближчому майбутньому, яке передбачає спроможнiсть пiдприємства реалiзовувати активи та виконувати свої зобов'язання у ходi здiйснення звичайної дiяльностi. Пiдприємство здiйснює дiяльнiсть, на яку не впливають обмежувальнi карантиннi дiї. Пiдприємством укладенi на 2021 рiк угоди з постачальниками сировини, енергоресурсiв та покупцями готової продукцiї, що надає можливостi працювати потужностям пiдприємства та виконувати поставленi завдання, а це на думку керiвництва, дозволить отримувати достатньо коштiв для пiдтримання життєдiяльностi пiдприємства. Управлiнський персонал вживає всiх необхiдних заходiв для пiдтримки стiйкостi i зростання бiзнесу компанiї в нинiшнiх умовах.
Таким чином, фiнансова звiтнiсть не мiстить яких-небудь коригувань вiдображених сум активiв, якi були б необхiднi, якби пiдприємство було неспроможне продовжувати свою дiяльнiсть в майбутньому i якби пiдприємство реалiзовувало свої активи не в ходi звичайної дiяльностi.

24. Подiї пiсля дати балансу

Пiдприємство розглядає поширення у 2020 роцi пандемiї COVID-19 як не коригувальну подiю, тому що на думку керiвництва розмiр впливу буде не суттєвим.
Урядом України та органами мiсцевого самоврядування для убезпечення громадян вiд поширення хвороби вживаються заходи щодо запобiгання виникнення та поширення коронавiрусної хвороби. Виробничi потужностi пiдприємства розташованi в регiонi, якiй особливо не постраждав внаслiдок епiдемiї.
Керiвництво пiдприємства налагоджує забезпечення персоналу необхiдними в перiод кризи засобами iндивiдуального захисту. Для працiвникiв закуплено медичнi маски i респiратори, одноразовi рукавички, дезiнфектори для рук. Запаси захисних засобiв поповнюються по мiрi їх витрачання.
При прийняттi рiшень керiвництво Пiдприємства враховує всю наявну iнформацiю про природу та термiни спалаху вiрусу. На дату пiдписання цих фiнансових звiтiв до випуску обмеження, введенi урядом України не приводять до порушення дiлової та економiчної дiяльностi пiдприємства i галузi в цiлому i не змiнюють очiкувану виручку.

Пiдписано та затверджено до випуску вiд iменi ПрАТ"Укрграфiт" дата 26.02.2021р.
Генеральний директор С.В. Кутузов
Головний бухгалтер Т.О. Станiшевська

XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)

1Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Капітал Аудит"
2Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (1 - аудитори, 2 - суб'єкти аудиторської діяльності, 3 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності, 4 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.4
3Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)38520462
4Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора69035, Запорізька область, м. Запоріжжя, пр. Соборний, будинок 170 Б, приміщення 1
5Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності4549
6Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)№ 355/4
22.02.2018
7Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності01.01.2020 - 31.12.2020
8Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)01
9Пояснювальний параграф (у разі наявності)д/н
10Номер та дата договору на проведення аудиту№ 804/2080591
21.10.2020
11Дата початку та дата закінчення аудиту02.11.2020 - 20.04.2021
12Дата аудиторського висновку (звіту)20.04.2021
13Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн340000.00
14Текст аудиторського звіту
Товариство з обмеженою відповідальністю
"АУДИТОРСЬКА ФІРМА
"КАПІТАЛ АУДИТ"
Номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 4549
Код ЄДРПОУ 38520462
69035, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 170Б, прим.№1
тел. (061) 213-17-45, 213-57-60,e-mail: af.kapitalaudit@gmail.com

-----------------------------------------------------------------------АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо повного пакету фінансової звітності
Приватного акціонерного товариства "Український графіт"
за 2020 рік

Власникам цінних паперів
ПрАТ "Укрграфіт"
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

1. Звіт щодо аудиту фінансової звітності

Думка
Ми провели аудит фінансової звітності Приватного акціонерного товариства "Український графіт", що складається з Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2020 року, Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) та Звіту про власний капітал за рік, що закінчився зазначеною датою, і приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.
На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан компанії на 31 грудня 2020 року, її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні від 16.07.1999 № 996 щодо складання фінансової звітності.

Основа для думки
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до компанії згідно з Міжнародним кодексом етики професійних бухгалтерів (включаючи Міжнародні стандарти незалежності) (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Ключові питання аудиту
Ключові питання аудиту - це питання, які, на наше професійне судження, були значущими під час нашого аудиту фінансової звітності Підприємства за поточний період.
Ці питання були розглянуті у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.

Ключовим питанням аудиту ми визначили питання знецінення виробничих запасів та їх використання.
Наша особлива увага до цього питання спричинена, перш за все тим, що вартість запасів є суттєвою статтею Балансу (Звіту про фінансовий стан) Товариства та станом на 31.12.2020 р приближається до половини вартості активів Товариства.
Облікова політика Товариства та розкриття інформації щодо запасів викладені в пунктах 2.3, 2.5 та 8 Приміток до фінансових звітів за 2020 рік.
Оцінка керівництвом можливості використання цих активів у виробництві підтверджена існуючими договорами.
Ми розглядали це питання, зокрема наступним чином:
Розглянули облікову політику Товариства щодо визнання запасів та їх знецінення;
Розглянули матеріали річної інвентаризації Товариства запасів;
Провели аналіз і перевірили точність і обґрунтованість застосованих управлінським персоналом Товариства припущень та розрахунків тестування активів на знецінення.
Перевірили повноту розкриття інформації щодо цього питання у Примітках до фінансової звітності Товариства за 2020 рік;
Виконали аудиторські процедури, що включають, окрім іншого, інспектування, спостереження, повторне обчислення, аналітичні процедури. Наші процедури виконувалися на вибірковій основі та з урахуванням відповідного рівня суттєвості.
Ми встановили, що зазначена інформація відповідає вимогам МСФЗ та облікової політики Компанії щодо здійснення оцінки активів.


Пояснювальний параграф
Ми звертаємо Вашу увагу на Примітку 23 до цієї фінансової звітності стосовно розкриття інформації, що характер розвитку пандемії Covid-19 вказує на збереження невизначеності, пов'язаною із зміною економічної ситуації та обережними прогнозами розвитку світової та національної економіки в період пандемії.
Нашу думку не було модифіковано щодо цього питання.

Інша інформація
Інша інформація складається із інформації, яка міститься у Звіті про управління ПрАТ "Укрграфіт" за 2020 рік за винятком Звіту про корпоративне управління, який є складовою частиною цього звіту, була отримана до дати Звіту аудитора. Інша інформація не є окремою фінансовою звітністю та нашим звітом аудитора щодо неї.
Відповідальність за іншу інформацію несе управлінський персонал компанії.
Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновку з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.
У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією, ідентифікованою вище, та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.
Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації, отриманої до дати звіту аудитора, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.
На основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації, отриманої до дати Звіту незалежного аудитора, ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту. Звіт про управління ПрАТ "Укрграфіт" за 2020 рік було складено відповідно до вимог законодавства і цей звіт узгоджується з фінансовою звітністю за 2020 рік.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.
При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування компанії.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності
Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:
- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість компанії продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити компанію припинити свою діяльність на безперервній основі.
- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттям інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного подання.
Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних заходів.
З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що були найбільш значущими під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в нашому звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості.

2. Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів

2.1. Виконання вимог, передбачених ч. 4 ст. 75 Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 р. № 514 (далі - Закон Про акціонерні товариства).
Під час перевірки аудиторами не були виявлені факти, які б вказували на те, що фінансова звітність за 2020 р. складена на підставі недостовірних та неповних даних про фінансово-господарську діяльність Підприємства.
Під час перевірки аудиторами не були виявлені факти порушення законодавства під час проведення фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання фінансової звітності.

2.2. Виконання вимог Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480.

Інша інформація складається із інформації у Звіті про корпоративне управління Приватного акціонерного товариства "Український графіт", подання якого вимагається ст. 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480, який є окремою частиною Звіту керівництва (далі - Інша інформація).

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за Іншу інформацію.

Управлінський персонал компанії несе відповідальність за підготовку Іншої інформації відповідно до законодавства.
Управлінський персонал та ті, кого наділено найвищими повноваженнями, зобов'язані забезпечити, щоб Звіт керівництва разом із Звітом про корпоративне управління відповідали вимогам, передбаченим Законом України "Про бухгалтерський облік в Україні" від 16.07.1999 № 996 та Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480 (далі - Закон про цінні папери).

Відповідальність аудитора за перевірку Іншої інформації

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновку з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.
У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією, ідентифікованою вище, та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.
Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації, отриманої до дати звіту аудитора, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.
Нашим обов'язком відповідно до вимог Закону про цінні папери також є надання висновку щодо інформації, зазначеної у Звіті про корпоративне управління, а саме узгодження такої інформації з фінансовою звітністю та нашими знаннями, отриманими під час перевірки корпоративних та статутних документів за звітний період.

Висновок щодо інформації, зазначеної у Звіті про корпоративне управління

На підставі роботи, проведеної під час аудиту, на нашу думку, Звіт про корпоративне управління підготовлено відповідно до вимог, викладених у частині 3 ст. 40-1 Закону про цінні папери.
Відповідно до додаткових вимог Закону про цінні папери ми повідомляємо, що інформація у Звіті про корпоративне управління стосовно:
- опису основних характеристик внутрішнього контролю і управління ризиками підприємства,
- переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій підприємства,
- будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах підприємства,
- про порядок призначення та звільнення посадових осіб підприємства,
- повноваження посадових осіб підприємства
узгоджується із інформацією, яка міститься у фінансовій звітності, та нашими знаннями, отриманими під час перевірки корпоративних та статутних документів за звітний період, що закінчився 31.12.2020 року.
Крім того, під час аудиту Звіту про корпоративне управління ми перевірили, що інформація, розкриття якої вимагається пп. 1-4 частини 3 ст. 40-1 Закону про цінні папери, а саме:
- посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується підприємство, або на кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який підприємство добровільно вирішило застосовувати з розкриттям відповідної інформації про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги.
- про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень,
- про персональний склад Наглядової ради та колегіального виконавчого підприємства, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень
розкрита у звіті про корпоративне управління повністю у відповідності до вимог ст. 40-1 Закону про цінні папери.
Товариством не затверджено Кодекс корпоративного управління. Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрграфіт" кодекс корпоративного управління не затверджувався.
Щорічні Загальні збори акціонерів Товариства у 2020 році не відбулись в силу обмежувальних заходів, передбачених карантином, встановленим КМУ з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби COVID-19.2.3. Виконання вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 № 2258.

Статтею 14 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 № 2258 вимагається у аудиторському звіті за результатами обов'язкового аудиту підприємства, що становить суспільний інтерес, наводити додаткову інформацію.

Вибір суб'єкта аудиторської діяльності
Ми були обрані аудитором фінансової звітності ПрАТ "Укрграфіт" за 2020 рік рішенням Наглядової ради Товариства від 15 жовтня 2020 року, протокол № 10(о). Аудит фінансової звітності з ПрАТ "Укрграфіт" за 2020 рік ми здійснюємо другий рік підряд.

Аудиторські оцінки
Під час аудиту фінансової звітності, за результатами якого складено цей Аудиторський звіт, ми виконали аудиторські оцінки ризиків суттєвого викривлення інформації у фінансовій звітності, що перевірялася, зокрема внаслідок шахрайства.
Значущі ризики, які потребували нашої уваги, але не призвели до модифікації нашої думки наведені в розділі "Ключові питання аудиту".

Результативність аудиту в частині виявлення порушень, зокрема, пов'язаних із шахрайством.
Згідно з результатами нашого аудиту ми не виявили порушень, зокрема пов'язаних із шахрайством, які могли б вплинути на фінансову звітність.

Обсяг аудиту та властиві для аудиту обмеження.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансовій звітності. Відбір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.
Внаслідок властивих аудиту обмежень, які є наслідком характеру фінансової звітності, характеру аудиторських процедур, потреби, щоб аудит проводився у межах обґрунтованого періоду часу та за обґрунтованою вартістю, а також внаслідок обмежень, властивих внутрішньому контролю, існує неминучий ризик того, що деякі суттєві викривлення у фінансовій звітності можуть бути не виявлені навіть в тому разі, якщо аудит належно спланований та виконується відповідно до МСА.

Інше
Цей аудиторський звіт узгоджений із додатковим звітом для тих, кого наділено найвищими повноваженнями.
Протягом звітного року ми не надавали послуги, перелічені у частині 4 ст. 6 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 № 2258.
Ми підтверджуємо, що ключовий партнер з аудиту та ТОВ "АФ "Капітал Аудит" є незалежними від ПрАТ "Укрграфіт" під час проведення аудиту фінансової звітності компанії за 2020рік.
У звітному році ТОВ "АФ "Капітал Аудит" не надавало ПрАТ "Укрграфіт" інші послуги, крім послуг з обов'язкового аудиту.
Метою нашого аудиту є підвищення ступеня довіри визначених користувачів до фінансової звітності Товариства. Це досягається через висловлення нами думки про те, чи складена фінансова звітність у всіх суттєвих аспектах відповідно до МСФЗ. Наш аудит проведено згідно з МСА та відповідними етичними вимогами і він надає нам можливість формулювати таку думку. Внаслідок властивих для аудиту обмежень більшість аудиторських доказів, на основі яких сформовані наші висновки та на яких ґрунтується наша думка, є швидше переконливими, ніж остаточними, а отже аудит не надає абсолютної гарантії, що фінансова звітність не містить викривлень, і наш аудит не гарантує майбутню життєздатність Товариства, ефективність чи результативність ведення справ Товариства управлінським персоналом.


Основні відомості про аудиторську фірму
Аудит проведено Товариством з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Капітал Аудит", номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 4549.


Партнером завдання з аудиту, результатом якого
є цей звіт незалежного аудитора, є Падалка О.О. _________________


Від імені ТОВ "АФ "Капітал Аудит" директор Дядюра І.Г. ________________

69035, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 170Б, прим. № 1,
тел. (061) 213-17-45

21 квітня 2021 року

ХVІ. Твердження щодо річної інформації

Особи, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, про те, що, наскільки це їм відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку Вид інформації
1
2
3
12.02.202013.02.2020Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
20.03.202023.03.2020Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
23.04.202023.04.2020Відомості про зміну складу посадових осіб емітента