Титульний аркуш

27.04.2021    
(дата реєстрації емітентом електронного документа)    
41/2064    
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)    
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення)
Генеральний директор       Кутузов Сергiй Володимирович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)


Річна інформація емітента цінних паперів
за 2019 рік

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Український графiт"
2. Організаційно-правова форма емітента Акцiонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи. 00196204
4. Місцезнаходження емітента 69600 Запорiзька область д/н м. Запорiжжя Пiвнiчне шосе, 20
5. Міжміський код, телефон та факс емітента (061)289-51-10 (061)289-51-41
6. Адреса електронної пошти graphite@ukrgrafit.com.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності) Рішення наглядової ради емітента
Затвердити регулярну рiчну iнформацiю Товариства. Протокол №5(о) від 23.04.2021
8.Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення). Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00001/APA
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо). Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00002/ARM
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку   27.04.2021
(URL-адреса сторінки)   (дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента. X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря.
5. Інформація про рейтингове агентство.
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.
7. Судові справи емітента. X
8. Штрафні санкції емітента.
9. Опис бізнесу. X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв): X
1) інформація про органи управління; X
2) інформація про посадових осіб емітента; X
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; X
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента; X
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення;
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).
11. Звіт керівництва (звіт про управління): X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента; X
2) інформація про розвиток емітента; X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента: X
завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування; X
інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків; X
4) звіт про корпоративне управління: X
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; X
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати X
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги; X
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників); X
інформація про наглядову раду; X
інформація про виконавчий орган; X
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; X
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; X
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента;
порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; X
повноваження посадових осіб емітента. X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій. X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників). X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру: X
1) інформація про випуски акцій емітента; X
2) інформація про облігації емітента;
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;
4) інформація про похідні цінні папери емітента;
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента.
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі. X
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента; X
3) інформація про зобов'язання емітента; X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції; X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції; X
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент. X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
26. Інформація вчинення значних правочинів.
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.
29. Річна фінансова звітність. X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою). X
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).
32. Твердження щодо річної інформації. X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента.
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду. X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.
41. Основні відомості про ФОН.
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
45. Правила ФОН.
46. Примітки. X
Примітки У складi рiчної iнформацiї за 2019 рiк вiдсутнi:
п. 2 Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi - не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
п. 3 Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах - за звiтний перiод емiтент не приймав участь в iнших юридичних особах.
п. 4 Iнформацiя щодо корпоративного секретаря не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
п. 5 Iнформацiя про рейтингове агентство - за звiтний перiод, емiтент не користувався послугами рейтингових агентств.
п. 6 Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента - оскiльки фiлiали або iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли вiдсутнi.

п. 8 Штрафнi санкцiї емiтента - оскiльки штрафнi санкцiї вiдсутнi.


п. 10 2) Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення - не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
п. 10 3) Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента вiдсутня у зв'язку з тим, що засновником Товариства виступає держава в особi Запорiзької обласної Ради народних депутатiв, яка станом на 31.12.2019 рiк акцiями не володiє.п. 11 4) Iнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента - так як в Товариствi всi акцiї є голосуючими.п. 13 Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй - змiни таких акцiонерiв протягом року не було.
п. 14 Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй - не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
п. 15 Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй - не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".п. 17 2) Iнформацiя про облiгацiї емiтента - так як Товариство випуск облiгацiй не здiйснювало.
п. 17 3) Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - iншi цiннi папери Товариством не випускалися.
п. 17 4) Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента - так як Товариство випуск похiдних цiнних паперiв не здiйснювало.
п. 17 5) Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв - не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
п. 17 6) Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду - так як Товариство протягом звiтного перiоду не придбавало власнi акцiї.
п. 18 Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) - не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
п. 19 Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента - емiтент iнших цiнних паперiв (крiм акцiй) не випускав.
п. 20 Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента - так як працiвники емiтента не володiють акцiями у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу.
п. 21 Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв - так як будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв Товариства не накладалися.

п. 23 Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами - так як Товариство дивiденди не нараховувало та не виплачувало.п. 25 Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв - не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
п. 26 Iнформацiя вчинення значних правочинiв - не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
п. 27 Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть - не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
п. 28 Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть - не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".


п. 31 Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) - не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".

п. 33 Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента - так як такi договори вiдсутнi.
п. 34 Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом - так як такi договори вiдсутнi.

п. 36 Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй - Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
п. 37 Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття (1-5) - так як Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.

п. 38 Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття - так як Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
п. 39 Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв - так як Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
п. 40 Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв - так як Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
п. 41 Основнi вiдомостi про ФОН - так як Емiтент не здiйснював випуск сертифiкатiв ФОН.
п. 42 Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН - так як Емiтент не здiйснював випуск сертифiкатiв ФОН.
п. 43 Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН - так як Емiтент не здiйснював випуск сертифiкатiв ФОН.
п. 44 Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН - так як Емiтент не здiйснював випуск сертифiкатiв ФОН.
п. 45 Правила ФОН - так як Емiтент не здiйснював випуск сертифiкатiв ФОН.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Приватне акціонерне товариство "Український графіт"
2. Скорочене найменування (за наявності). ПрАТ "Укрграфiт"
3. Дата проведення державної реєстрації 27.09.1994
4. Територія (область) Запорiзька область
5. Статутний капітал (грн) 233958975.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0.000
8. Середня кількість працівників (осіб) 2374
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 27.90 ВИРОБНИЦТВО ІНШОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО УСТАТКОВАННЯ
23.20 ВИРОБНИЦТВО ВОГНЕТРИВКИХ ВИРОБІВ
23.99 ВИРОБНИЦТВО НЕМЕТАЛЕВИХ МІНЕРАЛЬНИХ ВИРОБІВ, Н. В. І. У.
10. Банки, що обслуговують емітента
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті ПАТ "Сітібанк"
2) МФО банку 300584
3) IBAN UA563005840000026000200400356
 
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті АТ "Райффайзен Банк Аваль"
5) МФО банку 380805
6) IBAN UA543808050000000026002570923

16. Судові справи емітента

N з/п Номер справи Найменування суду Позивач Відповідач Третя особа Позовні вимоги Стан розгляду справи
1 2 3 4 5 6 7 8
1808/296/17Запорізький окружний адміністративний суд (ЗОАС). Дніпропетровський апеляційний адміністративний суд (ДААС). ДААС перетворено на Третій апеляційний адміністративний судПриватне акціонерне товариство "Український графіт"Спеціалізована Державна податкова інспекція з обслуговування платників податків у м. Запоріжжя. Другий відповідач - Офіс великих платників податків Державної фіскальної служби-Про визнання протиправними та про скасування податкових повідомлень рішень.Розгляд справи закінчено.
Опис23.01.2017р. Запорізьким окружним адміністративним судом відкрито провадження по справі № 808/296/17.
Рішенням Запорізького окружного адміністративного суду від 19.02.2018р. по справі № 808/296/17 позовні вимоги задоволені частково:
1) визнані протиправними та скасовані податкові повідомлення рішення;
2) стягнути на користь ПрАТ "Укрграфіт" судовий збір у розмірі 724 795,81 грн. та витратити на експертизу 21 788,80 грн. за рахунок Державної фіскальної служби.
23.03.2018р. Офісом великих платників податків ДФС подано апеляційну скаргу.
13.11.2018р. Офісом ДФС вдруге подано апеляційну скаргу.
18.02.2019р. Офісом великих платників податків ДФС повторно подано апеляційну скаргу на рішення Запорізького окружного адміністративного суду від 19.02.2018р.
16.04.2019р. Ухвалою Третього апеляційного адміністративного суду відмовлено у відкритті апеляційного провадження.

18. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Вищим органом управління ПрАТ "Укрграфіт" є Загальні збори акціонерів.
Наглядова рада є постійно діючим органом Товариства, який регулює та контролює діяльність Дирекції Товариства та здійснює захист прав акціонерів Товариства. Комітети Наглядової ради у Товаристві не утворюються.
Дирекція є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, що передбачає її відповідальність за реалізацію цілей, стратегії та політики Товариства.
Дирекція підзвітна Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді Товариства й організує виконання їх рішень.
Дирекція складається з Генерального директора та інших членів Дирекції (Директорів).
Загальне керівництво роботою Дирекції Товариства здійснює Генеральний директор, який скликає та веде засідання Дирекції, формує порядок денний засідань Дирекції Товариства, організує контроль за виконанням прийнятих Дирекцією рішень, здійснює інші дії по керівництву роботою Дирекції.
До компетенції Генерального директора відносяться усі питання діяльності ПрАТ "Укрграфіт" окрім тих, що згідно з чинним законодавством, Статутом Товариства або рішенням Загальних зборів акціонерів (вищого органу Товариства) віднесені до виключної компетенції іншого органу товариства.

Функції процесу управління діяльністю Товариства розподілені таким чином:

1. Генеральний директор забезпечує організацію роботи Дирекції Товариства та здійснює керівництво її роботою у порядку, встановленому Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради.
Генеральному директору безпосередньо підпорядковані підрозділи, визначені структурою ПрАТ "Укрграфiт" такі як служба безпеки та охорони, юридичне управління, служба охорони праці та екології, управління зовнішньоекономічних зв'язків, управління з технології та розвитку, служба по надзвичайним ситуаціям, відділ капітального будівництва, відділ автоматизованих систем управління підприємством та інші.

2. Технічний директор здійснює керівництво процесом виробництва продукції та технічного обслуговування устаткування, мереж, систем, планування й організації виробництва з урахуванням вимог охорони навколишнього середовища, керування розвитком технічної бази.
Технічному директору безпосередньо підпорядковуються підрозділи, визначені структурою ПрАТ "Укрграфiт" такі як основні та допоміжні виробничі цехи, основні та допоміжні служби обслуговування виробництва, виробничо-диспетчерський відділ, управління з енергетики, управління ремонтами устаткування та інші.

3. Директор з економіки та фінансів здійснює керівництво організацією та удосконаленням фінансово-економічної діяльності підприємства, визначає напрямки розвитку підприємства у формуванні фінансової, кредитно-банківської, податкової i страхової політики, соціальної й економічної діяльності.
Директору з економіки та фінансів безпосередньо підпорядковуються функціональні відділи, що забезпечують фінансово-економічну діяльність, ведення обліку i розрахунків на підприємстві, управління по роботі з персоналом та інші.

4. Директор з якості здійснює керівництво службою якості, відповідає за створення та ефективність системи якості, метрологічної системи підприємства, ефективність робіт по стандартизації та сертифікації, контролю та випробуванням продукції, захисту інтелектуальної власності та інформаційного забезпечення.
До складу служби Директора з якості входять відділ управління якістю та стандартизації, відділ метрології, відділ технічного контролю, випробувальна лабораторія та інші.

5. Комерційний директор здійснює керівництво матеріально-технічним постачанням, збутом продукції та транспортним обслуговуванням на підприємстві.
До складу служби Комерційного директора входять функціональні підрозділи з матеріально-технічного забезпечення та реалізації продукції, складське господарство, транспорт та інші.

Підприємство не має дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів.
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
Середньооблікова кількість штатних працівників складає 2360 осіб (фонд оплати праці дорівнює 440210 тис. грн.).
Працівники, які не перебувають в обліковому складі (позаштатні) - 14 осіб.
Збільшення фонду оплати праці відбулося в зв'язку з підвищенням заробітної плати, яка зросла у 2019 році на 20,8%.
Сутність кадрового планування полягає в забезпеченні виробництва необхідною кількістю працівників потрібної кваліфікації.
У процесі актуалізації та змін виробничої програми уточнюється необхідність в кадрах, їхньої кваліфікації з метою забезпечення кожного технологічного процесу, як матеріальними ресурсами, так і персоналом необхідної кваліфікації; актуалізуються штатні розклади, чисельний і кваліфікаційний склад працівників підрозділів, фонд оплати праці.
Прийняті на підприємство робітники, що не мають необхідної професійної кваліфікації, або особи, що раніше не мали ніякої робочої професії, проходять навчання по програмі професійної первинної підготовки. Усього програм по різному навчанню на підприємстві - 175.
Перевірка знань здійснюється шляхом атестації працівників професій підвищеної небезпеки, знань робочої технологічної інструкції для основних технологічних робітників, контролерів відділу технічного контролю, лаборантів випробувальної та центральної науково-дослідницької лабораторії - не рідше одного разу на рік.
Щорічно керівники структурних підрозділів направляють в управління по роботі з персоналом заявки на проведення навчання своїх працівників за обліком: необхідності в навчанні іншим професіям, при впровадженні нового обладнання, вивчення проти аварійних ситуацій, вивчення й удосконалення технологічних процесів і системи менеджменту, обов'язкових вимог державних органів. На підставі аналізу заявок структурних підрозділів приймаються рішення про необхідність навчання працівників. Професійне навчання працівників на підприємстві проводиться викладачами з числа керівників, фахівців, кваліфікованих робітників з високими виробничими показниками.
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Найменування об'єднання: Українська асоціація якості
Місцезнаходження об'єднання: м. Київ, пр. Академіка Глушкова, 40
Це масова громадська організація, що поєднує на добровільних засадах громадян, трудові колективи підприємств, організацій, що зацікавлені в поліпшенні якості продукції та послуг, що беруть участь у рішенні проблем якості як в Україні, так і за кордоном. Головною метою асоціації є формування суспільної думки у галузі розвитку та використання методів та засобів забезпечення та підвищення якості життя громадян України. Фахівці асоціації надають консультативну допомогу підприємству з питань менеджменту якості, проведенню самооцінки підприємства по європейській моделі, надання документів на конкурси якості. ПрАТ "Укрграфiт" неодноразово запрошувало фахівців асоціації для проведення навчальних семінарів на підприємстві, а також бере участь у семінарах, міжнародних конференціях, проведених асоціацією.

Найменування об'єднання: Українська асоціація сталеплавильників
ПрАТ "Укрграфiт" бере участь в асоціації з 2002 року.
Асоціація сприяє розвитку, організації та виконанню робіт з підвищення техніко-економічного рівня сталеплавильного та суміжних з ним виробництва шляхом організації та виконання робіт з удосконалення діючих та розробці нових технологій, модернізації агрегатів та устаткування, поліпшення екологічних обставин з залученням національних та закордонних фінансових, технічних та інтелектуальних ресурсів.

Найменування об'єднання: Асоціація ливарників України
Місцезнаходження об'єднання: м. Київ, пр. Вернадського, 34, 1
ПрАТ "Укрграфіт" бере участь в асоціації з 2003 року.
Асоціація консолідує науково-технічний потенціал ливарників для сприяння удосконалення та технічному переозброєнню ливарного виробництва, створенню сприятливих умов для творчої роботи та для задоволення та захисту соціальних, економічних, творчих га інших загальних інтересів своїх членів.

Найменування об'єднання: Клуб якості Запорізької торгово-промислової палати
Місцезнаходження об'єднання: м. Запоріжжя, б. Центральний, 4
Клуб якості - добровільна організація підприємств - лідерів у сфері якості, створена для обміну, вивчення та застосування кращого досвіду по різним областям керування, включаючи системи якості по ISO 9001, питання екологічного менеджменту (ISO 14001) та професійної безпеки (OHSAS 18001). ПрАТ "Укрграфіт" бере участь у ділових зустрічах, презентаціях за участю визнаних фахівців в області якості, бере участь у навчальних семінарах.

Найменування об'єднання: Запорізький обласний союз промисловців та підприємців роботодавців "Потенціал"
Місцезнаходження об'єднання: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 162
ПрАТ "Укрграфіт" бере участь в УСПП "Потенціал" з 1991 року.
Запорізький обласний союз промисловців та підприємців "Потенціал" є неприбутковою громадською організацією, яка об'єднує за спільними інтересами на засадах рівноправності всіх членів, з метою представництва і захисту їх прав та інтересів, а також координації їх діяльності у формуванні державної та регіональної економічної та соціальної політики, сприянні вдосконаленню системи та відносин соціального партнерства.

Найменування об'єднання: Запорізька торгово-промислова палата (ЗТПП)
Місцезнаходження об'єднання: м. Запоріжжя, б. Центральний, 4
Основною задачею палати є надання послуг у сфері зовнішньоекономічної діяльності підприємствам. ЗТПП надає близько 65 видів послуг, затребуваних практично в кожній галузі народного господарства.
Основні види послуг, які ЗТПП надає підприємствам:
- експертиза якості товару;
- акредитація суб'єктів ЗЕД на митниці;
- оформлення митних декларацій;
- реєстрація об'єктів інтелектуальної власності та інші види послуг.
ПрАТ "Укрграфіт" є дійсним членом ЗТПП з 1987 року.
Послуги, які ЗТПП найбільш часто надає ПрАТ "Укрграфіт":
- експертиза якості товару;
- експертиза походження товару;
- присвоєння кодів УКТЗЕД;
- усні та письмові переклади з іноземних та на іноземні мови.

Найменування об'єднання: Асоціація Товарної Нумерації України "ДжiЕс1 Україна"
Місцезнаходження об'єднання: 04053, Україна, м. Київ, вул. Артема, 26
ПрАТ "Укрграфіт" бере участь в асоціації з вересня 2010 року. Асоціація Товарної Нумерації України "ДжiЕс1 Україна", що є членом Міжнародної асоціації "GSI Ukraine", має статус неприбуткової організації. Асоціація забезпечує належну реалізацію права ПрАТ "Укрграфіт" на участь у всесвітній системі товарної нумерації GSI.
Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності
Протягом звітного періоду спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами Товариство не проводило.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
ПрАТ "Укрграфіт" веде бухгалтерський облік господарської діяльності та її фінансових результатів згідно з Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999р. № 996-ХІУ, Національних стандартів бухгалтерського обліку та інших нормативних документів.
В Товаристві застосовується журнально-ордерна система бухгалтерського обліку. Для забезпечення дотримання вимог законодавчих та нормативних актів, договірної та фінансової дисципліни, достовірності обліку та звітності, на підставі якої відображаються всі господарські операції за звітний період, в єдиній системі поєднуються записи синтетичного та аналітичного обліків, порівнюються бухгалтерські звіти та баланси.
Фінансова звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності складається шляхом трансформації з внесенням коригувань, проведенням перекласифікації статей з метою достовірного представлення інформації згідно вимог МСФЗ.
В Товаристві у 2019 році застосовувалась амортизація основних засобів, нематеріальних активів по прямолінійному методу.
Товариство оцінює решту строку корисного використання основних засобів та нематеріальних активів щонайменше на кінець кожного фінансового року.
Припинення визнання основних засобів та будь-якої раніше визнаної їхньої істотної частини відбувається при вибутті або у випадку, коли в майбутньому не очікується отримання економічної вигоди від використання або реалізації такого активу.
До малоцінних необоротних матеріальних активів відносяться активи зі строком корисного використання більше одного звітного періоду та вартість яких не перевищує вартісний критерій, встановлений Податковим кодексом України з нарахуванням по них амортизації:
бібліотечний фонд - в розмірі 100% вартості в першому місяці використання об'єкта;
МНМА - в розмірі 100% вартості при передачі в експлуатацію;
інші МНМА - по прямолінійному методу.
Довгострокові інвестиції оцінені за собівартістю, тому що підприємство володіє незначною частиною голосів і не має суттєвого впливу на об'єкт інвестування.
До складу інвестиційної нерухомості віднесені будівлі та приміщення, утримувані з метою отримання орендних платежів, а не для використання у наданні послуг чи для адміністративних цілей.
Запаси підприємства включають виробничі запаси, незавершене виробництво, готову продукцію, товари. Запаси оцінюються за меншою з двох сум: фактичною вартістю або чистою вартістю реалізації. Чиста вартість реалізації являє собою прогнозовану ціну реалізації в ході звичайної господарської діяльності за вирахуванням будь-яких очікуваних майбутніх витрат, пов'язаних з доведенням продукції до готовності та її реалізацією.
Фактична вартість запасів включає витрати на придбання, витрати на переробку та інші витрати, що забезпечують поточне місце знаходження і стан запасів.
При списанні у виробництво чи іншому вибутті підприємство оцінює запаси за середньозваженою вартістю. Оцінка товарів у роздрібній торгівлі здійснюється по методу роздрібних цін.
Залишки незавершеного виробництва включають прямі та накладні витрати. Облік витрат на виробництво здійснюється попередільним методом.
Дохід від реалізації продукції та виконання послуг визначався відповідно до методу нарахувань при відвантаженні продукції та фактичного надання послуг.
Витрати на дослідження відносяться на поточні витрати в періоді, якому вони були понесені.
Забезпечення визнаються, коли в результаті певної події в минулому Товариство має юридичні або добровільно взяті на себе зобов'язання, для врегулювання яких з великим ступенем імовірності буде потрібний відтік ресурсів, які втілюють у собі майбутні економічні вигоди, і суму зобов'язання можна достовірно оцінити. Забезпечення оцінюються за поточною вартістю, виходячи з найкращої оцінки витрат, необхідних для врегулювання поточних зобов'язань на кінець звітного періоду.
Товариство резервувало кошти на забезпечення виплат відпусток, пенсійних забезпечень за списками №1 та №2, забезпечення по колективної угоді та сумнівних боргів. Резерв сумнівних боргів нараховується виходячи із платоспроможності окремих покупців.
Товариство здійснює виробництво продукції та продаж ії в Україні та за кордоном, що являє собою один операційний сегмент, що надає звітність. Товариство здійснює моніторинг операційних результатів діяльності підприємства як одного бізнес-сегменту для цілей прийняття рішень щодо розподілу ресурсів та оцінки результатів діяльності.
Витрати на позики, безпосередньо пов'язані з придбанням, будівництвом або виробництвом активу, який через необхідність вимагає тривалого часу для його підготовки до планового використання або до продажу, капіталізуються як частина собівартості такого активу. Всі інші витрати на позики відносяться на витрати в тому звітному періоді, в якому вони були понесені.
Податковий облік здійснюється згідно з Податковим кодексом України.
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;

1. Основні види продукції або послуг, які виробляє чи надає емітент,
за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу
за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та
грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, сума виручки, окремо
надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту
в загальному обсязі продажів.

ПрАТ "Укрграфіт" виробляє вуглеграфітову продукцію, орієнтуючись на різні області металургійної промисловості: сталеплавильну, сталеливарну, феросплавну, алюмінієву, титаномагнієву та інші. А саме:
Основні види продукції, що виробляє та реалізує підприємство, за рахунок продажу яких отримано 10 або більше відсотків доходу є:
- електроди вугільні та інші вироби з графіту чи матеріалів вуглецевих інших для використання в електротехніці. Обсяг виробництва за 2019 рік складає 16993 т на суму 2438017 тис. грн.;
- графіт штучний; графіт колоїдний або напівколоїдний; вироби з графіту чи інших форм вуглецю, у вигляді напівфабрикатів. Обсяг виробництва за 2019 рік складає 48817 т на суму 884002 тис. грн. Електроди вугільні та інші вироби з графіту чи матеріалів вуглецевих інших розподіляються на:
Електроди графітовані рядові, рядові просочені, спеціальні, спеціальні просочені марок ЕГ, ЕГП, ЕГС, ЕГСП, діаметром від 75 мм до 710 мм та довжиною до 2700 мм.
Бруси графітовані та аноди для магнієвої промисловості різних марок, конфігурацій та комплектності відповідно до узгоджених креслень перерізом до 660х200 мм та довжиною до 2250 мм.
Продукцію для алюмінієвих електролізерів - блоки подові, бокові та кутові різних марок та конфігурацій (за кресленнями замовника, перерізом до 490х720 мм та довжиною до 3980 мм).
Середньо реалізаційна ціна становить 142618 грн/т та залежить від асортименту продукції в даній групі товарів.
Графіт штучний; графіт колоїдний або напівколоїдний; вироби з графіту чи інших форм вуглецю розподіляються на:
Маси електродні марок "А", "Б" та "С":
- дрібно-брикетну електродну масу (ДБЕМ), що виробляється трьох розмірів: (105х90х70) мм, (75х80х60) мм та (30х50х60) мм;
- великоблочну циліндричну електродну масу (ВБЕМ) - виробляється діаметрами 400, 500, 550, 600, 900 мм та висотою 500, 850, 910, 1000 мм. Маси вуглецеві холодно-набивні - марок МХД і МХТД, гаряче-набивна - марки МУТ, та маса вуглецева пастоподібна - марки МУП.
Масу подову холодно-набивну марки - МХНП.
Конструкційні вироби з матеріалу різних марок на основі вуглецю - плити, пластини, тиглі, електроди, струмопідводи, нагрівачі, труби та інше (відповідно до креслень замовника).
Навуглецювачі різних марок на основі коксу та антрациту.
Середньо реалізаційна ціна становить 18848 грн/т та залежить від асортименту продукції в даній групі товарів.
Зростання або зменшення ціни на продукцію диктуються кон'юнктурою ринку, що включає в собі: ціну на сировину, попит та пропозицію, інколи політичну ситуацією в країні, та інші фактори.
Після періоду високих цін на світовому ринку,обумовлених дефіцитом електродів графітованих на ринку через закриття ряду виробництв Китаю, КНР швидко закінчив будування та ввів в експлуатацію нові потужності з виробництва графітованих електродів.Виробники електродів КНР почали активно демпінгувати на ринку, і як слідство, з другої половини 2019 року спостерігалася тенденція стрімкого зниження цін на електроди.
Найбільш значущими для підприємства, як і в попередньому до звітного періоду, залишились ринки СНД, ЄС, США.
Сума реалізації на експорт за звітний період складає 2598435 тис. грн., що становить 73 % від загального обсягу реалізації продукції.


2. Перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт
та надання послуг.

В результаті уповільнення світових виробничих потоків, криза в металургійній галузі набрала суттєвих обертів на світових ринках.
Зниження попиту на металургійну продукцію в цілому та часткових зупинок виробництв металургійних заводів призвели до того, що споживання вуглеграфітової продукції на світових ринках також падає.
Загострення цінової конкуренції та зупинка виробників електросталі в світі, введення нових металургійних агрегатів та технологій металургійного виробництва визначили зміни номенклатурної структури попиту:
- залишається стабільним попит на маси,
- зменшився попит на графітовану та вугільну продукцію.
Незважаючи на зниження попиту на графітовану продукцію, графітовані електроди різних марок залишаються одним із основних видів продукції, що виробляє підприємство. Частка продаж графітованих електродів від загального обсягу реалізації в грошовому виразі складає близько 56 %.
Стабільний попит зберігається на електродну масу.


3. Залежність від сезонних змін.

Діяльність ПрАТ "Укрграфіт" не залежить від сезонних змін.

4. Основні ринки збуту та основні клієнти.

Споживачами вуглеграфітової продукції є підприємства металургійної промисловості: сталеплавильні, сталеливарні, феросплавні, алюмінієві, титаномагнієві та інші.
На протязі звітного року підприємство здійснювало проведення моніторингу ринка на предмет задоволення споживачів продукцією відповідної якості.
Проведення поступової модернізації устаткування для удосконалення якісних характеристик вуглеграфітової продукції надало можливість виготовляти вироби конкурентоспроможні на світовому ринку. Як наслідок, близько 73% обсягу продажу було орієнтовано на зовнішній ринок, у країни СНД, Західної та Центральної Європи, Америки, Близького та Середнього Сходу, Африки.


5. Основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення
ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків
збуту.

Металургія - індикатор економіки і стабільності. В результаті уповільнення світових виробничих потоків, зокрема через економічні війни США і Китаю, криза в металургійній галузі набрала суттєвих обертів на світових ринках.
Зважаючи на зниження попиту на металургійну продукцію в цілому та зупинок металургійних заводів, споживання вуглеграфітової продукції на світових ринках також падає.
Основні ризики в діяльності емітента:
- ризики економічної і політичної нестабільності;
- велика конкуренція та нестабільність попиту в металургійній галузі.
Першорядними питаннями для збереження конкурентоспроможного стану ПрАТ "Укрграфіт" на ринку є:
- у виробництві - збалансованість випуску всіх видів вуглеграфітової продукції, постійна робота над ресурсозбереженням та скорочення питомих витрат на одиницю продукції;
- у технології виробництва - розвиток та вдосконалення технології виробництва, розробка нових видів продукції;
- у реалізації продукції - стабільність якості продукції, що постачається, та забезпечення необхідного рівня споживчої цінності продукції;
- у роботі на ринку - активна маркетингова політика, спрямована на збереження кожного існуючого споживача та придбання нових за рахунок іміджу та дбайливого ставлення до кожного підприємства - споживача.
ПрАТ "Укрграфіт" виробляє вуглеграфітову продукцію, орієнтуючись на різні галузі металургійної промисловості, а саме: сталеплавильну, сталеливарну, феросплавну, алюмінієву, титаномагнієву та інші.
Для кожного сегмента споживачів призначено певний товарний асортимент вуглеграфітової продукції, виділений на ПрАТ "Укрграфіт" в окремі товарні напрямки з метою підвищення керованості та найкращого задоволення потреб споживачів.
ПрАТ "Укрграфіт" виробляє вуглецеву та графітовану продукцію, маючи для цього, практично, окремі, але альтернативні виробничі лінії, що забезпечує високу стабільність виробництва, при можливості будь-якого балансування оптимальними обсягами випуску різних видів продукції в залежності від попиту ринку. На підприємстві впроваджена та успішно функціонує сучасна система управління, сертифікована на відповідність чотирьом міжнародним стандартам, що дає гарантії відповідності якості продукції, яка постачається, вимогам споживачів.


6. Канали збуту й методи продажу, які використовує емітент.

ПрАТ "Укрграфіт" активно працює на світовому ринку, широко співпрацюючи з країнами СНД і дальнього зарубіжжя.
Продукція відвантажується майже у 25 країн світу, у тому числі в США, ОАЕ, Єгипет, Ізраїль, Німеччину, Великобританію, Румунію, Туреччину, у країни СНД та інші.
Частка експорту у загальному обсязі у 2019 році склала близько 73 %.

Підприємство не має своїх філій та дистриб'юторської мережі, тому здійснення комерційних операцій по збуту відбувається шляхом укладання прямих договорів/контрактів зі споживачами вуглеграфітової продукції та договорів з посередниками як по території України так і зарубіжжя. Така схема збуту по широкому територіальному охопленні, роботі на декількох сегментах паралельно, здебільшого виправдовує себе, дозволяючи підприємству більш оперативно реагувати за зміну попиту, цінову політику та кон'юнктуру ринку.


7. Джерела сировини, їх доступність та динаміка цін.

У 2019 році основні види сировини були такі як:
- кокс нафтовий голкової структури,
- кокс смоляний,
- вугілля кам'яне (антрацит),
- пек кам'яновугільний електродний.

Для виробництва вуглеграфітової продукції ПрАТ"Укрграфіт" використовує спеціальні, малозольні, електродні кокси, які не виробляються в Україні.
Основні джерела сировини:
- кокс нафтовий голкової структури - Petrocokes Ltd, Японія; Phillips 66 Limited, Англія;
- кокс смоляний - VKG OIL AS, Естонія;
- вугілля кам'яне (антрацит) - АТ "Сибірський антрацит", РФ; ТОВ "Інтеркоалтрейдінг", Україна;
- пек кам'яновугільний електродний - ПрАТ "Запоріжкокс", Україна; ПрАТ "Авдіївський коксохімічний завод", Україна; DEZA A.S., Чехія; Ruetgers Poland, Польща.

У 2019 році було завезено сировини близько 101 тис.тонн.
Сировина надходила відповідно з договорами та контрактами укладеними з постачальниками з різних регіонів нашої країни та зарубіжжя.

Динаміка цін:
Ціни на сировину диктуються кон'юнктурою ринку та залежать від збалансованості попиту та пропозицій. Обмежений доступ до сировини для вуглеграфітової продукції у 2019 році сприяв підвищенню цін на сировину.Так, ціни на один із основних видів сировини - кокс нафтовий голкової структури - зросли до 40 %.
Ціни на іншу сировину, незважаючи на незначне (до 10%) зниження у другій половині року, залишаються стабільно високими.


8. Особливості стану розвитку галузі виробництва,
в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових
технологій, нових товарів, його становище на ринку.

Велика конкуренція та нестабільність попиту в металургійній галузі, стабільно високі ціни на енергоносії та сировину змушує ПрАТ "Укрграфіт" активно займатися пошуком і впровадженням нових технологічних рішень, які дозволяють освоювати нові марки та види продукції, що будуть затребувані споживачами на діючих та перспективних ринках збуту.
Але впровадження нових технологій та нових видів продукції має інерційний характер, обумовлений великими об'ємами інвестицій. Необхідно враховувати також наявність певного лагу у часі на отримання репутаційного бонусу у споживача після покращення якісних характеристик продукції через його консерватизм.
ПрАТ "Укрграфіт" має відповідну стратегію поводження на ринку, орієнтовану на диверсифікованість ризиків попиту та впровадження енергозберігаючих технологій, а саме:
- підприємство виробляє вуглеграфітову продукцію, орієнтуючись на різні області металургійної промисловості: сталеплавильну, феросплавну, алюмінієву, титаномагнієву та інші, маючи в асортименті як продукцію з коротким, так і з тривалим терміном експлуатації;
- збутова політика орієнтована на споживача, на диверсифікованість ризиків за рахунок розподілу збуту продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках;
- вуглецева і графітована продукція підприємства виготовляється на незалежних виробничих лініях, що забезпечують можливість балансування оптимальними обсягами випуску різних видів продукції в залежності від попиту на ринку;
- на підприємстві інтегрована й успішно функціонує сучасна система управління, сертифікована на відповідність чотирьом міжнародним стандартам, що дає гарантії відповідності якості продукції, що постачається, вимогам споживачів;
- підприємство має чітку політику інвестування коштів в енергозберігаючі технології і технічне переобладнання підприємства.
Незалежно від намірів та дій підприємства у сучасних умовах загострення конкуренції на світовому ринку, необхідна підтримка з боку держави, а саме:
- створення сприятливих умов розвитку внутрішнього ринку;
- захист і розвиток вітчизняного виробника;
- введення спеціальних тарифів для енергоємних підприємств;
- законодавча і кредитна підтримка впровадження новітніх та енергозберігаючих технологій.


9. Конкуренція в галузі, особливості продукції (послуг) емітента.

Основними конкурентами ПрАТ "Укрграфіт" на ринку графітованої і вугільної продукції є наступні виробники:

- "Енергопром - Менеджмент", Росія:
"ЕПМ-Новосибірський електродний завод", Росія;
"ЕПМ-Новочеркаський електродний завод", Росія;
- "Челябінський електрометалургійний комбінат", Росія;
- "Казвуглець", Казахстан;
- "Нікопольський завод феросплавів", Україна.

Виробники Японії:
- "Nіppon Carbon";
- "SEC";

Виробники з підприємствами в Європі:
- "Tokaі Cobex", Німеччина, Польща.
- "Tokaі Carbone Savoіe" Франція.
- "Graftech", Іспанія, Франція;
- "Elkem Carbon", Норвегія, ПАР;
- "Showa Denko", Німеччина, Іспанія та інші;
- "Bawtry Carbon", Англія;
- "RHEІNFELDEN Carbon" Німеччина;
- "VUM", Словаччина;
- "Tokaі Erftcarbon", Німеччина;

- Виробники Китаю:
- "CІMM Group";
- "Fangda Carbon New Materіal";
- "Gongyі Anzheng Refractorіes";
- "Anssen Metallurgy Group";
- "Shanghaі Lіanhe Carbon Company";
- "BEІJІNG LY METALSS MІNІNG";
- "Topfly Materіal";
- "Haіhan Іndustry";

Виробники Індії:
- "HEG";
- "GІL".


10. Перспективні плани розвитку емітента.

Велика конкуренція на ринку споживання вуглеграфітової продукції обумовлюють необхідність інвестування коштів в енергозберігаючі технології та технічне переобладнання підприємства.
За останні роки, відповідно до своєї стратегії, підприємство займається переобладнанням технологічного ланцюга виробництва графітованих електродів.
Визначені та реалізуються стратегічні плани розвитку підприємства, що забезпечать його конкурентоспроможність в майбутньому.
Плани розвитку емітента:
- модернізація випалювального переділу.


11. Кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів,
що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання.

Фактична кількість постачальників сировини у 2019 році, що займають більше 10% в загальному обсязі постачання:
- кокс нафтовий голковий - 2;
- кокс смоляний - 1;
- вугілля кам'яне(антрацит) - 2;
- пек кам'яновугільний електродний - 4.
У 2019 році постачальників матеріалів, у яких об'єм постачання перевищує 10% від загального обсягу постачання, не було.


12. Товариство не здійснює свою діяльність в інших країнах.
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

Рух активів протягом останніх п'яти років.

1. Надходження основних засобів:
2015 рік - 33 393 тис. грн.,
2016 рік - 13 646 тис. грн.,
2017 рік - 341 825 тис. грн.,
2018 рік - 61 072 тис. грн.,
2019 рік - 100 131 тис. грн.

Вибуття основних засобів:
2015 рік - 1 827 тис. грн.,
2016 рік - 2 697 тис. грн.,
2017 рік - 18 246 тис. грн.,
2018 рік - 3 253 тис. грн.,
2019 рік - 7 712 тис. грн.

2. Надходження запасів:
2015 рік - 931 012 тис. грн.,
2016 рік - 680 136 тис. грн.,
2017 рік - 1 429 934 тис. грн.,
2018 рік - 2 281 036 тис. грн.,
2019 рік - 2 034 259 тис. грн.

Вибуття запасів:
2015 рік - 797 714 тис. грн.,
2016 рік - 803 615 тис. грн.,
2017 рік - 1 483 574 тис. грн.,
2018 рік - 2 123 683 тис. грн.,
2019 рік - 1 728 207 тис. грн.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

1. Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди
та будь-які значні правочини емітента щодо них.

Всього основні засоби: (тис. грн.)
На 31.12.2018 року на початок періоду:

Виробничого призначення: 857 774
- будівлі та споруди: 336 903
- машини та обладнання: 478 420
- транспортні засоби: 14 022
- земельні ділянки: 21 541
- інші: 6 888

Невиробничого призначення: 1 361
- будівлі та споруди: 623
- машини та обладнання: 435
- транспортні засоби: 0
- земельні ділянки: 0
- інвестиційна нерухомість: 0
- інші: 303

Усього: 859 135

На 31.12.2019 року на кінець періоду:

Виробничого призначення: 884 497
- будівлі та споруди: 326 003
- машини та обладнання: 486 224
- транспортні засоби: 21 457
- земельні ділянки: 40 893
- інші: 9 920

Невиробничого призначення: 3 031
- будівлі та споруди: 593
- машини та обладнання: 1 360
- транспортні засоби: 0
- земельні ділянки: 0
- інвестиційна нерухомість: 0
- інші: 1 078

Усього: 887 528

Основні засоби відображаються за собівартістю за вирахуванням накопиченого зносу та/або, за наявності, накопичених збитків від зменшення корисності. Така собівартість включає витрати, пов'язані з заміною частини основних засобів, та витрати на позики для довгострокових будівельних проектів, якщо вони відповідають критеріям визнання. При необхідності періодичної заміни істотних частин основних засобів Товариство припиняє визнавати замінену частину та визнає нову частину з власним строком корисного використання та амортизацією. Аналогічно, при проведенні основних технічних оглядів витрати на їх проведення визнаються у складі балансової вартості основних засобів як вартість заміни, якщо дотримано всіх необхідних для такого визнання критеріїв. Усі інші витрати на ремонт і технічне обслуговування визнаються у дохід прибутках та збитках в момент їх понесення.
У 2019 році нарахування амортизації провадилось відповідно до п. 138.3 ст. 138 Податкового Кодексу України. Залишкова вартість основних засобів, строки корисного використання та методи нарахування амортизації переглядаються та коригуються в кінці кожного фінансового року. У 2019 році була нарахована амортизація в сумі 69 585 тис. грн., в тому числі по об'єктам промислового призначення - 69 408 тис. грн., по об'єктам непромислового призначення - 177 тис. грн. Термін користування основних засобів за основними групами становить: будівлі та споруди - від 1 до 76 років, машини та обладнання - від 1 до 29 років, транспортні засоби - від 2 до 12 років, інструменти, прилади - від 1 до 24 років, інші основні засоби - від 3 до 22 років. Ступень зносу основних засобів станом на 31.12.2019 року за основними групами становить: будівлі та споруди - 27,2 %, машин та обладнання - 37,7 %, транспортні засоби - 37,4 %, інструменти, прилади - 65,9 %, інші основні засоби - 10,4 %.
У 2019 році в оперативній оренді знаходились приміщення в будівлях, частина майнового комплексу. Вартість основних засобів, переданих в операційну оренду станом на 31.12.2019 року, становить 668 тис. грн. Вартість основних засобів, взятих Товариством в операційну оренду станом на 31.12.2019 року, становить 100 тис. грн. Вартість суттєвих оновлень або удосконалень основних засобів капіталізується. Витрати на обслуговування, поточний та капітальний ремонт відносяться на витрати поточного періоду. Прибутки та збитки від вибуття основних засобів включаються в Звіт про фінансові результати підприємства.


2. Виробничі потужності та ступінь використання обладнання.

Виробництво: Використання виробничих
потужностей, %

Графітовані електроди 58
Катодні та вугільні доменні блоки 21
Маса електродна та інші 63


3. Спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів.

Дані про спосіб утримання активів підприємства станом на 31.12.2019 р.
Активи підприємства, що знаходяться на балансі - 4 863 807 тис. грн.
Залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються - 15 468 тис. грн.
Первісна вартість основних засобів, переданих у заставу - 75 672 тис.грн.;
Введено в експлуатацію основних засобів за 2019р. - 100 131 тис.грн.
Активи на забалансових рахунках - 2 384 тис. грн., у тому числі:
- орендовані необоротні активи - 100 тис.грн.
- активи на відповідальному збереженні - 2 011 тис.грн.
- раніше списані активи - 273 тис.грн.
Основні засоби ПрАТ "Укрграфіт" знаходяться у м.Запоріжжя та м.Київ.


4. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів
підприємства.

Робота з охорони навколишнього природного середовища на ПрАТ "Укрграфіт" провадиться у відповідності з вимогами природоохоронного законодавства України і вимогами міжнародного стандарту ІSO 14001.
Вплив підприємства на навколишнє середовище відбувається в наступних напрямках:
- забруднення атмосферного повітря;
- забруднення водних ресурсів;
- утворення відходів підприємства.
В зазначених напрямках впливу на підприємстві розроблені і підтримуються в актуалізованому стані всі необхідні документи:
- інвентаризація джерел викидів, проект гранично припустимих скидань, інвентаризація відходів виробництва:
- дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, дозвіл на спец водовикористання.

1. Забруднення атмосферного повітря
Найбільший внесок у формування валового викиду забруднюючих речовин в атмосферне повітря надає основне технологічне обладнання - печі.

2. Забруднення водних об'єктів
Для охолодження устаткування на ПрАТ "Укрграфіт" використовується замкнений цикл водопостачання.
Для підживлення оборотної системи використовується дніпровська вода, яка відбирається від колектора Запоріжсталь і зливові води з території після проходження очищення в очисних спорудженнях зливових вод.
Підприємство має два випуски зливових вод у р. Дніпро, обладнаних очисними спорудами з очищення зливових стоків.

3. Утворення й утилізація відходів
На ПрАТ "Укрграфіт" основні технологічні процеси є безвідходними. Побічні матеріали, які утворюються в процесі виробництва, а також, уловлені апаратами очищення вуглецеві матеріали, використовуються у виробництві або реалізуються стороннім споживачам, як порошкоподібний продукт виробництва, і, відповідно до Закону України "Про відходи", не є відходом.
На підприємстві організовані збір і передача ряду відходів, як вторинні ресурси: макулатура (паперова і картонна), обрізки поліетилену, що були в експлуатації, м'які контейнера типу Біг-Бег, бій скла та інше.

Підприємством вчасно й у повному обсязі здійснюються передбачені законодавством платежі за забруднення навколишнього природного середовища.


5. Плани капітального будівництва, розширення або удосконалення
основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків,
у тому числі вже зроблених, методи фінансування, прогнозні дати
початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих
потужностей після її завершення.

Тенденції та ситуація на ринку обумовлюють необхідність інвестування коштів в технічне переобладнання підприємства та автоматизацію виробництва, шляхом заміни застарілого, фізично та морально зношеного обладнання на нове високотехнологічне, автоматизоване, енергозберігаюче обладнання.
Впровадження нових технологій та технічне переобладнання підприємства потребує великий об'єм інвестицій, тому провадиться поступово. На 2020 рік заплановане продовження започаткованих проектів з оновлення всього технологічного ланцюга виробництва графітованих електродів, а саме подовження робіт з модернізації випалювального переділу, фінансування якого провадиться за рахунок власних обігових коштів.
Орієнтовна вартість робіт - 28 млн. дол. США.
Введення нової техніки дасть можливість в майбутньому зменшити витрати на виробництво, покращити якість продукції, тим самим створивши її більш конкурентоспроможною та зменшити шкідливий вплив на довкілля.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
Українське законодавство й нормативні акти, що регулюють сферу оподаткування та інші аспекти діяльності Товариства, включаючи валютний контроль і митне законодавство, постійно змінюються. Положення законів і нормативних документів зазвичай є нечіткими, і трактуються по-різному місцевими, регіональними й державними органами, а також іншими урядовими установами. Випадки розбіжностей у трактуванні законодавства є непоодинокими. Товариство вважає, що інтерпретація ним положень законодавства, що регулюють діяльність Товариства, є правильною і дотримається всіх нормативних положень.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Фінансова політика емітента була спрямована на забезпечення фінансування операційної діяльності за рахунок власних коштів. Політика по управлінню капіталом була направлена на підтримку та забезпечення оптимальної структури капіталу для здійснення господарської діяльності. За рахунок власного капіталу нараховані резерви відповідно до діючого законодавства та Статуту підприємства. Робочого капіталу достатньо для поточних потреб емітента.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Відсутні договори (контракти) по яким на кінець звітного періоду зобов'язання виконані не в повному обсязі.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Загострення цінової конкуренції, часткова зупинка світових виробників електросталі наприкінці 2019 року призвели до скорочення ємності зовнішніх ринків збуту для ПрАТ "Укрграфіт" (в першу чергу ринку США),як наслідок,поставило під загрозу втрати частини зовнішніх постачальників сировини через можливе скорочення обсягів її закупівлі, - змусило керівництво ПрАТ формувати нові підходи збутової політики на ринку графітованих електродів в умовах стрімкого падіння попиту на світовому ринку вуглеграфітової продукції.
Основними поточними цілями ПрАТ "Укрграфіт" в умовах галузевої кризи є:
- забезпечення безперервної роботи виробництва, з метою збереження виробничих, трудових і інших активів;
- максимальне збереження ринків збуту електродів та іншої вуглеграфітової продукції Товариства;
- забезпечення споживачів металургійних галузей високоякісними вуглеграфітовими виробами з урахуванням різноманітних асортиментних товарних напрямків;
- розробка та впровадження інноваційних технологій виробництва та нової продукції з урахуванням перспективних ринкових потреб;
- продовження впровадження енергозберігаючих технологій та модернізація підприємства з метою підвищення конкурентної здатності;
- збереження та розвиток ресурсної бази підприємства;
- тощо.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
Дослідження та нові розробки здійснюються у відповідності зі стратегічними цілями підприємства та реалізуються у довгостроковому плані технічного розвитку, річних планах підвищення конкурентоспроможності, проектування і модернізації техніки та продукції.
В останні роки підприємство займається переобладнанням технологічного ланцюга виробництва зграфітованих електродів та ніпелів до них для металургійної промисловості.
На підприємстві "Укрграфіт" здійснено запуск нової ділянки з печами прямого нагріву для виробництва електродів, що використовуються у сталеливарних агрегатах.Засвоєння нової технології дозволило підвищити та стабілізувати характеристики електродів, з метою задоволення потреб споживачів на світовому ринку.В 2019 році вже були здійснені поставки електроди, виготовлені в нових печах.
Обсяг витрат на дослідження, інноваційну діяльність та розробки за 2019 рік складає більше 6 млн. грн.
Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
ПрАТ "Укрграфіт" сертифіковане на відповідність міжнародним стандартам ІSO 9001:2015, ІSO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, ІSO 50001:2011. Випробувальна лабораторія акредитована на відповідність ДСТУ ІSO/ІЕС 17025:2006.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління Структура Персональний склад
Загальні збори акціонерівАкціонери
Intergraphite Holdings Company Limited (23,98411%);
OU Geneses Invest (24,00595%);
OU Talienthal (24,03338%);
Osauhing Rееtvех (23,99993%).
Наглядова радаГолова та члениГолова Наглядової ради - Бондаренко Анатолій Васильович - акціонер;
Член Наглядової ради - Петров Борис Федорович - акціонер;
Член Наглядової ради - Казначеєв Костянтин Володимирович - представник акціонера - Компанії "С6 СЕЙФ ГРУП ЛІМІТЕД" [C6 SAFE GROUP LIMITED].
ДирекціяГолова та члениГенеральний директор - Кутузов Сергій Володимирович;
Директор з економіки та фінансів - Бондар Людмила Вікторівна;
Технічний директор - Павелко Олександр Володимирович;
Комерційний директор - Сумський Максим Віталійович;
Директор з якості - Довбня Сергій Олексійович.

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента


1. Посада.Генеральний директор
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи.Кутузов Сергiй Володимирович
3. Рік народження.1955
4. Освіта.Вища. ДДУ, ф-т "Двигуни лiтальних апаратiв", ЗТУ, ф-т "Фiнанси", кандидат технiчних наук.
5. Стаж роботи (років).47
6. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав.Приватне акціонерне товариство "Український графіт" 00196204 Генеральний директор
7. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.27.04.2019 на 1 рік
8. Опис.
Дирекція є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, що передбачає її відповідальність за реалізацію цілей, стратегії та політики Товариства. Загальне керiвництво роботою Дирекцiї ПрАТ "Укрграфiт" здiйснює Генеральний директор. До компетенцiї Генерального директора вiдносяться усi питання дiяльностi ПрАТ "Укрграфiт" окрiм тих, що згiдно з чинним законодавством, Статутом Товариства або рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (вищого органу Товариства) вiднесенi до виключної компетенцiї iншого органу Товариства. Iншi посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Умови винагороди Генерального директора визначаються у трудовому контрактi, укладеному з Товариством в особі Голови Наглядової ради. Винагороду в натуральній формі не отримує. Перелiк попереднiх посад, які особа обіймала протягом останніх п`яти років: ПрАТ "Укрграфiт" - Генеральний директор. Загальний стаж роботи - 47 років. Посадова особа немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
1. Посада.Директор з економiки та фiнансiв
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи.Бондар Людмила Вiкторiвна
3. Рік народження.1961
4. Освіта.Вища. ЗДIА, ф-т "Промислове та цивiльне будiвництво"; ЗТУ, ф-т "Фiнанси"
5. Стаж роботи (років).41
6. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав.Приватне акціонерне товариство "Український графіт" 00196204 Директор з економіки та фінансів
7. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.27.04.2019 на 1 рік
8. Опис.
Директор з економiки та фiнансiв є членом Дирекцiї, який здiйснює керiвництво та координацiю фiнансово-економiчної дiяльностi пiдприємства; визначає напрямки розвитку пiдприємства в формуваннi фiнансової, цiнової, кредитно-банкiвської, податкової та страхової полiтики, соцiальної дiяльностi органiзацiї та удосконалення бухгалтерського облiку та iнше. Iншi посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу та положень з оплати праці Товариства. Винагороду в натуральній формі не отримує. Перелiк попереднiх посад, які особа обіймала протягом останніх п`яти років: ПрАТ "Укрграфiт" - Директор з економiки та фiнансiв. Загальний стаж роботи - 41 рік. Посадова особа немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
1. Посада.Технiчний директор
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи.Павелко Олександр Володимирович
3. Рік народження.1972
4. Освіта.Вища. ЗДIА, ф-т "Чорна металургiя"
5. Стаж роботи (років).28
6. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав.Приватне акціонерне товариство "Український графіт" 00196204 Головний інженер
7. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.27.04.2019 на 1 рік
8. Опис.
Технiчний директор є членом Дирекцiї, який здiйснює керiвництво процесом виробництва продукцiї i технiчного обслуговування устаткування; планує органiзацiю виробництва з урахуванням вимог охорони навколишнього середовища; здiйснює науково-технiчну полiтику та перспективи розвитку пiдприємства; забезпечує постiйне пiдвищення ефективностi виробництва та iнше. Iншi посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу та положень з оплати праці Товариства. Винагороду в натуральній формі не отримує. Перелiк попереднiх посад, які особа обіймала протягом останніх п`яти років: ПрАТ "Укрграфiт" - начальник змішувально-пресового цеху нафтових вугільних заготівок №2, головний інженер, Технічний директор. Загальний стаж роботи - 28 років. Посадова особа немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
1. Посада.Комерцiйний директор
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи.Сумський Максим Віталійович
3. Рік народження.1976
4. Освіта.Вища. ЗНДУ, Ф-т "Автомобіле- і тракторобудування", інженер-механік
5. Стаж роботи (років).28
6. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав.Приватне акціонерне товариство "Український графіт" 00196204 Заступник комерційного директора
7. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.01.10.2019 на 1 рік
8. Опис.
Комерційний директор є членом Дирекції, який забезпечує виконання планів продажу продукції та послуг, постачання сировини, матеріалів, обладнання; ефективність роботи транспорту підприємства. Інші посади на інших підприємствах не обіймає. Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу та положень з оплати праці Товариства. Винагороду в натуральній формі не отримує. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: ПрАТ "Укрграфіт" - головний спеціаліст з продукції служби маркетингу, заступник комерційного директора, Комерційний директор. Загальний стаж роботи - 28 років. Посадова особа немає непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
1. Посада.Директор з якостi
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи.Довбня Сергiй Олексiйович
3. Рік народження.1972
4. Освіта.Вища. ЗДІА, ф-т "Фiзика та технологiя матерiалiв та компонентiв електронної технiки".
5. Стаж роботи (років).30
6. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав.Приватне акціонерне товариство "Український графіт" 00196204 Директор з якостi
7. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.27.04.2019 на 1 рік
8. Опис.
Директор з якостi є членом Дирекцiї Товариства, який здiйснює керiвництво службою якостi, вiдповiдає за створення та ефективнiсть системи якостi, метрологiчної системи пiдприємства, ефективнiсть робiт по стандартизацiї й сертифiкацiї, контролю та випробуванням продукцiї, захисту iнтелектуальної власностi та iнформацiйного забезпечення. Iнші посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу та положень з оплати праці Товариства. Винагороду в натуральній формі не отримує. Перелiк попереднiх посад, які особа обіймала протягом останніх п`яти років: ПрАТ "Укрграфiт" - Директор з якостi. Загальний стаж роботи - 30 років. Посадова особа немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
1. Посада.Головний бухгалтер
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи.Станішевська Тетяна Олександрівна
3. Рік народження.1962
4. Освіта.Вища. Тернопільська академія народного господарства, інститут банківського бізнесу.
5. Стаж роботи (років).36
6. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав.Приватне акціонерне товариство "Український графіт" 00196204 Заступник головного бухгалтера
7. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.01.02.2015 на невизначений строк
8. Опис.
Основними функцiями головного бухгалтера є органiзацiя роботи централiзованої бухгалтерiї, контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй; визначення облiкової полiтики пiдприємства, внесення змiн в обрану полiтику, обрання форми бухгалтерського облiку з облiком дiяльностi пiдприємства та технологiї обробки облiкових даних; розробка правила документообігу, додаткової системи рахункiв та регiстрiв аналiтичного облiку i звiтностi; додержання єдиних методологiчних основ бухгалтерського облiку, вiдповiдно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi"; складання достовiрної фiнансової, статистичної i податкової звiтностi в фонди державного соцiального страхування; контроль за веденням касових операцiй та iнше. Iншi посади на iнших пiдприємствах не обiймає. Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу та положень з оплати праці Товариства. Винагороду в натуральній формі не отримує. Перелiк попереднiх посад, які особа обіймала протягом останніх п`яти років: ПрАТ "Укрграфіт" - заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер. Загальний стаж роботи - 36 років. Посадова особа немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
1. Посада.Голова Наглядової ради
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи.Бондаренко Анатолій Васильович
3. Рік народження.1964
4. Освіта.Вища. Київський ордена Леніна політехнічний інститут. Ф-т Машини та апарати целюлозно-паперового виробництва. Інженер-механік.
5. Стаж роботи (років).37
6. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав.Товариство з обмеженою відповідальністю "МИЛИТЕКС" 19071451 Консультант з економічних питань
7. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.23.04.2019 на 3 роки
8. Опис.
Наглядова рада є постiйно дiючим органом Товариства, який регулює та контролює дiяльнiсть Дирекцiї Товариства та здійснює захист прав акцiонерiв Товариства. Голова Наглядової ради Товариства керує роботою Наглядової ради. Голова Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору з Товариством та відповідно до Статуту Товариства. Умови винагороди члена Наглядової ради визначаються цивільно-правовим договором, укладеним між Товариством та членом Наглядової ради на виконання положень чинного законодавства України, Статуту Товариства та інших внутрішніх документів Товариства. Винагороду в натуральній формі не отримує. Перелiк попереднiх посад, які особа обіймала протягом останніх п`яти років: ТОВ "МИЛИТЕКС" - Консультант з економічних питань, ПрАТ "Укрграфіт" - Голова Наглядової ради. Загальний стаж роботи - 37 років. Посадова особа немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Зазначена особа є акціонером ПрАТ "Укрграфіт".
1. Посада.Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи.Петров Борис Федорович
3. Рік народження.1952
4. Освіта.Вища. Запорізький Машинобудівний інститут. Промисловий транспорт. Інженер промислового транспорту
5. Стаж роботи (років).42
6. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав.Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНІГРІФ" 22928429 Економічний радник
7. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.23.04.2019 на 3 роки
8. Опис.
Наглядова рада є постiйно дiючим органом Товариства, який регулює та контролює дiяльнiсть Дирекцiї Товариства та здійснює захист прав акцiонерiв Товариства. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору з Товариством та відповідно до Статуту Товариства. Умови винагороди члена Наглядової ради визначаються цивільно-правовим договором, укладеним між Товариством та членом Наглядової ради на виконання положень чинного законодавства України, Статуту Товариства та інших внутрішніх документів Товариства. Винагороду в натуральній формі не отримує. Перелiк попереднiх посад, які особа обіймала протягом останніх п`яти років: ТОВ "ФІНІГРІФ" - Економічний радник, ПрАТ "Укрграфіт" - Член Наглядової ради. Загальний стаж роботи - 42 роки. З 2014 року - пенсіонер. Посадова особа немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Зазначена особа є акціонером ПрАТ "Укрграфіт".
1. Посада.Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи.Казначеєв Костянтин Володимирович
3. Рік народження.1977
4. Освіта.Вища. Донецький державний університет. Фінанси. Економіст. Дніпровський філіал Української Академії державного управління при Президентові України. Державне управління. Магістр державного управління.
5. Стаж роботи (років).25
6. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав.Компанія Ernst&Young LLC, м. Чикого (США) д/н Старший менеджер з аудиту
7. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.23.04.2019 на 3 роки
8. Опис.
Наглядова рада є постiйно дiючим органом Товариства, який регулює та контролює дiяльнiсть Дирекцiї Товариства та здійснює захист прав акцiонерiв Товариства. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору з Товариством та відповідно до Статуту Товариства. Член Наглядової ради здійснює свою діяльність на безоплатній основі. Винагороду в натуральній формі не отримує. Перелiк попереднiх посад, які особа обіймала протягом останніх п`яти років: філія Товариства з обмеженою відповідальністю "Ернст енд Янг" Аудиторські послуги в м. Донецьк - директор філії. Компанія Ernst&Young LLC в м. Чикаго, США на посаді старшого менеджера з аудиту, ПрАТ "Укрграфіт" - заступник генерального директора з інвестицій (основне місце роботи) та Компанія "С6 СЕЙФ ГРУП ЛІМІТЕД" [C6 SAFE GROUP LIMITED](НЕ 382912, адреса: Орфеос, 3, 1070, Нікосія, Кіпр) - Директор (за сумісництвом), ПрАТ "Укрграфіт" - Член Наглядової ради. Загальний стаж роботи - 25 років. Посадова особа немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Зазначена особа є представником акціонера - Компанії "С6 СЕЙФ ГРУП ЛІМІТЕД" [C6 SAFE GROUP LIMITED].

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
1 2 3 4 5 6
Голова Наглядової радиБондаренко Анатолій Васильович13885501.9882299877613885500
Член Наглядової радиПетров Борис Федорович13885501.9882299877613885500
Член Наглядової радиКазначеєв Костянтин Володимирович0000
Генеральний директорКутузов Сергій Володимирович0000
Директор з економіки та фінансівБондар Людмила Вікторівна0000
Технічний директорПавелко Олександр Володимирович0000
Комерцiйний директорСумський Максим Віталійович0000
Директор з якостiДовбня Сергiй Олексiйович0000
Головний бухгалтерСтанішевська Тетяна Олександрівна0000

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента.

Основними стратегічними цілями ПрАТ "Укрграфіт" є :
- забезпечення споживачів металургійних галузей високоякісними вуглеграфітовими виробами з урахуванням різноманітних асортиментних товарних напрямків;
- розширення і модернізація виробництва;
- розробка та впровадження інноваційних технологій виробництва та нової продукції з урахуванням перспективних ринкових потреб;
- збереження та розвиток ресурсної бази підприємства.


2. Інформація про розвиток емітента.

Пріоритетними напрямками роботи ПрАТ "Укрграфіт" визначені:
- підвищення енергоефективності виробництва і зменшення шкідливого впливу на довкілля за рахунок удосконалення технології та впровадження нового сучасного обладнання.
- удосконалення якості продукції до рівня постійно зростаючих вимог до неї з метою підвищення рівня конкурентоспроможності .
- поліпшення умов і організації праці, підвищення рівня професійної компетенції, а також мотивації і задоволеності персоналу.
Тенденції та ситуація на ринку обумовлюють необхідність інвестування коштів в технічне переобладнання підприємства та автоматизацію виробництва, шляхом заміни застарілого, фізично та морально зношеного обладнання на нове високотехнологічне, автоматизоване, енергозберігаюче обладнання.
Впровадження нових технологій та технічне переобладнання підприємства потребує великий обсяг інвестицій, тому провадиться поступово. На 2020 рік заплановане продовження започаткованих проектів з оновлення всього технологічного ланцюга виробництва графітованих електродів, а саме - подовження робіт з модернізації випалювального переділу, фінансування якого провадиться за рахунок власних обігових коштів.
Орієнтовна вартість робіт - 28 млн. дол. США.
Введення нової техніки дасть можливість в майбутньому зменшити витрати на виробництво, покращити якість продукції, тим самим створивши її більш конкурентоспроможною та зменшити шкідливий вплив на довкілля.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента

ПрАТ "Укрграфіт" у 2019 році не укладало деривативи та не вчиняло значних правочинів щодо похідних цінних паперів.

1) завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

ПрАТ "Укрграфіт" у 2019 році інформацію про завдання та політику щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування, не розкриває.

2) інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Товариство, як i будь-яке iнше пiдприємство, в сучасних умовах економiчного розвитку країни, з урахуванням характеру державного регулювання фiнансової дiяльностi пiдприємства, темпiв iнфляцiї в країнi, рiвня конкуренцiї в окремих сегментах фiнансового ринку, в деякій мiрi має схильність до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв.
Основні фінансові інструменти підприємств, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:
- ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;
- ризик втрати ліквідності: підприємство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів, тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;
- кредитний ризик: підприємство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).
Підприємство піддається валютному ризику, тому що у звітному році здійснювало валютні операції і має валютні залишки та заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку.
Фінансові ризики диверсифіковані за рахунок того, що підприємство експортно орієнтоване, має сталі партнерські зв'язки на ринку.
Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами. Фінансування підприємства у 2019 році відбувалось тільки за рахунок власних обігових коштів. Робочого капіталу достатньо для поточних потреб підприємства.
Кредитний ризик. Підприємство має схильність до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, за необхідності створюються резерви під знецінення.
Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:
- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- непередбачені дії конкурентів;
- форс-мажорні обставини;
- тощо.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.
Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Український графіт" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПрАТ "Укрграфіт" на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом, який розміщений за посиланням https://www.ukrgrafit.zp.ua/images/files/2017/Ustav_PrAT.pdf. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

3) Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборіврічніпозачергові
X
Дата проведення23.04.2019
Кворум зборів72.04
ОписПорядок денний Загальних зборiв: 1) Про обрання членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв Товариства та припинення їх повноважень. 2) Про порядок проведення загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 3) Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiтiв Дирекцiї та Наглядової ради Товариства за 2018 рiк. 4) Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2018 рiк. 5) Про порядок розподiлу прибутку Товариства за 2018 рiк. 6) Про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. 7) Про обрання членiв Наглядової ради Товариства. 8) Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради. 9) Про визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства у 2019 роцi. 10) Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв. Пропозицiї щодо перелiку питань, включених до проекту порядку денного, не подавалися. Рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства з першого питання порядку денного: 1. Обрати лiчильну комiсiю загальних зборiв акцiонерiв у кiлькостi 3 (трьох) осiб у наступному складi: 1.1. Боголюбова Олена Олександрiвна; 1.2. Веселова Валентина Iванiвна; 1.3. Максименко Вiкторiя Анатолiївна. 2. Припинити повноваження членiв лiчильної комiсiї з моменту оголошення зборiв закритими. Рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства з другого питання порядку денного: 1. Затвердити наступний регламент проведення загальних зборiв акцiонерiв: а)Щодо порядку голосування та пiдрахунку голосiв з питань порядку денного. 1)Голосування проводиться бюлетенями, якi акцiонери отримали пiд час реєстрацiї. 2)З питань порядку денного принцип голосування: одна голосуюча акцiя - один голос. 3)При голосуваннi бюлетенями (крiм кумулятивного голосування) з питань порядку денного акцiонер (його представник): - у разi згоди з проектом рiшення повинен пiдтвердити свою згоду, закресливши у бюлетенi графи "ПРОТИ" та "УТРИМАВСЯ", залишивши не закресленою графу "ЗА"; - у разi незгоди з проектом рiшення повинен пiдтвердити свою незгоду, закресливши у бюлетенi графи "ЗА" та "УТРИМАВСЯ", залишивши не закресленою графу "ПРОТИ"; - у разi якщо вiн утримується при голосуваннi за проект рiшення, повинен пiдтвердити своє волевиявлення, закресливши у бюлетенi графи "ЗА" та "ПРОТИ", залишивши не закресленою графу "УТРИМАВСЯ". 4)Обрання членiв Наглядової ради Товариства здiйснюється кумулятивним голосуванням. Загальна кiлькiсть голосiв акцiонера (його представника) помножується на кiлькiсть членiв Наглядової ради Товариства, що обирається, та зазначається у вiдповiдному бюлетенi, а акцiонер (його представник) має право вiддати всi пiдрахованi таким чином голоси за одного кандидата або розподiлити їх мiж кiлькома кандидатами. 5)З iнших питань порядку денного рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах акцiонерiв. 6)Пiсля збору бюлетенiв члени лiчильної комiсiї вiдкривають опечатанi урни та пiдраховують результати голосування. Бюлетенi витягуються з урн у спецiальному мiсцi чи кiмнатi. 7)Тексти прийнятих зборами рiшень зачитуються секретарем зборiв. б)Щодо розгляду питань порядку денного загальних зборiв акцiонерiв. 1)Учасники зборiв, якi бажають виступити з питань порядку денного, повиннi подати письмову заяву секретарю зборiв до закiнчення строку обговорення вiдповiдного питання порядку денного. У заявi акцiонер повинен вказати iнформацiю про акцiонера (акцiонерiв), що подав(-ли) заяву, з зазначенням прiзвища, iм'я, по батьковi (найменування) та кiлькостi належних йому(їм) акцiй. Такi заяви будуть фiксуватися секретарем та передаватися Головi зборiв для надання слова заявниковi. Анонiмнi заяви та заяви, якi по сутi не вiдносяться до порядку денного, а також тi, що надiйшли пiсля голосування, - розглядатися не будуть. 2)Питання до доповiдачiв, якi не мiстять пропозицiй по сутi доповiдей, також повиннi бути складенi у формi письмової заяви, мiстити iнформацiю про акцiонера (акцiонерiв), що поставив(-ли) запитання, з зазначенням прiзвища, iм'я, по батьковi (найменування) та кiлькостi належних йому(їм) акцiй. Анонiмнi питання та питання, якi по сутi не вiдносяться до змiсту доповiдi, а також тi, що надiйшли пiсля голосування, - розглядатися не будуть. 3)Аудiозапис, вiдео-, фото- та кiнозйомки зборiв забороненi. 4)Регламент роботи загальних зборiв: - доповiдь по питанням порядку денного загальних зборiв - до 20 хвилин; - виступ осiб, якi виявили бажання взяти участь в обговорюваннi - до 3 хвилин. Рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства з третього питання порядку денного: 1. Звiт Дирекцiї Товариства за 2018 рiк затвердити. Роботу Дирекцiї Товариства визнати задовiльною. 2. Звiт Наглядової ради Товариства за 2018 рiк затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовiльною. Рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства з четвертого питання порядку денного: 1. Рiчний звiт Товариства за 2018 рiк затвердити. Рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства з п'ятого питання порядку денного: 1. Прибуток Товариства за 2018 рiк не розподiляти. 2. Питання про порядок розподiлу прибутку Товариства за 2018 рiк розглянути на iнших загальних зборах акцiонерiв Товариства. Рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства з шостого питання порядку денного: 1. Достроково припинити повноваження Голови та членiв Наглядової ради ПрАТ "Укрграфiт", а саме: 1.1. Катрiн Тахо, громадянки Естонiї, представника акцiонера - Пайового товариства Генезес Iнвест [ОU Geneses Invest]; 1.2. Крiстi Ней-Маркус, громадянки Естонiї, представника акцiонера - Пайового товариства Реетвекс [Osauhing Reetvex]; 1.3. Ене Тиннiсон, громадянки Естонiї, представника акцiонера - Пайового товариства Талiєнталь [Osauhing Talienthal]. Рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства з сьомого питання порядку денного: 1. Обрати Наглядову раду ПрАТ "Укрграфiт" у кiлькостi 3 (трьох) осiб строком на 3 (три) роки у наступному складi: 1.1. Бондаренко Анатолiй Васильович; 1.2. Петров Борис Федорович; 1.3. Казначеєв Костянтин Володимирович, представник акцiонера - Компанiї "С6 СЕЙФ ГРУП ЛIМIТЕД" [C6 SAFE GROUP LIMITED]. Рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства з восьмого питання порядку денного: 1. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з кожним членом Наглядової ради ПрАТ "Укрграфiт", вiдповiдно. 2. Встановити розмiр та порядок оплати винагороди членiв Наглядової ради Товариства за виконання ними своїх обов'язкiв згiдно умов вiдповiдних цивiльно-правових договорiв. 3. Уповноважити Голову загальних зборiв акцiонерiв пiдписати вiд iменi Товариства договори з членами Наглядової ради. Рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства з дев'ятого питання порядку денного: 1. Основними напрямами дiяльностi Товариства у 2019 роцi вважати модернiзацiю випалювального передiлу. Рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства з десятого питання порядку денного: 1. Надати попередню згоду Дирекцiї Товариства, за умови погодження з Наглядовою радою Товариства, на вчинення значних правочинiв щодо укладення договорiв, угод, контрактiв з вiдповiдним контрагентом: 1.1. на постачання енергоносiїв, сукупна вартiсть яких протягом їх дiї може складати еквiвалент не бiльш нiж 25 000 000 (двадцять п'ять мiльйонiв) доларiв США на рiк, у нацiональнiй валютi України (для кожного контрагента); 1.2. купiвлi-продажу/поставки сировини, обладнання та матерiалiв, сукупна вартiсть яких протягом їх дiї може складати не бiльш нiж 40 000 000 (сорок мiльйонiв) доларiв США на рiк, або її еквiвалент у нацiональнiй валютi України або євро (для кожного контрагента); 1.3. купiвлi-продажу/поставки готової продукцiї, сукупна вартiсть яких протягом їх дiї може складати не бiльш нiж 60 000 000 (шiстдесят мiльйонiв) доларiв США на рiк, або її еквiвалент у нацiональнiй валютi України або євро (для кожного контрагента).


Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): д/н

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): д/н

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): За звітний період у Товаристві позачергові загальні збори не скликалися.

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так Ні
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Ревізійна комісія (ревізор) X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства
Інше (зазначити): За звітний період у Товаристві позачергові загальні збори не скликалися.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення :
д/н

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:
д/н


4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)
Персональний склад наглядової ради Незалежний член наглядової ради Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Так* Ні*
Голова Наглядової ради - Бондаренко Анатолій Васильович - акціонерXОрганізовує роботу Наглядової ради; скликає та веде засідання та головує на них; контролює виконання рішень Наглядової ради та здійснює інші функції, необхідні для організації діяльності Наглядової ради Товариства в межах її повноважень.
Член Наглядової ради - Петров Борис Федорович - акціонерXЧлен Наглядової ради здійснює свої повноваження відповідно до Статуту Товариства.
Член Наглядової ради - Казначеєв Костянтин Володимирович - представник акціонера - Компанії "С6 СЕЙФ ГРУП ЛІМІТЕД" [C6 SAFE GROUP LIMITED]XЧлен Наглядової ради здійснює свої повноваження відповідно до Статуту Товариства.


Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень :
Протягом 2019 року відбулося 20 засідань Наглядової ради у формі заочного голосування (методом опитування).

Загальний опис прийнятих рішень:

Обрано аудиторів, затверджені умови договорів та встановлені розміри оплати їх послуг.
Надано згоду на укладання значних правочинів.
Обрано оцінювача для проведення оцінки цінних паперів ПрАТ "Укрграфіт", затверджено умови договору та встановлено розмір оплати його послуг.
Затверджено ринкову вартість акцій ПрАТ "Укрграфіт".
Затверджено ціну викупу акцій ПрАТ "Укрграфіт".
Затверджено рішення про проведення загальних зборів акціонерів, дати, часу та місце його проведення.
Затверджена дата складання переліку акціонерів, які повинні бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів.
Затверджено спосіб повідомлення акціонерів про проведення річних загальних зборів.
Затверджена дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів.
Затверджено посадову особу, відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами з питань порядку денного загальних зборів.
Затверджено проект порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ "Укрграфіт"
Затверджено повідомлення про проведення річних загальних зборів ПрАТ "Укрграфіт".
Обрано голову та секретаря загальних зборів акціонерів ПрАТ "Укрграфіт".
Обрано реєстраційну комісію загальних зборів акціонерів ПрАТ "Укрграфіт".
Сформована тимчасова лічильна комісія загальних зборів акціонерів.
Розглянуто звіт Дирекції за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік, річний звіт ПрАТ "Укрграфіт" та звіт Наглядової ради ПрАТ "Укрграфіт".
Про включення пропозицій акціонерів до проекту порядку денного та затверджено порядок денний річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Укрграфіт".
Затверджено текст та форми бюлетенів (крім кумулятивного) для голосування на загальних зборах акціонерів ПрАТ "Укрграфіт".
Включені пропозиції акціонерів щодо кандидатів до складу Наглядової ради та затверджено текст та форма бюлетеня для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів Товариства.
Обрано Голову Наглядової ради Товариства.
Призначено Секретаря Наглядової ради.
Затверджено річну інформацію емітента цінних паперів за 2018 рік.
Обрано членів Дирекції Товариства.
Надано згоду на делегування повноважень Генеральним директором.
Надано згоду Дирекції на укладання договорів оренди нерухомого майна.
Затверджено квартальний ліміт на надання благодійної допомоги.
Затверджено звіт Дирекції та и бухгалтерську звітність Товариства за 1 квартал 2019 року.
Надано згоду на внесення змін до видів економічної діяльності Товариства.
Затверджено звіт Дирекції та бухгалтерська звітність Товариства за 1 півріччя 2019 року.
Надано згоду на дострокове припинення повноважень члена Дирекції - Комерційного директора.
Обрано члена Дирекції - Комерційного директора Товариства та затверджені умови Трудового контракту з ним.
Затверджено звіт Дирекції та бухгалтерська звітність Товариства за 9 місяців 2019 року.
Надано згоду на делегування повноважень Генеральним директором.
Надано згоду Дирекції на укладання договору оренди нерухомого майна.


Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства:
д/н

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?
Так Ні Персональний склад комітетів
З питань аудиту X
З питань призначень X
З винагород X
Інші (запишіть) Комітети Наглядової ради у Товаристві не утворюються.

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень:
д/н


У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :
д/н

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи
Оцінка роботи наглядової ради Задовільна

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): Вимоги до членiв Наглядової ради Товариства, якi визначенi Статутом:
Наглядова рада Товариства обирається строком на 3 (три) роки у кількості від 3 (трьох) до 5 (п'яти) осіб.
Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа.
До складу Наглядової ради обираються лише акціонери Товариства або їх представники.
Строк повноважень членів Наглядової ради починається з моменту їх обрання рішенням Загальних зборів і триває до моменту обрання Загальними зборами акціонерів нового складу Наглядової ради Товариства.
Член Наглядової ради не може одночасно бути Генеральним директором або членом Дирекції Товариства, а також Головою або членом Ревізійної комісії, у разі її створення у Товаристві.
Членами Наглядової ради Товариства не можуть бути фізичні особи, яким згідно з чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств, або які мають непогашену судимість за крадіжки, хабарництво та інші корисливі злочини.
Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами акціонерів шляхом кумулятивного голосування, при якому загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами на посаду членів Наглядової ради.
Голосування проводиться з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування окремо щодо кандидатури кожного з кандидатів, внесених до списку для голосування.
Особи, обрані до складу Наглядової ради Товариства, можуть переобиратись на цю посаду необмежену кількість разів.
Кандидатури для обрання в члени Наглядової ради Товариства висуваються акціонерами Товариства. Самовисунення акціонера Товариства (його представника) у кандидати в члени Наглядової ради Товариства не заборонено.
Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад Наглядової ради.

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) д/н

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) Два члена Наглядової ради - акціонери - отримують винагороду. Один член Наглядової ради - представник акціонера - здійснює свою діяльність на безоплатній основі.

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки
Генеральний директор - Кутузов Сергій ВолодимировичЗагальне керівництво роботою Дирекції ПрАТ "Укрграфіт" здійснює Генеральний директор.
До компетенції Генерального директора відносяться усі питання діяльності ПрАТ "Укрграфіт" окрім тих, що згідно з чинним законодавством, Статутом Товариства або рішенням Загальних зборів акціонерів (вищого органу Товариства) віднесені до виключної компетенції іншого органу Товариства.
Член Дирекції, Директор з економіки та фінансів - Бондар Людмила ВікторівнаДиректор з економіки та фінансів є членом Дирекції, який здійснює керівництво та координацію фінансово-економічної діяльності підприємства; визначає напрямки розвитку підприємства в формуванні фінансової, цінової кредитно-банківської, податкової та страхової політики, соціальної діяльності, організації та удосконалення бухгалтерського обліку та інше.
Член Дирекції, Технічний директор - Павелко Олександр ВолодимировичТехнічний директор є членом Дирекції, який здійснює керівництво процесом виробництва продукції і технічного обслуговування устаткування; планує організацію виробництва з урахуванням вимог охорони навколишнього середовища; здійснює науково-технічну політику та перспективи розвитку підприємства; забезпечує постійне підвищення ефективності виробництва та інше.
Член Дирекції, Комерційний директор - Сумський Максим ВіталійовичКомерційний директор є членом Дирекції, який забезпечує виконання планів продажу продукції та послуг, постачання сировини, матеріалів, обладнання; ефективність роботи транспорту підприємства.
Член Дирекції, Директор з якості - Довбня Сергій ОлексійовичДиректор з якості є членом Дирекції, який здійснює керівництво службою якості, відповідає за створення та ефективність системи якості, метрологічної системи підприємства, ефективність робіт по стандартизації й сертифікації, контролю та випробуванням продукції, захисту інтелектуальної власності та інформаційного забезпечення.

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства. Протягом 2019 року відбулося 17 засідання Дирекції.

Загальний опис прийнятих рішень:
Погоджено списання основних засобів, дебіторської та кредиторської заборгованості, сум ПДВ, нематеріальних активів, незавершених капітальних інвестицій.
Погоджено реалізацію основних засобів і надання позик робітникам підприємства.
Узгоджено текст інформаційного повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів та порядок підготовки до загальних зборів акціонерів.
Направлено на узгодження Наглядовою радою звіт Дирекції за результатами фінансово-господарської діяльності за 2018 рік та річний звіт ПрАТ "Укрграфіт", а також кандидатури членів реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Укрграфіт".
Направлено Наглядовій раді Звіт незалежної оцінки пакету акцій ПрАТ "Укрграфіт" для затвердження ринкової вартості та ціни викупу акцій.
Погоджено кандидатури робітників підприємства для нагородження Почесним знаком ПрАТ "Укрграфіт".
Оцінка роботи виконавчого органу Задовільна

Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Додаткова інформація про Наглядову раду та виконавчий орган емітента - відсутня.

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента


Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента: Фінансові ризики виникають в процесі звичайної діяльності підприємства. Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків.
Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.
Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками на підприємстві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:
1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, постійне підвищення кваліфікації персоналу);
3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).
Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством.
Основними ризиками в звичайній діяльності підприємства є:
- операційні ризики (ринковий ризик);
- фінансові ризики (кредитний ризик, ризик ліквідності).

Ринковий ризик складається з:
- ризику економічної і політичної нестабільності;
- великої конкуренції та нестабільності попиту в металургійній галузі, а також зупинки багатьох виробників електросталі в світі в умовах дії коронавірусної інфекції;
- загострення цінової конкуренції через стрімке падіння попиту на ринку графітованих електродів в світі.

Першорядними питаннями для збереження конкурентоспроможного стану ПрАТ "Укрграфіт" на ринку є:
- у виробництві - збалансованість випуску всіх видів вуглеграфітової продукції, постійна робота над ресурсозбереженням та оптимізацією витрат;
- у технології виробництва та вдосконаленні основних засобів - розвиток та вдосконалення технології виробництва, впровадження енергозберігаючих технологій, розробка нових видів продукції, модернізація підприємства з метою підвищення конкурентної здатності (а саме покращення якості продукції та зниження питомих витрат);
- у реалізації продукції - стабільність якості продукції, що постачається, та забезпечення необхідного рівня споживчої цінності продукції;
- у роботі на ринку - активна маркетингова політика, спрямована на збереження кожного існуючого споживача, та придбання нових, за рахунок іміджу та дбайливого ставлення до кожного підприємства - споживача.
ПрАТ "Укрграфіт" виробляє вуглеграфітову продукцію, орієнтуючись на різні галузі металургійної промисловості, а саме: сталеплавильну, сталеливарну, феросплавну, алюмінієву, титаномагнієву та інші, маючи в асортименті як продукцію з коротким, так і з тривалим терміном експлуатації.
Для кожного сегмента споживачів призначено певний товарний асортимент вуглеграфітової продукції, виділений на ПрАТ "Укрграфіт" в окремі товарні напрямки з метою підвищення керованості та найкращого задоволення потреб споживачів. Збутова політика орієнтована на диверсифікованість ризиків за рахунок розподілу збуту продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках.
ПрАТ "Укрграфіт" виробляє вуглецеву та графітовану продукцію, маючи для цього, практично, окремі, але альтернативні виробничі лінії, що забезпечує високу стабільність виробництва, при можливості будь-якого балансування оптимальними обсягами випуску різних видів продукції в залежності від попиту ринку.
Підприємство має чітку політику інвестування коштів в енергозберігаючі технології і технічне переобладнання підприємства.
На підприємстві впроваджена та успішно функціонує сучасна система управління, сертифікована на відповідність чотирьом міжнародним стандартам, що дає гарантії відповідності якості продукції, яка постачається, вимогам споживачів.

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають дебіторську та кредиторську заборгованості.
Ціновий ризик - імовірність цінових змін внаслідок валютного, відсоткового та ринкового ризиків. ПрАТ "Укрграфіт" піддається ризику того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Для подолання даного ризику підприємство укладає контракти як на продаж продукції, так і на придбання сировини у вільно конвертованій валюті, або із прив'язкою до вільно конвертованої валюти. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки на кінець звітного періоду кредити повністю погашені.
ПрАТ "Укрграфіт" періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання ризику втрати ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами. Фінансування підприємства у 2019 році відбувалось тільки за рахунок власних обігових коштів. Робочого капіталу достатньо для поточних потреб підприємства.
Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент-дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.
Внутрішні механізми нейтралізації фінансових ризиків - система методів мінімізації їхніх негативних наслідків, здійснюваних у рамках самого підприємства. Найважливішими з них є:
- відмова від здійснення фінансових операцій, рівень ризику по яких надмірно високий;
- відмова від продовження господарських відносин з партнерами, що систематично порушують контрактні зобов'язання;
- відмова від використання у високих обсягах позикового капіталу;
- розподіл ризику між підприємством та постачальниками сировини та матеріалів;
- отримання від контрагентів певних гарантій;
- забезпечення компенсації можливих фінансових втрат від ризиків за рахунок системи штрафних санкцій;
- скорочення переліку форс-мажорних ситуацій у контрактах з контрагентами.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Так Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Так Ні Ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Ні Ні Так
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Так Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Ні Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні ) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган (правління) X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію ( або ревізора ) X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): У Товаристві будь-які положення не затверджувалися.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація про діяльність акціонерного товариства Інформація розповсюджується на загальних зборах Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій Ні Так Так Ні Так
Інформація про склад органів управління товариства Ні Так Так Так Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
Так Ні
Не проводились взагалі X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора ( аудиторської фірми ) ?
Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Інше (запишіть) д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?
Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій X
Інше (запишіть) У Товаристві не створено Ревізійну комісію.

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4
1Intergraphite Holdings Company Limited3737623.9841176
2Osauhing Reetvex1056884223.9999341
3OU Talienthal1062354124.0333855
4OU Geneses Invest1062756224.0059508

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Згідно пункту 8.3. Статуту, Посадовими особами органів Товариства є Голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор та члени Дирекції, головний бухгалтер Товариства, а також Голова та члени Ревізійної комісії, у разі створення Ревізійної комісії Товариства та їх обрання.
Відповідно пункту 10.2 Статуту, Наглядова рада обирається строком на 3 (три) роки у кількості від 3 (трьох) до 5 (п'яти) осіб.
Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа.
До складу Наглядової ради обираються лише акціонери Товариства або їх представники.
Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами акціонерів шляхом кумулятивного голосування, при якому загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами на посаду членів Наглядової ради.
Роботою Наглядової ради керує Голова Наглядової ради, що обирається з числа її членів на першому засіданні новообраної Наглядової ради Товариства.
Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради належить до виключної компетенції Загальних збрів акціонерів (пункт 9.28.17 Статуту).
Відповідно пункту 10.9 Статуту Товариства, повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково без рішення Загальних зборів Товариства:
1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за 2 (два) тижні;
2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
3) в разі набрання законної сили вироком чи рішення суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
5) в разі отримання Товариством письмового повідомлення про зміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера;
6) в інших випадках, передбачених законодавством України та Статутом.

Відповідно пункту 11.4 Статуту Товариства, Дирекція обирається Наглядовою радою терміном від 1 (одного) до 3 (трьох) років. Дирекція складається з Генерального директора та інших членів Дирекції (Директорів) у кількості від 3 (трьох) до 7 (семи) осіб, включаючи Генерального директора. Припинення, в тому числі дострокове, повноважень Генерального директора та інших членів Дирекції Товариства є виключною компетенцією Наглядової ради (пункт 10.26.19 Статуту).

Відповідно пункту 9.28.18 Статуту ПрАТ "Укрграфіт", обрання членів Ревізійної комісії Товариства, у разі її створення у Товаристві, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень належить до виключної компетенції Загальних збрів акціонерів.


9) повноваження посадових осіб емітента

НАГЛЯДОВА РАДА (пункти 10.13, 10.29, Статуту):

Голова Наглядової ради Товариства:
1) організовує роботу Наглядової ради;
2) скликає та веде засідання Наглядової ради та головує на них;
3) контролює виконання рішень Наглядової ради;
4) представляє Наглядову раду у відносинах з державними та громадськими органами й організаціями, будь-якими юридичними та фізичними особами, в тому числі нерезидентами, органами управління і контролю Товариства;
5) підписує документи від імені Наглядової ради;
6) координує підготовку і затверджує перелік питань порядку денного засідань Наглядової ради;
7) здійснює інші функції, необхідні для організації діяльності Наглядової ради Товариства в межах її повноважень.

З метою виконання власних повноважень члени Наглядової ради мають право одержувати від посадових осіб Товариства будь-яку необхідну їм інформацію (документи, матеріали, тощо), а також особисті пояснення посадових осіб Товариства.

ДИРЕКЦІЯ (пункти 11.11, 11.19 Статуту):

Генеральний директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених Статутом, вчиняти дії від імені Товариства, у тому числі, але не виключно:
1) представляти Товариство та виступати від імені Товариства у відносинах з українськими та іноземними фізичними й юридичними особами, державними та судовими органами та будь-якими іншими суб'єктами;
2) відкривати і закривати поточні та інші рахунки Товариства в банківських установах;
3) розпоряджатись майном та коштами Товариства згідно з чинним законодавством та Статутом;
4) вчиняти правочини (укладати угоди, договори, контракти) як майнового, так і немайнового характеру, забезпечувати участь Товариства в інших цивільно-правових та господарсько-правових відносинах;
5) підписувати документи грошового, кредитного та майнового характеру, звіти та баланси Товариства;
6) приймати на роботу, переводити з посад та звільняти з роботи працівників Товариства, укладати трудові договори (контракти) та угоди, застосовувати до них заходи заохочення та дисциплінарного стягнення відповідно до законодавства;
7) затверджувати внутрішню структуру управління Товариством;
8) визначати та затверджувати порядок використання та охорони відомостей, що становлять комерційну таємницю та/або конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
9) визначати організаційну структуру Товариства, в тому числі створювати, реорганізувати та ліквідувати відділи, цехи та інші структурні підрозділи Товариства, визначати їх функціонально-організаційне призначення та відповідні посадові й функціональні обов'язки керівників таких підрозділів;
10) давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
11) здійснювати інші дії від імені Товариства у відповідності з чинним законодавством та Статутом.

Дирекція здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства у зв'язку з чим:
1) у випадках, прямо передбачених Статутом Товариства, приймає рішення щодо вчинення правочинів;
2) надає попередню згоду Генеральному директору на вчинення будь-яких правочинів (укладання угод, договорів, контрактів) щодо розпорядження (відчуження, передача у користування, заставу, або використання іншим чином) нерухомим майном та виробничим обладнанням, що належить Товариству, в порядку встановленому Статутом Товариства.
Без попереднього погодження з Дирекцією Товариства вищевказані правочини (угоди, договори, контракти), вчинені (укладені) Генеральним директором, є нікчемними.
3) у межах лімітів, встановлених Наглядовою радою Товариства, приймає рішення про надання благодійної допомоги, дарування грошових коштів, безоплатну передачу майна та майнових прав Товариства третім особам;
4) призначає і звільняє керівників філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства, визначає умови та граничні розміри оплати праці працівників його філій та представництв, інших відокремлених підрозділів;
5) на підставі рішення Наглядової ради Товариства вповноважує Генерального директора або іншого члена Дирекції на вчинення дій щодо вступу/участі Товариства в якості засновника, учасника (акціонера), члена до інших юридичних осіб, у тому числі до непідприємницьких та підприємницьких (господарських та інших) товариств, підприємств, об'єднань підприємств (асоціацій, корпорацій, консорціумів, концернів та інших), промислово-фінансових груп, холдингових компаній, благодійних організацій та ін., а також про вихід із зазначених суб'єктів;
6) готує та подає Наглядовій раді Товариства перелік значних правочинів, що підлягають затвердженню відповідно до вимог чинного законодавства України;
7) вирішує всі інші питання діяльності Товариства, крім тих, які у відповідності з чинним законодавством України та Статутом Товариства відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів або Наглядової ради Товариства і повноваження по розгляду яких не передані Дирекції Товариства.

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ: Ревізійна комісія у Товаристві не створена, як така, що нормативно не обов'язкова.


10)висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1 - 4 цього пункту.

Висновок щодо інформації, зазначеної у Звіті про корпоративне управління.
На підставі роботи, проведеної під час аудиту, на нашу думку, Звіт про корпоративне управління підготовлено відповідно до вимог, викладених у частині 3 ст. 40-1 Закону про цінні папери.
Відповідно до додаткових вимог Закону про цінні папери ми повідомляємо, що інформація у Звіті про корпоративне управління стосовно:
- опису основних характеристик внутрішнього контролю і управління ризиками підприємства,
- переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій підприємства,
- будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах підприємства,
- про порядок призначення та звільнення посадових осіб підприємства,
- повноваження посадових осіб підприємства
узгоджується із інформацією, яка міститься у фінансовій звітності, та нашими знаннями, отриманими під час перевірки корпоративних та статутних документів за звітний період, що закінчився 31.12.2019 року.
Крім того, під час аудиту Звіту про корпоративне управління ми перевірили, що інформація, розкриття якої вимагається пп. 1-4 частини 3 ст. 40-1 Закону про цінні папери, а саме:
- посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується підприємство, або на кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який підприємство добровільно вирішило застосовувати з розкриттям відповідної інформації про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги,
- про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень,
- про персональний склад Наглядової ради та колегіального виконавчого органу підприємства, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень, розкрито у звіті про корпоративне управління повністю у відповідності до вимог ст. 40-1 Закону про цінні папери.
Товариством не затверджено Кодекс корпоративного управління. Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрграфіт" кодекс корпоративного управління не затверджувався.

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
Intergraphite Holdings Company Limited37376БЕРМУДСЬКІ ОСТРОВИ HM 12 д/н Hamilton 22 Victoria Street, Canon's Court1675014823.984117642847167501480
OU Geneses Invest10627562ЕСТОНІЯ 10113 Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Lastekodu tn, 24-551676539624.00595087237167653960
OU Talienthal10623541ЕСТОНІЯ 10151 Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Parda tn, 81678455624.03338559677167845560
Osauhing Rееtvех10568842ЕСТОНІЯ 10111 Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Tallinn Metro Plaza, Viru valjak, 21676119423.999934133751167611940
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
0000
Усього6706129496.023388245738670612940

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій Кількість акцій (шт.) Номінальна вартість (грн) Права та обов'язки Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
1 2 3 4 5
Акція проста бездокументарна іменна698385003.351. Кожна проста акція Товариства надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав.
2. Акціонери Товариства мають право:
2.1. брати участь в управлінні Товариством в порядку, встановленому чинним законодавством, цим Статутом і діючими у Товаристві локальними нормативними актами;
2.2. отримувати дивіденди.
При цьому, у разі відчуження акціонером належних йому акцій Товариства після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку;
2.3. отримувати у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
2.4. отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства.
При цьому, для отримання акціонером можливості ознайомитись з документами та/або інформацією, зазначеними у цьому підпункті, йому необхідно направити Дирекції Товариства інформаційний запит у письмовій формі, в якому повинно бути зазначено:
© прізвище, ім'я та по батькові або повне найменування акціонера;
© дані паспорту акціонера - фізичної особи або ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців акціонера - юридичної особи (для юридичних осіб - нерезидентів їх реєстраційні реквізити);
© місце проживання (за паспортом) або місцезнаходження акціонера;
© вказівку на кількість акцій, які належать акціонеру;
© документ та письмова або усна інформація, яка цікавить акціонера;
© адреса, за якою акціонер бажає одержати відповідь про задоволення або про відмову у задоволенні свого запиту.
Запити акціонерів, що не містять вищевказаної інформації, Дирекцією Товариства можуть не розглядатися.
Строк вивчення Дирекцією Товариства вищенаведеного запиту на предмет можливості його задоволення не повинен перевищувати строк, встановлений чинним законодавством України.
Згідно з рішенням Дирекції може бути встановлена плата за надання Товариством інформації, розмір якої не повинен перевищувати витрат на підготовку копій документів та пересилання відповіді на запит акціонеру поштою;
2.5. у встановленому порядку вносити пропозиції на розгляд загальних зборів акціонерів Товариства та інших органів Товариства;
2.6. відчужувати належні їм акції або їх частину іншим акціонерам або третім особам без згоди інших акціонерів Товариства та користуватись іншими правами, передбаченими чинним законодавством, діючими у Товаристві локальними нормативними актами або рішеннями Загальних зборів акціонерів;
2.7. у разі емісії Товариством додаткових акцій, користуватися переважним правом на придбання додатково розміщуваних акцій Товариства в кількості, пропорційній частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій;
2.8. вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних їм голосуючих акцій, якщо вони зареєструвалися для участі у Загальних зборах та голосували проти прийняття Загальними зборами рішення про:
© злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;
© надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, у тому числі про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину;
© надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
© зміну розміру статутного капіталу Товариства.
При цьому, Товариство протягом не більш ніж п'яти робочих днів після прийняття Загальними зборами акціонерів рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, шляхом надіслання їм простим листом інформації про право вимоги обов'язкового викупу з зазначенням ціни викупу акцій, кількості акцій, викуп яких має право вимагати той чи інший акціонер, загальної вартості, у разі викупу акцій Товариством, строку здійснення Товариством укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій);
2.9. у разі ліквідації Товариства отримувати частину майна Товариства або його вартості пропорційно до вартості належних їм акцій Товариства в черговості і порядку, передбаченому законодавством України і цим Статутом.
3. Акціонери Товариства зобов'язані:
3.1. дотримуватись положень Статуту Товариства, діючих у Товаристві локальних нормативних актів, виконувати рішення органів управління Товариства, прийняті у межах їх компетенції;
3.2. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю, оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства, рішеннями про розміщення акцій та чинним законодавством України;
3.3. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
3.4. нести інші обов'язки, якщо це передбачено законодавством, цим Статутом або рішеннями органів управління Товариства, прийнятими у межах їх компетенції.
4. У випадку припинення юридичної особи - акціонера Товариства шляхом реорганізації або смерті фізичної особи - акціонера Товариства акції у порядку, встановленому законодавством, переходять до правонаступників (спадкоємців) акціонера, які з моменту виникнення права власності на акції набувають усі права та обов'язки акціонера Товариства.
5. У випадку відчуження акціонером Товариства всіх належних йому акцій, такий акціонер втрачає статус акціонера Товариства.
Акції Товариства виключені з Біржового Списку ПАТ "Українська Біржа" згідно Рішення Котирувальної комісії № 1774 від 01.06.2017р.
Публічна пропозиція щодо акцій Товариства у 2019 році не здійснювалась.
Примітки

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
21.05.2010231/1/10Національна комісія з цінних паперів та фондового ринкуUA4000069066Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарнi iменнi3.3569838500233958975.00100.000000000000
ОписРішенням Котирувальної комісії № 1774 від 01.06.2017р. акції прості іменні Приватного акціонерного товариства "Український графіт" з 02 червня 2017 року виключено з Біржового Списку ПАТ "Українська Біржа" на підставі п. 12.9 Правил ПАТ "Українська біржа", у зв'язку з перереєстрацією емітента в якості приватного акціонерного товариства. Додаткова емісія у 2019 році не здійснювалась.

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Міжнародний ідентифікаційний номер Кількість акцій у випуску (шт.) Загальна номінальна вартість (грн) Загальна кількість голосуючих акцій (шт.) Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.) Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1 2 3 4 5 6 7 8
21.05.2010231/1/10UA400006906669838500233958975.006983850000
ОписЗгідно реєстру власників іменних цінних паперів станом на 31.12.2019 року, отриманого від ПАТ "НДУ", 100% акцій Приватного акціонерного товариства "Український графіт" є голосуючими.

XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 857774 884497 0 0 857774 884497
будівлі та споруди 336903 326003 0 0 336903 326003
машини та обладнання 478420 486224 0 0 478420 486224
транспортні засоби 14022 21457 0 0 14022 21457
земельні ділянки 21541 40893 0 0 21541 40893
інші 6888 9920 0 0 6888 9920
2. Невиробничого призначення: 1361 3031 0 0 1361 3031
будівлі та споруди 623 593 0 0 623 593
машини та обладнання 435 1360 0 0 435 1360
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 303 1078 0 0 303 1078
Усього 859135 887528 0 0 859135 887528
Опис Основні засоби відображаються за собівартістю за вирахуванням накопиченого зносу та/або, за наявності, накопичених збитків від зменшення корисності. Така собівартість включає витрати, пов'язані з заміною частини основних засобів, та витрати на позики для довгострокових будівельних проектів, якщо вони відповідають критеріям визнання. При необхідності періодичної заміни істотних частин основних засобів Товариство припиняє визнавати замінену частину та визнає нову частину з власним строком корисного використання та амортизацією. Аналогічно, при проведенні основних технічних оглядів витрати на їх проведення визнаються у складі балансової вартості основних засобів як вартість заміни, якщо дотримано всіх необхідних для такого визнання критеріїв. Усі інші витрати на ремонт і технічне обслуговування визнаються у дохід прибутках та збитках в момент їх понесення.
У 2019 році нарахування амортизації провадилось відповідно до п. 138.3 ст. 138 Податкового Кодексу України. Залишкова вартість основних засобів, строки корисного використання та методи нарахування амортизації переглядаються та коригуються в кінці кожного фінансового року. У 2019 році була нарахована амортизація в сумі 69 585 тис. грн., в тому числі по об'єктам промислового призначення - 69 408 тис. грн., по об'єктам непромислового призначення - 177 тис. грн. Термін користування основних засобів за основними групами становить: будівлі та споруди - від 1 до 76 років, машини та обладнання - від 1 до 29 років, транспортні засоби від 2 до 12 років, інструменти, прилади - від 1 до 24 років, інші основні засоби - від 3 до 22 років. Ступень зносу основних засобів станом на 31.12.2019 року за основними групами становить: будівлі та споруди - 27,2 %, машин та обладнання - 37,7 %, транспортні засоби - 37,4 %, інструменти, прилади - 65,9 %, інші основні засобі - 10,4 %.
У 2019 році в оперативній оренді знаходились приміщення в будівлях, частина майнового комплексу. Вартість основних засобів, переданих в операційну оренду станом на 31.12.2019 року, становить 668 тис. грн. Вартість основних засобів, взятих Товариством в операційну оренду станом на 31.12.2019 року, становить 100 тис. грн. Вартість суттєвих оновлень або удосконалень основних засобів капіталізується. Витрати на обслуговування, поточний та капітальний ремонт відносяться на витрати поточного періоду. Прибутки та збитки від вибуття основних засобів включаються в Звіт про фінансові результати підприємства.
2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 4361058 3685050
Статутний капітал (тис. грн.) 233959 233959
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 233959 233959
Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VІ від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.
Висновок Розрахункова вартість чистих активів (4 361 058.000 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу (233 959.000 тис.грн.). Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.
3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :Х0.00ХХ
Зобов'язання за цінними паперамиХ0.00ХХ
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :Х0.00ХХ
д/н0.000.000д/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):Х0.00ХХ
д/н0.000.000д/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):Х0.00ХХ
д/н0.000.000д/н
За векселями (всього)Х0.00ХХ
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):Х0.00ХХ
д/н0.000.000д/н
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):Х0.00ХХ
Податкові зобов'язанняХ28372.00ХХ
Фінансова допомога на зворотній основіХ0.00ХХ
Інші зобов'язання та забезпеченняХ474377.00ХХ
Усього зобов'язань та забезпеченьХ502749.00ХХ
Описд/н
4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
№ з/п Основний вид продукції Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тис.грн.) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.) у грошовій формі (тіс. грн.) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1Графіт штучний; графіт колоїдний або напівколоїдний; вироби з графіту чи інших форм вуглецю, у вигл48817 884002.002654180 1021203.0029
2Електроди вугільні та інші вироби з графіту чи матеріалів вуглецевих інших для використання в електр16993 2438017.007317289 2465718.0070
5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1Сировина 62.10
2Зарплатня та податки 15.00
3Енергоресурси 14.80
4Амортизація 2.80
5Інші 5.30

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особиТовариство з обмеженою відповідальністю "Ернст енд Янг Аудиторськi послуги"
Організаційно-правова формаТовариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Ідентифікаційний код юридичної особи33306921
Місцезнаходження01001 м. Київ вул. Хрещатик, 19 а
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності3516
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документАудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа27.01.2005
Міжміський код та телефон(044)490-30-00
Факс(044)490-30-30
Вид діяльностіАудиторська дiяльнiсть
ОписАудит фiнансової звiтностi згiдно мiжнародних стандартiв

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особиIноземне підприємство "СЖС Україна"
Організаційно-правова формаIноземне пiдприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи14367709
Місцезнаходження65003 Одеська область м. Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, б. 103
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльностід/н
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документд/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон(048)78-69-600
Факс(048)78-69-650
Вид діяльностіАудиторська діяльність
ОписСертифiкацiйний аудит, iнформацiйно-консультацiйнi послуги

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особиПриватне акціонерне товариство Страхова компанiя "Мега-полiс"
Організаційно-правова формаПриватне акцiонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи30860173
Місцезнаходження03110 м. Київ вул. I. Клименка, буд. 23, оф.208
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльностіАГ 569168
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документДержавна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа20.12.2010
Міжміський код та телефон(044) 249-20-20
Факс(044) 249-20-20
Вид діяльностіСтрахування, перестрахування
ОписІнші види страхування, крім страхування життя

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особиЗапорізька Торгово-Промислова Палата
Організаційно-правова формаIншi об'єднання юридичних осiб
Ідентифікаційний код юридичної особи02944840
Місцезнаходження69005 Запорiзька область м. Запоріжжя, бул. Центральний, буд. 4
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльностід/н
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документд/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон(061) 213-50-24
Факсд/н
Вид діяльностіДіяльність організацій промисловців і підприємців
ОписРегулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особиДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова формаДержавна органiзацiя (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи21676262
Місцезнаходження03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльностіDR/00002/ARM
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документНКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа18.02.2019
Міжміський код та телефон(044) 287-56-70
Факс(044) 287-56-73
Вид діяльностіДіяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР
ОписПодання звітності до НКЦПФР

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особиДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
Організаційно-правова формаДержавна органiзацiя (установа, заклад)
Ідентифікаційний код юридичної особи21676262
Місцезнаходження03150 УКРАЇНА м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльностіDR/00001/APA
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документНКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа18.02.2019
Міжміський код та телефон(044) 287-56-70
Факс(044) 287-56-73
Вид діяльностіДіяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
ОписОприлюднення регульованої інформації

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особиПублічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова формаПублiчне акцiонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи30370711
Місцезнаходження04107 УКРАЇНА м.Київ вул.Тропініна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльностіРішення № 2092
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документНКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа01.10.2013
Міжміський код та телефон(044) 591-04-00
Факс(044) 591-04-00
Вид діяльностіДепозитарна діяльність центрального депозитарію
ОписЗ депозитарiєм укладено договiр на обслуговування випуску цінних паперів.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особиТовариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Капітал Аудит"
Організаційно-правова формаТовариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Ідентифікаційний код юридичної особи38520462
Місцезнаходження69035 УКРАЇНА м. Запоріжжя пр. Соборний, буд. 170Б, прим. 1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності4549
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документд/н д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон061 213-17-45
Факсд/н
Вид діяльностіАудиторська діяльність
ОписАудиторські послуги фінансової звітності

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2020 | 01 | 01
Підприємство Приватне акціонерне товариство "Український графіт" за ЄДРПОУ 00196204
Територія ЗАПОРIЗЬКА ОБЛАСТЬ за КОАТУУ 2310137200
Організаційно-правова форма господарювання АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО ІНШОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО УСТАТКОВАННЯ за КВЕД 27.90
Середня кількість працівників 2374
Одиниця виміру: тис.грн.
Адреса 69600 Запорiзька область м. Запорiжжя Пiвнiчне шосе, 20, т.(061)289-51-10
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2019 р.
Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 01.01.2012
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
10002861860--
первісна вартість100120283344--
накопичена амортизація100217421484--
Незавершені капітальні інвестиції1005226840383735--
Основні засоби1010859135887528--
первісна вартість101112546751347094--
знос1012395540459566--
Інвестиційна нерухомість1015276271--
Первісна вартість інвестиційної нерухомості1016342342--
Знос інвестиційної нерухомості10176671--
Довгострокові біологічні активи1020------
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
1030------
інші фінансові інвестиції103522--
Довгострокова дебіторська заборгованість1040237415--
Відстрочені податкові активи1045------
Інші необоротні активи1090------
Усього за розділом I109510867761273811--
II. Оборотні активи
Запаси
110020548752561132--
Виробничі запаси11019537901202161--
Незавершене виробництво11028164191138061--
Готова продукція1103284318220499--
Товари1104348411--
Поточні біологічні активи1110------
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги1125668023234197--
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
11306524579725--
з бюджетом113511867348589--
у тому числі з податку на прибуток1136------
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів1140472--
Інша поточна дебіторська заборгованість1155173602891--
Поточні фінансові інвестиції1160------
Гроші та їх еквіваленти1165336988662059--
Готівка116636--
Рахунки в банках1167336985662053--
Витрати майбутніх періодів1170168193--
Інші оборотні активи119012401208--
Усього за розділом II119532626193589996--
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття1200------
Баланс130043493954863807--


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
1400233959233959--
Капітал у дооцінках14055747157471--
Додатковий капітал14106051360512--
Емісійний дохід14116050960509--
Резервний капітал14155852458524--
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)142032745833950592--
Неоплачений капітал1425------
Вилучений капітал1430------
Усього за розділом I149536850504361058--
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання
15002910723649--
Довгострокові кредити банків1510------
Інші довгострокові зобов'язання1515135112123666--
Довгострокові забезпечення1520166392214264--
Довгострокові забезпечення витрат персоналу1521166392214264--
Цільове фінансування1525------
Усього за розділом II1595330611361579--
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
1600------
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями
1610--297--
товари, роботи, послуги16158274939347--
розрахунками з бюджетом16201627184723--
у тому числі з податку на прибуток1621157715----
розрахунками зі страхування162546634052--
розрахунками з оплати праці16301787916747--
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами163529317637--
Поточні забезпечення16606195267115--
Доходи майбутніх періодів1665------
Інші поточні зобов'язання16908421252--
Усього за розділом IІІ1695333734141170--
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
1700------
Баланс190043493954863807--

На балансі Товариства станом на 31 грудня 2019 року:
- основні засоби враховані по первісній (оціночній) вартості в сумі 1 347 094 тис. грн., сума зносу складає 459 566 тис. грн., балансова (залишкова) вартість складає 887 528 тис. грн.
За 2019 рік придбано та виготовлено основних засобів на суму 100 131 тис. грн., вибуло (по балансової вартості) - 7 712 тис. грн.;
- первісна вартість нематеріальних активів складає 3 344 тис. грн., сума зносу - 1484 тис. грн., балансова (залишкова) вартість - 1 860 тис. грн.;
- незавершені капітальні інвестиції складають 383 735 тис. грн. і в основному пов'язані з модернізацією та реконструкцією основних засобів;
- довгострокові фінансові інвестиції складають 2 тис. грн. і відносяться до інших фінансових інвестицій - частка у статутному капіталі інших підприємств;
- первісна вартість інвестиційної нерухомості складає 342 тис. грн., сума зносу - 71 тис. грн., справедлива (залишкова) вартість - 271 тис. грн., до якої віднесені будівлі та приміщення, утримувані з метою отримання орендних платежів.
За 2019 рік освоєно капітальних інвестицій в розмірі 257 305 тис. грн.
Залишки запасів складали:
- виробничі запаси - 1 202 161 тис. грн.
- незавершене виробництво - 1 138 061 тис. грн.
- готова продукція - 220 499 тис. грн.
- товари - 411 тис. грн.
Дебіторська заборгованість Товариства існує у вигляді довгострокової та поточної.
Довгострокова заборгованість складається із сум довгострокових позик робітникам підприємства, виданих для покращення житлових умов у залишкової сумі 415 тис. грн.
Поточна дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги за чистою реалізаційною вартістю складає 234 197 тис. грн., резерв сумнівних боргів нарахований і на звітну дату, він складає 21 336 тис. грн. Поточна дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом складає 48 589 тис. грн. і утворилась в основному із сум невідшкодованого бюджетом податку на додану вартість. Дебіторська заборгованість за виданими авансами складає 79 725 тис. грн., інша дебіторська заборгованість - 2 891 тис. грн.
Грошові кошти на кінець року на поточних рахунках в національній валюті склали - 40 468 тис. грн., в іноземній валюті - 621 585 тис. грн.
Витрати майбутніх періодів (підписка, страхування та інше) склали 193 тис. грн.
Генеральний директор Кутузов Сергiй Володимирович
Головний бухгалтер Станішевська Тетяна Олександрівна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2020 |01 |01
Підприємство Приватне акціонерне товариство "Український графіт" за ЄДРПОУ 00196204
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2019 рік


Форма № 2 Код за ДКУД 1801003
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 200035436265851470
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050(2120940)(2167238)
Валовий:  
     прибуток 
209014226863684232
     збиток 2095(--)(--)
Інші операційні доходи 21201909364971
Адміністративні витрати 2130(150143)(117709)
Витрати на збут2150(210836)(211903)
Інші операційні витрати 2180(198614)(22696)
Фінансовий результат від операційної діяльності:  
     прибуток 
21908821863396895
     збиток  2195(--)(--)
Дохід від участі в капіталі 2200----
Інші фінансові доходи 222030277738
Інші доходи 22402070316940
Фінансові витрати 2250(33348)(46966)
Втрати від участі в капіталі 2255(--)(--)
Інші витрати 2270(4725)(422)
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
22908678433374185
збиток2295(--)(--)
Витрати (дохід) з податку на прибуток2300-157389-607890
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування2305----
Чистий фінансовий результат:  
     прибуток 
23507104542766295
     збиток 2355(--)(--)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів2400----
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів2405----
Накопичені курсові різниці2410----
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств2415----
Інший сукупний дохід2445-344461343
Інший сукупний дохід до оподаткування2450-344461343
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом2455----
Інший сукупний дохід після оподаткування2460-344461343
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)24656760082767638

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 1900580 2284404
Витрати на оплату праці 2505 445760 375484
Відрахування на соціальні заходи 2510 118227 102841
Амортизація 2515 69735 50538
Інші операційні витрати 2520 635885 347446
Разом 2550 3170187 3160713

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 69838500 69838500
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 6983850069838500
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 10.17281000 39.60989000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 10.1728100039.60989000
Дивіденди на одну просту акцію 2650 -- --

Протягом 2019 року чистий дохід від реалізації продукції підприємства склав 3543626 тис. грн. Фінансовий результат від операційної діяльності 882 186 тис.грн. Протягом 2019 року підприємство отримало чистий прибуток від звичайної діяльності у розмірі 710 454 тис. грн (у 2018 році - 2 766 295 тис.грн).
Генеральний директор Кутузов Сергiй Володимирович
Головний бухгалтер Станішевська Тетяна Олександрівна
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2020 |01 | 01
Підприємство Приватне акціонерне товариство "Український графіт" за ЄДРПОУ 00196204
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2019 рік


Форма № 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
300036426995910825
Повернення податків і зборів300538510369897
у тому числі податку на додану вартість300638510369897
Цільового фінансування301078155327
Надходження авансів від покупців і замовників301545225740657
Надходження від повернення авансів3020540813283
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)30351894373
Надходження від операційної оренди304097143
Інші надходження30953147934683
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
3100(1894777)(3549381)
Праці3105(355458)(285929)
Відрахувань на соціальні заходи3110(94895)(76968)
Зобов'язань з податків і зборів3115(419797)(578359)
Зобов'язання з податку на прибуток3116(320838)(499354)
Зобов'язання з інших податків і зборів3118(98959)(79005)
Витрачання на оплату авансів3135(921907)(726899)
Витрачання на оплату повернення авансів3140(382)(2566)
Витрачання на оплату цільових внесків3145(7300)(5029)
Інші витрачання3190(44985)(45174)
Чистий рух коштів від операційної діяльності3195785546808883
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200----
необоротних активів32057335
Надходження від отриманих:
відсотків
3215----
дивідендів3220----
Надходження від деривативів3225----
Інші надходження3250----
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255(--)(--)
необоротних активів3260(381480)(300603)
Виплати за деривативами3270(--)(--)
Інші платежі3290(--)(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності3295-381407-300568
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300----
Отримання позик3305--150068
Інші надходження334031237704
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345(--)(--)
Погашення позик3350--443301
Сплату дивідендів3355(--)(--)
Витрачання на сплату відсотків3360(--)(1063)
Інші платежі3390(31)(--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності33953092-286592
Чистий рух грошових коштів за звітний період3400407231221723
Залишок коштів на початок року3405336988115253
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів3410-8216012
Залишок коштів на кінець року3415662059336988

Для складання "Звiт про рух грошових коштiв" використовувалась наступна iнформацiя: баланс на 31.12.2019 р., звiт про фiнансовi результати за 2019 р. та додаткова фiнансова iнформацiя.
Генеральний директор Кутузов Сергiй Володимирович
Головний бухгалтер Станiшевська Тетяна Олександрiвна
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2020 | 01 | 01
Підприємство Приватне акціонерне товариство "Український графіт" за ЄДРПОУ 00196204
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 2019 рік


Форма № 4 Код за ДКУД 1801005
Стаття Код рядка Зареєстрований (пайовий) капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року40002339595747160513585243274754----3685221
Коригування:
Зміна облікової політики
4005----------------
Виправлення помилок4010---------171-----171
Інші зміни4090----------------
Скоригований залишок на початок року40952339595747160513585243274583----3685050
Чистий прибуток (збиток) за звітний період4100--------710454----710454
Інший сукупний дохід за звітний період4110-----1---34445-----34446
Інший сукупний дохід4116-----1---34445-----34446
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200----------------
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу4205----------------
Відрахування до резервного капіталу4210----------------
Внески учасників : Внески до капіталу4240----------------
Погашення заборгованості з капіталу4245----------------
Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)4260----------------
Перепродаж викуплених акцій (часток)4265----------------
Анулювання викуплених акцій (часток)4270----------------
Вилучення частки в капіталі4275----------------
Інші зміни в капіталі4290----------------
Разом змін у капіталі4295-----1--676009----676008
Залишок на кінець року43002339595747160512585243950592----4361058

Власний капiтал компанiї на 31.12.2019 року представлено: зареєстрованим (статутним), резервним, додатковим капiталом, капiталом у дооцiнках та нерозподiленим прибутком (фiнансовий результат).
Станом на 31.12.2019 року розмiр статутного капiталу складає 233 958 975 грн.
Додатковий капiтал складається iз емiсiйного доходу у сумi 60 509 тис. грн. та iншого сукупного доходу у сумi 3 тис. грн.
Сума капiталу у дооцiнках становить 57 471 тис. грн. До його складу увiйшли: дооцiнка активiв, безкоштовно отриманi необоротнi активi, iнший вкладений капiтал. Впродовж 2019 року розмiр iншого додаткового капiталу не змiнювався.
На початок 2019 року сума резервного капiталу склала 58 524 тис. грн. Статутом пiдприємства передбачається створювати резервний капiтал у розмiрi не менше 25 % вiд суми статутного капiталу i формувати його шляхом щорiчного вiдрахування не менше 5 % суми чистого прибутку товариства. Протягом 2019 року резервний капiтал не змiнювався. Станом на 31.12.2019 року резервний капiтал створено у повному розмiрi, що дорiвнює 25% статутного капiталу.
Генеральний директор Кутузов Сергiй Володимирович
Головний бухгалтер Станiшевська Тетяна Олександрiвна

Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Примiтки до фiнансових звiтiв ПрАТ "Укрграфiт"
за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року.


Фiнансова звiтнiсть згiдно з МСФЗ

ПрАТ "Укрграфiт" фiнансовi звiти за 2019 рiк складенi за формами, встановленими Нацiональним положенням (стандартом) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженими наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07.02.2013 № 73.

Зважаючи на те, що данi форми не вiдповiдають вимогам, викладеним у МСБО (IAS) 1 "Подання фiнансових звiтiв", а саме, Баланс (Звiт про фiнансовий стан) та Звiт про власний капiтал не дають можливостi розкрити порiвняльну iнформацiю за попереднi перiоди, у письмових примiтках пiдприємство наводить форми Звiтiв про фiнансовий стан, сукупнi доходи, про змiни у власному капiталi та рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року iз порiвняльними даними.

Надана фiнансова звiтнiсть ПрАТ "Укрграфiт" складена згiдно iз вимогами Мiжнародних стандартiв за перiод, який закiнчився 31 грудня 2019 року.
Змiст

ФIНАНСОВА ЗВIТНIСТЬ

БАЛАНС 3
ЗВIТ ПРО ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ 5
ЗВIТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТIВ 6
ЗВIТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ 7

ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI1. Iнформацiя про Компанiю ___...9
2.1. Основа складання звiтностi 9
2.2. Перехiд на МСФЗ_______________________________ 10
2.3. Суттєвi облiковi судження, оцiнки та припущення 10
2.4. Заява про використання облiкової полiтики 12
2.5. Основнi положення облiкової полiтики 14
2.6. Використання нових або переглянутих стандартiв та роз'яснень____________. 25
3. Доходи i витрати___________________________________ 26
4. Податок на прибуток_____________________________. ___.. 28
5. Основнi засоби___________________________________.. 30
6. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї__________________________... 31
7. Довгострокова дебiторська заборгованiсть_______________________ 32
8. Запаси 32
9. Торгова дебiторська заборгованiсть 32
10. Iнша дебiторська заборгованiсть 33
11. Розкриття iнформацiї щодо використання справедливої вартостi____________.33
12. Грошовi кошти та їх еквiваленти 35
13. Довгостроковi забезпечення виплат персоналу 35
14. Довгостроковi кредити та позики___________________________.37
15. Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 38
16. Iншi короткостроковi зобов'язання__________________________..38
17. Активи у заставi та активи з обмеженим використанням________________..38
18. Оренднi зобов'язання _____________________________..38
19. Власний капiтал___________________________________39
20. Операцiї зi зв'язаними сторонами 39
21. Операцiйнi ризики, фактичнi та умовнi зобов'язання 40
22. Управлiння фiнансовими ризиками 42
23. Припущення щодо функцiонування пiдприємства у найближчому майбутньому_____ 44
24. Подiї пiсля дати балансу_______________________________44
Звiт про фiнансовий стан за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року

(тис. грн.)
Активи Код рядка Примiтка 31.12.2019 31.12.2018
I. Непоточнi активи
Нематерiальнi активи 1000 5 1 860 286
первiсна вартiсть 1001 3 344 2 028
накопичена амортизацiя 1002 1 484 1 742
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 1005 5 383 735 226 840
Основнi засоби 1010 5 887 528 859 135
первiсна вартiсть 1011 1 347 094 1 254 675
накопичена амортизацiя 1012 459 566 395 540
Iнвестицiйна нерухомiсть 1015 5 271 276
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї 1035 6 2 2
Довгострокова дебiторська заборгованiсть 1040 7 415 237
Iншi необоротнi активи 1090
Усього за роздiлом I 1095 1 273 811 1 086 776
II. Поточнi активи
Запаси 1100 8 2 561 132 2 054 875
Виробничi запаси 1101 8 1 202 161 953 790
Незавершене виробництво 1102 8 1 138 061 816 419
Готова продукцiя 1103 8 220 499 284 318
Товари 1104 8 411 348
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 1125 9 234 197 668 023
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками:
за виданими авансами 1130 10 79 725 65 245
з бюджетом 1135 10 48 589 118 673
у тому числi з податку на прибуток 1136 4,10 309 -
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв 1140 10 2 47
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 1155 10 2 891 17 360
Грошовi кошти та їх еквiваленти 1165 12 662 059 336 988
Витрати майбутнiх перiодiв 1170 10 193 168
Iншi оборотнi активи 1190 10 1 208 1 240
Усього за роздiлом II 1195 3 589 996 3 262 619
III. Необоротнi активи, призначенi для продажу, та групи вибуття 1200 -
Баланс 1300 4 863 807 4 349 395

Власний капiтал i зобов'язання
I. Власний капiтал
Зареєстрований капiтал 1400 1 233 959 233 959
Емiсiйний доход 1411 60 509 60 509
Резервний капiтал 1415 19 58 524 58 524
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 1420 4 008 066 3 332 058
Усього за роздiлом I 1495 4 361 058 3 685 050
II. Довгостроковi зобов'язання та забезпечення
Вiдстроченi податковi зобов'язання 1500 4 23 649 29 107
Довгостроковi кредити банкiв 1510 - -
Iншi довгостроковi зобов'язання 1515 14 123 666 135 112
Довгостроковi забезпечення 1520 13 214 264 166 392
Усього за роздiлом II 1595 361 579 330 611
III. Поточнi зобов'язання
Короткостроковi кредити банкiв 1600 - -
Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями 1610 18 297 -
Товари, роботи, послуги 1615 15 39 347 82 749
Розрахунки з бюджетом 1620 16 4 723 162 718
у тому числi з податку на прибуток 1621 - 157 715
Розрахунки зi страхування 1625 16 4 052 4 663
Розрахунки з оплати працi 1630 16 16 747 17 879
Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами 1635 16 7 637 2 931
Поточнi забезпечення 1660 16 67 115 61 952
Доходи майбутнiх перiодiв 1665 - -
Iншi поточнi зобов'язання 1690 16 1 252 842
Усього за роздiлом III 1695 141 170 333 734
Баланс 1900 4 863 807 4 349 395

Примiтки на сторiнках 9-44 є невiд'ємною частиною даного звiту


Звiт про прибуток або збиток та iнший сукупний дохiд за перiод,
що закiнчився 31 грудня 2019 року
(тис. грн.)
Показник Код рядка Примiтки 31.12.2019 31.12.2018
Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2000 3 3 543 626 5 851 470
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2050 3 (2 120 940) (2 167 238)
Валовий прибуток 2090 1 422 686 3 684 232
Валовий збиток 2095 - -
Iншi операцiйнi доходи 2120 3 19 093 64 971
Адмiнiстративнi витрати 2130 3 (150 143) (117 709)
Витрати на збут 2150 3 (210 836) (211 903)
Iншi операцiйнi витрати 2180 3 (198 614) (22 696)
Фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi
прибуток 2190 882 186 3 396 895
збиток 2195 - -
Фiнансовi доходи 2220 3 3 027 7 738
Iншi доходи 2240 3 20 703 16 940
Фiнансовi витрати 2250 3 (33 348) (46 966)
Витрати вiд участi в капiталi 2255 - -
Iншi витрати 2270 3 (4 725) (422)
Фiнансовий результат до оподаткування
прибуток 2290 867 843 3 374 185
Витрати (дохiд) з податку на прибуток 2300 4 (157 389) (607 890)
Прибуток/збиток вiд припиненої дiяльностi 2305
Чистий фiнансовий результат
прибуток 2350 4 710 454 2 766 295
Iншi сукупнi прибутки
Переоцiнка основних засобiв 2400
Iнший сукупний дохiд 2445 3 (34 446) 1 343
Податок на прибуток, пов'язаний з iншим сукупним доходом 2455 -
Усього сукупний дохiд 2465 676 008 2 767 638
Скоригована середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 2605 69 838 500 69 838 500
Прибуток на акцiю (грн.):
базисний 2615 10,17281 39,60989
розбавлений

Примiтки на сторiнках 9-44 є невiд'ємною частиною даного звiту

Звiт про рух грошових коштiв за рiк (за прямим методом),
що закiнчився 31 грудня 2019 року
(тис. грн.)
Стаття Код рядка Примiтки Рiк, що закiнчився
31.12.2019 31.12.2018
I. Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi

Надходження вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 3000 3 642 699 5 910 825
Повернення податкiв i зборiв 3005 385 103 69 897
Цiльове фiнансування 3010 12 7 815 5 327
Надходження авансiв вiд покупцiв i замовникiв 3015 452 257 40 657
Надходження вiд повернення авансiв 3020 5 408 13 283
Надходження вiд боржникiв неустойки (штрафiв, пенi) 3035 189 4 373
Надходження вiд операцiйної оренди 3040 97 143
Iншi надходження 3095 31 479 34 683
Витрачання на: оплату товарiв (робiт, послуг) 3100 (1 894 777) (3 549 381)
працi 3105 (355 458) (285 929)
Вiдрахування на соцiальнi заходи 3110 (94 895) (76 968)
Iншi податки та обов'язковi платежi 3115 (419 797) (578 359)
Сплачений податок на прибуток 3116 (320 838) (499 354)
Витрачання на оплату зобов'язань з iнших податкiв i зборiв 3118 (98 959) (79 005)
Витрачання на оплату авансiв 3135 (921 907) (726 899)
Витрачання на оплату повернення авансiв 3140 (382) (2 566)
Витрачання на оплату цiльових внескiв 3145 (7 300) (5 029)
Iншi платежi 3190 12 (44 985) (45 174)

Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi 3195 785 546 808 883
II. Рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi
Продаж основних засобiв 3205 73 35
Iншi надходження 3250 -
Придбання та будiвництво основних засобiв 3260 (381 480) (300 603)
Iншi платежi 3290
Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi 3295 -381 407 -300 568
III. Рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi
Отриманi позики 3305 - 150 068
Iншi надходження 3340 3 123 7 704
Погашенi позики 3350 - 443 301
Сплаченi дивiденди 3355 -
Витрачання на сплату вiдсоткiв 3360 - (1 063)
Iншi платежi 3390 (31) -
Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi 3395 3 092 -286 592
Чистий рух грошових коштiв за звiтний перiод 3400 407 231 221 723
Залишок коштiв на початок року 3405 336 988 115 253
Вплив змiни валютних курсiв на залишок коштiв 3410 (82 160) 12
Залишок коштiв на кiнець року 3415 12 662 059 336 988

Примiтки на сторiнках 9-44 є невiд'ємною частиною даного звiту

ЗВIТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ
за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року
(тис. грн.)
Стаття Код Примiтки Статутний капiтал Емiсiйний доход
Резервний капiтал Нерозподiлений прибуток Разом
1 2 3 4 6 7 8 9
Залишок на 01.01.2018 4000 233 959 60 509 58 524 564 559 917 551
Коригування:
Змiна облiкової полiтики 4005
Виправлення помилок 4010 (139) (139)
Iншi змiни 4090
Скоригований залишок на 01.01.2018 4095 233 959 60 509 58 524 564 420 917 412
Чистий прибуток за 2018 рiк 4100 2 766 466 2 766 466
Iнший сукупний дохiд за 2018 рiк 4110 1 343 1 343
Iнший сукупний дохiд 4116 1 343 1 343
Розподiл прибутку:
Виплати власникам (дивiденди) 4200
Спрямування прибутку до статутного капiталу 4205
Вiдрахування до Резервного капiталу 4210
Iншi змiни в капiталi 4290
Разом змiн в капiталi за 2018 рiк 4295 2 767 809 2 767 809
Залишок на 31.12.2018 4300 233 959 60 509 58 524 3 332 229 3 685 221
Залишок на 01.01.2019 4000 233 959 60 509 58 524 3 332 229 3 685 221
Коригування:
Змiна облiкової полiтики 4005
Виправлення помилок 4010 (171) (171)
Iншi змiни 4090
Скоригований залишок на 01.01.2019 4095 233 959 60 509 58 524 3 332 058 3 685 050
Чистий прибуток за 2019 рiк 4100 710 454 710 454
Iнший сукупний дохiд за 2019 рiк 4110 3 (34 446) (34 446)
Iнший сукупний дохiд 4116 (34 446) (34 446)
Розподiл прибутку:
Виплати власникам (дивiденди) 4200
Спрямування прибутку до статутного капiталу 4205
Вiдрахування до Резервного капiталу 4210
Iншi змiни в капiталi 4290
Разом змiн в капiталi за 2019 рiк 4295 676 008 676 008
Залишок на 31.12.2019 4300 233 959 60 509 58 524 4 008 066 4 361 058

Примiтки на сторiнках 9-44 є невiд'ємною частиною даного звiту

ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
1. Iнформацiя про Компанiю
Фiнансова звiтнiсть Приватного акцiонерного товариства "Український графiт" за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 р., була затверджена до випуску 10 грудня 2020 року.
Компанiя є приватним акцiонерним товариством, яке було створено у вiдповiдностi до законодавства України. На 31 грудня 2019 р. статутний капiтал Компанiї становив 233 959 тис. грн. i його було подiлено на 69 838 500 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 3,35 грн. кожна. Статутний капiтал було повнiстю сплачено акцiонерами. Юридична адреса Компанiї: вул. Пiвнiчне шосе, 20, м.Запорiжжя, Україна, 69600. Компанiя веде господарську дiяльнiсть в Українi, де розташованi її виробничi потужностi. Основними видами дiяльностi Компанiї є:
- виробництво вогнетривких виробiв;
- виробництво неметалевих мiнеральних виробiв, н.в.i.у.;
- виробництво iншого електричного устаткування;
- виробництво iншої продукцiї виробничого призначення, виробництво i реалiзацiя якої не забороненi чинним законодавством.
Станом на 31 грудня 2019 р. та протягом року, що закiнчився на зазначену дату, учасниками Компанiї та їхнi вiдповiднi заявленi частки у статутному капiталi Компанiї складали:

Акцiонери На 1 сiчня 2019 р. На 31 грудня 2019 р.
Кiлькiсть акцiй
(3,35 грн. за акцiю) % Кiлькiсть акцiй
(3,35 грн. за акцiю) %
Пайове товариство Талiєнталь 16 784 556 24,0334% 16 784 556 24,0334%
Пайове товариство Генезес Iнвест 16 765 396 24,006% 16 765 396 24,006%
Пайове товариство Реетвекс 16 761 194 23,9999% 16 761 194 23,9999%
Компанiя "Iнтерграфiт Холдiнгс Компанi Лiмiтед" 16 750 148 23,9841% 16 750 148 23,9841%
Iншi юридичнi та фiзичнi особи 2 777 206 3,9766% 2 777 206 3,9766%
69 838 500 100,000% 69 838 500 100,000%
Рiшенням Котирувальної комiсiї № 1774 вiд 01.06.2017р. акцiї простi iменнi Приватного акцiонерного товариства "Український графiт" з 02 червня 2017 року виключено з Бiржового Списку ПАТ "Українська Бiржа" на пiдставi п.12.9 Правил ПАТ "Українська бiржа", у зв'язку з перереєстрацiєю емiтента в якостi приватного акцiонерного товариства.

Пiсля дати балансу вiдбулася змiна складу акцiонерiв Компанiї. Учасники Компанiї та їхнi вiдповiднi заявленi частки у статутному капiталi Компанiї складають:

Акцiонери Кiлькiсть акцiй
(3,35 грн. за акцiю) %
Компанiя "Iнтерграфiт Холдiнгс Компанi Лiмiтед" 16 750 148 23,9841
Компанiя "С6 СЕЙФ ГРУП ЛIМIТЕД" 50 311 252 72,0394

Iншi юридичнi та фiзичнi особи 2 777 100 3,9765
69 838 500 100,000%
2.1. Основа складання звiтностi

Фiнансова звiтнiсть Компанiї складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi ("МСФЗ"), у редакцiї, затвердженою Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку ("РМСБО").
Основою надання фiнансової звiтностi є чиннi мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та тлумачення, розробленi Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi.
Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi iсторичної собiвартостi, за винятком оцiнки за умовною вартiстю основних засобiв в частинi об'єктiв нерухомостi, на дату першого застосування МСФЗ у вiдповiдностi до МСФЗ (IFRS) 1 "Перше застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" та МСБО (IAS) 16 "Основнi засоби", а також iнвестицiйної нерухомостi, яка вiдображається у вiдповiдностi до МСБО (IAS) 40 "Iнвестицiйна нерухомiсть".
Фiнансова звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi складається на основi бухгалтерських записiв згiдно українського законодавства шляхом трансформацiї з внесенням коригувань, проведенням перекласифiкацiї статей з метою достовiрного представлення iнформацiї згiдно вимог МСФЗ.
Основуючись на економiчнiй сутностi операцiй та обставин дiяльностi, пiдприємство визначило українську гривню як валюту вимiру та представлення. Виходячи з цього, операцiї в iнших валютах, нiж гривня, розглядаються як операцiї в iноземних валютах.
Фiнансова звiтнiсть надана у тисячах українських гривень.
2.2. Перехiд на МСФЗ

У вiдповiдностi до вимог МСФЗ (IFRS) 1 "Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" Компанiя склала вхiдний баланс згiдно з МСФЗ на дату переходу на МСФЗ з 01.01.2012р.
До дати переходу на МСФЗ пiдприємство вело нормативний бухгалтерський облiк та складало окрему фiнансову звiтнiсть у гривнях вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (П(с)БО). Фiнансова звiтнiсть за МСФЗ вiдрiзняється вiд нормативної звiтностi, складеної для цiлей звiтностi в Українi, тим, що вона мiстить певнi коригування, не вiдображенi в бухгалтерських книгах пiдприємства, якi необхiднi для вiдповiдного подання фiнансового стану, результатiв дiяльностi та руху грошових коштiв згiдно з МСФЗ. Змiна концептуальної основи складання фiнансової звiтностi з П(с)БО на МСФЗ була здiйснена вiдповiдно до вимог змiн, внесених до Закону "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", якi набули чинностi 1 сiчня 2012 року.
2.3. Суттєвi облiковi судження, оцiнки та припущення
Складання фiнансової звiтностi Компанiї вимагає вiд керiвництва здiйснення оцiнок та припущень, якi впливають на поданi у фiнансовiй звiтностi суми доходiв, витрат, активiв та зобов'язань, а також розкриття iнформацiї про умовнi зобов'язання на кiнець звiтного перiоду. Однак невизначенiсть щодо цих припущень i оцiнок може призвести до результатiв, якi можуть вимагати суттєвих коригувань балансової вартостi активу або зобов'язання, стосовно яких робляться подiбнi припущення й оцiнки, у майбутньому.
Оцiнки та припущення
Пiдприємство використовує оцiнки та припущення, якi впливають на суми, що вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, та на балансову вартiсть активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового року. Розрахунки та судження постiйно оцiнюються та базуються на попередньому досвiдi керiвництва та iнших факторах, у тому числi на очiкуваннях щодо майбутнiх подiй, якi вважаються об'рунтованими за поточних обставин. Крiм суджень, якi передбачають облiковi оцiнки, керiвництво пiдприємства також використовує професiйнi судження при застосуваннi облiкової полiтики.
Нижче поданi основнi припущення, що стосуються майбутнього та iнших основних джерел невизначеностi оцiнок на звiтну дату, якi несуть у собi значний ризик виникнення необхiдностi внесення суттєвих коригувань до балансової вартостi активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового року. Оцiнки та припущення Компанiї 'рунтувалися на параметрах, доступних у процесi складання фiнансової звiтностi. Однак поточнi обставини та припущення щодо перспектив можуть змiнитися пiд впливом ринкових змiн або обставин, якi не пiддаються контролю Компанiї. Такi змiни вiдображаються у припущеннях по мiрi їхнього виникнення.
Податки
Українське законодавство й нормативнi акти, що регулюють сферу оподаткування та iншi аспекти дiяльностi компанiй, включаючи валютний контроль i митне законодавство, продовжують зазнавати значних змiн. Зазвичай положення законiв i нормативних документiв є нечiткими й тлумачаться по-рiзному мiсцевими, регiональними й державними органами, а також iншими урядовими установами. Випадки розбiжностей у тлумаченнi законодавства є непоодинокими. Керiвництво Компанiї вважає, що тлумачення ним положень законодавства, якi регулюють дiяльнiсть Компанiї, є правильним, i що Компанiя дотрималась усiх нормативних положень, а всi передбаченi законодавством податки були сплаченi або нарахованi.
Вiдстроченi податковi активи визнаються для всiх невикористаних податкових збиткiв, якщо iснує ймовiрнiсть наявностi оподатковуваного прибутку, в рахунок якого можуть бути використанi збитки. Суттєвi оцiнки керiвництва необхiднi для визначення суми вiдстрочених податкових активiв, якi можуть бути визнанi, виходячи з iмовiрних строкiв i розмiру майбутнього оподатковуваного прибутку й стратегiї податкового планування в майбутньому. Детальна iнформацiя про визнанi вiдстроченi податковi активи наводиться у Примiтцi 4.
Податковий Кодекс України починаючи з 2015 року передбачає незмiнну ставку податку на прибуток пiдприємств. Керiвництво Компанiї оцiнює вiдстроченi податковi активи та зобов'язання на основi припущень, зроблених iз метою визначення того, коли актив буде реалiзовано або зобов'язання буде погашено, виходячи зi ставок податку (та податкового законодавства), встановлених або фактично встановлених на кiнець кожного наступного звiтного перiоду.
За рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 р., нормативна ставка податку на прибуток пiдприємств в Українi становила 18%. Ставка податку на прибуток пiдприємств у наступних перiодах вiдповiдно до Податкового Кодексу України буде такою:
з 1 сiчня 2020 р. i надалi: 18%
Запаси за чистою вартiстю реалiзацiї
Керiвництво оцiнює необхiднiсть списання вартостi запасiв до їхньої чистої вартостi реалiзацiї з урахуванням цiн пiсля закiнчення перiоду та цiлей, для яких призначенi запаси. Якщо вартiсть запасiв не пiдлягає повному вiдшкодуванню, балансова вартiсть таких запасiв коригується до їхньої чистої вартостi реалiзацiї. Сума резерву розраховується за методом застосування абсолютної величина вартостi запасiв в розмiрi: - 20% вартостi запасiв, якi не використовувались в виробничiй дiяльностi пiдприємства вiд 2 до 3 рокiв; - 50% вартостi запасiв, якi не використовувались в виробничiй дiяльностi пiдприємства вiд 4 до 5 рокiв; 100% вартостi запасiв, якi не використовувались в виробничiй дiяльностi пiдприємства бiльше 6 рокiв. Сума скоригованого резерву визнається у прибутку або збитку. Станом на звiтну дату 31 грудня 2019 р. Компанiя скоригувала суму запасiв до їхньої чистої вартостi реалiзацiї на суму 1 870 тис. грн. (31 грудня 2018 р.: 1 962 тис. грн.).
Зменшення корисностi необоротних активiв
Станом на кiнець кожного звiтного перiоду керiвництво Компанiї регулярно виконує процедури для визначення наявностi ознак зменшення корисностi та перевiрки на предмет можливостi вiдшкодування балансової вартостi основних засобiв, якi вважаються єдиним пiдроздiлом, що генерує грошовi потоки. Визначення зменшення корисностi основних засобiв передбачає застосування оцiнок, якi включають, зокрема, встановлення причини, часу та суми зменшення корисностi. Зменшення корисностi 'рунтується на великiй кiлькостi факторiв, а саме: змiна поточного конкурентного середовища, змiни у майбутнiй доступностi фiнансування, технологiчне старiння, припинення певного виду дiяльностi, поточна вартiсть вiдшкодування та iншi змiни в обставинах, якi свiдчать про зменшення корисностi. Методи, що використовуються для визначення вартостi використання, включають методи дисконтування грошових потокiв, застосування яких вимагає вiд Компанiї здiйснити оцiнку майбутнiх грошових потокiв вiд групи активiв, що генерують грошовi потоки, а також обрати прийнятну ставку дисконтування для визначення теперiшньої вартостi таких грошових потокiв. Такi оцiнки, включаючи застосовуванi методи, можуть мати суттєвий вплив на вiдшкодовану вартiсть та, зрештою, на суму зменшення корисностi основних засобiв. Станом на 31 грудня 2019 р. керiвництво Компанiї не виявило жодних ознак зменшення корисностi балансової вартостi основних засобiв (31 грудня 2018 р.: жодних ознак зменшення корисностi).

Строки корисного використання основних засобiв

Пiдприємство оцiнює залишковий строк корисного використання основних засобiв щонайменше на кiнець кожного фiнансового року. Якщо очiкування вiдрiзняються вiд попереднiх оцiнок, змiни облiковуються як змiни в облiкових оцiнках вiдповiдно до МСБО (IAS) 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки". Такi оцiнки можуть мати суттєвий вплив на балансову вартiсть основних засобiв та суму амортизацiї, визнану у звiтi про прибутки та збитки.
Знецiнення торгової та iншої дебiторської заборгованостi
Для визначення оцiночного резерву пiд збитки торгової дебiторської заборгованостi та авансiв виданих, очiкуваних як протягом 12-ти мiсячного перiоду, так i протягом усього термiну дiї фiнансового iнструменту Пiдприємство застосовує матрицю резервiв.

У разi неможливостi повернення дебiторської заборгованостi вона списується за рахунок створеного резерву на покриття збиткiв пiд очiкуванi кредитнi збитки. Станом на 31 грудня 2019 р. керiвництво Компанiї визнало резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки за торговою дебiторською заборгованiстю в сумi 21 336 тис. грн. (31 грудня 2018 р.: 174 тис. гривень).
Пенсiйний план iз встановленими виплатами
Приведена вартiсть зобов'язання за пенсiйними виплатами встановлюється з використанням актуарного методу. Актуарний метод базується на рiзних припущеннях, якi можуть вiдрiзнятися вiд фактичних результатiв у майбутньому. Актуарний метод використовує припущення щодо ставки дисконтування, темпiв зростання заробiтної плати в майбутньому, рiвня смертностi i темпiв зростання пенсiй у майбутньому. Зважаючи на складнiсть оцiнки та довгострокового характеру зобов'язань за пенсiйним планом iз встановленими виплатами подiбнi зобов'язання високочутливi до змiн цих припущень. Усi припущення переглядаються на кожну звiтну дату.

Визнання ПДВ активу.

Вiдповiдно до дiючого Податкового Кодексу України, зобов'язання платника ПДВ виникає на дату вiдвантаження товарiв клiєнту чи на дату отримання оплати вiд клiєнта, залежно вiд того, що вiдбувається ранiше. Кредит з ПДВ виникає у момент отримання податкової накладної. Також, згiдно змiн податкового законодавства з 1 сiчня 2017 року, платники податку, якi постачають теплову енергiю, природний газ, надають послуги з транспортування та/або розподiлу природного газу, водопостачання, та деякi iншi послуги визначають дату виникнення податкових зобов'язань та податкового кредиту за касовим методом, тобто пiсля отримання грошових коштiв. Вiдповiдно, в разi купiвлi зазначених послуг, пiдприємство отримує податковi накладнi з ПДВ пiсля сплати постачальнику за такi послуги. Крiм того, законодавство визначає, що податковi накладнi мають бути зареєстрованi та включенi до складу податкового кредиту платником податку в термiн 1095 днiв з дати їхнього складання. У разi призупинення реєстрацiї податкової накладної / розрахунку коригування до такої податкової накладної в ЄРПН перебiг зазначеного термiну переривається на перiод призупинення їх реєстрацiї i поновлюється з дня припинення процедури призупинення їх реєстрацiї вiдповiдно до ПКУ.

Сума ПДВ до вiдшкодування переглядається на кожну звiтну дату та зменшується, якщо бiльше не iснує ймовiрностi отримання вiдшкодування ПДВ. Керiвництво Компанiї вважає, що сума заборгованостi Держави буде погашена грошовими коштами. Керiвництво Компанiї очiкує на вiдшкодування податку на додану вартiсть акумульованого на дату 31 грудня 2019 р. в сумi 48 278 тис. грн. до кiнця 2020 року, вiдповiдно.
Судовi позови
Компанiя значною мiрою використовує судження при оцiнцi та визнаннi резервiв та ризику умовних зобов'язань стосовно позовiв, що перебувають на розглядi в судi, або iнших неврегульованих претензiй, що пiдлягають вирiшенню шляхом переговорiв, посередництва, арбiтражного провадження або урядового регулювання, а також iнших умовних зобов'язань. Судження необхiднi для оцiнки ймовiрностi задоволення позову, що перебуває на розглядi, або виникнення зобов'язання, а також для визначення можливих обсягiв кiнцевого вiдшкодування. З огляду на невизначенiсть, що притаманна процесу оцiнки, фактичнi збитки можуть вiдрiзнятися вiд попередньо визначених забезпечень. Такi оцiнки пiдлягають змiнi по мiрi отримання нової iнформацiї, головним чином за допомоги внутрiшнiх експертiв, за наявностi, або за пiдтримки зовнiшнiх консультантiв, як, наприклад, актуарiї або юрисконсульти. Перегляд оцiнок може мати суттєвий вплив на операцiйнi результати у майбутньому.
2.4. Заява про використання облiкової полiтики

При складаннi цiєї фiнансової звiтностi ПрАТ "Укрграфiт" використовувало тi ж самi облiковi полiтики, що i при складаннi фiнансової звiтностi за перiод, що закiнчився 31.12.2018, крiм нарахування резервiв на торгову дебiторську заборгованiсть (у зв'язку з введенням в дiю МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти"), вiдображення витрат на операцiйну оренду (у зв'язку iз введенням в дiю МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда"

Вiдповiдно до МСБО (IAS) 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки" коригування показникiв до 2018 року було проведено шляхом ретроспективного перерахування статей фiнансових звiтiв.
Зведенi данi щодо проведених коригувань представленi у таблицях 1, 2.

Таблиця 1 (тис.грн.)
Стаття фiнансових звiтiв Залишок на 01.01.2019р до перерахунку статей фiнансових звiтiв Результат перерахунку Результат змiн внаслiдок рекласифiкацiї Залишок на 01.01.2019р пiсля проведення перерахунку статей фiнансових звiтiв Пояснення
внаслiдок внесення змiн до стандартiв внаслiдок виправлення помилок
Актив

Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 668 098 (75) 668 023 Нестача готової продукцiї.
Пасив
Поточна кредиторська заборгованiсть за:
товари, роботи, послуги (82 653) (96) (82 749) Акти виконаних робiт за 2018р, вiдображенi 2019 р.

Усього коригування активiв та зобов'язань (171) х
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) (3 274 754) 171 (3 274 583)


Таблиця 2 (тис.грн.)

За аналогiчний перiод 2018р до перерахунку статей фiнансових звiтiв Результат перерахунку Результат змiн внаслiдок рекласифiкацiї Залишок за аналогiчний перiод 2018р пiсля проведення перерахунку статей фiнансових звiтiв
внаслiдок внесення змiн до стандартiв внаслiдок виправлення помилок Пояснення
Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 5 851 544 (74) 5 851 470 Нестача готової продукцiї.
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) (2 167 270) 32 (2 167 238) Списання ТМЦ i витрат згiдно актiв виконаних робiт за 2018р. Недолiк готової продукцiї.
Валовий прибуток: 3 684 274 (42) 3 684 232
Iншi операцiйнi доходи 64 971 64 971
Адмiнiстративнi витрати (117 656) (53) (117 709) Витрати згiдно актiв виконаних робiт за 2018р.
Витрати на збут (211 868) (35) (211 903) Витрати згiдно актiв списання ТМЦ за 2018р.
Iншi операцiйнi витрати (22 655) (41) (22 696)
Фiнансовий результат вiд опер дiяльностi (прибуток): 3 397 066 (171) 3 396 895
Iншi фiнансовi доходи 7 738 7 738
Фiнансовi витрати (46 966) (46 966)
Iншi доходи 16 940 16 940
Iншi витрати (422) (422)
Фiнансовий результат до оподаткування:прибуток 3 374 356 3 374 185
збиток (171)
Витрати (дохiд) з податку на прибуток (607 890)
(607 890)
Чистий фiнансовий результат:
прибуток 2 766 466 (171) 2 766 295
збиток
Iнший сукупний дохiд 1 343 1 343
Податок на прибуток, пов'язаний з iншим сукупним доходом
Iнший сукупний дохiд пiсля оподаткування 1 343 1 343
Сукупний дохiд 2 767 809 (171) (2 767 638)
2.5. Основнi положення облiкової полiтики
Класифiкацiя активiв i зобов'язань на оборотнi / короткостроковi та необоротнi / довгостроковi
У звiтi про фiнансовий стан Компанiя представляє активи та зобов'язання на основi їх класифiкацiї на оборотнi / короткостроковi та необоротнi / довгостроковi.
Актив є оборотним, якщо:
- його передбачається реалiзувати або вiн призначений для продажу або споживання в рамках звичайного операцiйного циклу;
- вiн призначений в основному для цiлей торгiвлi;
- його передбачається реалiзувати протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного перiоду; або
- вiн являє собою грошовi кошти або їх еквiваленти, за винятком випадкiв наявностi обмежень на його обмiн або використання для погашення зобов'язань протягом як мiнiмум дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного перiоду.
Усi iншi активи класифiкуються як необоротнi.
Зобов'язання є короткостроковим, якщо:
- його передбачається погасити в рамках звичайного операцiйного циклу;
- воно утримується в основному для цiлей торгiвлi; воно пiдлягає погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного перiоду; або
- у компанiї вiдсутнiй безумовне право вiдстрочити погашення зобов'язання на протязi як мiнiмум дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного перiоду.
Компанiя класифiкує всi iншi зобов'язання в якостi довгострокових. Вiдкладенi податковi активи та зобов'язання класифiкуються як необоротнi / довгостроковi активи та зобов'язання.
Визнання справедливої вартостi
Справедлива вартiсть являє собою вартiсть, яка буде отримана вiд продажу активу або сплачена за передачу зобов'язання в рамках звичайної угоди мiж учасниками ринку на дату оцiнки. Оцiнка справедливої вартостi 'рунтується на припущеннi, що угода щодо продажу активу або передачi зобов'язання має мiсце:
- Або на основному ринку для цього активу чи зобов'язання,
- Або у вiдсутнiсть основного ринку, в найбiльш вигiдному ринку для даного активу чи зобов'язання.
Компанiя повинна мати доступ до основного або найбiльш вигiдного ринку.
Справедлива вартiсть активу або зобов'язання вимiрюється за допомогою припущень, що учасники ринку повиннi використовувати при визначеннi вартостi активу або зобов'язання, якщо припустити, що учасники ринку дiють у вiдповiдностi до власних економiчних iнтересiв.
Оцiнка справедливої вартостi не фiнансового активу враховує здатнiсть учасника ринку генерувати економiчнi вигоди, використовуючи актив в його найкращому i найбiльш ефективному використаннi, або продаючи його iншому учаснику ринку, який буде використовувати актив в його найкращому i найбiльш ефективному використаннi.
Компанiя використовує рiзнi методи оцiнки, необхiднi в даних обставинах, i для яких є достатньо даних для визначення справедливої вартостi, максимального використання вiдповiдних ринкових даних i зведення до мiнiмуму використання неочевидних даних.
Всi активи та зобов'язання, справедлива вартiсть яких вимiрюється або розкривається у фiнансовiй звiтностi належать до категорiї в наведеної нижче iєрархiї справедливої вартостi, яка базується на ступенi рiвня джерел визначення вхiдних даних для оцiнки:
- Рiвень 1 - котирування (без коригувань) ринкової цiни на активних ринках для iдентичних активiв i зобов'язань
- Рiвень 2 - методи оцiнки, в яких суттєвi для оцiнки вхiднi данi, якi вiдносяться до бiльш низького рiвня iєрархiї, є прямо або побiчно спостережуванi на ринку
- Рiвень 3 - методи оцiнки, в яких суттєвi для оцiнки вхiднi данi, якi вiдносяться до бiльш низького рiвня iєрархiї, не є спостережуванi на ринку.
З метою розкриття справедливої вартостi, Компанiя визначила класи активiв i зобов'язань на основi природних характеристик та ризикiв активу або зобов'язання i рiвня iєрархiї справедливої вартостi, як описано вище.
Операцiї в iноземнiй валютi
Функцiональною валютою та валютою подання фiнансової звiтностi Компанiї є гривня. Операцiї в iноземнiй валютi первiсно вiдображаються у функцiональнiй валютi за обмiнним курсом, що дiє на дату здiйснення операцiї. Монетарнi активи та зобов'язання, деномiнованi в iноземнiй валютi, перераховуються у функцiональну валюту за обмiнним курсом, що дiє на кiнець звiтного перiоду. Всi курсовi рiзницi, що виникають вiд такого перерахунку, вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються за обмiнним курсом, що дiяв на дату первiсних операцiй.
Пiдприємство використовувало обмiннi курси на дату балансу:

Показник 31.12.2019 31.12.2018
Гривня/ 1 долар США 23,686200 27,688264
Гривня/ 1 євро 26,422000 31,714138
Основнi засоби
Станом на дату переходу на МСФЗ керiвництво Компанiї використало справедливу вартiсть в якостi умовної вартостi. З цiєю метою керiвництво використало оцiнки, виконанi незалежними квалiфiкованими професiйними оцiнювачами для визначення справедливої вартостi об'єктiв основних засобiв. Справедлива вартiсть активiв, для яких iснує ринок, визначалась за їхньою ринковою вартiстю. Якщо для об'єкта основних засобiв, через його спецiальне призначення, не iснувало ринкових iндикаторiв справедливої вартостi, i даний об'єкт рiдко є предметом продажу, за виключенням випадкiв продажу як частини дiючого господарського об'єкта, для оцiнки справедливої вартостi використовувався метод амортизованої вартостi замiщення.
Пiсля дати переходу на МСФЗ основнi засоби вiдображаються за собiвартiстю за вирахуванням накопиченого зносу та/або, за наявностi, накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Така собiвартiсть включає витрати, пов'язанi з замiною частини основних засобiв, та витрати на позики для довгострокових будiвельних проектiв, якщо вони вiдповiдають критерiям визнання. При необхiдностi перiодичної замiни iстотних частин основних засобiв Компанiя припиняє визнавати замiнену частину та визнає нову частину з власним строком корисного використання та амортизацiєю. Аналогiчно, при проведеннi основних технiчних оглядiв витрати на їх проведення визнаються у складi балансової вартостi основних засобiв як вартiсть замiни, якщо дотримано всiх необхiдних для такого визнання критерiїв. Усi iншi витрати на ремонт i технiчне обслуговування визнаються у дохiд прибутках та збитках в момент їх понесення. Витрати на капiтальний ремонт (модернiзацiю, реконструкцiю) додаються до балансової вартостi об'єкта основних засобiв при умовi, що очiкується додатковий приток майбутнiх економiчних вигод, пов'язаних з таким активом, витрати можна достовiрно оцiнити. Сума витрат на модернiзацiю яка визнана у складi балансової вартостi основних засобiв за 2019 рiк складає 834 тис. грн.( у 2018р. - 5 880 тис. грн.).
Знос основних засобiв нараховується лiнiйним методом протягом очiкуваних строкiв корисного використання вiдповiдних активiв:

Категорiя активу Строк корисного використання (роки)
Будiвлi 1 - 76
Машини та обладнання 1 - 29
Транспортнi засоби 1 - 12
Iнструменти 1 - 24
Iнше 3 - 22
Припинення визнання основних засобiв та будь-якої ранiше визнаної їхньої iстотної частини вiдбувається при вибуттi або у випадку, коли в майбутньому не очiкується отримання економiчної вигоди вiд використання або реалiзацiї такого активу. Будь-якi прибутки або збитки, якi виникають у зв'язку з припиненням визнання активу (розрахованi як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття активу та його балансовою вартiстю), включаються до звiту про фiнансовi результати за рiк, у якому об'єкт був знятий з облiку.
Залишкова вартiсть, строки корисного використання й методи нарахування амортизацiї активiв переглядаються наприкiнцi кожного фiнансового року й, у разi необхiдностi, коригуються перспективно.
Станом на 31.12.2019р. первiсна вартiсть повнiстю замортизованих ОЗ дорiвнює 24 818 тис. грн. (станом на 31.12.2018р. - 22 845 тис. грн.). Балансова вартiсть ОЗ тимчасово виведених з експлуатацiї на кiнець року - 15 468 тис. грн. (на кiнець 2018р. - 12 154 тис. грн.)
Незавершене будiвництво включає, переважно, капiталовкладення, понесенi внаслiдок будiвництва нових i реконструкцiї iснуючих основних засобiв. Об'єкти незавершеного будiвництва облiковуються за собiвартiстю. Собiвартiсть включає в себе витрати, безпосередньо пов'язанi з будiвництвом об'єктiв основних засобiв, включаючи змiннi накладнi витрати, в тому числi капiталiзованi витрати на позики стосовно квалiфiкованих активiв. Амортизацiя цих активiв, як i аналогiчних об'єктiв основних засобiв, починається з моменту їх готовностi до використання. У складi незавершених капiтальних iнвестицiй станом на 31.12.2019р враховано передплати у сумi 168 774 тис. грн. (станом на 31.12.2018р. - 149 735 тис. грн.)
Iнвестицiйна нерухомiсть
До складу iнвестицiйної нерухомостi вiдносяться будiвлi та примiщення, утримуванi з метою отримання орендних платежiв, а не для використання у наданнi послуг чи для адмiнiстративних цiлей. Знос основних засобiв нараховується лiнiйним методом протягом очiкуваних строкiв корисного використання вiдповiдних активiв. Iнвестицiйна нерухомiсть первiсно i в подальшому оцiнюється за первiсною вартiстю за вирахуванням нарахованої амортизацiї. Залишкова вартiсть, строки корисного використання й методи нарахування амортизацiї активiв переглядаються наприкiнцi кожного фiнансового року й, у разi необхiдностi, коригуються перспективно.
Витрати на позики
Витрати на позики, безпосередньо пов'язанi з придбанням, будiвництвом або виробництвом активу, який через необхiднiсть вимагає тривалого часу для його пiдготовки до планового використання або до продажу, капiталiзуються як частина собiвартостi такого активу. Всi iншi витрати на позики вiдносяться на витрати в тому звiтному перiодi, в якому вони були понесенi. Витрати на позики мiстять у собi сплату процентiв та iншi витрати, понесенi Компанiєю в зв'язку з залученням позикових коштiв.
Земля
Земля, що перебуває у власностi Компанiї, на якiй розташованi бiльшiсть з її виробничих потужностей, вiдображається за собiвартiстю. Компанiя сплачує земельний податок, який щорiчно розраховується державними органами виходячи з загальної площi та цiлей використання такої землi. На землю, що не є власнiстю Компанiї, Компанiя має право використання протягом 49 рокiв та сплачує орендну плату, яка визначена в договорах оренди мiж пiдприємством та державними органами також виходячи з загальної площi та цiлей використання такої землi. Земля не амортизується, оскiльки неможливо надiйно оцiнити строк її корисного використання.
Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи, придбанi окремо, при первiсному визнаннi оцiнюються за собiвартiстю. Собiвартiстю нематерiальних активiв є їхня справедлива вартiсть на дату придбання. Пiсля первiсного визнання нематерiальнi активи вiдображаються за собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї або будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Нематерiальнi активи, виробленi всерединi компанiї, за вирахуванням капiталiзованих витрат на розробку продуктiв, не капiталiзуються, й вiдповiднi витрати вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати за звiтний рiк, у якому вони виникли.
Нематерiальнi активи мають обмежений або невизначений строк корисного використання.
Нематерiальнi активи з обмеженим строком корисного використання амортизуються протягом строку корисного використання та оцiнюються на предмет наявностi ознак можливого зменшення корисностi. Строки й метод амортизацiї нематерiальних активiв з обмеженим строком корисного використання аналiзуються щонайменше наприкiнцi кожного фiнансового року. Змiна передбачуваних строкiв чи способу отримання прогнозованих економiчних вигод, втiлених в активах, вiдображається як змiна методу або перiоду амортизацiї, залежно вiд ситуацiї, й облiковується як змiна облiкової оцiнки. Витрати на амортизацiю нематерiальних активiв з обмеженим строком корисного використання визнаються у звiтi про фiнансовi результати в категорiї витрат вiдповiдно до функцiй активу.
Нематерiальнi активи з невизначеним строком корисного використання не амортизуються. Строк корисного використання нематерiального активу з невизначеним строком використання переглядається щорiчно з метою визначення того, наскiльки прийнятно продовжувати вiдносити цей актив до категорiї активiв iз невизначеним строком корисного використання. Якщо це неприйнятно, змiна оцiнки строку корисного використання з невизначеного на обмежений здiйснюється на перспективнiй основi.
Доходи або витрати вiд припинення визнання нематерiального активу оцiнюються як рiзниця мiж чистою виручкою вiд вибуття активу та балансовою вартiстю активу й визнаються у звiтi про фiнансовi результати в момент припинення визнання цього активу.
Зменшення корисностi
На кожну звiтну дату Компанiя встановлює наявнiсть ознак зменшення корисностi нефiнансових активiв. Якщо такi ознаки iснують, або якщо необхiдно виконати щорiчне тестування активу на предмет зменшення корисностi, Компанiя здiйснює оцiнку вiдшкодовуваної вартостi активу. Вiдшкодовувана вартiсть активу - це найбiльша з таких величин: справедливої вартостi активу або пiдроздiлу, що генерує грошовi потоки, за вирахуванням витрат на продаж, i цiнностi вiд використання активу. Вiдшкодовувана вартiсть визначається для окремого активу, крiм випадкiв, коли актив не генерує надходження коштiв, якi здебiльшого є незалежними вiд надходжень, генерованих iншими активами Компанiї. Якщо балансова вартiсть активу перевищує його вiдшкодовувану вартiсть, актив вважається таким, кориснiсть якого зменшилась, i списується до вiдшкодовуваної вартостi. При оцiнцi цiнностi вiд використання майбутнi грошовi потоки дисконтуються за ставкою дисконтування до оподаткування, яка вiдображає поточну ринкову оцiнку тимчасової вартостi грошей i ризики, властивi активу. При визначенi справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж використовується вiдповiдна модель оцiнки. Такi розрахунки пiдтверджуються оцiночними коефiцiєнтами чи iншими наявними показниками справедливої вартостi.
Збитки вiд зменшення корисностi, включаючи збитки вiд зменшення корисностi запасiв, визнаються у звiтi про фiнансовi результати у складi тих категорiй витрат, якi вiдповiдають функцiї активу, кориснiсть якого зменшилася.
На кiнець кожного звiтного перiоду для усiх активiв, крiм гудвiла, визначається, чи є ознаки того, що ранiше визнанi збитки вiд зменшення корисностi активу бiльше не iснують або зменшилися. При наявностi такої ознаки Компанiя розраховує суму очiкуваного вiдшкодування активу, що генерує грошовi потоки. Ранiше визнанi збитки вiд зменшення корисностi сторнуються тiльки в тому випадку, якщо мала мiсце змiна у припущеннях, якi використовувалися для визначення вiдшкодовуваної вартостi активу з часу останнього визнання збитку вiд зменшення корисностi. Сторнування обмежене таким чином, що балансова вартiсть активу не перевищує суми його очiкуваного вiдшкодування, а також не може перевищувати балансової вартостi, за вирахуванням амортизацiї, за якою цей актив визнавався б у випадку, якщо в попереднi роки не був би визнаний збиток вiд зменшення корисностi. Таке сторнування визнається у звiтi про фiнансовi результати.
Нематерiальнi активи з невизначеним строком корисного використання тестуються на предмет зменшення корисностi щороку станом на 31 грудня, а також якщо обставини вказують на те, що кориснiсть їхньої балансової вартостi могла зменшитися. Тестування проводиться на iндивiдуальнiй основi.
Фiнансовi iнструменти - первiсне визнання та подальша оцiнка
Фiнансовим iнструментом є будь-який договiр, що призводить до виникнення фiнансового активу у одного суб'єкта господарювання та фiнансового зобов'язання або iнструменту власного капiталу в iншого суб'єкта господарювання.
Фiнансовi активи
Визнання та оцiнка доходiв
Згiдно з МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти" при первiсному визнаннi фiнансового активу, який класифiкується як позика або дебiторська заборгованiсть, Компанiя визначає його в якостi фiнансового активу, що оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток. Пiд час первiсного визнання фiнансових активiв Компанiя присвоює їм вiдповiдну категорiю.
При первiсному визнаннi фiнансовi активи оцiнюються за справедливою вартiстю плюс (у випадку, якщо iнвестицiї не класифiкуються як фiнансовi активи переоцiнюваннi за справедливою вартiстю через прибуток або збиток) витрати, безпосередньо пов'язанi зi здiйсненням операцiї.
Всi угоди з купiвлi або продажу фiнансових активiв, що вимагають поставки активiв у строки, якi встановлюються законодавством або правилами, прийнятими на певному ринку (угоди на "стандартних умовах"), визнаються на дату укладання угоди, тобто на дату, коли Компанiя бере на себе зобов'язання купити або продати актив.
Фiнансовi активи Компанiї включають грошовi кошти та їх еквiваленти, торгову та iншу дебiторську заборгованiсть. Компанiя не класифiкувала жоднi фiнансовi активи як такi, що оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, або що утримуються до погашення чи наявнi для продажу.
Подальша оцiнка
Подальша оцiнка фiнансових активiв залежить вiд їхньої класифiкацiї у такий спосiб:
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть
Пiдприємство класифiкує дебiторську заборгованiсть за такими видами:
- торгова дебiторська заборгованiсть,
- аванси виданi,
- iнша дебiторська заборгованiсть.
Для вiдображення в звiтi про фiнансовий стан Пiдприємство видiляє короткострокову i довгострокову дебiторську заборгованiсть. Вiдповiдно до п. 4.1.5 МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти", при первiсному визнаннi фiнансового активу, який класифiкується як позику або дебiторська заборгованiсть, пiдприємство визначає його як фiнансовий актив, що оцiнюється за справедливою вартiстю через прибуток або збиток. Торговельну дебiторську заборгованiсть пiдприємство оцiнює за цiною операцiї, якщо торговельна дебiторська заборгованiсть не мiстить значного компоненту фiнансування згiдно з МСФЗ 15. Для визначення оцiночного резерву пiд збитки торгової дебiторської заборгованостi та авансiв виданих, очiкуваних як протягом 12-ти мiсячного перiоду, так i протягом усього термiну дiї фiнансового iнструменту Пiдприємство застосовує матрицю резервiв:

Пiдприємства України
Кiлькiсть днiв прострочення %
Вiд 31 до 90 днiв 5
Вiд 91 до 180 днiв 20
Вiд 181 до 360 днiв 50
Бiльше 360 днiв 100

Зарубiжнi пiдприємства:
- з застосуванням 100% суми сумнiвної заборгованостi. По iншiй дебiторськiй заборгованостi, по якiй не очiкується надходження послуг або товарiв, нараховується очiкуванi кредитнi збитки у розмiрi 100% суми сумнiвної заборгованостi. Очiкуванi кредитнi збитки розраховуються i переглядаються регулярно, змiна вiдображається в звiтi про фiнансовi результати.
Грошовi потоки, пов'язанi з короткостроковою заборгованiстю, а також позики, виданi працiвникам Суб'єкт господарювання не дисконтує, так як ефект вiд дисконтування незначний. Не застосовується дисконтування до заборгованостi, яка може бути погашена в будь-який момент часу на вимогу Пiдприємства / за бажанням боржника.
Збитки вiд зменшення корисностi визнаються у звiтi про фiнансовi результати.
Якщо в наступному перiодi сума збитку вiд зменшення корисностi зменшується, i це зменшення може бути об'єктивно пов'язане з подiєю, яка вiдбувається пiсля визнання зменшення корисностi, то ранiше визнаний збиток вiд зменшення корисностi сторнується за рахунок коригування резервiв. Сума сторнування визнається в прибутку чи збитку. У разi неможливостi повернення дебiторської заборгованостi вона списується за рахунок створеного резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi.
Припинення визнання
Припинення визнання фiнансового активу (або частини фiнансового активу чи частини групи подiбних фiнансових активiв) вiдбувається у випадку, якщо:
- минув строк дiї прав на отримання грошових потокiв вiд фiнансового активу;
- Компанiя передала свої права на отримання грошових потокiв вiд активу або взяла на себе
зобов'язання з виплати третiй сторонi отримуваних грошових потокiв у повному обсязi й без iстотної затримки за "транзитною" угодою; й або (a) Компанiя передала практично всi ризики та вигоди вiд активу, або (б) Компанiя не передала, але й не зберiгає за собою, практично всiх ризикiв та вигод вiд активу, але передала контроль над цим активом.
Якщо Компанiя передала свої права на отримання грошових потокiв вiд активу або уклала "транзитну" угоду, й при цьому не передала, але й не зберiгає за собою, практично всiх ризикiв i вигод вiд активу, а також не передала контроль над активом, такий актив визнається в тiй мiрi, в якiй Компанiя продовжує свою участь у переданому активi.
У цьому випадку Компанiя також визнає вiдповiдне зобов'язання. Переданий актив i вiдповiдне зобов'язання оцiнюються на основi, що вiдображає права та зобов'язання, збереженi Компанiєю.
Подальша участь Компанiї в активi, який має форму гарантiї за переданим активом, оцiнюється за меншим iз значень: первiсною балансовою вартiстю активу або максимальною сумою компенсацiї, яка може бути пред'явлена Компанiї до сплати.
Зменшення корисностi фiнансових активiв
Компанiя визначає, чи iснують об'єктивнi ознаки зменшення корисностi фiнансових активiв або групи фiнансових активiв, на кожну звiтну дату. Вважається, що зменшення корисностi фiнансового активу або групи фiнансових активiв вiдбувається тiльки тодi, коли iснують об'єктивнi ознаки зменшення корисностi в результатi однiєї або бiльше подiй, якi настали пiсля первiсного визнання активу ("у випадку виникнення збиткiв"), i такий випадок виникнення збиткiв впливає на очiкуванi майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового активу або групи фiнансових активiв, якi можуть бути достовiрно визначеними. Об'єктивнi ознаки зменшення корисностi можуть включати ознаки того, що позичальник або група позичальникiв зазнають суттєвих фiнансових труднощiв, порушують зобов'язання зi сплати процентiв або основної суми боргу, ймовiрнiсть банкрутства або фiнансової реорганiзацiї, а також, на пiдставi доступної ринкової iнформацiї, ознаки помiрного зменшення очiкуваних майбутнiх грошових потокiв, наприклад, змiни в рiвнi прострочених платежiв або в економiчних умовах, якi корелюють зi збитками за активами.
Активи, що облiковуються за амортизованою вартiстю
Стосовно активiв, вiдображених за амортизованою вартiстю, Компанiя спочатку проводить окрему оцiнку iснування об'єктивних ознак зменшення корисностi iндивiдуально суттєвих фiнансових активiв або сукупно за фiнансовими активами, що не є iндивiдуально суттєвими. У разi якщо об'єктивнi ознаки зменшення корисностi фiнансового активу, що розглядається окремо, суттєвого або несуттєвого, вiдсутнi, цей актив включається до групи фiнансових активiв з аналогiчними характеристиками кредитного ризику. Така група фiнансових активiв оцiнюється на предмет зменшення корисностi на сукупнiй основi. Активи, якi оцiнюються окремо на предмет зменшення корисностi, та щодо яких визнається або продовжує визнаватися збиток вiд зменшення корисностi, не повиннi оцiнюватися на предмет зменшення корисностi на сукупнiй основi.
За наявностi об'єктивних ознак понесення збиткiв унаслiдок зменшення корисностi фiнансових активiв сума збитку визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю активiв i поточною вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв (за вирахуванням майбутнiх очiкуваних кредитних збиткiв, якi ще не були понесенi). Поточна вартiсть очiкуваних майбутнiх грошових потокiв дисконтується за первiсною ефективною процентною ставкою за фiнансовим активом.
Балансова вартiсть активу зменшується шляхом застосування рахунку резерву, й сума збитку визнається у звiтi про фiнансовi результати. Майбутнi процентнi доходи нараховуються на основi зменшеної балансової вартостi та з застосуванням процентної ставки, використаної для дисконтування майбутнiх грошових потокiв iз метою оцiнювання збиткiв вiд зменшення корисностi. Процентнi доходи облiковуються у складi фiнансових доходiв у звiтi про фiнансовi результати. Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть разом iз вiдповiдним резервом списуються, коли вже немає реальної перспективи вiдшкодування у майбутньому, а все забезпечення було реалiзоване чи передане Компанiї. Якщо в наступному роцi сума очiкуваного збитку вiд зменшення корисностi знижується або збiльшується у зв'язку з подiєю, яка вiдбулася пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi, то ранiше визнаний збиток вiд зменшення корисностi збiльшується або зменшується шляхом коригування рахунку резерву. Якщо попереднє списання вартостi фiнансового iнструмента згодом вiдновлюється, сума вiдновлення визнається у звiтi про фiнансовi результати.
Фiнансовi зобов'язання
Первiсне визнання та оцiнка
Фiнансовi зобов'язання при первiсному визнаннi класифiкуються вiдповiдно як фiнансовi зобов'язання, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, кредити та позики або похiднi iнструменти, визначенi як iнструменти хеджування при ефективному хеджуваннi. Пiд час первiсного визнання фiнансових зобов'язань Компанiя присвоює їм вiдповiдну категорiю.
При первiсному визнаннi усi фiнансовi зобов'язання оцiнюються за справедливою вартiстю.
Фiнансовi зобов'язання Компанiї включають торгову та iншу кредиторську заборгованiсть, а також процентнi кредити та позики.
Подальша оцiнка
Подальша оцiнка фiнансових зобов'язань залежить вiд їхньої класифiкацiї у такий спосiб:
Кредиторська заборгованiсть та позики
Пiсля первiсного визнання кредиторська заборгованiсть i процентнi кредити та позики оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки. Доходи i витрати за такими фiнансовими зобов'язаннями визнаються у звiтi про фiнансовi результати при припиненнi їх визнання, а також у мiру нарахування амортизацiї з використанням ефективної процентної ставки.
Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням дисконтiв або премiй при придбаннi, а також комiсiйних або витрат, якi є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизацiя ефективної процентної ставки включається до складу фiнансових витрат в звiтi про фiнансовi результати.
Припинення визнання
Фiнансове зобов'язання припиняє визнаватися у звiтi про фiнансовий стан, якщо зобов'язання погашене, анульоване або строк його дiї минув. Якщо iснуюче фiнансове зобов'язання замiнюється iншим зобов'язанням перед тим же кредитором, на суттєво вiдмiнних умовах, або якщо умови iснуючого зобов'язання значно змiненi, така замiна або змiни облiковуються як припинення визнання первiсного зобов'язання та початок визнання нового зобов'язання, а рiзниця у балансовiй вартостi визнається у прибутках та збитках.
Взаємозалiк фiнансових iнструментiв
Фiнансовi активи й фiнансовi зобов'язання пiдлягають взаємозалiку, а чиста сума - поданню в балансi тодi й тiльки тодi, коли є здiйсненне в цей момент юридичне право на взаємозалiк визнаних сум, а також намiр здiйснити розрахунок на нетто-основi, або реалiзувати активи й одночасно з цим погасити зобов'язання.
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв, торгiвля якими здiйснюється на активних ринках на кожну звiтну дату, визначається виходячи з ринкових котирувань або котирувань дилерiв (котирування на купiвлю для довгих позицiй i котирування на продаж для коротких позицiй), без вирахування витрат на здiйснення операцiї.
Для фiнансових iнструментiв, що не котируються на активному ринку, справедлива вартiсть визначається шляхом застосування методик оцiнки. Такi методики можуть включати використання цiн нещодавно проведених операцiй на комерцiйнiй основi, використання поточної справедливої вартостi аналогiчних iнструментiв, аналiз дисконтованих грошових потокiв або iншi моделi оцiнки.
Запаси
Запаси класифiкуються Пiдприємством наступним чином: виробничi запаси, незавершене виробництво, готова продукцiя, товари.
Запаси оцiнюються за меншою з двох сум: фактичною вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї.
Чиста вартiсть реалiзацiї являє собою прогнозовану цiну реалiзацiї в ходi звичайної господарської дiяльностi за вирахуванням будь-яких очiкуваних майбутнiх витрат, пов'язаних з доведенням продукцiї до готовностi та її реалiзацiєю.
Вартiсть запасiв визначається виходячи iз середньозваженої собiвартостi i включає витрати, понесенi на придбання запасiв, доставку до мiсця їх знаходження i доведення до стану, необхiдного для їх використання або продажу. Зниження вартостi морально застарiлих запасiв i матерiалiв, якi повнiстю або частково втратили свою первiсну якiсть, а також запасiв i матерiалiв, поточна ринкова вартiсть яких знизилася, вiдображається як резерв пiд знецiнення запасiв i матерiалiв. Фактична вартiсть запасiв включає витрати на придбання, витрати на переробку та iншi витрати, що забезпечують поточне мiсце знаходження i стан запасiв.
При списаннi у виробництво чи iншому вибуттi Компанiя оцiнює запаси за середньозваженою вартiстю. Оцiнка товарiв у роздрiбнiй торгiвлi здiйснюється по методу роздрiбних цiн.
Виручка за договорами з покупцями
Виручка по договорах з покупцями визнається, коли контроль над товарами або послугами передається покупцю в сумi, що вiдображає вiдшкодування, право на яке Пiдприємство очiкує отримати в обмiн на передачу товарiв або послуг покупцевi. Пiдприємство дiйшло висновку, що, як правило, воно виступає в якостi принципала в укладених ним угодах, що передбачають отримання виручки, оскiльки Пiдприємство контролює товари або послуги до їх передачi покупцевi.
Податки до вiдшкодування
Податки до вiдшкодування представленi, в основному, вiдшкодовуванню з бюджету суми податку на додану вартiсть, що стосується придбання товарiв та послуг у квалiфiкованих постачальникiв. Керiвництво Компанiї вважає, що сума, яка пiдлягає вiдшкодуванню з бюджету, буде вiдшкодована грошовими коштами або залiкована в рахунок залишкiв iз зобов'язань зi сплати ПДВ у найближчому майбутньому.
Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти включають кошти в касi та на розрахункових рахунках, а також депозити до запитання i iншi рахунки i вклади, якi мають характеристики вкладiв до запитання, якi можна поповнювати в будь-який час, а також користуватися даними засобами без попереднього сповiщення або штрафiв за вилучення коштiв ранiше строку.
Забезпечення
Забезпечення визнаються, коли в результатi певної подiї в минулому Компанiя має юридичнi або добровiльно взятi на себе зобов'язання, для врегулювання яких з великим ступенем iмовiрностi буде потрiбний вiдтiк ресурсiв, якi втiлюють у собi майбутнi економiчнi вигоди, i суму зобов'язання можна достовiрно оцiнити. Забезпечення оцiнюються за поточною вартiстю, виходячи з найкращої оцiнки керiвництвом витрат, необхiдних для врегулювання поточних зобов'язань на кiнець звiтного перiоду. Забезпечення переоцiнюються щорiчно. Змiни у забезпеченнях, що виникають з плином часу, вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати щорiчно у складi iнших операцiйних доходiв та витрат. Iншi змiни у забезпеченнях, пов'язанi зi змiною очiкуваного процесу врегулювання зобов'язань або орiєнтовної суми зобов'язання, або змiнами ставок дисконтування, вiдображаються як змiна облiкової оцiнки у перiодi, коли такi змiни вiдбулись, за винятком зобов'язань з вибуття активiв, що вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати. Якщо Компанiя планує одержати вiдшкодування забезпечення, наприклад, за договором страхування, вiдшкодування визнається як окремий актив, але тiльки у тому випадку, коли одержання вiдшкодування не пiдлягає сумнiву.
Пенсiї та iншi винагороди по закiнченнi трудової дiяльностi
Компанiя здiйснює встановленi вiдрахування до Державного пенсiйного фонду України за ставками, чинними протягом року, виходячи з нарахованої заробiтної плати працiвникiв. Цi вiдрахування вiдображаються як витрати в звiтному перiодi, до якого вiдноситься вiдповiдна заробiтна плата.
Крiм того, Компанiя має юридичнi зобов'язання компенсувати Державному пенсiйному фонду України суми додаткових пенсiйних виплат певним категорiям чинних i колишнiх спiвробiтникiв Компанiї. Данi зобов'язання є незабезпеченими i в основному подiбнi до тих, якi iснують для незабезпечених планiв з встановленою виплатою. Витрати, пов'язанi з даним планом, визнаються у фiнансовiй звiтностi за методом нарахування прогнозованих одиниць для працiвникiв, якi мають право на отримання такої пенсiї. Сума майбутнiх виплат пенсiї робiтникам за списком № 1 i № 2 на дату фiнансової звiтностi враховується пiдприємством як резерв на виплати за пенсiйними зобов'язаннями вiдповiдно до вимог МСФО (IAS) 37 "Резерви, умовнi зобов'язання, умовнi активи". Розрахунок заборгованостi, пов'язаної з даними пенсiйними зобов'язаннями, мають застосовуватися з використанням актуарних методiв на кожну звiтну дату. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд вiдповiдних оцiнок на певну дату.
Оренда
Пiдприємство для визнання, облiку, вiдображення у фiнансовiй звiтностi та розкриття iнформацiї за операцiями оренди застосовує вимоги МСФЗ 16 "Оренда" ретроспективно з 01.01.2019 р з визнанням кумулятивного наслiдку першого застосування стандарту згiдно п.В5.
Станом на 01.01.2019 пiдприємство не iдентифiкувало договори оренди, тому вимоги п. В5 МСФЗ 16 "Оренда" не застосовувались.
Пiдприємство як орендар або як орендодавець перед визнанням на балансi вiдповiдних активiв i зобов'язань оцiнює чи є договiр в цiлому або його окремi компоненти договором оренди в значеннi, викладеному в МСФО 16 "Оренда". Договiр в цiлому або його окремi компоненти є договором оренди, якщо за цим договором передається право контролювати використання iдентифiкованого активу протягом певного перiоду в обмiн на вiдшкодування. У разi змiни в договорi умов оренди Пiдприємство проводить повторну оцiнку договору.

Визнання
На дату початку оренди Пiдприємство як орендар визнає актив у формi права користування та зобов'язання по орендi. Пiдприємством передбачається два винятки вiд визнання - щодо оренди активiв з низькою вартiстю i короткострокової оренди. За договорами з такими активами оренднi активи i зобов'язання не визнаються. Витрати вiдносяться на виробничi, адмiнiстративнi або збутовi вiдповiдно до цiльового використання базових активiв Пiдприємством у мiру нарахування поточних платежiв до оплати. Пiдприємство визнає оренднi платежi, пов'язанi з цiєю орендою, як витрати лiнiйним методом протягом термiну оренди, або з використанням iншого систематичного пiдходу, який краще вiдображає структуру отримання вигод.

Первинна оцiнка активу в формi права користування
Пiдприємство на дату початку оренди оцiнює i визнає на балансi актив формi права користування за первiсною вартiстю, яка включає:
o величину первiсної оцiнки зобов'язання з оренди;
o оренднi платежi на дату початку оренди або до такої дати за вирахуванням отриманих стимулюючих платежiв по орендi;
o будь-якi початковi прямi витрати;
o оцiнку витрат, якi будуть понесенi пiдприємством при демонтажi i перемiщеннi базового активу, вiдновленнi дiлянки, на якому вiн розташовується, або вiдновленнi базового активу до стану, яке вимагається згiдно з умовами оренди.

Первинна оцiнка зобов'язань

На дату початку оренди Пiдприємство оцiнює зобов'язання з оренди з поступовим зниженням вартостi орендних платежiв, якi ще не здiйсненi на цю дату. Оренднi платежi дисконтуються iз застосуванням iз застосуванням вiдсоткової ставки, закладеної в договорi оренди, якщо така ставка може бути легко визначена. Якщо таку ставку легко визначити неможливо, Пiдприємство застосовує процентну ставку по довгострокових кредитах банку в нацiональнiй валютi для суб'єктiв дiяльностi, яка опублiкована на офiцiйному сайтi НБУ. На дату початку оренди оренднi платежi, якi включаються в оцiнку зобов'язань з оренди, складаються з наступних платежiв за право користування базовим активом протягом термiну оренди, якi не здiйснено на дату початку оренди:
o фiксованих платежiв за вирахуванням будь-яких стимулюючих платежiв по орендi до отримання;
o змiннi оренднi платежi, якi залежать вiд iндексу або ставки, спочатку оцiнюються з використанням iндексу або ставки на дату оренди;
o суми гарантованої лiквiдацiйної вартостi;
Якщо договорами оренди передбачено iндексацiю на iндекс iнфляцiї, Пiдприємство враховує цей фактор при обчисленнi поточної вартостi орендних зобов'язань iз застосуванням умовного iндексу iнфляцiї, i виробляє перерахунок в останнiй день року, за який проводиться iндексацiя, як модифiкацiю договору.

Подальша оцiнка активу в формi права користування

Пiсля дати початку оренди Пiдприємство оцiнює актив у формi права користування iз застосуванням моделi облiку за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд знецiнення.

Амортизацiя активу в формi права користування

Амортизацiя активу в формi права користування визнається вiдповiдно до вимог дiючих стандартiв, якi застосовуються у вiдношеннi основних засобiв. Для амортизацiї активу в формi права користування Пiдприємство застосовує лiнiйний метод впродовж коротшого з таких перiодiв: строку оренди або строку корисного використання активу в формi права користування.

Подальша оцiнка зобов'язань
Пiдприємство пiсля дати початку оренди оцiнює розрахунки по орендi наступним чином:
o збiльшуючи балансову вартiсть для вiдображення вiдсоткiв по зобов'язанню з оренди;
o зменшуючи балансову вартiсть для вiдображення орендних платежiв;
o переоцiнюючи балансову вартiсть для вiдображення переоцiнки або модифiкацiї договорiв оренди, або для вiдображення переглянутих по сутi фiксованих орендних платежiв.
Вiдсотки за зобов'язанням по орендi в кожному перiодi протягом термiну оренди визнаються в сумi, яка розраховується з незмiнною перiодичної вiдсоткової ставки на залишок зобов'язань з оренди. Пiсля початку оренди Пiдприємство визнає у фiнансових витратах (за винятком випадкiв, коли витрати включаються до балансової вартостi iншого активу з використанням iнших чинних стандартiв) вiдсотки за зобов'язанням по орендi, а змiннi оренднi платежi, не включенi в оцiнку зобов'язання по орендi - в собiвартостi, адмiнiстративних або збутових витратах в залежностi вiд цiльового використання активу аналогiчно з витратами по амортизацiї активу з права користування. Витрати по змiнним платежах визнаються в перiодi, в якому настає подiя або умова, що призводить до здiйснення таких платежiв

Суб'єкт господарювання не визнає актив у формi права користування та зобов'язання по орендi землi, так як орендна плата за договорами не є фiксованою, i вiдноситься до змiнних орендних платежiв.
Зобов'язання з охорони навколишнього середовища
Дотримання законодавства з охорони навколишнього середовища в Українi знаходиться на етапi розвитку, i керiвництво Компанiї постiйно вiдслiдковує державну полiтику щодо охорони навколишнього середовища. Компанiя регулярно оцiнює свої зобов'язання з охорони навколишнього середовища. Робота з охорони навколишнього природного середовища на ПрАТ "Укрграфiт" провадиться у вiдповiдностi з вимогами природоохоронного законодавства України вимогам Мiжнародного стандарту ISO14001. Пiдприємством вчасно й у повному обсязi здiйснюються передбаченi законодавством платежi за забруднення навколишнього природного середовища.

Умовнi активи та зобов'язання
Пiдприємство не визнає умовнi активи. Розкриття iнформацiї щодо таких активiв надається, коли надходження економiчних вигод є ймовiрним.
Умовнi зобов'язання не вiдображаються у балансi, за винятком випадкiв, коли iснує ймовiрнiсть того, що для погашення зобов'язання буде потрiбне вибуття ресурсiв, i при цьому сума таких зобов'язань може бути достовiрно оцiнена. Iнформацiя про такi зобов'язання пiдлягає вiдображенню, за винятком випадкiв, коли можливiсть вiдтоку ресурсiв, якi являють собою економiчнi вигоди, є малоймовiрною.

Доходи та витрати

Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Доходи визнаються, якщо iснує висока вiрогiднiсть того, що Компанiя отримає економiчнi вигоди, а доходи можуть бути достовiрно визначенi, незалежно вiд часу здiйснення платежу. Доходи оцiнюються за справедливою вартiстю компенсацiї, яка була отримана або пiдлягає отриманню, за виключенням знижок, податкiв на реалiзацiю або мита. Компанiя аналiзує договори, що укладаються нею, якi передбачають отримання доходiв, вiдповiдно до встановлених критерiїв з метою визначення того, чи виступає вона як принципал або агент. Компанiя дiйшла висновку, що вона виступає як принципал за всiма такими договорами. Нижче наведено критерiї, в разi задоволення яких визнається дохiд:
Реалiзацiя товарiв
Доходи вiд реалiзацiї товарiв зазвичай визнаються при переходi права власностi на товар, коли суттєвi ризики та вигоди вiд володiння товаром переходять до покупця.
Процентнi доходи
Доходи визнаються при нарахуваннi процентiв (з використанням номiнальних процентних ставок, що приблизно дорiвнюють ринковим ставкам). Процентнi доходи вiдображаються у складi фiнансових доходiв звiту про фiнансовi результати.

Визнання собiвартостi реалiзованої продукцiї та iнших витрат

Витрати, понесенi у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й вiдповiднi доходи.
Податок на прибуток
Поточний податок на прибуток
Податки на прибуток вiдображенi у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до законодавства, яке було чинним або практично набуло чинностi станом на кiнець звiтного перiоду. Поточнi податковi активи та зобов'язання за поточний i попереднiй перiоди оцiнюються Компанiєю в сумi, обчисленiй до сплати податковим органам (вiдшкодуванню вiд податкових органiв, у яких Компанiя зареєстрована). Нарахування поточного податку на прибуток здiйснюється на основi податкових ставок та податкового законодавства, якi набули чинностi на кiнець звiтного перiоду. Витрати з поточного податку на прибуток розраховуються на основi оподатковуваного прибутку, визначеного згiдно з вимогами податкового законодавства України, з використанням таких податкових ставок.
Поточний податок на прибуток, за наявностi, що стосується статей, якi вiдображаються безпосередньо у капiталi, визнається у складi капiталу.
Вiдстрочений податок на прибуток
Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом зобов'язань шляхом визначення тимчасових рiзниць на кiнець звiтного перiоду мiж податковою базою активiв i зобов'язань i їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi.
Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються за всiма оподатковуваними тимчасовими рiзницями, крiм випадкiв, коли:
- вiдстрочене податкове зобов'язання виникає в результатi первiсного визнання гудвiла, активу або зобов'язання, в ходi угоди, що не є об'єднанням бiзнесу, i на момент здiйснення операцiї не впливає нi на бухгалтерський прибуток, нi на оподатковуваний прибуток або збиток.
Вiдстроченi податковi активи з податку на прибуток визнаються за всiма тимчасовими рiзницями, що пiдлягають вирахуванню, невикористаними податковими пiльгами i невикористаними податковими збитками, у тiй мiрi, в якiй iснує значна iмовiрнiсть того, що буде iснувати оподатковуваний прибуток, проти якого можуть бути зарахованi тимчасовi рiзницi, що пiдлягають вирахуванню, невикористанi податковi пiльги й невикористанi податковi збитки, крiм випадкiв, коли:
- вiдстрочений актив з податку на прибуток, що вiдноситься до тимчасової рiзницi, що пiдлягає вирахуванню, виникає в результатi первiсного визнання активу або зобов'язання, яке виникло не внаслiдок об'єднання бiзнесу i яке на момент здiйснення операцiї не впливає нi на бухгалтерський прибуток, нi на оподатковуваний прибуток або збиток.
Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кiнець кожного звiтного перiоду й знижується в тiй мiрi, в якiй отримання достатнього оподатковуваного прибутку, який дозволить використовувати всi або частину вiдстрочених податкових активiв, оцiнюється як малоймовiрне. Невизнанi вiдстроченi податковi активи переглядаються на кiнець кожного звiтного перiоду й визнаються в тiй мiрi, в якiй з'являється значна ймовiрнiсть того, що майбутнiй оподатковуваний прибуток дозволить використовувати вiдстроченi податковi активи.
Вiдстроченi податковi активи й зобов'язання визначаються за ставками податку, якi застосовуватимуться протягом перiоду реалiзацiї активу або врегулювання зобов'язання на пiдставi ставок податку (та податкового законодавства), якi набули або фактично набули чинностi на кiнець звiтного перiоду.
Вiдстроченi податковi активи й вiдстроченi податковi зобов'язання залiковуються один проти одного, якщо є юридично закрiплене право залiку поточних податкових активiв i зобов'язань, i вiдстроченi податки вiдносяться до однiєї й тiєї ж оподатковуваної компанiї й податкового органу.

Податок на додану вартiсть.

ПДВ стягується за двома ставками: 20% при продажу на внутрiшньому ринку та iмпортi товарiв, робiт чи послуг та 0% при експортi товарiв чи наданнi послуг. Зобов'язання платника ПДВ дорiвнює загальнiй сумi ПДВ, акумульованiй за звiтний перiод, i виникає на дату вiдвантаження товарiв клiєнту чи на дату отримання оплати вiд клiєнта, залежно вiд того, що вiдбувається ранiше. Кредит з ПДВ - це сума, на яку платник податку має право зменшити свої зобов'язання з ПДВ за звiтний перiод.
Право на кредит з ПДВ виникає у момент отримання податкової накладної з ПДВ. ПДВ, який стосується продажiв та закупiвель, визнається у балансi згорнуто i показується як актив або зобов'язання в сумi, вiдображенiй у декларацiях з ПДВ. В iнших випадках ПДВ вiдображається розгорнуто. Виручка, витрати й активи визнаються за вирахуванням суми податку на додану вартiсть, крiм випадкiв, коли:
- податок на додану вартiсть, що виник з купiвлi активiв або послуг, не вiдшкодовується податковим органом; у цьому випадку податок на додану вартiсть визнається вiдповiдно як частина витрат на придбання активу або частина статтi витрат;
- дебiторська i кредиторська заборгованостi вiдображаються з урахуванням суми податку на додану вартiсть, крiм авансiв виданих та авансiв отриманих, що вiдображенi за вирахуванням вiдповiдних сум ПДВ.

Подiї пiсля звiтного перiоду
Подiї пiсля закiнчення звiтного перiоду, що надають додаткову iнформацiю про фiнансовий стан Компанiї на кiнець звiтного перiоду (коригуючи подiї), вiдображаються у фiнансовiй звiтностi. Подiї пiсля закiнчення звiтного перiоду, якi не є коригуючими подiями, вiдображаються у Примiтках до фiнансової звiтностi, якщо вони є суттєвими.
2.6. Використання нових або переглянутих стандартiв та роз'яснень.

Прийнята облiкова полiтика Компанiєю в перiод пiдготовки фiнансової звiтностi вiдповiдає облiковiй полiтицi, що застосовувалася при пiдготовцi рiчної фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року, за винятком прийняття нових стандартiв та iнтерпретацiй, якi набрали чинностi з 1 сiчня 2019 року. Компанiя не прийняла достроково будь-який iнший стандарт, iнтерпретацiї або поправки, якi були випущеннi, але ще не вступили в силу.

Iнформацiя про характер i вплив цих змiн розкрита нижче. Хоча Компанiя вперше застосувала цi новi стандарти та поправки в 2019 роцi, вони не мають iстотного впливу на рiчну фiнансову звiтнiсть Компанiї.

Стандарти i поправки, що вступають в силу з 1 сiчня 2019 та пiсля цiєї дати, прийнятi Компанiєю

Такi стандарти були вперше прийнятi до застосування Компанiєю за фiнансовий рiк, який починається на або пiсля 1 сiчня 2019 року:
o МСФЗ 16 "Оренда";
o КIМФЗ 23 "Невизначенiсть при облiку податку на прибуток" (опублiкована 7 червня 2017 року i вступає в силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати).
o Характеристики передоплати з вiд'ємною компенсацiєю - змiни МСФЗ 9 (опублiкованi 12 жовтня 2017 року i вступають у силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати);
o Змiни МСБО 28 "Довгостроковi частки участi в асоцiйованих компанiях та спiльних пiдприємствах" (опублiкованi 12 жовтня 2017 року i вступають у силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати);
o Щорiчнi удосконалення МСФЗ 2015-2017 рокiв ? змiни МСФЗ 3, МСФЗ 11, МСБО 12 та МСБО 23 (опублiкованi 12 грудня 2017 року i вступають у силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати);
o Змiни МСБО 19 "Змiна, скорочення та врегулювання пенсiйного плану" (опублiкованi 7 лютого 2018 року i вступають у силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати).
Крiм змiн, пов'язаних iз застосуванням нового стандарту МСФЗ 16, як описано нижче, прийняття до застосування поправок до стандартiв не завдало жодного впливу на фiнансовий стан або показники дiяльностi, вiдображенi у окремiй фiнансовiй звiтностi, i не призвели до будь-яких змiн в облiковiй полiтицi Компанiї та сумах, вiдображених за поточний або попереднi роки.
Починаючи з 1 сiчня 2019 року Компанiя змiнила облiкову полiтику щодо визнання та облiку оренди вiдповiдно до МСФЗ 16. МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда" (випущений 13 сiчня 2016 року i набуває чинностi для перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати)
Новий стандарт визначає принципи визнання, оцiнки, подання та розкриття iнформацiї в звiтностi МСФЗ 16 "Оренда" набуває чинностi з 1 сiчня 2019 року. МСФЗ 16 "Оренда" запроваджує єдину модель облiку орендарями договорiв оренди, яка передбачає їх вiдображення на балансi орендаря. Вiдповiдно до цiєї моделi, орендар повинен визнавати актив у формi права користування, що являє собою право використовувати базовий актив, i зобов'язання з оренди, що являє собою обов'язок здiйснювати оренднi платежi. Передбаченi необов'язковi звiльнення вiд вимог Стандарту щодо короткострокової оренди та оренди об'єктiв з низькою вартiстю. Правила облiку для орендодавцiв залишаються аналогiчними до iснуючих, тобто орендодавцi продовжуватимуть класифiкувати оренду як фiнансовий лiзинг або операцiйну оренду.
МСФЗ 16 замiнює дiючi вимоги щодо облiку оренди, включаючи тi, що мiстяться у МСБО 17 "Оренда", та пов'язаних з ним iнтерпретацiях та застосовується до всiх договорiв оренди. Цей стандарт встановлює принципи визнання, оцiнки, подання оренди та розкриття iнформацiї про неї.
Пiдприємство з 01.01.2019 р. використовує МСФЗ 16 "Оренда". Станом на початок року пiдприємство не iдентифiкувало договори, за якими слiд застосовувати метод модифiкованого ретроспективного застосування нового стандарту. Протягом року укладено договiр оренди, за яким визнано орендне зобов'язання за теперiшньою вартiстю не сплачених орендних платежiв, дисконтоване з використанням ставки дисконтування 20,6%.

Компанiя застосувала виключення щодо визнання договорiв оренди, за якими строк оренди на дату її початку становить 12 мiсяцiв або менше та якi не мiстять можливостi придбання об'єкту оренди ("короткострокова оренда"), а також договорiв, для яких базовий актив має низьку вартiсть ("малоцiнний актив").

Новi стандарти та iнтерпретацiї, якi ще не прийнятi

Новi i переглянутi МСФЗ випущенi, але якi iще не набули чинностi. На дату затвердження цiєї окремої фiнансової звiтностi такi стандарти i тлумачення, а також поправки до стандартiв, були випущенi, але ще не набули чинностi:

Стандарти/тлумачення Набувають чинностi для рiчних
облiкових перiодiв, якi
починаються на або пiсля
Поправки до Посилань на Концептуальну основу фiнансової звiтностi
в стандартах МСФЗ 1 сiчня 2020 року

Поправки до МСФЗ 3 "Об'єднання бiзнесу": Визначення бiзнесу 1 сiчня 2020 року
Поправки до МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" та МСБО 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки": Визначення суттєвостi 1 сiчня 2020 року
Поправки до МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти", МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка" та МСФЗ 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї": Реформа рiвня вiдсоткової ставки 1 сiчня 2020 року
МСФЗ 17 "Договори страхування" 1 сiчня 2021 року
Поправки до МСБО 1" Подання фiнансової звiтностi ": Класифiкацiя зобов'язань як поточних та довгострокових 1 сiчня 2022 року
Поправки до МСФЗ 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть" та МСБО 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi та спiльнi пiдприємства": Продаж або внесок активiв мiж iнвестором та його асоцiйованим або спiльним пiдприємством Буде визначено


Компанiя оцiнює потенцiйний вплив перелiчених вище стандартiв на фiнансову звiтнiсть, проте зараз не очiкується, що цей вплив буде iстотним. Передбачається, що iншi новi чи переглянутi стандарти якi будуть обов'язковими для застосування у рiчних перiодах, починаючи з 1 сiчня 2020 року, не матимуть суттєвого впливу на Компанiю.

3. Доходи i витрати
Виручка за договорами з покупцями:
2019 р. 2018 р.
Реалiзацiя:
Вогнетривкi вироби 56 704 60 230
Неметалевi мiнеральнi вироби 1 021 203 986 542
У т.ч. експорт 940 503 982 275
внутрiшнiй ринок 80 700 4 267
Iнше електричне устаткування 2 465 719 4 804 698
У т.ч. експорт 1 627 762 2 843 280
внутрiшнiй ринок 837 957 1 961 418

3 543 626 5 851 470
У 2019 роцi 27% доходу було отримано вiд реалiзацiї продукцiї на внутрiшньому ринку (2018: 35%).

Виручка визнається в певний момент часу, коли вiдбувається передача обiцяних за договором товарiв або надання послуг покупцевi.
Балансовi залишки за договорами
2019 р. 2018 р.

Торгова дебiторська заборгованiсть (примiтка 9) 255 533 668 197
Актив за договорами 0 0
Зобов'язання за договорами (примiтка 16) 7 637 2 931
Зобов'язання за договорами представленi авансовими платежами, отриманими за договорами поставки неметалевих мiнеральних виробiв та iншого електричного устаткування. Такi зобов'язання за договорами виконуються в момент поставки продукцiї покупцю. У 2019 роцi залишки за такими рахунками збiльшились у зв'язку з отриманням передплат вiд покупцiв.

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) включала:
2019 р. 2018 р.

Електроенергiя, вода та природний газ 313 899 403 112
Сировина, допомiжнi матерiали 1 293 773 1 376 184
Амортизацiя 59 386 39 011
Заробiтна плата та вiдрахування на соцiальнi заходи 341 471 266 574
Iнше 112 411 82 357

2 120 940 2 167 238

Iншi доходи включали:
2019 р. 2018 р.
Операцiйнi: 19 093 64 971
Дохiд вiд реалiзацiї iнших послуг 9 21
Дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi - 32 109
Дохiд вiд продажу оборотних активiв 43 11 431
Дохiд вiд реалiзацiї виробничих запасiв 6 374 -
Дохiд вiд оприбуткування ранiше списаних активiв
Iншi операцiйнi доходи 11 366 1 301 12 521 8 889
Iншi доходи 20 703 16 940

39 796 81 911

Адмiнiстративнi витрати включали:
2019 р. 2018 р.

Заробiтна плата та вiдрахування на соцiальнi заходи 102 250 80 507
Професiйнi послуги 8 991 6 485
Знос i амортизацiя 1 878 1 202
Витрати на вiдрядження 889 619
Податки, збори, обов'язковi платежi 9 541 7 166
Банкiвськi комiсiї 2 692 7 286
Iнше 23 902 14 444

150 143 117 709

Витрати на збут включали:
2019 р. 2018 р.

Транспортнi послуги 162 534 166 364
Заробiтна плата та вiдрахування на соцiальнi заходи 20 236 15 654
Амортизацiя 43 38
Витрати на пакування 22 159 25 530
Витрати на вiдрядження 1 029 1 005
Iнше 4 835 3 312

210 836 211 903
Iншi витрати включали:
2019 р. 2018 р.
Операцiйнi: 198 614 22 696
Штрафи та пенi 75 7
Сумнiвнi борги 22 023 234
Утримання об'єктiв оздоровчого та культурного призначення 8 782 5 011
Купiвля-продаж валюти 2 587 5 536
Операцiйнi курсовi рiзницi 147 861 -
Iншi витрати операцiйної дiяльностi 17 286 11 908
Iншi витрати:
4 725 422
203 339 23 118

Фiнансовi доходи:
2019 р. 2018 р.
Iншi фiнансовi доходи
Процентнi доходи на залишки грошових коштiв 3 027 7 738

3 027 7 738

Фiнансовi витрати:
2019 р. 2018 р.

Витрати по процентним кредитам та позикам 8 671 22 680
Витрати на вiдсотки за актуарним облiком 24 636 24 286
Фiнансовi витрати з орендних платежiв 41 -

33 348 46 966

Iншi сукупний дохiд
2019 р. 2018 р.

Актуарнi прибутки( збитки) (34 445) 1 343
Iнший сукупний дохiд (1) _

(34 446) 1 343

4. Податок на прибуток
Складовi доходу з податку на прибуток за рiк, що закiнчився 31 грудня були такими:
2019 р. 2018 р.

Поточний податок на прибуток 162 847 608 209
Вiдстрочений податок на прибуток, пов'язаний з виникненням i сторнуванням тимчасових рiзниць -5 458 -319

УСЬОГО 157 389 607 890

Узгодження мiж сумою витрат з податку на прибуток вiд звичайної дiяльностi та добутком бухгалтерського прибутку до оподаткування i нормативної ставки податку на прибуток за роки, що закiнчилися 31 грудня:
2019 р. 2018р.

Бухгалтерський прибуток (збиток) до оподаткування 867 843 3 374 185

За нормативною ставкою податку на прибуток 18% (156 212) (607 353)

Ефект постiйних рiзниць, що не оподатковуються або не вираховуються для цiлей оподаткування (1 177) (537)

710 454 2 766 295

Станом на 31 грудня 2019 р. та 31 грудня 2018 р. вiдстрочений податок на прибуток виник за такими статтями:
1 сiчня 2018 р. Визнано у звiтi про фiнансовi результати Визнано у сукупному доходi 31 грудня 2018 р. Визнано у звiтi про фiнансовi результати Визнано у сукупному доходi 31 грудня 2019 р.

Вiдстрочений податковий актив:

Пенсiйнi зобов'язання - - -
Iншi зобов'язання та резерви 328 226 322
Резерв сумнiвних боргiв 1 001 31 3 841
1 329 257 4 163

Вiдстроченi податковi зобов'язання:
Основнi засоби 30 687 29 312 27 781
Фiнансовi зобов'язання дисконт
68
52 31
30 755 29 364 27 812

Чисте вiдстрочене податкове зобов'язання: 29 426 (319) - 29 107 (5 458) - 23 649

Компанiя залiковує податковi активи та зобов'язання тiльки тодi, коли вона має юридично закрiплене право залiку поточних податкових активiв i зобов'язань, i вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання стосуються податкiв на прибуток, що стягуються тим самим податковим органом.
5. Основнi засоби
Основнi засоби включали:
Земельнi дiлянки Будiвлi та споруди Машини та обладнання Транспортнi засоби
Iнструменти прилади, офiсне обладнання Iншi основнi засоби Незавершене будiвництво Усього
Iсторична або умовна вартiсть:
На 1 сiчня 2018 р. 21 541 422 057 705 853 16 094 15 613 15 698 37 759 1 234 615
Надходження - 27 229 21 669 8 826 943 2 405 250 153 311 225
Вибуття - 487 1 660 206 118 782 61 072 64 325
На 31 грудня 2018 р. 21 541 448 799 725 862 24 714 16 438 17 321 226 840 1 481 515

Надходження 19 352 834 62 221 9 805 2 115 5 985 257 305 357 617
Вибуття - 697 5 624 356 322 894 100 410 108 303
На 31 грудня 2019 р. 40 893 448 936 782 459 34 163 18 231 22 412 383 735 1 730 829

Знос:
На 1 сiчня 2018 р. - 100 918 212 693 9 929 10 846 13 300 - 347 686
Нараховано за рiк - 10 542 35 641 957 717 2 582 - 50 439
Вибуття - 188 1 328 191 104 774 - 2 585
На 31 грудня 2018 р. - 111 272 247 006 10 695 11 459 15 108 - 395 540


Нараховано за рiк - 11 528 51 564 2 362 868 3 398 - 69 720
Вибуття - 461 3 696 349 301 887 - 5 694
На 31 грудня 2019 р. - 122 339 294 874 12 708 12 026 17 619 - 459 566
Розшифровка незавершених капiтальних iнвестицiй (тис.грн.)

Найменування Капiтальне будiвництво Витрати на полiпшення основних засобiв Аванси Всього
На 1 сiчня 2019 р. 936 76 331 149 573 226 840
Надходження 461 237 308 19 536 257 305
Вибуття, у т.ч. 0 100 075 335 100 410
Введено в експлуатацiю 0 99 761 0 99 761
Лiквiдовано (списано) 0 279 0 279
Освоєння авансiв одержаних 0 0 547 547
Iнше вибуття 0 35 0 35
На 31 грудня 2019 р. 1 397 213 564 168 774 383 735

Нематерiальнi активи:
31 грудня 31 грудня 2019 р. 2018 р.
Вартiсть нематерiальних активiв 1 860 286
Первiсна вартiсть 3 344 2 028
Знос 1 484 1 742


У тому числi актив з права користування: (тис. грн.)
Станом на 1 сiчня 2018 р. _
Первiсна вартiсть _
Накопичений знос _
Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2018 р. _
Надходження 618
Вибуття _
Амортизацiйнi вiдрахування (71)
Чиста балансова вартiсть на 31 грудня 2019 р. 547

Iнвестицiйна нерухомiсть:
31 грудня 31 грудня 2019 р. 2018 р.
Вартiсть iнвестицiйної нерухомостi 271 276
Первiсна вартiсть 342 342
Знос 71 66

Дохiд вiд оренди iнвестицiйної нерухомостi у 2019 роцi склав 58 тис. грн.(у 2018 роцi - 53 тис. грн.)

6. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї облiковуються за iсторичною собiвартiстю та станом на 31.12.2019р. включають:7. Довгострокова дебiторська заборгованiсть
До складу статтi довгострокова дебiторська заборгованiсть входять позики, виданi працiвникам Компанiї на строк бiльш нiж 12 мiсяцiв. Станом на 31.12.2019 року вони складають 415 тис. грн. (станом на 31.12.2018 року - 237 тис. грн.).
8. Запаси
Запаси включали таке:
31 грудня 2019 р. 31 грудня 2018 р.
Сировина та матерiали 1 204 031 955 752
Незавершене виробництво 1 138 061 816 419
Готова продукцiя 220 499 284 318
Товари для продажу 411 348

Резерв пiд застарiлi та неходовi запаси (1 870) (1 962)

2 561 132 2 054 875
9. Торгова дебiторська заборгованiсть
Торгова дебiторська заборгованiсть включала таке:
31 грудня 2019 р. 31 грудня 2018 р.

Торгова дебiторська заборгованiсть, валова сума 255 533 668 197

Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки (21 336) (174)
234 197 668 023

Змiни очiкуваних кредитних збиткiв торгової дебiторської заборгованостi включали:
Зменшення корисностi на iндивiдуальнiй основi

На 31 грудня 2018 р. 5 560
Нараховано 184
Використано за рiк 5 570
На 31 грудня 2019 р. 174

Нараховано за рiк 21 214
Використано за рiк 52

На 31 грудня 2019 р. 21 336

Аналiз торгової дебiторської заборгованостi за строками погашення:

Усього Не прострочена i без зменшення корисностi До 12 мiсяцiв Вiд 12 до 18 мiсяцiв Понад 18 мiсяцiв

31 грудня 2019 р. 255 533 255 524 255 524 9 -
31 грудня 2018 р. 668 197 668 194 668 194 2 1
Торгова дебiторська заборгованiсть є безпроцентною й, як правило, погашається протягом 5-100 днiв. Компанiя може приймати вiдстрочку у погашеннi торгової дебiторської заборгованостi поза узгодженi договiрнi строки, коли такi вiдстрочки вважаються прийнятною альтернативою з точки зору вiдносин з клiєнтом.
10. Iнша дебiторська заборгованiсть
Iншi дебiторська заборгованiсть та оборотнi активи включали:
31 грудня 2019 р. 31 грудня 2018 р.

Податок на додану вартiсть до
вiдшкодування та iн. 48 589 118 673
Передплачений податок на прибуток - -
Авансовi платежi здiйсненi 79 725 65 245
Iнше
4 294 18 815
132 608 202 733

11. Розкриття iнформацiї щодо використання справедливої вартостi
1. Методики оцiнювання та вхiднi данi, використанi для складання оцiнок за справедливою вартiстю
Справедлива вартiсть - це цiна, яка була б отримана при продажi активу або сплачена при передачi зобов'язання у ходi звичайної господарської операцiї мiж учасниками на момент оцiнки. Справедлива вартiсть була визначена для цiлей оцiнки та розкриття iнформацiї з використанням зазначених далi методiв. Там, де це необхiдно, додаткова iнформацiя про припущення, зробленi у процесi визначення справедливої вартостi активу або зобов'язання, розкривається в примiтках, що стосуються даного активу або зобов'язання. При оцiнцi справедливої вартостi нефiнансового активу враховується здатнiсть учасника ринку отримувати економiчну вигоду шляхом максимального та ефективного використання активу або шляхом продажу активу iншому учасниковi ринку, який використовуватиме цей актив максимально та ефективно. Товариство здiйснює виключно безперервнi оцiнки справедливої вартостi активiв та зобов'язань, тобто такi оцiнки, якi вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звiтi про фiнансовий стан на кiнець кожного звiтного перiоду.


Класи активiв та зобов'язань, оцiнених за справедливою вартiстю Методики оцiнювання Метод оцiнки (ринковий, дохiдний, витратний) Вихiднi данi
Грошовi кошти та їх еквiваленти Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi Ринковий Офiцiйнi курси НБУ
Депозити (крiм депозитiв до запитання) Первiсна оцiнка депозиту здiйснюється за його справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює його номiнальнiй вартостi. Подальша оцiнка депозитiв у нацiональнiй валютi здiйснюється за справедливою вартiстю очiкуваних грошових потокiв Дохiдний (дисконтування грошових потокiв) Ставки за депозитами, ефективнi ставки за депозитними договорами
Борговi цiннi папери Первiсна оцiнка боргових цiнних паперiв як фiнансових активiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює цiнi операцiї, в ходi якої був отриманий актив. Подальша оцiнка боргових цiнних паперiв здiйснюється за справедливою вартiстю. Ринковий, дохiдний Офiцiйнi бiржовi курси органiзаторiв торгiв на дату оцiнки, котирування аналогiчних боргових цiнних паперiв, дисконтованi потоки грошових коштiв
Iнструменти капiталу Первiсна оцiнка iнструментiв капiталу здiйснюється за їх справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює цiнi операцiї, в ходi якої був отриманий актив. Подальша оцiнка iнструментiв капiталу здiйснюється за справедливою вартiстю на дату оцiнки. Ринковий, витратний Офiцiйнi бiржовi курси органiзаторiв торгiв на дату оцiнки, за вiдсутностi визначеного бiржового курсу на дату оцiнки, використовується остання балансова вартiсть, цiни закриття бiржового курсу
Дебiторська заборгованiсть Первiсна та подальша оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює вартостi погашення, тобто сумi очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату оцiнки. Дохiдний Контрактнi умови, ймовiрнiсть погашення, очiкуванi вхiднi грошовi потоки
Поточнi зобов'язання Первiсна та подальша оцiнка поточних зобов'язань здiйснюється за вартiстю погашення Витратний Контрактнi умови, ймовiрнiсть погашення, очiкуванi вихiднi грошовi потоки

2. Рiвень iєрархiї справедливої вартостi, до якого належать оцiнки справедливої вартостi

Класи активiв та зобов'язань, оцiнених за справедливою вартiстю 1 рiвень (тi, що мають котирування та спостережуванi) 2 рiвень (тi, що не мають котирувань, але спостережуванi) 3 рiвень (тi, що не мають котирувань i не є спостережуваними) Усього
2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018
Дата оцiнки 31.12.19 31.12.18 31.12.19 31.12.18 31.12.19 31.12.18 31.12.19 31.12.18
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги - - - - 234 197 668 023 234 197 668 023
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: за виданими авансами - - - - 79 725 65 245 79 725 65 245
з бюджетом - - - - 48 589 118 673 48 589 118 673
Грошовi кошти та їх еквiваленти - - - - 662 059 336 988 662 059 336 988

3. Рух активiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю з використанням вихiдних даних 3-го рiвня iєрархiї

Класи активiв, оцiнених за справедливою вартiстю з використанням 3-го рiвня iєрархiї Залишки станом на 31.12.2018 р. Придбання (продажi) Залишки станом на 31.12.2019 р.
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 668 023 (433 826) 234 197
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: за виданими авансами 65 245 14 480 79 725
з бюджетом 118 673 (70 084) 48 589
Грошовi кошти та їх еквiваленти 336 988 325 071 662 059

4. Iншi розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 "Оцiнка справедливої вартостi"

Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв в порiвняннi з їх балансовою вартiстю

Класи активiв, оцiнених за справедливою вартiстю з використанням 3-го рiвня iєрархiї Балансова вартiсть Справедлива вартiсть
2019 2018 2019 2018
1 2 3 4 5
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 234 197 668 023 234 197 668 023
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками:
за виданими авансами 79 725 65 245 79 725 65 245
з бюджетом 48 589 118 673 48 589 118 673
Грошовi кошти та їх еквiваленти 662 059 336 988 662 059 336 988

Керiвництво Товариства вважає, що наведенi розкриття щодо застосування справедливої вартостi є достатнiми, i не вважає, що за межами фiнансової звiтностi залишилась будь-яка суттєва iнформацiя щодо застосування справедливої вартостi, яка може бути корисною для користувачiв фiнансової звiтностi.
12. Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти включали: (тис. грн.)
31 грудня 2019 р. 31 грудня 2018 р.

Грошовi кошти на банкiвських рахунках у гривнях 40 468 100 317
Грошовi кошти на банкiвських рахунках в євро
Грошовi кошти на банкiвських рахунках в дол. США
Грошовi кошти на банкiвських рахунках в росiйських рублях 86 630 534 939 16 31 983 204 669 16
Грошовi кошти у касi 6 3
Еквiваленти грошових коштiв (акредитив) - -
662 059 336 988

Протягом 2019 року сума цiльового фiнансування пiдприємству склала 7 815 тис. грн.

(тис. грн.)
Вид цiльового надходження 31 грудня 2019 р. 31 грудня 2018 р.

Цiльове фiнансування додаткових вiдпусток громадянам, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи 24 15
Лiкарнянi 7 304 5 179
Цiльове фiнансування вiйськовими комiсарiатами 487 133
7 815 5 327


Iншi витрачання грошових коштiв: (тис. грн.)
31 грудня 2019 р. 31 грудня 2018 р.

Вiдрядження 2 695 2 513
Вiдшкодування пiльгових пенсiй 22 824 21 834
Загальногосподарськi витрати (державне мито, касове обслуговування) 2 925 1 955
Позики робiтникам 1 296 774
Благодiйнiсть 188 566
Операцiї з валютою 4 741 8 907
Iнше 10 316 8 625
44 985 45 174

13. Довгостроковi забезпечення виплат персоналу
Компанiя має законодавчо встановлене зобов'язання компенсувати Державному Пенсiйному Фонду України додатковi пенсiї сплаченi Фондом певним категорiям колишнiх i чинних працiвникiв Компанiї. У вiдповiдностi з планом, працiвники Компанiї, якi мають вiдповiдний стаж роботи на посадах шкiдливих для здоров'я, отримують спецiальнi пенсiї по достроковому виходу на пенсiю. Цi пенсiї безпосередньо виплачуються Державним Пенсiйним Фондом України та потiм компенсуються Компанiєю. Зобов'язання за цим планом вiдносяться до планiв з визначеною виплатою.
Станом на 31 грудня 2019 р., загальна кiлькiсть учасникiв плану складала 1 877 колишнiх i чинних працiвникiв, враховуючи 590 пенсiонера (31 грудня 2018 р.: 1 915 та 629, вiдповiдно;1 сiчня 2018 р.: 1 947 та 671, вiдповiдно). Наступна таблиця розкриває компоненти витрат за планом, якi визнанi в звiтi про фiнансовi результати та суми зобов'язань за планом яки визнанi в балансi. Витрати за планом, за винятком витрат на вiдсотки, включено в собiвартiсть реалiзацiї; витрати на вiдсотки включено до фiнансових витрат.

31 грудня 2019 р. 31 грудня 2018 р.
Резерв на виплату пенсiйних зобов'язань (довгострокова) 202 499 157 049
Резерв на виплату зобов'язань по кол. угодi (довгострокова) 11 765 9 343
214 264 166 392

Резерв на виплату пенсiйних зобов'язань (поточна) 24 849 24 260
Резерв на виплату зобов'язань по кол. угодi (поточна) 948 1 083


Сума майбутнiх виплат пенсiї робiтникам за списками № 1та № 2 на дату фiнансової звiтностi враховується пiдприємством як резерв на виплати за пенсiйними зобов'язаннями вiдповiдно до вимог МСФО (IAS) 37 "Резерви, умовнi зобов'язання, умовнi активи".
Розрахунки базуються на прогнозах вiд початку до закiнчення термiну дiї вiдповiдного зобов'язання. Перiод прогнозу основних припущень прийнятий з 2020 року по 2024 рiк. Коригування резерву проводяться щорiчно.
Розрахунок суми резерву на виплату пенсiйних зобов'язань базується на:
- кiлькостi робiтникiв, якi працюють у важких умовах та мають право на достроковий вихiд на пенсiю за списками № 1 та № 2. У списках були врахованi працiвники, якi вже вийшли на пенсiю, або вийдуть на пенсiю iз 01.01.2020 р., звiльненi працiвники, якi працювали згiдно спискам № 1 та № 2 ;
- визначеннi розмiру виплат, якi мають бути переведенi за поточний i передуючий перiоди. У розрахунку враховувались актуарнi припущення вiдносно демографiчних змiнних, таких як текучiсть, i фiнансових змiнних, таких як майбутнє збiльшення пенсiй, якi впливатимуть на величину витрат при виплатi пенсiй;
- дисконтуваннi методом прогнозної умовної одиницi для визначення сучасної приведеної вартостi зобов'язань за пенсiйним планом зi встановленими виплатами.
Вiдшкодування зобов'язань згiдно з колективною угодою здiйснюється при звiльненнi працiвника i дотриманнi певних умов, згiдно з угодою.
Розрахунок робиться для кожного працiвника по формулi залежно вiд ряду параметрiв, у тому числi вiку при звiльненнi, розмiру заробiтної плати, стажу роботи.

Теперiшня вартiсть зобов'язання за планом на 31 грудня
Компанiя оцiнює, що виплати за планом в 2020 роцi складуть 24 849 тис. грн. Середня тривалiсть зобов'язання за встановленими виплатами за планом на дату 31 грудня 2019 р. складала 45 рокiв (31 грудня 2018 р.: 45 рокiв).
Показник 2019 2018
Резерв на виплату пенсiйних зобов'язань Резерв на виплату зобов'язань по кол. угод Резерв на виплату пенсiйних зобов'язань Резерв на виплату зобов'язань по кол. угодi
На кiнець попереднього перiоду 181 309 10 426 173 621 7 267
Витрати на вiдсотки 24 636 - 24 286 -
Вартiсть поточних послуг 9 321 3 418 6 579 3 823
Виплаченi винагороди -22 364 1 130 -21 834 -664
Актуарнi прибутки (-) / збитки (+) 34 446 - -1 343 -
+-
Вартiсть наданих ранiше послуг - - - -
На кiнець звiтного перiоду 227 348 12 714 181 309 10 426
Суми, визнанi у Звiтi про прибутки та збитки, становили
Показник 2019 2018
Вартiсть поточних послуг 12 739 10 402
Процентнi витрати за планом 24 636 24 286
Вартiсть послуг минулих перiодiв - -
Усього 37 375 34 688

Вартiсть поточних послуг, включається у звiтi про сукупний дохiд до витрат поточного перiоду "Витрати на персонал у звiтi про сукупний дохiд". Процентнi витрати за планом включаються у фiнансовi витрати.

Змiни у актуарних прибутках (збитках) були наступними:
На кiнець попереднього перiоду актуарнi прибутки (-) / збитки (+) -1 343 76 021
Виникли у перiодi 35 789 -77 364
у т.ч. в результатi змiни актуарних припущень 35 789 - 77 364
у т.ч. в результатi змiни демографiчних актуарних припущень - -
На кiнець звiтного перiоду актуарнi прибутки (-) / збитки (+) 34 446 -1 343
Основнi припущення використанi при визначеннi зобов'язань по виплатах працiвникам Компанiї наведенi нижче:
31 грудня 2019 р. 31 грудня 2018 р.

Ставка дисконтування % 14 15,5
Щорiчне зростання заробiтної плати % 3 3
Щорiчна плиннiсть кадрiв % 4,6 3,3

Зважаючи на складнiсть оцiнки основних припущень i довгострокового характеру зобов'язань за планами з визначеними виплатами, зобов'язання по ним дуже чутливi до змiн актуарних припущень. Тому всi допущення переглядаються Пiдприємством на кожну звiтну дату.
14. Довгостроковi кредити та позики
Довгостроковi зобов'язаннями представленi у виглядi реструктуризованої заборгованостi по зобов'язанням. Строк погашення заборгованостi 2021 рiк. Для дисконтування довгострокової заборгованостi пiдприємство використовує ставку 7%.
(тис. грн.)
Загальнi
вiдомостi про заборгованiсть Вартiсть заборгованостi на 31.12.2018 Справедлива вартiсть на 31.12.2018 Фiнансовi витрати за 2018р.
усього, у тому числi довгострокова частина поточна частина довгострокової заборгованостi
Iншi довгостроковi зобов'язання деномiнованi в гривнi 135 112 135 112 135 112 _ 22 680

(тис. грн.)
Загальнi
вiдомостi про заборгованiсть Вартiсть заборгованостi на 31.12.2019 Справедлива вартiсть на 31.12.2019 Фiнансовi витрати за 2019р.
усього, у тому числi довгострокова частина поточна частина довгострокової заборгованостi
Iншi довгостроковi зобов'язання деномiнованi в гривнi 123 666 123 666 123 666 - 8 671
У тому числi:
Заборгованiсть за розрахунками з нерезидентами;
123 371 123 371 123 371 - 8 671
Довгостроковi оренднi зобов'язання
295
295 295 - -
В лютому 2020р. вiдбулася змiна кредитора згiдно з договором вiдступлення права вимоги у повному розмiрi. До дати затвердження до випуску примiток, заборгованiсть була достроково погашена повнiстю.
15. Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть включала:
31 грудня 2019 р. 31 грудня 2018 р.

Заборгованiсть перед торговими постачальниками 39 347 82 749

Станом на 31 грудня 2019 р. загальна сума торгової та iншої кредиторської заборгованостi включала заборгованiсть, деномiновану у гривнях, в сумi 15 687 тис. грн., деномiновану в євро, в сумi 22 865 тис. грн., i заборгованiсть, деномiновану в дол. США, в сумi 795 тис. грн. (31 грудня 2018 р.: 11 603 тис. грн., 66 232 тис. грн., 4 914 тис. грн., вiдповiдно).
16. Iншi короткостроковi зобов'язання
Iншi короткостроковi зобов'язання включали:
31 грудня 2019р. 31 грудня 2018р.

Заробiтна плата
Розрахунки зi страхування 16 747 4 052 17 879 4 663
Поточнi забезпечення виплат персоналу , в тому числi 67 115 61 952
забезпечення вiдпусток 41 318 36 609
пенсiйнi плани 24 849 24 260
Виплати за колективних договором 948 1083
Зобов'язання щодо платежiв до бюджету 4 723 162 718
Заборгованiсть за одержаними авансами 7 637 2 931
Iнше: 1 252 842

101 526 250 985

17. Активи у заставi та активи з обмеженим використанням.

Станом на 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2018 року активи у заставi та активи з обмеженим використанням за балансовою вартiстю були такими:
тис. грн.
31 грудня 2019 р. 31грудня 2018 р.
Основнi засоби 47 124 49 363
Товари в обiгу - -
Всього активiв у заставi та активiв з обмеженим використанням 47 124 49 363

18. Оренднi зобов'язання

Оренднi зобов'язання представленi нижче:
Вид зобов'язань Рядок балансу 31.12.19р. 31.12.2018р.
Довгостроковi 1515 296 -
Короткостроковi 1610 297 -
Усього орендних зобов'язань 593 -

Рух коштiв у зв'язку з орендою тис. грн.
31.12.19р. 31.12.2018р.
Тiло орендного зобов'язання 35 -
Вiдсотки орендних зобов'язань 31 -
Загальний обсяг орендних платежiв, з них:
короткострокова оренда
66
66 - -
У 2019 роцi процентнi витрати за орендними зобов'язаннями становили 41 тис. грн. (2018 р.- 0 грн.).
19. Власний капiтал
За рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 р., середньозважена кiлькiсть простих акцiй становила 69 838 500 простих акцiй. Привiлейованих акцiй немає. Неоплаченої частини статутного капiталу немає.
Кiлькiсть акцiй упродовж 2019 року не змiнювалася.
Суми базового/розбавленого прибутку на акцiї розраховувалися шляхом дiлення прибутку за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019р., який приходиться на власникiв простих акцiй Компанiї, на середньозважену кiлькiсть простих акцiй.
Нижче наводиться iнформацiя про прибуток та кiлькiсть акцiй, яка була використана при обчисленнi базового/розбавленого прибутку на акцiю:
Прибуток, що приходиться на власникiв простих акцiй Компанiї, за перiод 710 454
Середньозважена кiлькiсть простих акцiй за рiк, що закiнчився
31 грудня 2019 р.
69 838 500
Прибуток на акцiю, у гривнях 10,17281

Загальними зборами акцiонерiв Компанiї вiд 23 квiтня 2019 р., протокол № 26, прийнято рiшення
Прибуток Товариства за 2018 рiк у сумi 2 766 466 тис. грн. не розподiляти.
Резервний фонд Компанiї на 31.12.2018 р. склав 58 524 тис. грн., на 31.12.2019 р. склав 58 524 тис. грн., або 25 % статутного капiталу.
тис. грн.
Показник 31.12.2019 31.12.2018
На 1 сiчня 58 524 58 524
Нараховано - -
Використано - -
На 31 грудня 58 524 58 524

Актуарний (прибуток) збиток, визнаний у звiтi про сукупний дохiд (34 445).

Додатково вкладений капiтал сформований за рахунок емiсiйного доходу i складає на 31.12.2019 р. 60 509 тис. грн. Протягом року розмiр емiсiйного доходу не змiнювався.
20. Операцiї зi зв'язаними сторонами
Згiдно до МСБО (IAS) 24 "Розкриття iнформацiї щодо зв'язаних сторiн", зв'язанi сторони включають: - пiдприємства, якi прямо або непрямо через одного чи бiльше посередникiв контролюють або перебувають пiд контролем, або ж перебувають пiд спiльним контролем разом з пiдприємством, яке звiтує (сюди входять холдинговi компанiї, дочiрнi пiдприємства або спорiдненi дочiрнi пiдприємства); - асоцiйованi компанiї - пiдприємства, на дiяльнiсть яких iнвестор має суттєвий вплив i якi не являються нi дочiрнiми, нi спiльним пiдприємством iнвестора; - фiзичних осiб, якi прямо або непрямо володiють суттєвим вiдсотком голосiв у пiдприємствi, що звiтує i в результатi мають суттєвий вплив на це пiдприємство, а також близьких членiв родини кожної такої фiзичної особи; - провiдного управлiнського персоналу, тобто тих осiб, що мають повноваження та є вiдповiдальними за планування, керування та контроль дiяльностi пiдприємства, що звiтує, в тому числi директорiв та керiвникiв компанiй i близьких членiв родин таких осiб; - пiдприємств, в яких суттєвий вiдсоток голосiв належить, прямо або непрямо, особi, зазначенiй в пунктах (в) чи (г), чи тi, на дiяльнiсть яких така особа здатна здiйснювати суттєвий вплив. Це охоплює пiдприємства, що належать директорам або головним акцiонерам пiдприємства, яке звiтує, i пiдприємства, що мають члена провiдного управлiнського персоналу разом з пiдприємством, яке звiтує. Рiшення про те якi сторони являються зв'язаними приймають не тiльки на основi їх юридичної форми, але i виходячи з характеру стосункiв зв'язаних сторiн. До зв'язаних сторiн пiдприємства входять пiдприємства, що прямо або непрямо, через одне або бiльше пiдприємств, контролюють пiдприємство чи контролюються ним, чи контролюються спiльно з пiдприємством та/або керiвництвом пiдприємства.
Пов'язаними сторонами пiдприємства станом на 31.12.2019р. є:
Пайове товариство Талiєнталь;
Пайове товариство Генезес Iнвест;
Пайове товариство Реетвекс;
Компанiя "Iнтерграфiт Холдiнгс Компанi Лiмiтед".
У звiтному перiодi операцiй iз пов'язаними сторонами не вiдбувалось.
Пiсля дати балансу перелiк пов'язаних сторiн змiнився.
Пов'язаними сторонами пiдприємства стали
- Компанiя "Iнтерграфiт Холдiнгс Компанi Лiмiтед";
- Компанiя "С6 СЕЙФ ГРУП ЛIМIТЕД" .
Ключовий управлiнський персонал
Ключовий управлiнський персонал Компанiї складається з восьми осiб та включає членiв Дирекцiї та Наглядової ради Компанiї. У 2019 роцi виплачено ключовому управлiнському персоналу винагороду у сумi 8 945 тис. грн. Станом на 31 грудня 2019 р. Компанiя не має заборгованостi за виплатами ключовому управлiнському персоналу.
21. Операцiйнi ризики, фактичнi та умовнi зобов'язання
Загальнi економiчнi умови
Пiдприємство здiйснює свою дiяльнiсть в Українi. Керiвництво стежить за станом розвитку поточної ситуацiї i вживає заходiв, за необхiдностi, для мiнiмiзацiї будь-яких негативних наслiдкiв наскiльки це можливо. Подальший негативний розвиток подiй у полiтичнiй ситуацiї, макроекономiчних умовах та/або умовах зовнiшньої торгiвлi може i далi негативно впливати на фiнансовий стан та результати дiяльностi Пiдприємства у такий спосiб, що наразi не може бути визначений. Пiсля рiзкого спаду у 2014 - 2016 роках, економiка країни почала поступово вiдновлюватися та зростати. У продовж у 2019 року уповiльнився темп iнфляцiї та змiцнилася нацiональна валюта. Офiцiйний темп iнфляцiї в Українi протягом 2019 року склав 4,1% (рiчний темп iнфляцiї за 2018 рiк 9,8%).Нацiональна валюта протягом 2019 року дещо змiцнилася по вiдношенню до долара. Станом на дату цього звiту офiцiйний обмiнний курс гривнi по вiдношенню до долара США становив 23,6862 гривнi за 1 долар США. В 2019 роцi Нацiональний Банк України ("НБУ") зберiг послаблення обмежень валютного контролю, що були впровадженi в 2015 - 2016 роках. Зокрема, обов'язковий продаж визначеної частини надходжень iноземної валюти було вiдмiнено. Перiод погашення заборгованостi за експортно-iмпортними контрактами було збiльшено до 365 днiв.
Банкiвська система залишається вразливою через недостатню капiталiзацiю, низьку якiсть активiв, викликану економiчною ситуацiєю. Незважаючи на стабiлiзацiйнi заходи, що вживаються Урядом України з метою пiдтримки банкiвського сектору та забезпечення лiквiдностi українських банкiв i компанiй, iснує невизначенiсть щодо можливостi доступу до джерел капiталу, а також вартостi капiталу для пiдприємства та її контрагентiв, що може вплинути на фiнансовий стан, результати дiяльностi та економiчнi перспективи пiдприємства.
Основними ризиками для сталої економiчної динамiки залишаються напруженiсть у геополiтичних вiдносинах з Росiйською Федерацiєю; вiдсутнiсть чiткого консенсусу щодо напрямкiв проведення iнституцiональних реформ, зокрема в державному управлiннi; судочинствi та основних секторах економiки; стрiмке поширення свiтової пандемiї вiрусу COVID-19, прискорення трудової емiграцiї та низький рiвень залучення iнвестицiй.
При складаннi цiєї окремої фiнансової звiтностi враховувалися вiдомi та оцiнюванi результати вищезазначених чинникiв на фiнансовий стан i результати дiяльностi Пiдприємства у звiтному перiодi. Керiвництво Пiдприємства вважає, що воно вживає всiх необхiдних заходiв для пiдтримки економiчної стабiльностi пiдприємства в умовах, що склалися i це дозволить адекватно реагувати на можливе погiршення ситуацiї. Одними з основних принципiв побудови стратегiї пiдприємства є диверсифiкацiя асортименту виробленої продукцiї та ринкiв збуту. За рахунок високої якостi продукцiї i гнучкої цiнової полiтики Компанiя зберiгає високий рiвень поставок.


Податкове та iнше законодавство
Українське податкове, валютне i митне законодавство продовжує змiнюватися. В останнi роки законодавство про податки i збори все частiше пiддається змiнам, доповненням i уточненням, що стосуються як загальних питань оподаткування, так i порядку обчислення i сплати окремих податкiв. При цьому зробити прогнози стосовно впровадження цих змiн та їх впливу на фiнансовi потоки пiдприємства досить складно. Спiрнi нормативнi акти стають причиною рiзних тлумачень.

На думку керiвництва, його тлумачення податкового законодавства, а також нормативної бази з iнших питань, зокрема, валютного контролю та митного законодавства є належними i надiйними. Але немає гарантiй того, що вони не стануть причиною претензiй з боку податкових органiв, у зв'язку з нечiткiстю та суперечливiстю у застосуваннi українського податкового законодавства.
Керiвництво вважає, що дiяльнiсть пiдприємства здiйснюється у повнiй вiдповiдностi з дiючим законодавством, що регулює його дiяльнiсть, i що пiдприємство нарахувало та сплатило всi вiдповiднi податки.
ПрАТ "Укрграфiт" виконує всi вимоги податкового законодавства, здiйснює постiйний монiторинг змiн i доповнень, внесених у закони та iншi нормативнi правовi акти, що стосуються оподаткування, оцiнює i прогнозує ступiнь можливого впливу таких змiн на дiяльнiсть, але в умовах недосконалого i часто мiнливого податкового законодавства не можна виключати ризикiв пред'явлення податкових претензiй. Податковий рiк залишається вiдкритим для податкових перевiрок протягом трьох наступних календарних рокiв, однак за певних обставин цей термiн може бути продовжений. Цi факти створюють набагато серйознiшi податковi ризики в Українi, нiж ризики, якi є типовими для країн з бiльш розвиненими системами оподаткування.
ПрАТ "Укрграфiт" як законослухняний платник податкiв докладає всiх зусиль, спрямованих на дотримання податкового законодавства, а в разi необхiдностi, вдається до захисту своїх позицiй в судах.
Слiд зазначити, що рiшення практично всiх судових справ пiдприємства з контролюючими органами були прийнятi на користь Компанiї, тому у данiй фiнансовiй звiтностi не були створенi резерви по потенцiйних штрафах, пов'язаних з оподаткуванням.
Судовi позови
У ходi звичайної дiяльностi Компанiя виступає стороною судових позовiв i претензiй.
Компанiя вважає, що максимальна вiдповiдальнiсть, яка може виникнути у результатi таких позовiв та претензiй, не буде мати суттєвого негативного впливу на фiнансовий стан i результати дiяльностi Компанiї у майбутньому.
Дотримання вимог законодавства щодо охорони навколишнього середовища
Система заходiв iз дотримання природоохоронного законодавства в Українi знаходиться на етапi розвитку, i позицiя органiв влади щодо його виконання постiйно переглядається У випадку виникнення зобов'язань, вони визнаються у фiнансовiй звiтностi у тому перiодi, в якому вони виникли. Потенцiйнi зобов'язання, якi можуть виникнути внаслiдок змiни чинних норм та законодавства, а також судових процесiв, не пiддаються оцiнцi, проте можуть мати суттєвий вплив. Дiяльнiсть Компанiї пiдпадає пiд нормативнi заходи контролю щодо охорони навколишнього середовища. Така дiяльнiсть передбачає отримання квот та лiцензiй на допустимi викиди в атмосферу шкiдливих (забруднюючих) речовин, забруднення вод i скидання вiдходiв. Перевищення будь-яких iз зазначених квот може мати негативний вплив на можливiсть здiйснення безперервної господарської дiяльностi в майбутньому. За поточних правил, якi забезпечують дотримання вимог чинного законодавства, Компанiя вважає, що її дiяльнiсть здiйснюється у повнiй вiдповiдностi до вимог законодавства щодо охорони навколишнього середовища, що дiяли станом на 31 грудня 2019 року.
Оренда землi
Пiдприємство, в основному, користується земельними дiлянками на пiдставi укладених договорiв оренди, окрiм земельних дiлянок, на яку воно має право постiйного користування або право власностi. На земельних дiлянках розташовуються виробничi потужностi та об'єкти соцiальної сфери. Пiдприємство сплачує орендну плату за земельнi дiлянки державної або комунальної власностi або земельний податок з урахуванням щорiчного коефiцiєнта iндексацiї грошової оцiнки землi. Земельнi дiлянки, якi не є власнiстю пiдприємства та знаходяться у власностi держави України, використовуються у вiдповiдностi до вимог дiючого законодавства шляхом укладення договорiв оренди та на пiдставi Державного Акту на право постiйного користування.
22. Управлiння фiнансовими ризиками
Основнi фiнансовi зобов'язання Компанiї включають процентнi кредити та позики, торгову та iншу кредиторську заборгованiсть та iншi короткостроковi зобов'язання. Основна мета цих фiнансових iнструментiв - забезпечити фiнансування дiяльностi Компанiї. Компанiя має рiзнi фiнансовi активи, якi включають переважно торгову та iншу дебiторську заборгованiсть, грошовi кошти та їх еквiваленти, що виникають безпосередньо в ходi господарської дiяльностi Компанiї.
Основними ризиками, притаманними фiнансовим iнструментам Компанiї, є валютний ризик, кредитний ризик, ризик лiквiдностi та ризик достатностi капiталу.
Компанiєю здiйснюється постiйний контроль за процесом управлiння ризиками, при цьому всi стратегiчнi рiшення спрямовуються фактично контролюючою стороною, й орiєнтований на своєчасне виявлення вищезазначених ризикiв, їх оцiнку та управлiння. Згiдно з полiтикою Компанiї, похiднi фiнансовi iнструменти не використовуються для цiлей управлiння ризиками.
Валютний ризик
Оскiльки Пiдприємство здiйснює операцiї як в українськiй гривнi, так i в iноземнi валютi, зокрема, в таких валютах як долар США, євро та росiйський рубль, для дiяльностi Пiдприємства властивим є валютний ризик у виглядi потенцiйних збиткiв вiд наявностi вiдкритих позицiй у iноземних валютах внаслiдок несприятливої змiни обмiнних курсiв. Валютний ризик обумовлено передусiм наступними видами дiяльностi Пiдприємства:
- експорт виробленої продукцiю до країн СНД, Європи та iнших держав;
- iмпорт сировини та необоротних активiв з iнших країн;
Валютний ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового iнструменту коливатимуться внаслiдок змiн валютних курсiв. Схильнiсть Компанiї до ризику змiни валютних курсiв стосується, в основному, операцiйної дiяльностi Компанiї (коли доходи або витрати деномiнованi в iншiй валютi, нiж функцiональна валюта Компанiї) та фiнансової дiяльностi (пов'язаної iз залученням та погашенням процентних кредитiв та позик, деномiнованих в iншiй валютi, нiж функцiональна валюта Компанiї).
Як i для багатьох iнших компанiй, що здiйснюють свою дiяльнiсть в Українi та iнших країнах СНД з економiкою, що розвивається, iноземнi валюти, зокрема, долар США та євро, вiдiграють значну роль у господарських операцiях Компанiї.
Офiцiйнi обмiннi курси української нацiональної валюти гривнi до долара США та євро, встановленi Нацiональним банком України, були такими:

Долар США Євро

31 грудня 2019 р. 23,6862 26,422
Середнiй курс за 2019 рiк 25,8456 28,9518
31 грудня 2018 р. 27,688264 31,714138
Середнiй курс за 2018 рiк 28,2005 32,1429
1 сiчня 2018 р. 28,067223 33,495424
Валютний ризик Компанiї пов'язаний з монетарними активами та зобов'язаннями, деномiнованими в iноземних валютах, а також iз загальною нестабiльною ситуацiєю на валютних ринках.
Нижче представлено чутливiсть фiнансового результату Пiдприємства до оподаткування Компанiї до можливих змiн обмiнного курсу, при постiйному значеннi всiх iнших змiнних.
У поданiй нижче таблицi наведено концентрацiю валютного ризику пiдприємства (щодо курсу обмiну гривнi до долара США) станом на кiнець звiтного перiоду:
тис. грн.
31 грудня 2019 р 31 грудня 2018 р
Монетарнi фiнансовi активи 621 585 751 623
Монетарнi фiнансовi зобов'язання (147 031) (206 162)
Чиста балансова позицiя 474 554 545 461
У зв'язку з цим валютним ризиком змiцнення чи послаблення долара США на 10% по вiдношенню до гривнi призвело б до збiльшення чи зменшення прибутку/збитку пiдприємства до оподаткування на 47 455 тисяч гривень, вiдповiдно (на 31 грудня 2018 року - на 54 546 тисяч гривень).
Об'рунтовано можливi змiни курсiв обмiну iнших валют не мали б суттєвого впливу на фiнансовi результати пiдприємства.
Основним iнструментом управлiння валютним ризиком Пiдприємства є пiдтримання чистої монетарної позицiї в iноземнiй валютi на прийнятному рiвнi та прогнозування грошових потокiв в iноземнiй валютi з метою мiнiмiзацiї втрат вiд несприятливих змiн обмiнних курсiв валют.
Монiторинг та аналiз цього ризику здiйснюється шляхом встановлення максимальної величини вiдкритої валютної позицiї Компанiї. Компанiя не здiйснювала операцiй з метою хеджування цих валютних ризикiв.
Кредитний ризик
Кредитний ризик виникає у разi дефолту покупцiв або iнших контрагентiв Пiдприємства за їх зобов'язаннями. Кредитний ризик Пiдприємства пов'язаний передусiм з дебiторською заборгованiстю, що виникає в ходi операцiйної дiяльностi, а також грошовими коштами та депозитами у банках.
Кредитний ризик Пiдприємства за грошовими коштами та їх еквiвалентами пов'язаний з дефолтом банкiв по їх зобов'язанням та обмежений сумою депозитiв, грошових коштiв та їх еквiвалентiв, розмiщених на банкiвських рахунках. Керiвництво Пiдприємства вважає, що банки, в яких розмiщено грошовi кошти Пiдприємства, мають мiнiмальну ймовiрнiсть невиконання зобов'язань, та здiйснює постiйний монiторинг фiнансового стану цих банкiв.
З метою управлiння кредитним ризиком за дебiторською заборгованiстю на Пiдприємствi використовується кредитна полiтика щодо покупцiв та здiйснюється постiйний монiторинг кредитоспроможностi покупцiв. Бiльшiсть продажiв Пiдприємства здiйснюються споживачам, що мають прийнятну кредитну iсторiю, або на основi попередньої оплати. Пiдприємство не вимагає надання застави стосовно своїх фiнансових активiв.
Пiдприємство здiйснює операцiї виключно з постiйними та кредитоспроможними сторонами. Незважаючи на те, що темпи погашення дебiторської заборгованостi схильнi до впливу економiчних чинникiв, керiвництво Компанiї вважає, що немає суттєвого ризику втрат понад суми створеного резерву на знецiнення дебiторської заборгованостi
Максимальний кредитний ризик дорiвнює балансовiй вартостi даних iнструментiв. Станом на 31 грудня 2019 р. торгова дебiторська заборгованiсть Компанiї становила 234 197 тис. грн. (31 грудня 2018 р: 668 023 тис. грн.). (Примiтка 9)
Кредитний ризик Компанiї, пов'язаний з грошовими коштами та їх еквiвалентами, виникає у результатi невиконання контрагентом своїх зобов'язань, при цьому максимальний ризик дорiвнює їх балансовiй вартостi на звiтну дату. (Примiтка 12)
У пiдприємства немає iстотної концентрацiї кредитного ризику.
Ризик лiквiдностi
Ризик лiквiдностi виникає у разi недостатностi лiквiдних активiв для виконання зобов'язань Пiдприємством, за якими настають термiни погашення. Метою Компанiї є збереження балансу мiж безперервнiстю та гнучкiстю фiнансування шляхом використання умов кредитування, що надаються постачальниками. Аналогiчно полiтицi управлiння кредитними ризиками, при управлiннi ризиком лiквiдностi Компанiя здiйснює аналiз своїх активiв i зобов'язань за строками погашення та планує грошовi потоки залежно вiд очiкуваних термiнiв виконання зобов'язань за вiдповiдними iнструментами з метою забезпечення наявностi достатнiх коштiв для виконання вимог кредиторiв на постiйнiй основi.
Фiнансовi зобов'язання Компанiї за строками погашення на основi договiрних недисконтованих платежiв включали:

До 12 мiсяцiв 12-24 мiсяцiв Понад 24 мiсяцi Усього
На 31 грудня 2019 р.
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть (Примiтка 15) 35 237 4 110 - 39 347
Iншi короткостроковi зобов'язання (Примiтка 16) 1 252 - - 1 252

На 31 грудня 2018 р.
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть (Примiтка 15) 77 720 5 029 - 82 749
Iншi короткостроковi зобов'язання (Примiтка 16) 842 - - 842


Управлiння ризиком достатностi капiталу
Основна мета полiтики Компанiї з управлiння ризиком достатностi капiталу полягає у забезпеченнi дотримання Компанiєю вiдповiдних коефiцiєнтiв достатностi капiталу з метою пiдтримання безперервностi дiяльностi Компанiї.
Компанiя управляє своєю структурою капiталу та коригує її з урахуванням змiн в економiчних умовах. Завданням Компанiї при управлiннi капiталом є забезпечення здатностi Компанiї продовжувати функцiонувати на безперервнiй основi з метою одержання прибутку для акцiонерiв i вигод для iнших зацiкавлених осiб, а також для забезпечення фiнансування своїх операцiйних вимог, капiталовкладень та стратегiї розвитку Компанiї. Протягом 2019 року змiн у цiлях, полiтицi та процесах не вiдбулося.
Компанiя вважає фiнансову i торгову заборгованiсть та капiтал першочерговими джерелами ресурсiв капiталу.
Керiвництво постiйно контролює структуру капiталу Компанiї й може коригувати свою полiтику та цiлi управлiння капiталом з урахуванням змiн в операцiйному середовищi, тенденцiях ринку або стратегiї розвитку.
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв
Балансова вартiсть фiнансових iнструментiв Компанiї приблизно дорiвнює їх справедливiй вартостi.
Справедлива вартiсть таких фiнансових iнструментiв як грошовi кошти, поточна дебiторська та кредиторська заборгованостi дорiвнює їх балансовiй вартостi в зв'язку з тим, що данi фiнансовi iнструменти мають короткостроковий характер. Справедлива вартiсть фiнансових зобов'язань оцiнюється шляхом дисконтування майбутнiх договiрних грошових потокiв з використанням доступної для Компанiї поточної ринкової процентної ставки для аналогiчних фiнансових iнструментiв.

23. Припущення щодо функцiонування пiдприємства у найближчому майбутньому

Припущення стосовно функцiонування пiдприємства у найближчому майбутньому зроблено на пiдставi розрахунку, який охоплює 12 мiсяцiв вiд звiтної дати. У найближчому майбутньому пiдприємство продовжуватиме зазнавати вплив нестабiльної економiки в свiтi, завдяки посиленню розповсюдження пандемiї Covid-19. Ця фiнансова звiтнiсть пiдприємства пiдготовлена на основi припущення про безперервнiсть дiяльностi пiдприємства у найближчому майбутньому, яке передбачає спроможнiсть пiдприємства реалiзовувати активи та виконувати свої зобов'язання у ходi здiйснення звичайної дiяльностi. Пiдприємством укладенi на 2020 рiк угоди з постачальниками сировини, енергоресурсiв та покупцями готової продукцiї, що надає можливостi працювати потужностям пiдприємства та виконувати поставленi завдання. Таким чином, фiнансова звiтнiсть не мiстить яких-небудь коригувань вiдображених сум активiв, якi були б необхiднi, якби пiдприємство було неспроможне продовжувати свою дiяльнiсть в майбутньому i якби пiдприємство реалiзовувало свої активи не в ходi звичайної дiяльностi..

24. Подiї пiсля дати балансу
У зв'язку з недавнiм i швидким розвитком спалаху коронавiрусу багато країн вимагають вiд суб'єктiв господарювання обмеження або призупинення дiлових операцiй, а також вживають обмеження та заходи з карантину. Такi заходи значно вплинули на дiяльнiсть багатьох пiдприємств, зокрема, у сферi туризму та розваг, транспорту, роздрiбної торгiвлi, та можливим є подальший вплив на iншi сектори, зокрема, виробництво та фiнансовий сектор.
При прийняттi рiшення керiвництво Пiдприємства враховує всю наявну iнформацiю про природу та термiни спалаху вiрусу. Оскiльки спалах продовжує прогресувати та розвиватися, на цьому етапi складно передбачити повний ступiнь та тривалiсть його економiчного впливу. Керiвництво Пiдприємства вважає, що поширення коронавiрусу не мало негайного iстотного впливу на його бiзнес та пов'язанi з цим подiї, що вiдбулися пiсля звiтної дати, не коригують i не повиннi вiдображатися в активах та пасивах Пiдприємства в окремiй фiнансовiй звiтностi.
Подiї якi вiдбулися пiсля дати балансу вiдображенi в пунктах 1, 14 та 20 примiток.

Пiдписано та затверджено до випуску вiд iменi ПрАТ"Укрграфiт" дата 10.12.2020р.


Генеральний директор С.В. Кутузов


Головний бухгалтер Т.А. СтанiшевськаXV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)

1Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Капітал Аудит"
2Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (1 - аудитори, 2 - суб'єкти аудиторської діяльності, 3 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності, 4 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.4
3Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)38520462
4Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора69035, Запорізька область, м. Запоріжжя, пр. Соборний, будинок 170 Б, приміщення 1
5Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності4549
6Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)№ 355/4
22.02.2018
7Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності01.01.2019 - 31.12.2019
8Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)01
9Пояснювальний параграф (у разі наявності)д/н
10Номер та дата договору на проведення аудиту№ 804/1980689/10
23.09.2019
11Дата початку та дата закінчення аудиту30.09.2019 - 24.12.2020
12Дата аудиторського висновку (звіту)24.12.2020
13Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн315000.00
14Текст аудиторського звіту
АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо повного пакету фінансової звітності
Приватного акціонерного товариства "Український графіт"
за 2019 рік


Власникам цінних паперів
ПрАТ "Укрграфіт"
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку1. Звіт щодо аудиту фінансової звітності

Думка
Ми провели аудит фінансової звітності Приватного акціонерного товариства "Український графіт", що складається з Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2019 року, Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) та Звіту про власний капітал за рік, що закінчився зазначеною датою, і приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.
На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан компанії на 31 грудня 2019 року, її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та відповідає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні від 16.07.1999 № 996 щодо складання фінансової звітності.

Основа для думки
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до компанії згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Ключові питання аудиту
Ключові питання аудиту - це питання, які, на наше професійне судження, були значущими під час нашого аудиту фінансової звітності Підприємства за поточний період.
Ці питання були розглянуті у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.

Ключовим питанням аудиту ви визначили питання знецінення виробничих запасів та їх використання.
Наша особлива увага до цього питання спричинена, перш за все тим, що вартість запасів є суттєвою статтею Балансу (Звіту про фінансовий стан) Товариства та станом на 31.12.2019 р складає 52,7% вартості активів Товариства.
Облікова політика Товариства та розкриття інформації щодо запасів викладені в пунктах 2.5 та 8 Приміток до фінансових звітів за 2019 рік.
Оцінка керівництвом можливості використання цих активів у виробництві підтверджена існуючими договорами.
Ми розглядали це питання, зокрема наступним чином:
Розглянули облікову політику Товариства щодо визнання запасів та їх знецінення;
Розглянули матеріали річної інвентаризації Товариства запасів;
Провели аналіз і перевірили точність і обґрунтованість застосованих управлінським персоналом Товариства припущень та розрахунківтестування активів на знецінення.
Перевірили повноту розкриття інформації щодо цього питання у Примітках до фінансової звітності Товариства за 2019 рік;
Виконали аудиторські процедури, що включають, окрім іншого, інспектування, спостереження, повторне обчислення, аналітичні процедури. Наші процедури виконувалися на вибірковій основі та з урахуванням відповідного рівня суттєвості.
Ми встановили, що зазначена інформація відповідає вимогам МСФЗ та облікової політики Компанії щодо здійснення оцінки активів.

Інші питання
Аудит фінансової звітності ПрАТ "Укрграфіт" за рік, що закінчився 31 грудня 2018 р., було проведено іншим аудитором, який висловив немодифіковану думку щодо цієї фінансової звітності 23 квітня 2019 року.

Інша інформація
Інша інформація складається із інформації, яка міститься у Звіті керівництва (Звіті з управління) за 2019 рік за винятком Звіту про корпоративне управління, який є складовою частиною цього звіту, була отримана до дати Звіту аудитора. Інша інформація не є окремою фінансовою звітністю та нашим звітом аудитора щодо неї.
Відповідальність за іншу інформацію несе управлінський персонал компанії.
Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновку з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.
У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією, ідентифікованою вище, та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.
Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації, отриманої до дати звіту аудитора, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.
На основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації, отриманої до дати Звіту незалежного аудитора, ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту. Звіт з управління було складено відповідно до вимог законодавства і цей звіт узгоджується з фінансовою звітністю за 2019 рік.


Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.
При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування компанії.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності
Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:
- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість компанії продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити компанію припинити свою діяльність на безперервній основі.
- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттям інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного подання.
Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних заходів.
З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що були найбільш значущими під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в нашому звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості.

2. Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів

2.1. Виконання вимог, передбачених ч. 4 ст. 75 Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 р. № 514 (далі - Закон Про акціонерні товариства).
Під час перевірки аудиторами не були виявлені факти, які б вказували на те, що фінансова звітність за 2019 р. складена на підставі недостовірних та неповних даних про фінансово-господарську діяльність Підприємства.
Під час перевірки аудиторами не були виявлені факти порушення законодавства під час проведення фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання фінансової звітності.

2.2. Виконання вимог Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480.

Інша інформація складається із інформації у Звіті про корпоративне управління за фінансовий рік, що закінчився 31 грудня 2019 р., подання якого вимагається ст. 40-1 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480, який є окремою частиною Звіту керівництва (далі - Інша інформація).

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за Іншу інформацію.

Управлінський персонал компанії несе відповідальність за підготовку Іншої інформації відповідно до законодавства.
Управлінський персонал та ті, кого наділено найвищими повноваженнями, зобов'язані забезпечити, щоб Звіт керівництва разом із Звітом про корпоративне управління відповідали вимогам, передбаченим Законом України "Про бухгалтерський облік в Україні" від 16.07.1999 № 996 та Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 № 3480 (далі - Закон про цінні папери).

Відповідальність аудитора за перевірку Іншої інформації

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновку з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.
У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією, ідентифікованою вище, та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.
Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації, отриманої до дати звіту аудитора, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.
Нашим обов'язком відповідно до вимог Закону про цінні папери також є надання висновку щодо інформації, зазначеної у Звіті про корпоративне управління, а саме узгодження такої інформації з фінансовою звітністю та нашими знаннями, отриманими під час перевірки корпоративних та статутних документів за звітний період.

Висновок щодо інформації, зазначеної у Звіті про корпоративне управління

На підставі роботи, проведеної під час аудиту, на нашу думку, Звіт про корпоративне управління підготовлено відповідно до вимог, викладених у частині 3 ст. 40-1 Закону про цінні папери.
Відповідно до додаткових вимог Закону про цінні папери ми повідомляємо, що інформація у Звіті про корпоративне управління стосовно:
- опису основних характеристик внутрішнього контролю і управління ризиками підприємства,
- переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій підприємства,
- будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах підприємства,
- про порядок призначення та звільнення посадових осіб підприємства,
- повноваження посадових осіб підприємства
узгоджується із інформацією, яка міститься у фінансовій звітності, та нашими знаннями, отриманими під час перевірки корпоративних та статутних документів за звітний період, що закінчився 31.12.2019 року.
Крім того, під час аудиту Звіту про корпоративне управління ми перевірили, що інформація, розкриття якої вимагається пп. 1-4 частини 3 ст. 40-1 Закону про цінні папери, а саме:
- посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується підприємство, або на кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який підприємство добровільно вирішило застосовувати з розкриттям відповідної інформації про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги.
- про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на зборах рішень,
- про персональний склад Наглядової ради та колегіального виконавчого підприємства, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень
розкрита у звіті про корпоративне управління повністю у відповідності до вимог ст. 40-1 Закону про цінні папери.
Товариством не затверджено Кодекс корпоративного управління. Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Укрграфіт" кодекс корпоративного управління не затверджувався.

2.3. Виконання вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 № 2258.

Статтею 14 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 № 2258 вимагається у аудиторському звіті за результатами обов'язкового аудиту підприємства, що становить суспільний інтерес, наводити додаткову інформацію.

Вибір суб'єкта аудиторської діяльності

Ми були обрані аудитором фінансової звітності ПрАТ "Укрграфіт" за 2019 рік рішенням Наглядової ради Товариства від 13 вересня 2019 року, протокол № 15(о). Аудит фінансової звітності з ПрАТ "Укрграфіт" за 2019 рік ми здійснюємо вперше.

Аудиторські оцінки

Під час аудиту фінансової звітності, за результатами якого складено цей Аудиторський звіт, ми виконали аудиторські оцінки ризиків суттєвого викривлення інформації у фінансовій звітності, що перевірялася, зокрема внаслідок шахрайства.
Значущі ризики, які потребували нашої уваги, але не призвели до модифікації нашої думки наведені в розділі "Ключові питання аудиту".

Результативність аудиту в частині виявлення порушень, зокрема, пов'язаних із шахрайством.

Згідно з результатами нашого аудиту ми не виявили порушень, зокрема пов'язаних із шахрайством, які могли б вплинути на фінансову звітність.

Обсяг аудиту та властиві для аудиту обмеження.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансовій звітності. Відбір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.
Внаслідок властивих аудиту обмежень, які є наслідком характеру фінансової звітності, характеру аудиторських процедур, потреби, щоб аудит проводився у межах обґрунтованого періоду часу та за обґрунтованою вартістю, а також внаслідок обмежень, властивих внутрішньому контролю, існує неминучий ризик того, що деякі суттєві викривлення у фінансовій звітності можуть бути не виявлені навіть в тому разі, якщо аудит належно спланований та виконується відповідно до МСА.

Інше

Цей аудиторський звіт узгоджений із додатковим звітом для тих, кого наділено найвищими повноваженнями.
Протягом звітного року ми не надавали послуги, перелічені у частині 4 ст. 6 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 № 2258.
Ми підтверджуємо, що ключовий партнер з аудиту та ТОВ "АФ "Капітал Аудит" є незалежними від ПрАТ "Укрграфіт" під час проведення аудиту фінансової звітності компанії за 2019 рік.
У звітному році ТОВ "АФ "Капітал Аудит" не надавало ПрАТ "Укрграфіт" інші послуги, крім послуг з обов'язкового аудиту.
Метою нашого аудиту є підвищення ступеня довіри визначених користувачів до фінансової звітності Товариства. Це досягається через висловлення нами думки про те, чи складена фінансова звітність у всіх суттєвих аспектах відповідно до МСФЗ. Наш аудит проведено згідно з МСА та відповідними етичними вимогами і він надає нам можливість формулювати таку думку. Внаслідок властивих для аудиту обмежень більшість аудиторських доказів, на основі яких сформовані наші висновки та на яких ґрунтується наша думка, є швидше переконливими, ніж остаточними, а отже аудит не надає абсолютної гарантії, що фінансова звітність не містить викривлень, і наш аудит не гарантує майбутню життєздатність Товариства, ефективність чи результативність ведення справ Товариства управлінським персоналом.


Основні відомості про аудиторську фірму
Аудит проведено Товариством з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Капітал Аудит", номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 4549.

Партнером завдання з аудиту, результатом якого
є цей звіт незалежного аудитора, є Падалка О.О. _________________


Від імені ТОВ "АФ "Капітал Аудит" аудитор Дядюра І.Г. ________________

69035, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 170Б, прим. № 1,
тел. (061) 213-17-45

24 грудня 2020 року

ХVІ. Твердження щодо річної інформації

Особи, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, про те, що, наскільки це їм відомо, річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан емітента, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку Вид інформації
1
2
3
21.01.201922.01.2019Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
04.02.201905.02.2019Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета акцій
23.04.201923.04.2019Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
23.04.201923.04.2019Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
24.04.201924.04.2019Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
25.04.201925.04.2019Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
30.09.201930.09.2019Відомості про зміну складу посадових осіб емітента